Hotărârea nr. 5/2019

Hotărârea nr. 5 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2019.HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31.01.2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ nr. 743/ 22.01.2019 prin care se propun salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2019;

-Adresa nr. 753/ 2019 către Sindicatul Primăriei Municipiului Bacau prin care s-au transmis grilele de salarizare in vederea pregătirii consultării cu Ordonatorul de credite;

-Procesul verbal nr. 753/ 2019 privind consultarea cu Sindicatul Primăriei Municipiului Bacau cu privire la modul de stabilire a salariilor de baza, conform art. 11 alin.(l) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Expunerea de motive nr. 885/ 25.01.2019, prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

-Raportul de Specialitate nr. 886/ 25.01.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 16/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 17/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 18/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 19/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 20/30.01.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 11 din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 937/ 2018 pentru stabilirea salariului de baza minum brut pe tara garantat in plata;

-Prevederile art. 47 (1) ,ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadra de organizare si funcționare a consiilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” si art. 45 (2) lit „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. începând cu data de 01 ianuarie 2019, se stabilesc salariile de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrai Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa stabilească salariile individuale, in limitele aprobate de Consiliul Local, pe baza propunerilor șefilor ierarhici superiori (Secretar, Director, Arhitect sef) care vor avea in vedere principiile si criteriile de performanta prevăzute in Legea nr.153/ 2017, punctajul obtinut in urma evaluării, precum si modul de indeplinire a atribuțiilor de serviciu.

Art.3. Cu data de 01 ianuarie 2019, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 53/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacau pentru anul 2018 isi inceteaza efectele.

Art.4, Persoanele desemnate de către Primarul Municipiului Bacău, prin dispoziție, să opereze în Registrul Electoral, vor primi o majorare a salariilor de bază prevăzute în Anaxa, parte integrantă a prezentei hotărâri, cu un coefficient de 0,5.

Art.5. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.6. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


SEMNEAZĂ

UNICIPIULUI BACĂU

E-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

județul Bacău

Consiliul Local Bacău


Anexa

IaHCLNR. 5 din 31.01.2019


Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, potrivit art 11 din Legea nr. 153/2017 cuprinzând coeficienții și salariul de bază până la nivelul maxim, nivel maxim - coeficient viceprimar 8 pentru anul 2019

1,075 1,05       1,05      1,025      1,025

Nr.crt

Funcția

Grad profesional

Nivelul studiilor

Coeficient minîm/maxim

Salariu de bază

la gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

A. Funcții publice de conducere

1

Secretarul municipiului

1!

S

7,5000

15600

8,0000

16540

2

Arhitect șef

11

5

4,3500

9048

5,2200

10858

3

Director executiv

II

S

4,2000

8736

5,1000

10608

4

Director executiv adj.

II

S

3,8157

7937

4,5800

9526

5

Șef serviciu

II

5

3,7394

7778

4,4878

9335

6

Șef birou

II

S

3,4342

7143

4,1200

8570

B. Funcții publice de execuție pe grade profesionale

1

Auditor

superior

S

2,3736

4937

5307

5572

5851

5997

6147

2,8500

5928

6373

6692

7027

7203

7383

principal

s

2,2131

4603

4948

5195

5455

5591

5731

2,6600

5533

5948

6245

6557

6721

6889

asistent

s

1,5263

3175

3413

3584

3763

3857

3953

1,8300

3806

4091

4296

4511

4624

4740

2

Consilier juridic

superior

$

2,3000

4784

5143

5400

5670

5812

5957

2,7700

5762

6194

6504

6829

7000

7175

principal

5

1,7553

3651

3925

4121

4327

4435

4546

2,1100

4389

4718

4954

5202

5332

S465

asistent

s

1,3737

2857

3071

3225

3386

3471

3558

1,7500

3640

3913

4109

4314

4422

4533

debutant

s

1,3700

2850

3064

3217

3378

3462

3549

3

Consilier

superior

S

2,3000

4784

5143

5400

5670

5812

5957

2,7700

5762

6194

6504

6829

7000

7175

principal

S

1,5263

3175

3413

3584

3763

3857

3953

1,8300

3806

4091

4296

4511

4624

4740

asistent

5

1,3737

2857

3071

3225

3386

3471

3558

debutant

s

4

Referent de specialitate

superior

SSD

principal

SSD

asistent

SSD

debutant

SSD

5

Referent

superior

M

principal

M

asistent

M

debutant

11. A Funcții de conducere contractuale

1

Administrator public

S

2

Director

S

3

Director adjunct

s

4

Sef Serviciu, Șef Secție

s

5

5ef Birou, Șef Atelier

s

11 B, Funcții de execuție contractuale pe grade si trepte profesionale

1

Consilier,Expert,Inspector de specialitate

Gradul 1A

s

Gradul 1

s

Gradul II

s

DEBUTANT

s

2

Consilier juridic

Gradul IA

s

Gradul 1

s

Gradul 1!

s

DEBUTANT

s

1,7500

3640

3913

4109

4314

4422

4533

1,3700

2850

3064

3217

3378

3462

3549

1,5263

3175

3413

3584

3763

3857

3953

1,8300

3806

4091

4296

4511

4624

4740

1,3737

2857

3071

3225

3386

3471

3558

1,6500

3432

3689

3873

4067

4169

4273

1,1447

2381

2560

2688

2822

2893

2965

1,3700

2850

3064

3217

3378

3462

3549

1,2000

2496

2683

2817

2958

3032

3108

1,2973

2698

2900

3045

3197

3277

3359

1,5600

3245

3488

3662

3845

3941

4040

1,1447

2381

2560

2688

2822

2893

2965

1,3700

2850

3064

3217

3378

3462

3549

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1,2000

2496

2683

2817

2958

3032

3108

1,1000

2288

2460

2583

2712

2780

2850

7,5000

15600

8,0000

16640

4,2000

8736

5,1000

10608

3,8100

7925

4,5800

9526

3,4342

7143

4,2000

8736

3,0526

6349

3,9000

8112

2,3000

4784

5143

5400

5670

5812

5957

2,7700

5762

6194

6504

6829

7000

7175

1,5263

3175

3413

3584

3763

3857

3953

1,8300

3806

4091

4296

4511

4624

4740

1,3737

2857

3071

3225

3386

3471

3558

1,6500

3432

3689

3873

4067

4169

4273

1,3700

2850

3064

3217

3378

3462

3549

2,3000

4784

5143

5400

5670

5812

5957

2,7700

5762

6194

6504

6829

7000

7175

1,7526

3645

3918

4114

4320

4428

4539

2,1063

4381

4710

4946

5193

5323

5456

1,3737

2857

3071

3225

3386

3471

3558

1,6484

3429

3686

3870

4064

4166

4270

1,3737

2857

3071

3225

3386

3471

3558

3

Tehnician, Economist Condu cator-arhitect,

Gradul IA

SSD

1,5263

3175

3413

3584

3763

3857

3953

Inspector, Referent, Subiginer

1,8300

3806

4091

4296

4511

4624

4740

Gradul 1

SSD

1,3737

2857

3071

3225

3386

3471

3558

1,6500

3432

3689

3873

4067

4169

4273

Gradul II

SSD

1,1447

2381

2560

2688

2822

2893

2965

1,3700

2850

3064

3217

3378

3462

3549

DEBUTANT

SSD

1,2000

2496

2683

2817

2958

3032

3108

4

Refe re nt, 1 n sp ector. Arhivar, Refere nt-Casier

Treapta 1A

M

1,1447

2381

2560

2688

2822

2893

2965

1,3700

2850

3064

3217

3378

3462

3549

Treapta 1

M

1,0684

2222

2389

2508

2633

2699

2766

1,2800

2662

2862

3005

3155

3234

3315

Treapta II

1,0000

2080

2236

2348

2465

2S27

2590

M

1,2000

2496

2683

2817

2958

3032

3108

Debutant

M

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

S

Tehnician

Treapta IA

M

1,1868

2469

2654

2787

2926

2999

3074

1,4242

2962

3184

3=43

3510

3598

3688

Treapta 1

M

1,0684

2222

2389

2808

2633

2699

2766

1,2800

2662

2862

3005

3155

3234

3315

Treapta II

M

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1,2000

2496

2683

2817

2958

3032

3108

Debutant

M

1,0000

2080

2236

2=48

2465

2527

2590

6

Tehnician ecolog floricultor

treapta 11

M

1,1500

2392

2571

2700

2835

2906

2979

1,3800

2870

3085

3239

3401

3486

3573

7

Administrator

Treapta 1

M

1,1868

2469

2654

2787

2926

2999

3074

1,4200

2954

3176

3335

3502

3590

3680

Treapta 1!

M

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1,2000

2496

2683

2817

2958

3032

3108

8

Stenodactilograf, secreta r-dactilograf

Treapta 1

M,G

1,0684

2222

2389

2508

2633

2699

2766

1,2800

2662

2862

3005

3155

3234

3315

9

Casier,Magaziner

Treapta 1

M,G

1,0684

2222

2389

2508

2633

2699

2766

1,2800

2662

2862

3005

3155

3234

3315

Treapta 11

M,G

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1,2000

2496

2683

2817

2958

3032

3108

10

Îngrijitor

Treaptal

M,G

1,0684

2222

2389

2508

2633

2699

2766

1,2800

2662

2862

3005

3155

3234

3315

Debutant

M,G

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

11

Șofer

Treapta l

M,G

1,1868

2469

2654

2787

2926

2999

3074

1,4200

2954

3176

3335

3502

3590

3680

Treapta 1!

M,G

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1,2000

2496

2683

2817

2958

3032

3108

12

Muncitor calificat

Treapta 1

M,G

1,1000

2288

2460

2583

2712

2780

2850

1,1800

2454

2638

2770

2909

2982

3057

t reapta II

M,G

1,1000

2288

2460

2583

2712

2780

2850

1,1500

2392

2571

2700

2835

2006

2979

Treapta III

M,G

1,1000

2288

2460

2583

2712

2780

2850

1,1300

2350

2526

2652

2785

2855

2926

Treapta IV

M,G

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

1,1000

2288

2460

2583

2712

2780

2850

13

Muncitor necalificat

Treapta 1

M.G

1,0000

2080

2236

2348

2465

2527

2590

M,G

1,0500

2184

2348

2465

2588

2653

2719

Treapta fără sporuri

M,G

1,0000

2080

M,G

.1,0500

2184

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Șl

ADMINISTRATIVCONTRASEMNEAZĂ

' SECRETARUL MUNICIR^JLUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU/POPOVICI