Hotărârea nr. 49/2019

Hotărârea nr. 49 din 28.02.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999, de la dl. Tataru Vasile, la dl. Ţimiraş Victor, căsătorit cu Ţimiraş Mihaiela.

HOTĂRÂREA NR. 49 din 28.02.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999, de la dl. Tataru Vasile, la dl. Țimiraș Victor, căsătorit cu Timiras Mihaiela

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data dc

28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea d-lui Țimiraș Victor, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17685/28.01.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 19506/16.06.1999 de la dl. Tataru Vasile;

 • - Cererea d-lui Tataru Vasile, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17686/28.01.2019 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 19506/16.06.1999 către dl. Timiras Victor;

 • - Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Tataru Vasile ;

 • - Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 301/05.06.2018 la Biroul Individual Notarial Spulber Roxana;

 • - Referatul nr. 1467/11.02.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 1468/11.02.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 1469/11.02.2019 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 208/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 209/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.210/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 29(1) (2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999, incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Tataru Vasile, la dl. Țimiraș Victor, căsătorit cu Țimiraș Mihaiela.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indcplinirc prezenta hotararc prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.