Hotărârea nr. 55/2019

Hotărârea nr. 55 din 28.02.2019 privind aprobarea cererii doamnei Chirilă Beatrice-Irina de extindere a spaţiului de locuit.

privind aprobarea cererii d-nei Chirilă Beatrice Irina de extindere a spațiului de locuit

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Cererea nr. 94231/ 08.11.2017 a domnului Dincă Valentin împuternicit al d-nei Chirilă Beatrice Irina prin care solicită extinderea spațiului de locuit;

  • - Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru Analizarea Solicitărilor de Locuințe Sociale și Fond Locativ nr. 613 din 17.01.2019 prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii d-nei Chirilă Beatrice Irina de extindere a spațiului de locuit;

  • - Referatul nr. 90055/ 11.02.2019 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea extinderii spațiului de locuit;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1836/ 20.02.2019;

  • - Raportul compartimentului de resor, înregistrat cut nr. 1837/ 20.02.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 229/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 230/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 231/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.232/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 1821 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

  • - Contractul de închiriere nr. 145092/ 20.02.2015 al d-nei Chirilă Beatrice - Irina;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. “b” și art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

5

ART. 1 - Se aprobă cererea d-nei Chirilă Beatrice - Irina de extindere a spațiului de locuit asupra unei camere în suprafață de 8,54 mp și dependințe în suprafață de 5,09 mp, deținute de d-na Dragomir Sonia Loredana, în imobilul situat în Bacău, str.

ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat.

ART. 2 - Se va încheia un nou contract de închiriere pentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău,

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și d-nei Chirilă Beatrice - Irina.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.