Hotărârea nr. 47/2019

Hotărârea nr. 47 din 28.02.2019 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.230/28.06.2018 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 1891/21.02.2019 al Directorului Executiv Adjunct al Poliției Locale a Municipiului Bacău privind aprobarea proiectului de hotărâre;

-Expunerea de motive nr. 1892/21.02.2019, prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 1893/21.02.2019, favorabil;

-Rapoartele de evaluare nr. 2150/ 12.02.2019, nr. 2151/ 12.02.2019 și nr. 2152/ 12.02.2019 privind propunerea de numire în funcția publică definitivă, la terminarea perioadei de stagiu;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 198/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 199/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 200/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 201/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.202/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 61 alin. (1), lit. a) și ale art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. b) și ale art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 230/ 28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. ”i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A              <4

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și ale alin. 3, lit. b) și art. 45(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 230/ 28.06.2018 prin transformarea următoarelor funcții publice de execuție:

La Compartimentul Inspecție Comercială:

  • -  1 funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant se transformă în grad profesional asistent;

La Compartimentul Afișaj Stradal și Spargeri:

  • -  1 funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant se transformă în grad profesional asistent.

La Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul:

  • -  1 funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant se transformă în grad profesional asistent.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 230/ 28.06.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.

«

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.