Hotărârea nr. 54/2019

Hotărârea nr. 54 din 28.02.2019 privind reapartamentarea blocurilor ANL Bucegi nr.136 A, Bucegi 138 A şi Bucegi nr.140 A.


HOTĂRÂREA NR. 54 din 28.02.2019 privind reapartamentarea blocurilor ANL Bucegi nr. 136 A, Bucegi nr. 138 A și Bucegi nr. 140 A

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Referatul nr. 78059/ 15.02.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune reapartamentarea blocurilor ANL Bucegi nr. 136 A, Bucegi nr. 138 A și Bucegi nr. 140 A;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1861 din 20.02.2019;

  • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1862 din 20.02.2019, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 227/27.02.2019 al Comisieide specialitate nr.2 și nr.228/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 8, alin. (2A1), ale art. 10 (1) și (2) lit. ”d” din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 26 alin. (1), (2) și alin. (8) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 2 alin. (1) din HG nr. 1058/ 2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național si aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea si vanzarea acestora, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă reapartamentarea pe întreg numărul cadastral al blocurilor, respectiv 600103-C1-bloc de locuințe Bucegi 136 A, 600284-C1- bloc de locuințe Bucegi 138 A, 600285-Cl-bloc de locuințe 140 A, în vederea atribuirii de numere cadastrale individuale pentru fiecare apartament/ garsonieră/ uscător/ adapost protecție civilă și înscrierea în cartea funciară a municipiului Bacău a fiecărei unități individuale (UI) rezultate, precum și întocmirea foii de avere pe fiecare număr cadastral al blocului.

ART. 2 - Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacău, dl. Ștefan Daniel -Dragoș să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui în fața Notarului Public actele de reapartamentare ce vor fi încheiate în acest sens.

ART. 3 - Toate taxele necesare operațiunii de reapartamentare și înscriere în cartea funciară a municipiului Bacău inclusiv cele notariale, vor fi suportate din bugetul U.A.T. Municipiul Bacău- capitolul cheltuieli materiale și vor fi recuperate la vânzarea apartamentelor.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5 - Hotărârea va fî comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

3                         3

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOYfCI