Hotărârea nr. 48/2019

Hotărârea nr. 48 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de Funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău şi abrogarea HCL nr.175/2017.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

HOTĂRÂREA NR. 48 din 28.02.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău și abrogarea HCL nr.175/2017.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 656/ 12.02.2019 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei si Statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau si abrogarea H.C.L. nr.175/2017;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.1929/ 21.02.2019;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr.1930/ 21.02.2019;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 1931/ 21.02.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 203/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 204/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 205/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 206/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.207/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.3 alin.(l) si alin. (2) din H.G. nr. 867/ 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si funcționare a serviciilor sociale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

-Prevederile Legii nr. 197/ 2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, actualizata;

-Prevederile Legii nr. 53/ 2003 -Codul Muncii, republicata cu modificările si completările ulterioare;

-Legea-Cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Anexa 2 Familia ocupationala de funcții bugetare ”Sanatate si Asistenta sociala”, pct.3 “Unitati de asistenta sociala/servicii sociale cu sau fara cazare”;

-Prevederile HCL nr. 175/2017 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau;

-Prevederile art. 47 alin.(l), art.48 alin.(2), art.61 alin. (2), art. 115 alin.(l) lit.b) si ale art. 117 alin.l lit.a) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit.b) și art. 45 (2) lit.a din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau, conform Anexei nr.l care face parte integranta a prezentei ho târâri.

Art.2. Se aproba Organigrama si Statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau, conform Anexelor nr. 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, se abroga prevederile H.C.L. nr. 175/29.05.2017.

Art.4. Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 28.02.2019

REGULAMENT

de organizare si funcționare al serviciului social cu cazare “Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau”

CAPITOLUL l:Definitie

Art.l

Regulamentul de organizare si funcționare este un document propriu al serviciului social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau”, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al municipiului Bacau, in vederea asigurării funcționarii acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile si a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere si serviciile oferite.

Art.2

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat si pentru angajați! centrului si,' după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/conventionali, vizitatori.

CAPITOLUL 2:Identificarea serviciului social

Art.3

 • (1) -Serviciul social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau”, identificat prin Cod serviciu social 8730 CR-V-I, este infiintat si coordonat de Municipiul Bacau - Direcția de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Bacau conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000925, deține Licența de funcționare definitiva seria LF nr. 000514 din 04.08.2016, CUI 4455390, cu sediul in Bacau, str.Aleea Ghioceilor, nr.2,

 • (2) -Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau este unitate de asistenta sociala (centru rezidențial), care se organizează si funcționează ca structura publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau.

CAPITOLUL 3:Scopul serviciului social

Art.4

Scopul serviciului social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau" este ingrijirea si asistenta sociala in regim rezidențial a persoanelor vârstnice in conformitate cu Legea nr. 17/2000 actualizata, asigurând condiții corespunzătoare de găzduire si hrana, igiena corporala, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, informare, asistenta sociala si psihologica.

Art.5

Beneficiază de serviciile centrului persoanele cu varsta peste 65 de ani cu domiciliul stabil in municipiul Bacau.

Art.6

Misiunea Căminului pentru Persoane Vârstnice este creșterea calitatii vieții persoanelor de varsta a treia beneficiare, asigurarea unui trai decent de zi cu zi, sprijinul in menținerea autonomiei si independentei personale, precum si asigurarea posibilității de afirmare proprie a vârstnicilor.

Art.7

Obiectivele Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau:

 • 1. sa asigure persoanelor vârstnice ingrijite maximum posibil de autonomie si siguranța;

 • 2. sa ofete condiții de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei vârstnice;

 • 3. sa permită menținerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale persoanelor vârstnice;

 • 4. sa stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viata sociala;

 • 5. sa faciliteze si sa incurajeze legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

 • 6. sa prevină si sa trateze consecințele legate de procesul de imbatranire;

 • 7. sa Întreprindă acțiuni de antrenare sub diferite forme a colectivității locale la protecția persoanelor in varsta;

 • 8. sa asigure condiții adecvate pentru promovarea si protejarea sanatatii, a condițiilor de viata ale beneficiarilor, respectiv de munca ale angajatilor.

Art.8
 • (l)-Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art.7, Căminul pentru Persoane Vârstnice Îndeplinește următoarele atribuții:

 • 1. Administrează si gestionează serviciile si activitatile asumate, in baza unei planificări riguroase a resurselor si cu respectarea normelor legale in vigoare;

 • 2. Urmareste întreținerea si dezvoltarea bazei materiale si a bunurilor din dotare, asigurând folosirea eficienta a acestora;

 • 3. Promoveaza si dezvolta masuri eficiente de comunicare intra si inter-institutionale, precum si o strategie de relații publice;

 • 4. Dispune de o structura de personal in concordanta cu misiunea, cu nevoile beneficiarilor, cu politica bugetara si cu normele legale in vigoare;

 • 5. Acorda servicii rezidențiale pe o perioada determinata/nedeterminata beneficiarilor care au domiciliul in municipiul Bacau;

b.Asigura condiții de locuit sigure si accesibile, o alimentație in concordanta cu nevoile si preferințele beneficiarilor, condiții de menținere a igienei personale si a colectivității in care locuiesc beneficiarii;

 • 7. Asigura beneficiarilor servicii de supraveghere si menținere a sanatatii, in concordanta cu misiunea unitatii si nevoile acestora;

 • 8. Asigura fiecărui beneficiar confidențialitatea informației, in concordanta cu politicile si procedurile scrise, numai in interesele beneficiarilor de servicii.

 • 9. Respecta drepturile beneficiarilor in procesul de acordare a serviciilor, asa cum sunt acestea prevăzute in Carta drepturilor beneficiarilor ;

 • 10. Efectueaza Înregistrarea, utilizarea si arhivarea datelor beneficiarilor, conform legislației in vigoare.

11.Organizează acțiuni cultural - educative si de socializare, in vederea relationarii beneficiarilor cu mediul extern instituției;

12.întocmește proiecte si programe proprii, care sa asigure creșterea calitatii activitatii de protecție speciala a persoanelor vârstnice, potrivit specificului activitatii Căminului si strategiei naționale, județene si locale in domeniu.

 • (2) -Atributii cu privire la acordarea hranei copiilor cazați in Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate, Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale si Centrul de zi “O școala pentru toti” din subordinea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau;

 • 1. Prepara in cantina centrului hrana pentru copiii cazați in Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate, Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale si Centrul de zi “O școala pentru toti” din subordinea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, in limita alocației de hrana stabilita pentru aceste categorii de persoane, prin acte normative;

 • 2. Prepara hrana pentru copii in funcție de datele transmise zilnic de reprezentanții Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau.

 • 3. Cheltuielile efectuate cu hrana persoanelor menționate la pct.l vor fi prevăzute in bugetul propriu al Căminului si suportate din fondurile consiliului local.

 • (3) -Caminul pentru Persoane Vârstnice indeplineste si alte atribuții stabilite de lege sau de autoritatile competente.

CAPITOLUL 4:Cadrul legal de înființare, organizare si funcționare

Art.9

Serviciul social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 actualizata, Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata si actualizata, precum si a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Art.10

Standard minim de calitate aplicabil conform Ordinului privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice [...].

Art.ll

Serviciul social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau" funcționează ca structura publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Bacau.

CAPITOLUL S:Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Art.12

Serviciul social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau” se organizează si funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute in legislația specifica, in convențiile internaționale ratificate prin lege si in celelalte acte internaționale in materie la care Romania este parte, precum si in standardele minime de calitate aplicabile.

Art.13

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale in cadrul "Căminulpentru Persoane Vârstnice Bacau” sunt următoarele:

 • a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei vârstnice;

 • b) protejarea si promovarea drepturilor persoanelor vârstnice in ceea ce privește egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si intreprinderea de acțiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la persoanele vârstnice;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului si exploatării persoanei vârstnice;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fara capacitate de exercițiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si status social, prin încadrarea in unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei vârstnice si luarea in considerare a acesteia, tinandu-se cont, după caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de discernământ si capacitate de exercițiu;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale persoanei vârstnice si a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane fata de care acesta a dezvoltat legaturi de atașament;

 • i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei vârstnice;

 • j) asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate a persoanei vârstnice ;

 • k) preocuparea permanenta pentru identificarea soluțiilor de integrare in familie sau, după caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in baza potențialului si abilităților persoanei beneficiare de a trai independent;

 • l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicării active a acestora in soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității si a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea activa in soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau cu Direcția de Asistenta Sociala Bacau.

CAPITOLUL 6:Beneficiarîi serviciilor sociale

Art.14
 • (1) -Beneficiarii servicii lor sociale acordate in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau sunt persoanele vârstnice aflate in situații de dificultate sau in risc de excluziune sociala, admise in centru după criterii de eligibilitate stabilite de prezentul regulament, cu respectarea legislației specifice si a misiunii centrului.

 • (2) -Pot beneficia de serviciile acordate in Cămin persoanele vârstnice cu domiciliul stabil in municipiul Bacau, care au împlinit varsta prevăzută la art.6 bb) din Legea asistentei sociale nr.292/2011 - 65 de ani.

NORME L>E ADMITERE IN CĂMIN

id

Art. 15
 • (1) -Acordarea serviciilor in Căminul pentru Persoane Vârstnice se face la cerere, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite .

 • (2) -Solicitarea de internare se poate face:

 • - de către persoana vârstnica sau apartinatorii/reprezentantii legali ai acesteia;

 • - de către instanțe judecătorești, personal de specialitate din cadrul consiliului local,politie, organizații ale pensionarilor, unitati de cult recunoscute in Romania, organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor vârstnice, etc.

Art.16
 • (1) - îngrijirea in cămin a persoanelor vârstnice se realizează numai cu consimțământul acestora.

 • (2) - In situația in care starea de sanatate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia, pentru acordarea ingrijirilor prevăzute la alin. (1) decizia se ia de Comisia de aprobare a dosarelor, pe baza anchetei sociale si a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea si a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, in lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.

Art.17

Criteriile de eligibilitate ale persoanei solicitante:

 • 1. Domiciliul stabil in municipiul Bacau;

 • 2. Varsta peste 65 de ani la momentul depunerii cererii;

 • 3. Nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta , potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

 • 4. Nu are locuința si nici posibilitatea de a-si asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • 5. Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea Îngrijirii necesare ;

 • 6. Nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata;

 • 7. Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori stării fizice sau psihice .

Art.18

Accesul unei persoane vârstnice in cămin se face avandu-se in vedere următoarele criterii de prioritate:

 • a) necesita ingrijire medicala permanenta deosebita, care nu poate fi asigurata la domiciliu;

 • b) nu se poate gospodari singura;

 • c) este lipsita de susținători legali sau aceștia nu pot sa isi Îndeplinească obligațiile datorita stării de sanatate sau situației economice si a sarcinilor familiale;

 • d) nu are locuința;

 • e) nu realizează venituri proprii.

Art.19
 • (1) -Dreptul la asistenta sociala se stabilește pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute in grila naționala de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

 • (2) -Ancheta sociala se realizează de un colectiv format din 2 asistenți sociali din

cadrul Direcției de Asistenta Sociala Bacau.

 • (3) -Colectivul prevăzut la alin. (2) poate fi completat si cu reprezentanți ai organizațiilor pensionarilor, unităților de cult recunoscute in Romania sau ai altor organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor vârstnice.

 • (4) -Pe baza analizei situației sociale, economice si medicale a persoanei vârstnice, prin ancheta sociala se propune măsură de asistenta sociala justificata de situația de fapt constatata.

Art.20

Pentru analiza solicitărilor depuse in vederea acces arii/incetarii serviciilor Căminului pentru Persoane Vârstnice, se constituie o comisie de analiza a cererilor depuse in vederea internarii/externarii (denumita in continuare Comisia) avand următoarea componenta:

 • 1. Directorul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau

 • - Președintele comisiei .

 • 2. Directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau

 • - Vicepreședinte, preia atribuțiile exercitate de către Președinte in cadrul Comisiei, in lipsa acestuia

 • 3. Consilierul juridic al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau.

 • 4. Șeful Biroului pentru persoane vârstnice si persoane cu handicap din cadrul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau .

 • 5. Coordonatorul personalului de specialitate din cadrul Căminului pentru Persoane

Vârstnice Bacau .

 • 6. Medicul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.

 • 7. Asistentul social al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.21

Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:

 • 1. îndeplinește atribuțiile ce revin Primarului municipiului in ceea ce privește aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului de asistenta sociala, conform prevederilor art.29 lit.a) din Legea 17/2000 actualizata.

2.Stabileste, modifica sau actualizeaza, atunci când este nevoie, lista cu documentele necesare a se întocmi in vederea internării.

3.Se întrunește o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, in vederea analizării solicitărilor sau dosarelor depuse in vederea internării in Cămin .

 • 4. Analizează situația fiecărui solicitant, Stabilește gradul de urgenta si temeinicia solicitării si se pronunța cu privire la aprobarea(prin decizie) sau respingerea cererii de internare.

 • 5. Elaboreaza o procedura proprie de lucru .

Art.22

Deciziile Comisiei se iau prin majoritate simpla.

Art.23
 • (1) - Pentru accesarea a serviciilor acordate in cămin se depune la sediul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau o cerere scrisa in acest sens, in urma careia se efectuează ancheta sociala de către D.A.S. Bacau.

 • (2) -In cazul in care nu sunt întrunite criteriile de eligibilitate, se respinge cererea de internare.

 • (3) -Solicitantii serviciilor sunt admiși in Cămin numai daca acesta le poate satisface nevoile specifice.

Art.24
 • (1) -Dosarul depus in vederea accesării serviciilor in Cămin trebuie sa conțină obligatoriu minim următoarele documente:

l.Solicitare de internare(cerere).

 • 2. Ancheta sociala.

 • 3. Grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice si Fisa de evaluare Socio-medicala

 • 4. Documente din care sa reiasa starea de sanatate recenta a solicitantului, emise de medici specialistifsa fie emise in ultimile 6 luni):

-radiologie (film pulmonar);

-VDRL;

-examen dermatologic;

-recomandare medicala + fisa medicala de la medicul de familie(copie xerox); -examen psihiatric emis de Serviciul Județean de Medicina Legala/certificat psihiatric sau alte documente din care sa reiasa capacitatea de doscernamant a persoanei.

 • 5. Acte privind starea civila, componenta familiei si situația materiala a persoanei ce urmeaza a beneficia de serviciile Căminului, respectiv a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plata contribuției de întreținere:

 • a) copii de pe actele de identitate, certificatele de naștere si de căsătorie ale persoanei ce urmeaza a fi îngrijite in cămin, ale părinților, ale copiilor, ale soțului sau soției, după caz, hotarari de divorț, certificate de deces, etc; copii de pe actele care atesta ca susținătorii legali/familia au in ingrijire alte persoane;

 • b) declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

 • c) acte doveditoare privind veniturile, adeverința de salariu, cupon de pensie, adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declarația pe propria răspundere ca nu are venituri;

 • d) copie de pe ultima hotarare judecătoreasca definitiva, prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane in favoarea sau in obligația persoanei vârstnice ingrijite in cămin, daca este cazul;

 • e) copii de pe ultima hotarare judecătoreasca definitiva, prin care cei care datoreaza plata contribuției de intretinere au stabilite obligații de intretinere si fata de alte persoane;

 • f) certificat de atestare fiscala eliberat de Municipiul Bacau - DITL;

 • g) declarație notariala din partea apartinatorilor/reprezentantilor

legali/membrilorfamiliei informa autentica referitoare la reintegrarea in familie in cazul in care beneficiarul nu se adapteaza condițiilor din cămin.

 • (2) -In funcție de complexitatea situațiilor practice, Comisia are dreptul sa stabilească si alte documente relevante in completarea dosarelor solicitantilor.

Art.25
 • (1) - In cazul in care criteriile de prioritate prevăzute la art.18 sunt îndeplinite simultan de mai multi solicitant!, Comisia de admitere va decide motivat pentru care dintre aceștia va propune acordarea de servicii de ingrijire in cămin.

 • (2) - Nu pot fi internate in cămin persoanele vârstnice care au afecțiuni psihice si/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfășurare a activitalilor specifice centrului sau buna conviețuire a celorlalți beneficiarii.

 • (3) -Admiterea in centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Contractul de furnizare servicii se incheie intre centru/furnizorul acestuia si beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. In funcție de condițiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participa la plata contribuției din partea beneficiarului, se incheie angajamente de plata cu acestea.

 • (4) -Formularul contractului de furnizare servicii este anexat la prezentul regulament.

Art.26

Criteriile de prioritate menționate la art.18 se aplica in situația in care numărul cererilor de internare este mai mare decât numărul locurilor disponibile in Cămin si se aplica persoanelor care intrunesc condițiile menționate la art.17.

Art.27

(1) -Condiții de incetare/sistare a serviciilor in cămin sunt următoarele:

 • 1. încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum si in alte condiții cunoscute si acceptate de aceștia.

 • 2. Beneficiarii sunt gazduiti si primesc servicii in centrul rezidențial pe perioada pe care o doresc, cu excepția situațiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate in procedura de ieșire.

A. Principalele situații in care inceteaza/se sistează serviciile pe perioada nedeterminata, precum si modalitățile de intervenție sunt următoarele:

 • a) la cererea motivata a beneficiarului care are prevăzută capacitatea de discernământ, sub semnătură ( se solicita beneficiarului sa indice in scris locul de domiciliu/rezidenta);

 • b)  după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ si angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, ingrijirea si întreținerea beneficiarului;

 • c) transfer pe perioada nedeterminata in alt centru de tip rezidential/alta instituție, la cererea scrisa a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului sau legal; din rațiuni de ordin medical; pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalți beneficiari ; pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activitatilor centrului ; parasirea instituției fara a anunța conducerea instituției ; incalcarea in mod repetat a regulamentului de ordine interioara ; in cazul in care cerințele de reabilitare ale beneficiarului depasesc posibilitățile de servicii ale căminului ;

 • d) la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide;

 • e) caz de deces al beneficiarului;

 • f) in cazul in care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibila găzduirea acestuia in centru in condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului;

 • g) când nu se mai respecta clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal, prevăzute in contractul pentru acordarea de servicii sociale ;

B. Principalele situații in care centrul inceteaza/sisteaza acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumita perioada de timp sunt următoarele :

 • a) la cererea motivata a beneficiarului in scopul ieșirii din centru pe o perioada determinata;

 • b) in caz de internare in spital, in baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanta;

 • c) in caz de transfer intr-un alt centru/institutie, in scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcționala sau de integrare/reintegrare sociala pe perioada determinata, in măsură in care aceste servicii nu sunt furnizate in proximitatea centrului;

 • d) in cazuri de forța majora (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.).

 • 3.  încetarea calitatii de persoana beneficiara poate avea loc si in alte cazuri stabilite de conducerea centrului.

 • 4. Externarea persoanei asistate in vederea reintegrării in familie se va face la cererea persoanei, reprezentantului legal sau a altui membru al familiei, insotita de referatul de ancheta sociala de la domiciliu, din care rezulta ca sunt îndeplinite condițiile de protecție in familie.

 • 5. Externarea persoanelor din Căminul pentru Persoane Vârstnice in vederea schimbării formei de protecție sau pentru internarea in alta instituție, se face la cererea persoanei in cauza sau a reprezentantului legal si a acordului instituției unde urmeaza sa fie internata persoana respectiva.

 • 6. In cazul decesului persoanei vârstnice lipsita de susținători legali sau când aceștia nu pot sa isi îndeplinească obligațiile familiale datorita stării de sanatate sau situației economice precare, serviciile comunitare asigura înmormântarea.

Art.28
 • (1) -Constituie motiv de externare disciplinara următoarele:

  • 1.1. comportamente ce reprezintă un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalți beneficiari sau salariati;

  • 1.2. comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activitatilor Căminului (consumul sau introducerea in unitate a băuturilor alcoolice, nerespectarea programului de odihna, limbaj injurios fata de salariati/beneficiari, etc) ;

1.3,incalcari repetate ale Regulamentului de ordine interioara sau a obligațiilor asumate prin contract de către beneficiar/sustinator legal/conventional/apartinator;

 • 1.4. neachitarea contribuției de întreținere de către beneficiar sau persoanele obligate la intretinere, conform obligațiilor asumate, sau refuzul acestora de a semna angajamentele de plata întocmite conform legii;

 • 1.5. folosirea unor documente/declaratii la dosarul personal care se dovedesc a fi false sau neconforme cu realitatea;

 • 1.6. parasirea nejustificata a centrului pentru o perioada mai mare de 60 de zile, fara a respecta procedurile specifice privind ieșirea din centru;

 • (2) -Abaterile disciplinare ale beneficiarilor sunt constatate de o comisie de disciplina constituita la nivelul căminului, prin decizia directorului, si care are rolul de a le analiza si a propune sancțiunile ce se impun.

 • (3) - Externarea pentru motivele prevăzute la al.(l) se va face pe baza propunerii temeinic motivate a directorului Căminului, cu avizul consiliului consultativ prevăzut la art.53 si analizate de Comisia prevăzută la art.20 din prezentul regulament, care se pronunța prin decizie .

 • (4)  - Externarea disciplinara are drept consecința imediata rezilierea contractului de servicii, încheiat cu beneficiarul.

 • (5) - Un exemplar din decizia de externare va fi inmanata persoanei in cauza sau reprezentantului legal, prin luare de semnătură, sau prin posta cu confirmare de primire.

Art.29

(1) - Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Căminul pentru Persoane Vârstnice au următoarele drepturi:

 • l.De a fi informați ei si reprezentanții lor, asupra:

 • •  drepturilor si responsabilităților lor in calitate de beneficiari ai serviciilor centrului si de a fi consultați cu privire la toate deciziile care ii privesc;

 • •  serviciilor sociale oferite si modificările intervenite in acordarea lor ;

 • •  oportunităților acordării altor servicii sociale si lista furnizorilor acestor

  servicii ;


• regulamentulelor interne si procedurilor unitatii.

 • 2. De a-si desfasura viata intr-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional si intim;

 • 3. De a decide si a-si asuma riscurile in mod direct sau prin reprezentanți legali in toate aspectele vieții lor si de a-si exprima liber opțiunile;

 • 4. De a gândi si acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului si dorințelor personale;

 • 5. De a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • 6. De a beneficia de serviciile menționate in contractul de furnizare servicii;

 • 7. De a li se păstră toate datele personale in siguranța si confidențialitate: excepțiile de la regula sunt consemnate in scris in acord cu beneficiarii sau cu reprezentanții lor;

 • 8. De a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hartuiti sau exploatați;

 • 9. De a face sugestii si reclamatii fara teama de consecința;

 • 10. De a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau sa le fie pretinse sume bănești ce depasesc taxele convenite pentru servicii;

 • 11. De a nu li se impune restricții de natura fizica sau psihica, in afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum si a celor convenite prin contractul de acordare servicii;

 • 12. De a practica cultul religios dorit;

 • 13. De a beneficia de intimitate si demnitate;

 • 14. De a-si manifesta si exercita liber orientările si interesele culturale, etnice, religioase,sexuale, conform legii;

 • 15. De a-si dezvolta talentele si abilitățile; de a fi sprijiniți pentru desfasurarea activitatilor lucrative;

 • 16. De a-si utiliza asa cum doresc lucrurile personale;

 • 17. De a-si gestiona asa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție legala sau daca exista acorduri scrise intre centru si beneficiar/reprezentantul sau legal privind gestionarea banilor si bunurilor beneficiarilor;

 • 18. De a se implica si a participa la toate deciziile care ii privesc in furnizarea serviciilor sociale si de a participa la evaluarea serviciilor primite;

 • 19. De a nu desfasura activitati lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, Împotriva voinței lor;

 • 20. De a fi informați la zi, in mod complet si accesibil, in format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate in centru si de a-si putea exprima liber opiniile in legătură cu acestea;

 • 21. De a fi informați cu privire la toate activitatile desfășurate in centru;

 • 22. De a fi consultați cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii in anumite circumstanțe stabilite prin contractul de servicii;

 • 23. De a fi tratati si de a avea acces la servicii, fara discriminare;

 • 24. De a fi tratati individualizat, pentru o valorizare maximala a potențialului personal;

 • 25. De a fi informați cu privire la starea lor de sanatate;

 • 26. De a avea acces la informațiile continte in propriul dosar;

 • 27. De a accesa toate spatiile si echipamentele comune;

 • 28.De a li se asigura continuitatea serviciilor furnizate atata timp cat se mențin condițiile care au generat situația de dificultate

(2) - Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Căminul pentru Persoane Vârstnice au următoarele obligații:

 • I. Sa furnizeze informațiile corecte cu privire la identitate, situație familiala, sociala, medicala si economica si sa permită verificarea veridicității acestora;

 • 2. Sa participe, in raport cu varsta si situația de dependenta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale ; sa respecte termenele si activitatile stabilite in cadrul planului individualizat de asistenta si ingrijire;

3.Sa contribuie, el sau susținătorii legali, in conformitate cu legislația in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate;

4.8a comunice orice modificare intervenita in legătură cu situația socio-medicala personala;

5.Sa respecte programul de masa care este afișat in unitate pentru toate mesele servite ; servirea mesei se va face numai in sala de mese, excepție facand situațiile in care beneficiarul, din motive de sanatate, nu poate lua masa in cantina ;

6.Sa respecte orele limita de intrare in unitate si respecte programul de vizita al aparținătorilor;

7.Sa nu consume băuturi alcoolice in unitate si in afara acesteia, sa nu intre in stare de ebrietate in unitate; sa nu introducă si sa nu faciliteze introducerea de băuturi alcoolice in unitate ; sa nu detina/utilizeze arme albe, dispozitive, substanțe care ar putea pune in pericol siguranța lor, a celorlalți beneficiari sau a personalului angajat.

8.Sa răspundă de integritatea, buna Întreținere si folosire a bunurilor unitatii primite in folosința ; in cazul in care bunurile primite si care fac parte din patrimoniul unitatii vor fi distruse, deteriorate din vina personala sau neglijenta, beneficiarul va suporta plata contravalorii acestora;

9.Sa se supună oricăror examene medicale recomandate de medicii unitatii si sa respecte condițiile de igiena impuse de către unitate.

10.Sa nu introducă in unitate si in camera in care locuiește bunuri personale fara aprobarea conducerii centrului ;

 • II. Sa respecte personalul angajat al centrului, pe ceilalți beneficiari, iar in formele de adresare sa nu folosesca injurii, cuvinte jignitoare la adresa acestora ;

12.In situațiile conflictuale se obliga sa anunțe conducerea unitatii sau personalul de serviciu despre acestea si sa nu-si rezolve prin mijloace si forte proprii situațiile conflictuale ivite ;

13.Sa accepte sa locuiască in camera cu alti beneficiari in limita capacitatii normale a spațiului de locuit; sa fie de acord cu hotararea conducerii de a se muta din camera când situația o impune ;

14.Sa respecte regimurile alimentare prescrise de medicii unitatii in funcție de diagnosticul medical, sa accepte meniul alimentar zilnic asigurat de către unitate, meniu care este stabilit in funcție de dispozițiile legale in vigoare si de alocația zilnica legala de hrana ;

15. Sa nu fumeze in incinta unitatii, in camera sau pe holuri;

16.Sa nu Înstrăineze bunurile primite in folosința de la unitate, sa nu le comercializeze, sa nu Înstrăineze alimentele primite de la unitate ca alocație zilnica de hrana;

17. Sa păstreze liniștea in cămin pe toata durata zilei si in special in intervalele orare de odihna;

18.Sa respecte regulamentul intern al beneficiarilor, normele de disciplina si de conviețuire in centru precum si alte condiții dispuse de conducerea centrului ;

 • 19. Sa respecte clauzele contractelor si angajamentelor asumate in relația cu centrul rezidențial;

 • 20. învoirea din unitate se face pe baza de cerere scrisa, cu respectarea procedurilor interne ale unitatii;

21.Sa faca solicitare scrisa de externare din centru cu cel puțin 30 de zile înaintea plecării;

 • 22.Restrictionarea deplasării beneficiarului in afara centrului se face la recomandarea medicului sau a personalului de conducere ;

23.Se obliga sa respecte prevederile prezentului regulament si alte condiții impuse prin regulamentul intern sau dispuse de conducerea unitatii.

CAPITOLUL 7 Activitati si funcții

Art.30

Principalele funcții ale „Căminul pentru Persoane Vârstnice Ba.cau“ sunt următoarele:

 • a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activitati:

 • 1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul încheiat cu persoana beneficiara;

 • 2.  Găzduire pe perioada nedeterminata/determinata. Căminul pentru Persoane Vârstnice are o capacitate de 210 de locuri si oferă:

 • a) cazare completa (preparare hrana calda si servirea mesei) si îngrijirea corporala pentru asistați;

 • b) servicii sociale, care constau in:

 • -  consiliere sociala, informare si reprezentare de interese;

 • -  ajutor pentru menaj;

 • -  consiliere psihologica;

 • -  consiliere juridica si administrativa;

 • -  modalitati de prevenire a marginalizarii sociale si de reintegrare sociala in raport cu capacitatea psihoafectiva;

evaluare, diagnoza sociala, intervenție si monitorizare a cazurilor.

 • c) servicii sociomedicale, care constau in:

  ajutor pentru menținerea sau readaptarea capacitatilor fizice ori intelectuale;

  asigurarea unor programe de ergoterapie;

  sprijin pentru realizarea igienei corporale.


 • d) servicii medicale, care constau in:

  consultații si tratamente la cabinetul medical, in instituții medicale de profil sau la patul persoanei, daca aceasta este imobilizata; supravegherea permanenta a stării de sanatate a personalului asistat; servicii de ingrijire-infirmerie;

  asigurarea cu dispozitive medicale; îngrijiri medicale curente asigurate de asistentele medicale.


 • e) servicii de recuperare fizica, care constau in:

 • - activitati deevaluare/reevaluare fizica;

 • - kinetoterapie;

 • - masaj;

 • - servicii de recuperare si reabilitare fizica;

 • - ajutor pentru menținerea sau readaptarea capacitatilor fizice;

 • - activitati de recuperare/reabilitare,in scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului

 • 3. îngrijire personala:

. - beneficiarii primesc ajutor pentru realizarea activitatiilor de baza ale vietii.Beneficiarii primesc ajutor si Îngrijire adecvata pentru a-si continua viata in demnitate si respect;

 • -  condiții adecvate pentru realizarea igienei personale.Fiecare beneficiar deține propriile obiecte de igiena personala;

 • -  asistenta calificata pentru menținerea igienei personale a beneficiarilor aflati in situație de dependenta. Beneficiarii care nu se pot ingriji singuri ( spalat parțial sau total, bărbierit, pieptănat, imbracat/dezbracat, incaltat/descaltat, deplasare in interiorul camerei,etc) primesc ajutor zilnic acordat de personalul de ingrijire.

 • -  Pentru beneficiarii imobilizați la pat se efectuează zilnic menevrele de prevenire a ulcerului de decubit (escarelor) si se utilizează materiale si echipamente specifice (saltele si perne antiescara,etc.). Beneficiarii cu incontinenta (urinara, de fecale, mixta) sunt toaletati zilnic, odata cu schimbarea pampersilor (minim de 3 ori/zi).

 • -  igiena personala si aspectul exterior decent sunt păstrate si menținute pentru toti beneficiarii;

 • -  Căminul asigura asistenta necesara beneficiarilor aflati in situație de dependenta, pentru realizarea activitatilor vieții zilnice.

 • 4. Supraveghere:

 • -  asistenta adecvata pentru sanatate, respectiv supraveghere si tratament, in baza prescripțiilor medicale;

 • -  supravegherea stării de sanatate, administrarea medicatiei, efectuarea îngrijirilor medicalede baza. Serviciile menționate sunt acordate de medic, asistente medicale, ajutate de infirmiere;

 • -  Căminul înscrie beneficiarii la un medic de familie sau facilitează accesul acestora la un cabinet de medicina de familie;

 • -  Căminul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau, după caz, spitale, inclusiv la cebinete stomatologice;

 • -  beneficiarii/reprezentantii legali sunt informați de la admitere cu privire la asistenta medicala asigurata in cămin;

monitorizarea in scop preventiv si terapeutic a stării de sanatate a beneficiarilor;

 • -  personalul medical tine evidenta medicatiei administrate (denumire comerciala si dozaj) fiecărui beneficiar in fisa de monitorizare servicii a beneficiarului.

 • 5. Terapii de recuperare/reabilitare fizica/psihica/mintala:

 • -  programe de recuperare/reabilitare kinetoterapie,in scopul menținerii sau ameliorării autonomiei funcționale a beneficiarului. Beneficiarii isi mențin sau ameliorează capacitatile fizice, psihice si senzoriale care sa le permită o viata cat mai autonoma;

terapii de recuperare/reabilitare funcționala conform planului individualizat de asistenta si ingrijire/planului de servicii;

 • -  serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcționala pot fi din cele mai diverse: terapie prin masaj,terapii de relaxare,etc.

 • 6. Activitati de petrecere a timpului liber: beneficiarii trăiesc intr-un mediu de viata prietenos care promovează inițiativa proprie si răspunde dorințelor si așteptărilor fiecăruia;

 • -  sesiuni de informare in vederea menținerii unui stil de viata sănătos: regimul sănătos de viata, educație împotriva fumatului si a consumului de băuturi alcoolice si de medicamente, etc.;

 • -  activitati care necesita un minim de efort fizic, mental si intelectual (gimnastica, dans,jocuri de sah, table, lectura, audiții muzicale, pictura, etc.);

menținerea relațiilor cu familia si prietenii (telefoane, e-mail, facilitarea trimiterii si primirii corespondntei prin posta);

 • -  deschiderea spre comunitate si facilitarea vizitelor si comunicarea beneficiarilor cu membrii acesteia;

 • -  participarea beneficiarilor la activitate de socializare si de petrecere a timpului liber.

 • b) De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autoritatilor publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate, prin asigurarea următoarelor activitati:

 • 1. Campanii de informare si promovare, serbări, ateliere si reuniuni;

 • 2. încheierea de protocoale/conventii de colaborare cu asociații si fundații, scoli,grădinițe, universități,etc.;

 • 3. Activitati de informare si consiliere;

 • 4. Materialelor informative privind serviciile oferite;

 • 5. Elaborarea de rapoarte de activitate.

 • c) De promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activitati:

 • l.Prin actualizarea permanenta a Cartei drepturilor beneficiarilor si informarea beneficiarilor/aparținătorilor;

2.Sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor si acordarea serviciilor cu respectarea Codului de etica a căminului;

 • 3.Masurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfas urata;

4.1ncurajarea beneficiarilor de a-si exprima opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea căminului, individual sau in grup;

5.Sesiuni de informare a beneficiarilor si instruire a personalului privind identificarea, semnalarea si soluționarea cazurilor de abuz si neglijenta in rândul beneficiarilor.

 • d) De asigurare a calitatii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activitati:

 • 1. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate in procesul de acordare a serviciilor;

 • 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3. Planificarea serviciilor de comun acord cu beneficiarii in funcție de nevoile acestora;

 • 4.Monitorizarea acordării serviciilor sociale.

 • e) De administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau prin realizarea următoarelor activitati:

 • 1. Elaborarea si actualizarea periodica a regulamentelor si procedurilor proprii;

 • 2. Instruirea si evaluarea personalului propriu, prin elaborarea planurilor de pregătire profesionala si aducerea la cunoștința a procedurilor specifice;

 • 3. întocmirea rapoartelor financiare;

 • 4. întocmirea previziunilor bugetare si administrarea resurselor financiare conform prevederilor legale;

CAPITOLUL 8

Structura organizatorica, numărul de posturi si categoriile de personal

Art.31

 • (1) - Activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice este structurata după cum urmeaza:

 • 1. Director, Coordonator personal de specialitate, contabil sef, compartiment finanaciar-contabil, compartiment de specialitate, medical, medico sanitar si de îngrijire, compartiment recuperare fizica, compartiment psiho-social, compartiment gospodarire-intretinere.

 • (2) -Toate entitati se afla in subordinea directorului unitatii.

Art.32

Activitatea Compartimentului financiar-contabil cuprinde următoarele domenii:

 • 1. buget, finanțe, casierie, magazie;’

 • 2. control financiar preventiv;

 • 3. salarizare, resurse umane;

 • 4. achizitiii

 • 5. juridic;

 • 6. registratura;

Art33

(1) -In realizarea activitatilor enumerate, Compartimentul financiar-contabil indeplineste următoarele atribuții:

 • 1. Raspunde de întocmirea si tinerea la zi a evidentei contabile, a evidentei sintetice si analitice a conturilor, in conformitate cu prevederile legale; răspunde de înregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operațiunilor privind mișcarea bunurilor si valorilor patrimoniale;

 • 2. Asigur a si răspunde de întocmirea si depunerea in termen a balanțelor de verificare lunare, a bilanțurilor trimestriale si anuale cu anexele aferente (cont de rezultat patrimonial, situația disponibilului din mijloace cu destinație speciala, situația activelor si datoriilor instituției, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor fixe amortizabile si neamortizabile), a situațiilor statistice si a raportărilor obligatorii precum si a declarațiilor fiscale obligatorii;

 • 3. Participa la întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si furnizează directorului entitatii toate informațiile necesare întocmirii acestuia, întocmește prognozele bugetare;

 • 4. Pe baza bugetului aprobat, propune repartizarea creditelor bugetare conform clasificatiei si a normelor metodologice;

S.Organizeaza si asigura urmărirea execuției bugetare, intocmeste contul de execuție bugetara, urmărește încadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate si ia masurile necesare efectuării eventulelor rectificări in structura sau valoarea bugetului aprobat; urmărește incadrarea in standardele de cost specifice centrelor rezidențiale;

 • 6.Avizează referatele de achiziție, verificând încadrarea in prevederile bugetare aprobate;

7.1ntocmeste ordinele de plata pentru furnizori, ordonantari de plata, propuneri si angajamente de plata.

8.Urmărește si evidențiază in conturi facturilor emise de furnizorii de mărfuri, materiale, lucrări si servicii, pe subdiviziuni ale execuției, efectuează plăti către terti si’ tine evidenta obligațiilor către aceștia;

9.1ntocmeste si comunica la Trezorerie cererile de admitere la finanțare a obiectivelor de investiții si celelalte anexe prevăzute in metodologia elaborata de MFP;

 • 10. Efectueaza operațiile de punctaj intre informațiile inregistrate in contabilitatea sintetica si informațiile inregistrate in contabilitatea analitica;

 • 11. Tine evidenta veniturilor proprii (incasari de Ia beneficiari, donații si sponsorizări, etc); urmărește plata in termen a obligațiilor benefîciarilor/sustinatorilor legali ai acestora; face propuneri pentru recuperarea sumelor restante;

12.0rganizeaza pregătirea si desfasurarea lucrărilor de inventariere, efectuează valorificarea rezultatelor inventarierii si face propuneri pentru recuperarea pagubelor constatate; tine evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe locuri de folosința;

 • 13. Asigura si răspunde de întocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • 14. Răspunde pentru operațiunile de arhivare a tuturor documentelor si păstrare a acestora in bune condiții;

15.Organizează operațiunile desfășurate prin casieria unitarii (incasari de la beneficiari/terti, plăti); efectuează operațiunile de casa doar pe baza de documente legale (dispoziție de- - -plata/incasare, angajament de plata, CEC, etc); întocmește registru de casa;

 • 16. Exercita controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor, in condițiile stabilite de legislația in vigoare; persoana care exercita controlul financiar preventiv se numește de către directorul Căminului, prin decizie, cu respectarea prevederilor legale si aprobarea ordonatorului principal de credite;

 • 17. Prin persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu, supraveghează organizarea si tinerea evidentei, actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

 • 18. întocmește proiectul organigramei si al statului de funcții pe care le supune avizării directorului;

 • 19. Elaboreaza si actualizeaza ori de cate ori este nevoie, in colaborare cu celelalte compartimente, Regulamentele căminului;

20.1ntocmeste Planul anual de perfecționare a personalului, urmărind includerea in buget a sumelor aferente;

21.1ntocmeste Regulamentul privind evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor si răspunde pentru completarea in termen a Fiselor individuale de evaluare;

 • 22. Face propuneri pentru scoaterea la examen sau concurs a posturilor vacante/vacantate, pentru promovarea salariatilor si acordarea gradațiilor, in condițiile legii; elaborează si actualizeaza regulamentul de angajare si promovare a personalului; întocmește documentația aferenta si asigura secretariatul pentru cele menționate anterior;

 • 23. Face propuneri pentru înființarea /modificarea structurii comisiei de disciplina la nivel de instituție;

 • 24. întocmește, actualizeaza si pastreaza dosarele profesionale ale angajărilor;

 • 25. Gestionează si actualizeaza in termenele legale Registrul electronic de evidenta a salariatilor;

27 .Asigura întocmirea condicii de prezenta si urmărește semnarea acesteia de către salariati; 28.1ntocmeste pontajul, in colaborare cu compartimentele funcționale;

29.1ntocmeste graficul privind efectuarea concediilor de odihna, tine evidenta acestora, a concediilor medicale, a concediilor fara plata, etc.

30.Solicita si gestionează documente in vederea calculării deducerilor personale si stabilirii calitatii de coasigurat in sistemul asigurărilor sociale de sanatate;

 • 31. Elibereaza in condițiile legii, adeverințe de salarizare si alte documente solicitate de salariati;

 • 32. Urmărește respectarea si aplicarea actelor normative privind salarizarea personalului;

 • 33. Asigura documentele si sumele necesare pentru deplasările efectuate de personalul propriu in interes de serviciu, in tara si străinătate;

 • 34. Participa la organizarea sistemului informatic al instituției, urmărind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilității;

 • 35. Asigura informatizarea si conducerea computerizata a tuturor activităților prelucrabile pe calculator, propunând strategia creării si funcționarii sistemului, necesarul de echipamente, urmărind buna funcționare a acestuia;

36.1ntocmeste comunicările prevăzute in Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizata;

37.Verifica si avizeaza documentele care angajeaza răspunderea instituției din punct de vedere juridic;

38.1ntocmeste si verifica din punct de vedere al legalității proiectele de hotarare si deciziile directorului;

39-Participa, impreuna cu celelalte compartimente, la intocmirea documentelor in vederea realizării achizițiilor publice;

4O.Raspunde pentru pastrarea in bune condiții si integritatea documentelor pe care le intocmeste si la care are acces.

Art.34

Compartimentul financiar-contabil realizează si alte atribuții si sarcini stabilite de către directorul Căminului si prin alte acte normative in vigoare.

Art.35

Activitatea Compartimentul financiar-contabil este condus de un contabil sef cu studii superioare, care îndeplinește atribuțiile menționate la art.10 pct. (2) din Legea 82/1991 -Legea contabilității republicata si actulizata.

Art. 36

Personalul de îngrijire de specialitate, administrativ, aprovizionare isi desfasoara activitatea prin intermediul a 4 compartimente:

-1. Compartiment personal de specailitate medical, medico sanitar si de îngrijire;

-2. Compartimemt recuperare fizica;

-3. Compartiment psiho-social;

-4. Compartiment gospodarire-intretinere;

(1) - Compartimentul, gospodărire - întreținere are următoarele atribuții principale:

 • 1. asigura prepararea hranei in condiții de igiena, potrivit normelor in vigoare, conform cantităților menționate in foaia zilnica de alimente;

 • 2. Asigura buna funcționare a cantinei si blocului alimentar;

 • 3. Face propuneri pentru intocmirea meniului si imbunatatirea calitatii hranei, inclusiv a regimului igienico-dietetic;

 • 4. Urmărește folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare si răspunde pentru asigurarea integrității acesteia; asigura paza si securitatea instituției si a bunurilor si ia masuri pentru preîntâmpinarea incendiilor;

 • 5. Monitorizează si controlează fluxul persoanelor si a bunurilor care intra/ies din unitate, întocmind la zi registrele de evidenta aferente;

 • 6.  Verifica si asigura funcționarea instalațiilor clădirii (electrice, termice, sanitare) si face propuneri pentru înlocuirea elementelor uzate;

 • 7. Repara mobilierul unitarii si face propuneri pentru scoaterea din evidenta a mobilierului uzat;

 • 8.  Asigura baza materiala pentru funcționarea frizeriei unitarii;

 • 9. Asigura întreținerea si igienizarea clădirii si a spatiilor adiacente;

 • 10. Face propuneri pentru efectuarea lucrărilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

 • 11. Stabilește necesarul de cazarmament al uni tatii si face propuneri pentru aprovizionarea cu lenjerie; asigura condiții igienice de depozitare a lenjeriei si a cazarmamentului;

 • 12. Efectuează, in funcție de cerințe, lucrări de reparație a lenjeriei si imbracamintii beneficiarilor;

 • 13. Efectuează, in funcție de necesitați, aprovizionarea si transportul bunurilor unitatii si a beneficiarilor, cu încadrarea in cota legala de carburant;

 • 14. Semnalează deficientele constatate pe sectoarele de activitate (corp principal, bucătărie si bloc alimentar, clădiri anexa, curte) si face propuneri pentru remedierea acestora;

(2) ~ Compartiment personal de specailitate medical, medico sanitar si de ingrijire are următoarele atribuții:
 • 1. Asigura asistenta medicala curenta si de specialitate pentru persoanele beneficiare;

 • 2. Gestionează activitatea celor doua cabinete medicale (cel pentru persoane independente si respectiv dependente), care isi desfasoara activitatea sub stricta supraveghere a medicului unitatii;

 • 3. Efectuează evaluarea beneficiarilor din punct de vedere medical, in momentul internării si ori de cate ori este nevoie, si tine evidenta evoluției stării de sanatate a acestora;

 • 4. întocmește si actualizeaza fisele de consultații medicale individuale ale beneficiarilor;

 • 5. Contribuie la întocmirea planurilor individualizate de asistenta si ingrijire si monitorizează implementarea acestora; face propuneri pentru actualizarea/modificarea planurilor, atunci când situația o impune ;

 • 6. întocmește necesarul de medicamente si alte materiale tehnico - sanitare;

 • 7. Intervine operativ in cazul urgentelor medicale care apar in instituție si solicita transportul bolnavilor la unitati de asistenta medicala, daca situațiile ce apar impun acest lucru;

 • 8. Urmărește efectuarea tratamentelor persoanelor beneficiare si completează corect si la zi condica de medicamente;

 • 9. întocmește zilnic rapoartele de schimburi de tura si registrul de tratamente medicale;

 • 10. Tine evidenta registrului de consultații medicale;

 • 11. Ia masuri pentru eliminarea posibilităților de apariție a unor infecții sau epidemii in cămin;

 • 12. Asigura si monitorizează respectarea normelor igienico-sanitare in toate sferele de activitate ale unitatii, atat de către beneficiari, cat si de către salariati;

 • 13. Răspunde pentru efectuarea curățeniei zilnice in toate sectoarela unitatii;

 • 14. Urmărește pastrarea in bune condiții a bunurilor unitatii din sectorul de activitate si răspunde pentru asigurarea integrității acestuia;

 • 15. întocmește meniurile zilnice, ținând cont de conținutul caloric si de particularitățile categoriilor de persoane beneficiare;

 • 16. Efectuează calculul caloric al meniului zilnic si urmărește încadrarea in prevederile legale;

 • 17. Urmărește întocmirea si derularea programelor individuale de fizioterapie si recuperare;

 • 18. Gestionează activitatea cabinetelor de fîzio-kinetoterapie din unitate.

 • (3) - Compartimentul psiho-social are următoarele atribuții:

 • 1. Informarea beneficiarilor si a familiilor acestora cu privire ia drepturile si obligațiile ce le revin in raport cu instituția si in cadrul instituției , la regulamentul de ordine interioara al beneficiarilor, la procedurile operaționale aferente compartimentului si la necesitatea întocmirii tuturor documentelor necesare internării ( conform procedurii de admitere);

 • 2. Efectuează evaluarea beneficiarilor la internare, din punct de vedere al statusului funcțional si al statusului senzorial si psihoafectiv cu completarea concluziilor si recomanadrilor specifice;

 • 3. Anual sau ori de cate ori starea de sanatate a beneficiarilor suporta modificări, reevaluează beneficiarii pe segmentul ce ii revine si actualizeaza planurile individuale de asistenta si îngrijire, completând fisele de evaluare cu recomandările si concluziile de specialitate;

 • 4. întocmește si tine evidenta formularistici specifice ( angajament de plata, angajament de înmormântare, foaie de ieșire, diferite adrese privitoare la beneficiari etc);

 • 5.  Prelucreza cu beneficiarii contractul pentru acordare de servicii sociale si actele adiționale la contract;

 • 6. întocmește documente si informări referitoare la situația beneficiarilor si care trebuie transmise către alte instituții cu care Căminul întreține relații de colaborare ( Serviciul de Evidenta a Populației, D.G.A.S.P.C. Bacau, D.A.S. Bacau, etc);

 • 7. întocmește documentația necesara obținerii vizei de reședința si a cărților de identitate provizorie;

 • 8. întocmește documentația necesare reînnoirii periodice a certificatelor de incadrarae in grad de handicap, unde este cazul;

 • 9. Organizează programe cultural-educative si încurajează participarea beneficiarilor la diverse activiati de socializare si de terapie ocupationala tanad cont si de starea de sanatate a acestora , de gradul de autonomie si de preferințele personale, favorizând astfel integrarea optima a beneficiarilor in mediul institutionalizat si in grupul de covarstnici;

 • 10. Oferă consiliere de specialitate beneficiarilor funcție de situație ( situații de criza, consiliere centrata pe problema, consiliere informaționala, mediere conflict interrelational, etc);

 • 11. Gestionează registrele elaborate conform standardelor de calitate in vigoare:

Registrul de evidenta a vizitelor;

Registrul de evidenta a ieșirilor;

Registrul de evidenta a dosarelor beneficiarilor arhivate;

Registrul de evidente privind informarea beneficiarilor;

Registrul de evidente a incidentelor deosebite;

Registrul de evidente a cazurilor de abuz, neglijenta si discriminare a beneficiarilor; Registrul de evidente a sesizărilor si reclamatiilor;

 • 12. Elaboreza proceduri specifice, conform standardelor de calitate si legislației in vigoare si se ocupa de revizia acestor proceduri ori de cate ori este nevoie , funcție de situație;

 • 13. Se preocupa de aplicarea si respectarea exacta a procedurilor elaborate in baza responsabilităților ce revin compartimentului Pastreaza o copie din fiecare procedura elaborata si revizuita;

 • 15. Pastreaza si actualizeaza dosarele personale ale beneficiarilor, asigurând confidențialitatea datelor personale ale acestora.

 • 16. Se ocupa de procedura de inmormantare a beneficiarilor care nu au apartinatori sau a căror rude nu au posibilitatea sa-i înmormânteze.

(4) - Compartiment recuperare fizica
 • 1. Face parte din echipa pluridisciplinara care elaborează Planul de asistenta si îngrijire;

 • 2. Participa la evaluarea/reevaluarea periodica din punct de vedere a statusului funcțional fizic, a stării de sanatate si a gradului de autonomia pastrat, a nevoilor de tratament si recuperare consemnând rezultatele in Fisa de evaluare/reevaluare a beneficiarului;

 • 3. Completează Planul individualizat de asistenta si îngrijire, monitorizează si elaborează planul terapeutic pe etape pentru tratamentele imdividuale si in grupe omogene a bolnavilor cu deficiente fizice;

 • 4. Dețin registru de evidenta zilnica a programelor de recuperare/reabilitare funcționala, in care se consemeaza numele beneficiaului, nr. Fisei de monitorizare si semnătură acestuia;

 • 5. Tine evidenta si urmărește eficienta tratamentului, asigura si răspunde de aplicarea masurilor de igiena pe care le implica actul terapeutic;

 • 6. Desfasoara activitati de educație sanitara pentru prevenirea si corectarea deficientelor fizice;

 • 7. Tine evidenta tratamentelor si procedurilor efectuate si transmite datele către medicul istitutiei;

Art.37

Personalul de îngrijire de specialitate si asistenta, administrativ, gospodărire, întreținere, reparații, deservire, realizează si alte atribuții si sarcini stabilite de către directorul Căminului si prin alte acte normative in vigoare.

Art.38

Activitatea Personalul de îngrijire de specialitate si asistenta, administrativ, gospodărire, întreținere, reparații, deservire este condusa de Coordonatorul personalului de specialitate.

Art.39

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau dispune de o structura de personal in concordanta cu misiunea lui, nevoile beneficiarilor, politica sa bugetara si cu normele legale in vigoare.

Art.40

Pe langa obligațiile stabilite prin lege, regulament intern sau contract individual de munca, personalul care activeaza in cadrul Căminului are obligația:

 • a) sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legislația in vigoare;

 • b) sa asigure confidențialitatea informațiilor obținute in exercitarea profesiei;

 • c) sa respecte intimitatea beneficiarilor;

 • d) sa respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale si furnizorii de servicii sociale;

 • e) sa respecte etica profesionala;

 • f) sa implice activ beneficiarii de servicii sociale si, după caz, familiile acestora in procesul decizional si de acordare a serviciilor sociale;

 • g) sa respecte demnitatea si unicitatea persoanei.

Art.41

Personalul Căminului pentru Persoane Vârstnice este personal contractual.

Art42
 • (1) -Selecționarea personalului Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau se face prin concurs sau examen, după caz, organizat de către o comisie constituita prin decizia directorului.

 • (2) -Condițiile de participare si modul de desfășurare a concursului se stabilesc conform Regulamentului-Cadrn privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, apropat prin hotarare de guvern.

 • (3) -Comisia de examen sau concurs va fi formata din persoane din cadrul Căminului, precum si din specialiști din alte unitati, la solicitarea directorului, când este cazul.

 • (4) - Căminul pentru Persoane Vârstnice are dreptul sa solicite referințe de la locurile de munca anterioare, anterior angajarii.

Art.43
 • (1) -Angajarea personalului căminului se face de către directorul Căminului prin decizie, pe baza rezultatelor obținute la concurs sau examen.

 • (2) -Pe baza deciziei de angajare, directorul Căminului va incheia contract individual de munca cu persoana angajata, potrivit dispozițiilor Codului Muncii.

ArL44
 • (1) -Angajarea/promovarea personalului are in vedere criterii de competenta cum ar fi: calificare, experiența, abilitați profesionale, aptitudini, motivație etc.

 • (2) -Atribuțiile de serviciu ale personalului Căminului se stabilesc prin fisa postului, la propunerea șefilor de compartiment, aprobata de către directorul Căminului.

 • (3) -Fisa postului se comunica salariatului prin luare de semnătură iar un exemplar se anexeaza la Contractul individual de munca.

 • (4) -Fisa postului se actualizeaza periodic, in funcție de modificările survenite in specificul activitatii salariatului.

Art.45

Salarizarea personalului Căminului pentru Persoane Vârstnice se face potrivit legislației specifice in vigoare.

Art.46

Căminul intocmeste si aplica o strategie privind perfecționarea continua a personalului, in acord cu misiunea unitarii si cu standardele minime de calitate in domeniu.

Art.47
 • (1) - Numărul si structura personalului Căminului pentru Persoane Vârstnice se stabilește prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau, odata cu aprobarea Organigramei si a Statului de funcții, si consta in:

 • a) Personal de conducere: director, coordonator personal de specialitate, contabil sef;

 • b) Persoanal de specialitate de îngrijire si asistenta, personal auxiliar;

 • c) Personal cu funcții administrative, gopodarire, intretinere-reparatii, deservire;

 • d) Voluntari, care isi desfasoara activitatea in condițiile Legii 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat din Romani a, actualizata; personalul voluntar nu este inclus in organigrama unitarii si nu poate prelua responsabilitățile personalului retribuit.

 • (2) - Raportul angajat/beneficiar este de 1/2 pentru persoanele vârstnice dependente si semidependente; 1/5 pentru persoanele vârstnice cu grad de dependenta IIIA si IIIB; minim 1/1 pentru persoanele vârstnice cu dizabilitati.

 • (3) - Pentru serviciile acordate in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, raportul angajat/beneficiar se calculează la capacitatea maxima a centrului - 210 locuri.

Art. 48 Personalul de conducere
 • (1)- Personalul de conducere este format din:

• Director

 • •  Coordonator personal de specialitate

 • •  Contabil sef

 • (2)-Directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice asigura conducerea executiva a serviciului social si indeplineste următoarele atribuții principale (care constituie fisa postului):

 • 1. Reprezintă Căminul pentru Persoane Vârstnice in relațiile cu furnizorul de servicii sociale si, după caz, cu autoritatile si instituțiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din străinătate, precum si injustiție ;

 • 2. Colaborează cu alte centre/alti furnizori de servicii sociale si/sau alte structuri ale societarii civile in vederea schimbului de bune practici, a imbunatatirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calitatii serviciilor, precum si pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • 3. Desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • 4. Exercita funcția de ordonator tertiar de credite;

 • 5. întocmește proiectul bugetului propriu al Căminului pentru Persoane Vârstnice si contul de inchiere a exercițiului bugetar;

 • 6. Propune Consiliului Local Bacau aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

 • 7. Asigura buna desfășurare a raporturilor de munca dintre angajatii Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau;

 • 8. Numește si eliberează din funcție personalul Căminului in condițiile legii si a regulamentului privind angajarea si promovarea personalului;

 • 9.  Controlează si conduce activitatea personalului Căminului, aplica sancțiuni si acorda recompensele prevăzute de lege, acestuia;

 • 10. Asigura instruirea si perfecționarea personalului si ia masuri pentru ca acesta sa cunoască misiunea Căminului, planurile de activitati, procedurile, precum si responsabilitățile globale si individuale;

 • 11. Vizeaza documentele care intra/ies din din unitate si repartizează corespondenta Căminului pe compartimente;

 • 12. Ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul instituției pe care o conduce;

 • 13. Asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu direcția de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • 14. Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • 15. Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • 16. Elaborează rapoartele generale, informări privind activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau si stadiul implementării obiectivelor;

 • 17. întocmește raportul anual de activitate;

 • 18. Informează conducerea Municipiului Bacau asupra situațiilor deosebite , propunând masuri de soluționare a acestora.

 • (3)-Directorul căminului indeplineste si alte atribuții prevăzute de lege, stabilite de Consiliul Local al Municipiului Bacau, de Primarul Municipiului Bacau sau prevăzute de standardele minim de calitate aplicabil.

Art. 49
 • (l)-In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, directorul Căminului emite decizii.

 • (2)-Deciziile directorului Căminului trebuie sa respecte condițiile de forma si fond cerute actelor administrative.

Art.50
 • (1) - Coordonatorul personalului de specialitate îndeplinește următoarele atribuții principale (care constituie fisa postului) :

 • 1. Conduce si coordonează Personalul de îngrijire de specialitate, administrativ, aprovizionare cu compartimentele din subordine: Compartimentului gospodărire -întreținere, Compartiment personal de specailitate medical, medico sanitar si de îngrijire, Compartiment recuperare - fizica si a Compartimentului Psiho-Social;

 • 2. Verifica si vizeaza toate documentele emise de compartimentele din subordine, înainte de a fi supuse spre aprobare directorului.

 • 3. Face parte din comisia de aprobare a dosarelor in vederea intemarii/externarii in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau;

 • 4. Se îngrijește de aprovizionarea Căminului cu cele necesare pentru hrana si cazare si asigurarea stocurilor de alimente, cazarmament, materiale de curățenie, consumabile, obiecte de inventar,etc; face propuneri de achiziție;

 • 5. Centralizează datele furnizate de compartimentele din subordine si le transmite compartimentului financiar-contabilitate, in vederea întocmirii proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a planului anual de achiziții publice;

 • 6. întocmește si depune in termen documentațiile in vederea obținerii de autorizații, avize, acorduri, etc (autorizație de funcționare, autorizație PSI, ITM, DSP, DSVSA, mediu, autorizații de construire/desfiintare, avize de racordare) si răspunde pentru pastrarea in siguranța a acestor documente;

 • 7. Elaborează, in conformitate cu legislația in vigoare si cu specificul sectoarelor de activitate, reguli proprii de igiena, securitate in munca, prevenire si stingere a incendiilor, si se asigura de cunoașterea acestora de către toți salariatii si beneficiarii căminului;

 • 8. Elaborează graficul de pregătire profesionala a salariatilor din subordine, in colaborare cu compartimentul financiar-contabilitate;

 • 9. Se ocupa de respectarea legislației referitoare la colectarea deșeurilor medicale si a reziduurilor menajere;

 • 10. Gestionează si pastreaza in siguranța registrele de control si ia masuri pentru punerea in practica a mențiunilor din procesele verbale încheiate in urma controalelor efectuate in cadrul unitarii;

 • 11. Ia masuri pentru efectuarea in termen a controalelor medicale periodice ale salariatilor si se ocupa de efectuarea serviciilor de medicina muncii, conform legii;

 • 12. Supune spre aprobare directorului graficul anual de efectuare a lucrărilor de dezînsectie, dezinfectie si deratizare si urmărește respectarea acestuia;

 • 13. Urmărește desfasurarea lucrărilor de reparație, modernizare,etc a clădirii si a bunurilor căminului;

 • 14. Face propuneri pentru actualizarea structurii personalului din subordine, in funcție de necesitățile curente;

 • 15. Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si perfecționare;

 • 16. Răspunde de calitatea activitatilor desfășurate de personalul din cadrul serviciului si dispune, in limita competentei, masuri de organizare care sa conducă la imbunatatirea acestor activitati sau, după caz, formulează propuneri in acest sens;

 • 17. Asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activitatilor desfășurate de personalul din subordine si propune directorului sancțiuni disciplinare pentru salariatii care nu isi îndeplinesc in mod corespunzător atribuțiile,cu respectarea

prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codul muncii, etc.;

 • 18. Organizează activitatea personalului din subordine si asigura respectarea timpului de lucru, a regulamentului de organizare si funcționare, codului etic si procedurilor interne;

 • 19. îndeplinește atribuții de coordonare si administrare a activitatii de voluntariat;

 • 20. Preia atribuțiile directorului, atunci când acesta lipsește din unitate cu mandatul acestuia .

 • (2) -Coordonatorul personalului de specialitate indeplineste si alte atribuții stabilite prin fisa postului, Regulamentul de ordine interioara, standardele specifice de calitate sau dispuse de Directorul căminului.

Art.51

(1) - Contabilul sef indeplineste următoarele atribuții principale (care constituie fisa postului)

 • 1. Conduce si coordonează Compartimentul financiar - contabil;;

 • 2. Este persoana imputernicita sa conducă compartimentul contabilitate, conform artl0(2) din L 82/1991;

 • 3. Verifica, coordonează si indruma activitatea personalului din Compartimentul Financiar- Contabilitate;

 • 4. Răspunde de întocmirea si tinerea la zi a evidentei contabile, a evidentei sintetice si analitice a conturilor, in conformitate cu prevederile legale; răspunde de inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operațiunilor privind mișcarea bunurilor si valorilor patrimoniale;

 • 5. Este persoana responsabila cu furnizarea informațiilor de interes public, cu privire la activitatea financiar-contabila;

 • 6. Asigura si răspunde de intocmirea si depunerea in termen a tuturor documentelor in vederea transmiterii in timp util in sistemul FOREXEBUG

 • 7.  Participa la intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si furnizează directorului entitatii toate informațiile necesare intocmirii acestuia, întocmește prognozele bugetare de cheltuieli de personal, materiale si investiții;

 • 8. Pe baza bugetului aprobat, propune repartizarea creditelor bugetare conform clasifîcatiei si a normelor metodologice;

 • 9. Organizează si asigura urmărirea execuției bugetare, întocmește contul de execuție bugetara, urmărește încadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate si ia masurile necesare efectuării eventulelor rectificări in structura sau valoarea bugetului aprobat; urmărește încadrarea in standardele de cost specifice centrelor rezidențiale;

 • 10. Verifica situația veniturilor si cheltuielilor cu execuția transmisa de Trezorerie;

 • 11. Avizează referatele de achiziție, verificând încadrarea in prevederile bugetare aprobate;

 • 12. Completează si transmite date in format electronic si înlocuiește persoana autorizata cu transmiterea Registrului General de Evidenta a salariatilor, atunci când aceasta lipsește din unitate.

 • 13. întocmește si comunica la Trezorerie cererile de admitere la finanțare a obiectivelor de investiții si celelalte anexe prevăzute in metodologia elaborata de MFP;

 • 14. Efectuează operațiile de punctaj intre informațiile înregistrate in contabilitatea sintetica si informațiile înregistrate in contabilitatea analitica;

 • 15. Asigura si răspunde de intocmirea, circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • 16. Exercita controlul financiar preventiv propriu, cunoaște si respecta prevederile legislative care reglementează activitatea specifica(Legea 82/1991 a contabilității, Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, Legea 119/1999 actualizata, privind Controlul Financiar Preventiv, Ordinul 3471/2008 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice, legile privind salarizarea personalului in instituțiile publice, etc.);

 • 17. Are atribuții, sarcini si responsabilități specifice funcției de vicepreședinte a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltării S.C.I.M.;

 • 18. In calitate de persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu, supraveghează organizarea si tinerea evidentei, actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

 • 19. Asigura documentele si sumele necesare pentru deplasările efectuate de personalul propriu in interes de serviciu, in tara si străinătate;

 • 20. Organizează, coordonează si monitorizează toate operațiunile premergatoate inventarierii conform ordinului 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de netura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 • 21. întocmește si asigura depunerea la timp a tuturor situațiilor privind salarizarea personalului unitatii(intocmeste evidenta contabila a plătii salariilor si a altor drepturi bănești cuvenite personalului instituției, efectuează calculul drepturilor salariale pentru persoanele beneficiare de concediu de odihna, medical, sarcina si lăuzie);

 • 22. Răspunde pentru integritatea si siguranța documentelor la care are acces prin natura serviciului;

 • 23. Semnează si verifica legalitatea intocmirii angajamentelor de plata a contribuției de intretinere;

 • 24. Preia atribuțiile directorului, atunci când acesta lipsește din unitate, cu mandatul acestuia.

(2) Contabilul sef indeplineste si alte atribuții stabilite prin fisa postului, Regula mentul de ordine interioara sau dispuse de Directorul căminului.

Art.52
 • (1) - Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile iegii.

 • (2) - Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Art53
 • (1) - Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director se organizează de către o comisie constituita prin dispoziția Primarului Municipiului Bacau.

 • (2) - Numirea directorului Căminului se face pe baza rezultatelor obținute la concurs sau examen, prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Art.54 Consiliul consultativ

(1) - Consiliul consultativ este o structura care asigura:

 • a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat si obtinut licența de funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau, a respectării standardelor minime de calitate;

 • b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor in ceea ce privește funcționarea căminului.

 • (2) - Consiliul consultativ este compus dintr-un reprezentant al Direcției de Asistenta Sociala Bacau si 2 reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate in cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau (cu supleanti), aleși in mod democratic.

 • (3) -Consiliul consultativ indeplineste următoarele atribuții principale:

 • a) participa la deciziile privind planificarea bugetului căminului, in special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare, etc.);

 • b) analizeaza activitatile derulate in cămin si propune masuri si programe de imbunatatire a acestora;

 • c) după caz, isi exprima acordul prealabil cu privire la incetarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare in situația in care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibila găzduirea acestuia in centru in condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

Ari. 55 Personalul de specialitate de îngrijire si asistenta

(1) - Personalul de specialitate este (cu codul COR specific):

Medicul de medicina de familie/generala

(221108/221101)

Medic specialist psihiatru

(226907)

Asistent medical generalist

(325901)

Kinetoterapeut

(226405)

Fiziokinetoterapeut

(226401)

Masor

(325501)

Infirmiera

(532103)

îngrijitoare

(532104)

Spalatoreasa

(912103)

Asistent social

(263501)

Psiholog

(263411)

Instructor ergoterapeut

(325907)

Terapeut ocupational

(263419)

Instructor educator pentru activitati de resocializare

(263508)

Asistent medical igiena si sanatate publica

(325907)

Asistent medical nutriție dietetica

(325902)

Asistent medical de farmacie/asistent farmacist

(321303)

 • (2) - Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre in vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;

 • e) sesizează conducerii căminului situații care pun in pericol siguranța beneficiarului;

 • f) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea creșterii calitatii serviciului si respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute in standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) -Toate atributile personalului de specialitate sunt cuprinse in fisele de post care se regăsesc la dosarul personal al fiecărui angajat.

Art. 56 Personalul administrativ, gospodărie, intretinere-reparatii,deservire
 • a)Personalul administrativ:

Consilier Referent Magaziner

Casier

 • b) Muncitori calificați: instalator, electrician, frizer, șofer, lenjereasa, bucatar, paznic.

 • c) Muncitor necalificati: lucrator bucătărie, ingrijitor spatii verzi.

Toate atribuțiile personalului de specialitate sunt cuprinse in fisele de post care se regăsesc la dosarul personal al fiecărui angajat.

CAPITOLUL 9

Finanțarea si patrimoniul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau
Art.57
 • (1) - In estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau are in vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) - Finanțarea cheltuielilor centrului se asigura, in condițiile legii, din următoarele surse:

 • a)  venituri proprii, reprezentând contribuția persoanelor beneficiare si/sau a susținătorilor legali, după caz;

 • b) sume alocate de la bugetul local al Municipiului Bacau;

 • c) bugetul de stat în completarea cuantumului prevăzut la lit. a) și b), din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată ;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara si din străinătate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

 • e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

 • f) venituri proprii;

e) alte surse de finanțare, in conformitate cu legislația in vigoare.

Art.58
 • (1) - Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de între ținere, stabilita pe baza cosLului mediu lunai de întreținere.

 • (2) - Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau județene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.

 • (3) - Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.

 • (4) - Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește conform Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, prin semnarea unui angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, dereprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 • (5) -Obligația de plată a contribuției lunare in sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

Art.59
 • (1) - Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau are patrimoniu propriu, format din totalitatea elementelor de activ si de pasiv existente in bilanțul contabil de la data de 31.12.2018 si a existentului la data aprobării prezentului Regulament.

 • (2) -Terenurile si clădirile folosite de Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, fac parte din domeniul public al Municipiului Bacau, atestat prin Hotararea de Guvern nr. 1347/2001, si sunt date in administrarea si folosința Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.60
 • (1) - Căminul pentru Persoane Vârstnice are buget propriu de venituri sl cheltuieli.

 • (2) - Proiectul bugetului căminului se intocmeste de către directorul Căminului, in calitate de ordonator tertiar de credite, si este aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Art61

Activitatea financiar - contabila a Căminul pentru Persoane Vârstnice se desfasoara prin Trezoreria Municipiului Bacau.

Art.62

Controlul integrității patrimoniului si legalității cheltuirii resurselor financiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice se exercita de către Curtea de Conturi si Compartimentul de Audit al Primăriei Municipiului Bacau.

Director, Magda Dimofte
ECONOMIST, Gabriela Bondalici

VIZAT JURIDIC, Rodica Constantin

Anexa la Regulamentul de Organizare si Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau

 • 1. Părțile contractante :

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACAU, cu sediul in Bacau , str. Aleea Ghioceilor nr.2,

județul Bacau, telefon: 0234/544444, fax:0334401975, codul de înregistrare fiscala 4455390, contul nr,

R057TREZ06121E331300XXXX deschis la Trezoreria Bacau, reprezentat prin Director________________,

si

Dl./D-na______________________denumita in continuare beneficiar de

servicii sociale, domiciliat in municipiul Bacau, str._______________,

nr.__, sc.___, ap.__, județul Bacau, codul numeric personal

___________, identificata cu CI/BI seria_____, nr._____, eliberat de SPCLEP Bacau, reprezentat/a legal prin domnul/doamna ______________,________, domiciliata/domiciliata in localitatea ______, str._______________, nr._______, județul __________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria_______, numărul ___________, eliberat/a la data de __________________de ____________________,conform -

__.numărul______________/ data

Dl./D-na___________denumit in continuare susținător legal/

conventional/apartinator, domiciliat/domiciliata in localitatea

str._______________, nr.______, județul

posesor/posesoare al /a B.I./C.I. seria_______, numărul

numeric personal________________,eliberat/a la data de

____________avand in vedere :

dosarul de internare nr. 203/26.08.2016;

evaluarea complexa efectuata in perioada

planul induvidualizat de asistenta si îngrijire nr.___din_________

convin asupra următoarelor :

DEFINIȚII :
 • 1.1. contractul pentru acordare de servicii sociale - actul juridic incheiat intre o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, acreditata conform legii sa acorde servicii sociale, denumit centru rezidențial si o persoana fizica aflata in situație de risc sau de dificultate sociala, denumita beneficiar de servicii sociale, care exprima acordul de voința al acestora in vederea acordării de servicii sociale ;

 • 1.2. beneficiar de servicii sociale - persoana aflata in situație de risc si de dificultate sociala, împreuna cu familia acesteia, care necesita servicii sociale;

 • 1.3. servicii sociale - serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depășirii situațiilor de dificultate,

prevenirii si combaterii riscului de excluziunii sociale, promovării incluziunii sociale si creșterii calitatii vieții;

 • 1.4, planul individualizat de asistenta si îngrijire - ansamblul de masuri si servicii adecvate si individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil si procedurile de acordare a serviciilor sociale ;

 • 1.5. evaluarea inițiala - activitatea de identificare / determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, precum si a prognosticului acestora, efectuata prin utilizarea de metode si tehnici specifice profesiilor sociale, de către Centrul rezidențial. Scopurile evaluării sunt cunoașterea si înțelegerea problemelor cu care se confrunta beneficiarul de servicii sociale si identificarea masurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de masuri ;

 • 1.6. evaluarea complexa - activitatea de investigare si analiza a stării actuale de dezvoltare si de integrare sociala a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat si care intretin situația de dificultate in care acesta se afla, precum si prognosticului acestora, utilizandu-se instrumente si tehnici standardizate specifice domeniilor : asistenta sociala, psihologic, educațional, medical, juridic etc.

 • 1.7. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a centrului rezidențial de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada ;

 • 1.8. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistenta si ingrijire -modificarea sau completarea adusa planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale ;

 • 1.9. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de centrul rezidențial, in funcție de tipul serviciului si de situația materiala a beneficiarului de servicii sociale ;

1.10.obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea indatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va îndeplini valorificandu-si maximal potențialul psiho-fizic ;

 • 1.11. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric si material, resursele umane si financiare in vederea atingerii nivelului de performanta obligatoriu pentru toti furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate in condițiile legii ;

 • 1.12. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale -modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale in mod independent de voința pârtilor, in temeiul prevederilor unui act normativ ;

 • 1.13. forța majora - eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut in momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si respectiv, îndeplinirea acestuia .

Art.2.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.Obiectul contractului il constituie acordarea următoarelor servicii sociale

# *

găzduire pe perioada nedeterminata/determinata asistenta medicala si ingrijire

consiliere si evaluare psihologica si sociala asistenta paleativa

socializare si petrecere a timpului liber

 • 2.2.Descrierea serviciilor sociale acordate va fi prevăzută cu acordul pârtilor in anexa nr.l la contract .

Art.3.COSTURILE SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE SI CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI
 • 3.1. Costul mediu lunar de intretinere in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau este stabilit anual prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau, comform Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata si actualizata la zi.

 • 3.2. Costul mediu lunar de intretinere poate suferi modificări ori de cate ori apar modificări in cuantumul alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistenta sociala.

 • 3.3. Contribuția lunara de intretinere in sarcina beneficiarului reprezintă 60% din veniturile personale lunare, fara a se depăși costul mediu lunar de

intretinere________(se va menționa cuantumul contribuției de intielineie in

sarcina beneficiarului ).

 • 3.4. Contribuția in sarcina susținătorului legal pentru serviciile sociale primite de

către beneficiar este de___________( se va menționa cuantumul contribuției in

sarcina susținătorului legal).

3.5.Obligația de plata a contribuției lunare de intretinere in sarcina persoanei vârstnice si/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plata, semnat de persoana vârstnica, de reprezentantul sau legal, după caz, si/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plata constituie titlul executoriu si se întocmește in 3 exemplare.

3.6. Plata contribuției lunare de intretinere, se face lunar pana cel mai târziu in ultima zi a lunii pentru care se face plata si se achita in numerar la caseria instituției sau prin virament bancar.

3.7.Orice modificare in cuantumul contribuției lunare de intretinere in sarcina beneficiarilor sau susținătorilor legali se va face prin act adițional la prezentul contract.

3.8.Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influenta acordarea serviciilor sociale si nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

Art.4.APLICABILITATEA SI DURATA CONTRACTULUI
 • 4.1. Contractul va intra in vigoare la data semnării lui de către părțile contractante

 • 4.2. Prezentul contract se încheie pe perioada nedeterminata/determinata.

 • 4.3. Durata contractului pe perioada determinata este de la data de_________

pana la data de_________.

 • 4.4. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul pârtilor si numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale si, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenta si îngrijire.

ArLS.ETAPELE PROCESULUI DE ACORDARE A SERVICIILOR SOCIALE
 • 5.1. evaluare complexa;

 • 5.2. elaborarea planului individualizat de asistenta si îngrijire;

 • 5.3. implementare masurilor prevăzute in planul individualizat de asistenta si îngrijire/ planul de intervenție;

 • 5.4. monitorizarea acordării serviciilor;

 • 5.5. reevaluarea si actualizarea PIAI/PI.

Art.6.DREPTURILE CENTRULUI REZIDENȚIAL
 • 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale ;

 • 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar in cazul in care constata ca acesta i-a furnizat informații eronate ;

 • 6.3. de a sista acordarea serviciilor sociale, in cazul incalcarii de către beneficiar a prevederilor contractuale;

 • 6.4. de a utiliza, in condițiile legii, date denominalizate in scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale;

 • 6.5. de a solicita toata documentația considerata necesara pentru întocmirea dosarului;

 • 6.6. de a refuza un potențial beneficiar sau a renunța la un beneficiar actual daca cerințele acestuia sau ale reprezentantului sau depasesc posibilitățile centrului;

 • 6.7. de a interzice parasirea centrului fara aprobarea conducerii

 • 6.8. de a cere beneficiarului si reprezentantului sau respect fata de personalul centrului;

 • 6.9. de a beneficia de alte drepturi stabilite de normele legale in vigoare, regulamente de organizare si funcționare sau regulamente interne;

 • 6.10. de a limita accesul beneficiarilor in centru/din centru in cazul in care acest lucru ar pune in pericol siguranța beneficiarilor si a celorlalți.

Art.7.OBLIGAȚIILE CENTRULUI REZIDENȚIAL
 • 7.1. sa respecte drepturile si libertățile fundamentale ale beneficiarului in acordarea serviciilor sociale, precum si drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract ;

 • 7.2. sa acorde servicii sociale prevăzute in planul individualizat de asistenta si îngrijire, cu respectarea acestuia si a standardelor minimale de caliatate a serviciilor sociale ;

 • 7.3. sa fie receptiv si sa tina cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale in îndeplinirea obligațiilor contractuale si sa considere ca beneficiarul si-a îndeplinit obligațiile contractuale in măsură in care a depus toate eforturile ;

 • 7.4. sa informeze beneficiarul de servicii sociale asupra : conținutului serviciilor sociale si condițiilor de acordare a acestora ; oportunității acordării altor servicii sociale ;

regulamentului de ordine interioara ; oricărei modificări de drept a contractului .

 • 7.5. sa reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale si după caz, sa completeze si/sau sa revizuiască planul individualizat de asistenta si îngrijire exclusiv in interesul acestuia ;

 • 7.6. sa respecte, conform legii, confidențialitatea datelor si informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale ;

 • 7.7. sa ia in considerare dorințele si recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor ;

 • 7.8. sa utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale.

Art.S.DREPTURILE BENEFICIARULUI

8.1.In procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct.2, centrului rezidențial va respecta drepturile si libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale ;

 • 8.2.Beneficiarul se bucura de următoarele drepturi ( Carta Drepturilor Beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau ) :

 • l.De a fi informați ei si reprezentanții lor, asupra: drepturilor si responsabilităților lor in calitate de beneficiari ai serviciilor centrului si de a fi consultați cu privire la toate deciziile care ii privesc; serviciilor sociale oferite si modificările intervenite in acordarea lor ; oportunităților acordării altor servicii sociale si lista furnizorilor acestor servicii ; regulamentulelor interne si procedurilor unitatii.

 • 2. De a-si desfasura viata intr-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional si intim;

 • 3. De a decide si a-si asuma riscurile in mod direct sau prin reprezentanți legali in toate aspectele vieții lor si de a-si exprima liber opțiunile;

 • 4. De a gândi si acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform poLentialului si dorințelor personale;

 • 5. De a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

 • 6. De a beneficia de serviciile menționate in contractul de furnizare servicii;

 • 7. De a li se păstră toate datele personale in siguranța si confidențialitate: excepțiile de la regula sunt consemnate in scris in acord cu beneficiarii sau cu reprezentanții lor;

 • 8. De a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hartuiti sau exploatați;

 • 9. De a face sugestii si reclamatii fara teama de consecința;

 • 10.De a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau sa le fie pretinse sume bănești ce depasesc taxele convenite pentru servicii;

11 .De a nu li se impune restricții de natura fizica sau psihica, in afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum si a celor convenite prin contractul de acordare servicii;

 • 12. De a practica cultul religios dorit;

 • 13. De a beneficia de intimitate;

 • 14. De a-si manifesta si exercita liber orientările si interesele culturale, etnice, religioase,sexuale, conform legii;

 • 15. De a-si dezvolta talentele si abilitățile; de a fi sprijiniți pentru desfasurarea activitatilor lucrative;

 • 16. De a-si utiliza asa cum doresc lucrurile personale;

 • 17. De a-si gestiona asa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție legala sau daca exista acorduri scrise intre centru si beneficiar/reprezentantul sau legal privind gestionarea banilor si bunurilor beneficiarilor;

 • 18. De a se implica si a participa la toate deciziile care ii privesc si la evaluarea serviciilor sociale primite;;

 • 19. De a nu desfasura activitati lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, Împotriva voinței lor;

 • 20. De a fi informați la zi, in mod complet si accesibil, in format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate in centru si de a-si putea exprima liber opiniile in legătură cu acestea;

 • 21. De a fi informați cu privire la toate activitatile desfășurate in centru;

 • 22. De a fi consultat! cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii in anumite circumstanțe stabilite prin contractul de servicii;

 • 23. De a fi tratati si de a avea acces la servicii, fara discriminare;

 • 24. De a fi tratati individualizat, pentru o valorizare maximala a potențialului personal;

 • 25. De a fi informați cu privire la starea lor de sanatate;

 • 26. De a avea acces la toate informațiile financiare care ii privesc, deținute de centru;

 • 27. De a accesa toate spatiile si echipamentele comune.

Art.9.0BLIGATIILE BENEFICIARULUI/SUSTINATORULUI LEGAL/CONVENTIONAL/APARTINATOR
 • 9.1. Beneficiarii de servicii sociale furnizate in centru au următoarele obligații :

 • I. Sa furnizeze informațiile corecte cu privire la identitate, situație familiala, sociala, medicala si economica si sa permită verificarea veridicității acestora;

 • 2. Sa participe activ la procesul de furnizare a serviciilor sociale ; sa respecte termenele si aclivitalile stabilite iu cadrul planului individualizat de asistenta si îngrijire;

3 .Sa contribuie, el sau susținătorii legali, in conformitate cu legislația in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate;

4.Sa comunice orice modificare intervenita in legătură cu situația socio-medicala personala;

5.Sa respecte programul de masa care este afișat in unitate pentru toate mesele servite ; servirea mesei se va face numai in sala de mese, excepție facand situațiile in care beneficiarul, din motive de sanatate, nu poate lua masa in cantina ;

6.Sa respecte orele limita de intrare in unitate ( respectiv orele 22.00 pe timpul verii si 20.30 pe timpul iernii), sa respecte programul de vizita al aparținătorilor;

7.Sa nu consume băuturi alcoolice in unitate si in afara acesteia , sa nu intre in stare de ebrietate in unitate ; sa nu introducă si sa nu faciliteze introducerea de băuturi alcoolice in unitate ;

8.Sa răspundă de integritatea, buna întreținere si folosire a bunurilor unitatii primite in folosința ; in cazul in care bunurile primite si care fac parte din patrimoniul unitatii vor fi distruse, deteriorate din vina personala sau neglijenta, beneficiarul va suporta plata contravalorii acestora;

9.Sa se supună oricăror examene medicale recomandate de medicii unitatii si sa respecte condițiile de igiena impuse de către unitate.

lO.Sa nu introducă in unitate si in camera in care locuiește bunuri personale fara aprobarea conducerii centrului ;

 • II. Sa respecte personalul angajat al centrului, pe ceilalți beneficiari, iar in formele de adresare sa nu folosesca injurii, cuvinte jignitoare la adresa acestora ;

12.1n situațiile conflictuale se obliga sa anunțe conducerea unitatii sau personalul de serviciu despre acestea si sa nu-si rezolve prin mijloace si forte proprii situațiile conflictuale ivite ;

13.Sa accepte sa locuiască in camera cu alti beneficiari in limita capacitatii normale a spațiului de locuit ; sa fie de acord cu hotararea conducerii de a se muta din camera când situația o impune ;

14.Sa respecte regimurile alimentare prescrise de medicii unitatii in funcție de diagnosticul medical, sa accepte meniul alimentar zilnic asigurat de către unitate, meniu care este stabilit in funcție de dispozițiile legale in vigoare si de alocația zilnica legala de hrana ;

15. Sa nu fumeze in incinta unitatii;

16.Sa nu înstrăineze bunurile primite in folosința de la unitate, sa nu le comercializeze, sa nu înstrăineze alimentele primite de la unitate ca alocație zilnica de hrana;

17. Sa păstreze liniștea in cămin pe toata durata zilei si in special in intervalele orare de odihna ( intre orele 14-16 si 22-07);

18.Sa respecte regulamentul intern al beneficiarilor, normele de disciplina si de conviețuire in centru precum si alte condiții dispuse de conducerea centrului ;

 • 19. Sa respecte clauzele contractelor si angajamentelor asumate in relația cu centrul rezidențial;

 • 20. învoirea din unitate se face pe baza de cerere scrisa, cu respectarea procedurilor interne ale unitatii;

21.Sa faca solicitare scrisa de externare din centru cu cel puțin 30 de zile inaintea plecării.

9.2.Obligațiile susținătorului legal/conventional/apartinator sunt următoarele:

1. Sa anunțe centrul despre modificarea oricărei dintre condițiile care au stat la baza încheierii conlracLului pentru acordare de servicii sociale, in maxim 5 zile lucratoare de la data producerii modificării;

2.Sa respecte termenele limita stabilite de centrul rezidențial cu privire la semnarea actelor care reglementează raporturile juridice intre parti;

3.Sa asigure însoțirea beneficiarului in cazul in care se impune prezenta unui însoțitor la instituțiile medicale de specialitate sau deplasării in exterior a beneficiarului;

4.Sa stabilească o relație de colaborare cu centrul in acordarea serviciilor sociale, in interesul superior al beneficiarului;

5.Sa respecte clauzele si termenele menționate in contractul pentru acordarea de servicii sociale;

6.Sa respecte regulamentele de ordine interioara din instituție, regulamentul de organizare si funcționare, procedurile proprii, etc. ;

7.Sa răspundă cu promptitudine solicitărilor centrului atunci când se impune;

8.Sa furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familiala, sociala, medicala si economica;

9.Sa contribuie conform legii la plata contribuției lunare de întreținere.

Art.10.CAZURI DE INCETARE/SISTARE A SERVICIILOR
 • 10.1. încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum si in alte condiții cunoscute si acceptate de aceștia.

 • 10.2. Beneficiarii sunt gazduiti si primesc servicii in centrul rezidențial pe perioada pe care o doresc, cu excepția situațiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate in procedura de ieșire.

A. Principalele situații in care inceteaza/se sistează serviciile pe perioada nedeterminata, precum si modalitățile de intervenție sunt următoarele:

 • a) la cererea motivata a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură ( se solicita beneficiarului sa indice in scris locul de domiciliu/rezidenta);

 • b) după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ si angajamentul scris

al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea si întreținerea beneficiarului;

 • c) transfer pe perioada nedeterminata in alt centru de tip rezidential/alta instituție, la cererea scrisa a

beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului sau legal;

 • d) la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile

corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide;

 • e) caz de deces al beneficiarului;

 • f) in cazul in care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibila găzduirea acestuia

in centru in condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului;

 • g) când nu se mai respecta clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal.

B. Principalele situații in care centrul inceteaza/sisteaza acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumita perioada de timp sunt următoarele :

 • a) la cererea motivata a beneficiarului in scopul ieșirii din centru pe o perioada determinata;

 • b) in caz de internare in spital, in baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din

serviciul de ambulanta;

 • c) in caz de transfer intr-un alt centru/institutie, in scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/

reabilitare funcționala sau de integrare/reintegrare sociala pe perioada determinata, in măsură in care aceste servicii nu sunt furnizate in proximitatea centrului;

 • d) in cazuri de forța majora (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței

de funcționare a centrului, etc.).

Art.ll.SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR/SESIZARILOR
 • 11.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal si/sau in scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 11.2. Reclamatia se poate efectua pe urmatoareler cai :

 • a) direct către conducerea instituției ;

 • b) prin introducerea sesizarii/reclamatiei in recipientul tip cutie poștala dispus la sediul instituției, conținutul cutiei fiind verificat saptamanal si înregistrat in Registrul de evidenta a sesizarilor/reclamatiilor ;

 • c) prin mențiuni in condica de sugestii si reclamatii.

 • 11.3. Centrul pune la dispoziția beneficiarului un recipient de tip cutie poștala, in care aceștia pot depune sesizari/reclamatii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar si propuneri privind imbunatatirea activitatii centrului.

 • 11.4. Centrului rezidențial are obligația de a analiza conținutul reclamatiilor, consultând atat beneficiarul de servicii sociale, cat si Specialiștii implicați in implementarea planului individualizat de asistenta si îngrijire si de a formula răspuns in termen in termen de maximum 30 zile de la primirea reclamatiei .

Art.l2.LITIGII
 • 12.1.Litigiile de orice natura, născute in legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea prezentului contract, se vor soluționa de parti in mod amiabil. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.13. REZILIEREA CONTRACTULUI
 • 13.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele :

 • a) retragerea autorizației de funcționare a centrului rezidențial;

 • b) serviciile solicitate de un beneficiar depasesc posibilitățile de acordare ale centrului ;

 • c) limitarea domeniului de activitate pentru care centrul de servicii sociale a fost acreditatin măsură in care

este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale ;

 • d) schimbarea obiectului de activitate al centrului rezidențial, in măsură in care este afectata acordarea

serviciilor către beneficiarul de servicii sociale ;

 • e) nerespectarea clauzelor contractuale sau a regulamentelor interne de către beneficiar/sustinator legal/conventional/apartinator.

 • 13.2. Centrul rezidențial poate invoca rezilierea de drept a prezentului contract, fara a fi necesara punerea in întârziere a beneficiarului/ reprezentantului/sustinatorului legal, fara îndeplinirea altor formalități, precum si fara intervenția instanțelor de judecata, in urmatroarele situații :

 • a) refuzul beneficiarului de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant;

in situația in care beneficiarul paraseste centrul rezidențial pentru o perioada mai mare de 60 de zile consecutiv, fara a respecta procedurile specifice privind ieșirea din centru;

beneficiarul are un comportament inadecvat, care periclitează activitatile curente ale centrului si afecteaza liniștea si confortul psihic al celorlalți beneficiari sau salariati.

 • 13.3. Centrul rezidențial isi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii pentru neplata contribuției pentru o perioada de doua luni consecutiv.

 • 13.4. Cu excepția situațiilor prevăzute la pct.13.2, rezilierea contractului se face cu notificare prealabila scrisa de 30 de zile.

Art.14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 • 14.1. Prezentul contract încetează in următoarele cazuri :

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul ;

 • b) acordul pârtilor privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins ;

 • d) reziliere ;

 • e) denunțarea unilaterala al centrului

 • h) forța majora daca este invocata ;

 • i) decesul beneficiarului.

Art.lS.DISPOZITII FINALE
 • 15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract ;

 • 15.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației in vigoare in domeniu .

 • 15.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba romana .

 • 15.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.

Anexele la contract:

fisa conținând descrierea serviciilor furnizate (anexa 1) ;

planul individualizat de asistenta si îngrijire (anexa 2);

fisa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale (anexa 3) ;

planul revizuit de asistenta si ingrijire(anexa 4) ;

Părțile contractante pot stabili de comun acord si alte tipuri de anexe .


INTĂ

9

LNU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICL/Z

DIRECTOR

MAGDA MOFTE
ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ORGANIGRAMA C.P.V. BACAU

începând cu data de 01.03.2019

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 28.02.2019


ROMÂNIA

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 28.02.2019


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

STAT DE FUNCȚII AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACAU

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2019

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA

COD

COR

NIVELUL STUDIILOR

TREAPTA/ GRAD PROFESIONAL

NUMĂR POSTURI

DE CONDUCERE

|DE EXECUȚIE

NORMATE

1

DIRECTOR

111207

S

11

1

m q rA-A £ • "v«- î«i h •; * *;     ‘ l x?

2

CONTABIL SEF

121120

S

II

1

COMP ARȚIMENȚF1N

3

CONSILIER

242201

S

IA

2

4

CONSILIER

242201

S

II

1

5

CONSILIER

242201

S

DEBUTANT

1

6

REFERENT

331309

M

IA

2

7

CASIER

523003

M

1

8

MAGAZINER

432102

IWG

1

șsaiwwșia

9

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

S

11

10

MUNC. CAL. INSTALATOR

712612

M

1

1

11

MUNC. CAL ELECTRICIAN

741101

M

I

1

12

LENJEREASA

753102

M

1

13

BUCATAR

512001

M

4

14

MUNC. CAL. FRIZER

514102

M

1.

1

15

ȘOFER

832201

M

1.

1

16

MUNC. NEC. LUCRATOR BUCĂTĂRIE

941201

M/G

1.

10

17

PAZNIC

962907

M/G

4

18

MUNC. NEC. ÎNGRIJITOR SPATII VERZI

931202

M/G

1.

1

19

MEDIC MEDICINA GENERALA

221101

S

PRIMAR

1

20

MEDIC MEDICINA DE FAMILIE

221108

S

PRIMAR

1

21

MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU

226907

S

1

22

ASISTENT MEDICAL NUTRIȚIE DIETETICA

325902

PL

1

23

ASISTENT MEDICAL IGIENA SI SANATATE PUBLICA

325907

PL

1

24

ASISTENT MEDICAL GENER.

325901

PL

PRINCIPAL

10

25

ASISTENT MEDICAL GENER.

325901

P_

5

26

ASISTENT MED. DE FARMACIE/ AS. FARMACIST

321303

P„

1

27

INFIRMIERA

532103

G

31

28

SPALATOREASA

912103

G

3

29

ÎNGRIJITOARE

532104

G

23

30

FIZIOKINETOTERAPEUT

226401

S

1

31

KINETOTERAPEUT

226405

S

1

32

KINETOTERAPEUT

226405

S

PRINCIPAL

2

33

MASOR

325501

M

1

COMPARTIMENT PSIHO - SOCIAL

... ...

„j

34

PSIHOLOG

263411

S

PRACTICANT

1

35

ASISTENT SOCIAL

263501

S

PRINCIPAL

1

36

ASISTENT SOCIAL

263501

S

SPECIALIST

1

37

TERAPEUT OCUPATIONAL

263419

S

1

38

INSTRUCTOR EDUCATOR

PTR. ACTIVITATI DE

RESOCIALIZARE

263419

s

1

39

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

223003

s

1

TOTAL:

1M

DIRECTOR

MAGDApiMOFTE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI