Hotărârea nr. 461/2019

Hotărârea nr. 461 din 23.12.2019 privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/2015


. vlofjf. â/irft

a/ O ZZ//>/ tcț/tfu/fJt <'/<•<'///

ta


HOTĂRÂREA NR. 461 DIN 23.12.2019

privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 13235/ 17.12.2019 al Direcției Salubrizare,AgrementParcuri prin care propune modificarea art. 7 din HCL nr. 252/ 2015;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13361/ 20.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13362/1/20.12.2019;

-Raportul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri înregistrat cu nr. 13362/2/20.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2223/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2224/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2225/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2226/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2227/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 13, alin. (1) lit. „1”, „m” și „o” din Legea nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 8 (1), lit. ”g” din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată;

-Prevederile HG nr. 935/ 2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plată; -Prevederile HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”b” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se modifică art. 7 din Anexa la HCL nr. 252/ 03.12.2015 și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. începând cu data de 1 ianuarie 2020, cuantumul remunerației brute orare este de 13,327 lei/ oră”.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 252/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri și Direcția Economică.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și Direcției Economice.

ART. 5. - Jtfțf-grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen le^aLInstituțier^refectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PRE^EI>ipfț|^Ș ȘTjjMIȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  SECRETARUL GENERAL AL MUtf BACĂU NICOLAE-ON*O.P*/DJ./O.ft.A./EX.l/DS.I-A

<             r, '