Hotărârea nr. 53/2019

Hotărârea nr. 53 din 28.02.2019 privind completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 112/16.01.2019 transmisă de S.C. Thermoenergy Group S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65022/16.01.2019, prin care ne transmite situația mijlocului fix rezultat în urma finalizării lucrărilor de investiții la obiectivul „Lucrări de automatizare de creștere progresivă prin convertizor de frecvență a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii”, în vederea înregistrării acestora în domeniul public și predarea acestora către SC Thermoenergy Group SA;

 • - Referatul nr. 78054/ 08.02.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1856 din 20.02.2019;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1857 din 20.02.2019, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 222/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 223/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 224/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 225/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.226/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii bunurilor rezultate din finalizarea achiziției cu fonduri de la bugetul local „Lucrări de automatizare de creștere progresivă prin convertizor de frecvență a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii” - contract nr. 917/20.10.2017, identificate potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr. 69695/ 1088/ 15.11.2018, aprobat prin HCL nr. 350/ 2018, cu bunurile cuprinse în Anexa nr. 1, prin încheierea unui act adițional, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și S.C. Thermoenergy Group S.A..

*

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

.IE DE ȘEDINȚĂ ULUCADINU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 28.02.2019

Situația mijloacelor fixe rezultate în urma încheierii Procesului Verbal de Recepție ia Contractul nr. 917/20.10.2017

Achiziția: „Lucrări de automatizare de creștere progresivă prin convertizor de frecvență a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii”

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei cu TVA

Situația juridică

1

2.1.16.3.2.

Dulap   automatizare

convertizoare       de

frecvență - pompe de ridicare presiune CAF - Republicii

Locația: CAF-

Republicii

2018

72.233

Domeniul

Public al municipiului

Bacău

DIRECTOR ADJUNCT

BUZDUGAN CRISTINA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 28.02.2019

Act adițional nr.__/2019 privind modificarea

CONTRACTULUI DE DELEGARE

a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiului Bacau nr................./................../data....................

încheiat între Municipiul Bacău, persoană juridică de drept public, cu sediul in Municipiul Bacau, str. Mărășești nr. 6, județul Bacau, legal reprezentat prin d-nul COSMIN NECULA, primarul Municipiului Bacau, în calitate de Delegatar, pe de o parte,

Și

Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Bacau, sub numărul J4/882/2014, codul unic de înregistrare 33620670, cu sediul social în Municipiul Bacau, str. Chimiei nr. 6, județul Bacau. legal reprezentată de d-nul FLORIN PA VAL, având funcția de Director General, în calitate de Delegat,, pe de altă parte,

Părțile au convenit:

 • I.      Se introduc în contractul de delegare nr............/........../data............../ bunurile cuprinse în

Anexa.....

 • II.     Toate celelalte clauze din contractul de delegare nr............/........../data.......... care nu

contravin prezentului Act Adițional, rămân nemodificate.

 • III.    Prezentul Act Adițional s-a încheiat astazi,.............2019, în........exemplare cu aceeași valoare

juridica, câte un exemplar pentru fiecare parte, si face parte integranta din contractul de delegare nr............/........../data...........

Delegatar.

Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA

Direcția Economică

Director Executiv

Mariana Zamfir


Delegat,

Director general

Florin Pavăl

Director Comercial

Radu Cristian Paîade


Direcția Juridică și Ad-ție Locală Director Executiv Ciprian Fantaza

Director Financiar

Mariana Rusu


Direcția Arhitect Șef

Director Executiv Adjunct

Cristina Buzdugan


Inginer Șef

Virgil Aldea

Oficiul Juridic

Anca Măcărescu


Patrimoniu

Iulian Vasile Cîntea

E DE ȘEDINȚĂ

$INU             DIRECTOR ADJUNCT

~ BUZDUGAN CRISTINA CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

NICOLAE - OVIDIU