Hotărârea nr. 50/2019

Hotărârea nr. 50 din 28.02.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004, de la d-na Istrate Angelica, la d-nii Spulber Vasile si Spulber Gabriela.


HOTĂRÂREA NR. 50 din 28.02.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004, de la d-na Istrate Angelica, la d-nii Spulber Vasile si Spulber Gabriela

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • -  Cererea d-lor Spulber Vasile si Spulber Gabriela, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 19671/18.02.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 21280/17.06.2004 de la d-na Istrate Angelica;

 • - Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Istrate Angelica;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 927/22.08.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia Ciorcila Mihail;

 • - Referatul nr. 1924/21.02.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 1925/21.02.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cunr. 1926/21.02.2019 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 211/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 212/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.213/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 29(1) (2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE

9

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004, incheiat pentru suprafața de 18,33 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Istrate Angelica la d-nii Spulber Vasile si Spulber Gabriela.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fî comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fî comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI J