Hotărârea nr. 51/2019

Hotărârea nr. 51 din 28.02.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003, de la S.C. T & T S.R.L., la d-nii Nastasă Marian si Nastasă Geanina.


HOTĂRÂREA NR. 51 din 28.02.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele

Adiționale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003, de la S.C. T & T S.R.L., la d-nii Nastasă Marian si Nastasă Geanina

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea d-lor Nastasă Marian si Nastasă Geanina, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39064/26.09.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003, de la S.C. T&T S.R.L.;

 • - Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. T&T S.R.L.;

 • - Rezoluțiile nr. 14713/28.11.2018 pronunțata in ședința din data de 28.11.2018 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosarul nr. 58735/27.11.2018 in baza Raportului de repartizare a activelor din data de 31.10.2018 si nr. 10804/04.09.2018 pronunțata de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 46305/03.09.2018;

 • - Certificatul de Radiere emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau in data de 29.11.2018;

 • - Referatul nr. 1464/11.02.2019 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 1465/11.02.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 1466/11.02.2019 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 214/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 215/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 216/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.217/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 31(7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice;

 • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003, incheiat pentru suprafața de 32,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. T & T S.R.L., la d-nii Nastasă Marian si Nastasă Geanina, din Bacau.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarii construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lor Nastasă Marian si Nastasă Geanina, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.