Hotărârea nr. 460/2019

Hotărârea nr. 460 din 23.12.2019 privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2019


)/? - *

<7C<7h

//.>f/fff^ ^!o<‘<//a/ O /if//tfrt'/tttt/fft dfâcstTtff


privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 40935/ 27.11.2019 înaintată de Clubul Sportiv Știința Bacău prin care solicită premierea Sportivei Pișcu Alina Andreea și a antrenoarei acesteia Alexe Cristina Ioana ;

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 37960/ 17.10.2019 înaintată de Clubul Sportiv Hikaru Bacău prin care solicită premierea unor sportivi și a antrenorilor acestora care au participat la Campionatul Mondial de Karate ISSHINRYU;

-Adresa nr. 65442/ 06.11.2019 a Clubului Sportiv Școlar Bacău prin care solicită premierea sportivei Airoaie Mădălina Andreea și a antrenorului Matanie Dumitru;

-Referatul nr. 13345/ 19.12.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv Știința Bacău, Clubul Sportiv Hikaru Bacău și Clubul Sportiv Școlar Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe internaționale deosebite obținute în anul competițional 2019 și alocarea de la bugetul local a sumei de 33.880 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13347/ 19.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13348/1/19.12.2019;

-Raportul Direcției Economice întegistrat cu nr. 13348/2/19.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2220/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2221/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2222/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată prin HCL nr. 232/ 2008. HCL nr. 204/ 2011, HCL nr. 231 / 2016, HCL nr. 67/ 2019 și HCL nr. 337/ 2019;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18 1 alin. (2) lit. ”f ” din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 158/2019, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (7) lit. “f’ și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă premierea sportivei Clubului Sportiv Știința Bacău, Pișcu Alina Andreea și a antrenoarei acesteia, Alexe Cristina Ioana pentru obținerea locului III la Campionatul Mondial de Alergare Montană - 42 de km, categoria seniori, cu suma de 9.400 lei, câte 4.700 lei fiecare, potrivit sistemului de premiere.

ART. 2. Se aprobă premierea sportivilor Clubului Sportiv Hikaru Bacău, după cum urmează : Enache Alexandru - 4.700 lei, Bortoc Maria Diana - 4.700 lei, Mazilu Elena - 3.290 lei, Mazilu Andrei -3.290 lei și a antrenoarei acestora, Mazilu Andreea 4.700 lei pentru obținerea locurilor I și II la Campionatul Mondial de Karate ISSHINRYU de la Londra, potrivit sistemului de premiere.

ART. 3. Se aprobă premierea sportivei Clubului Sportiv Școlar Bacău, Airoaie Mădălina Andreea și a antrenorului acesteia, Matanie Dumitru pentru obținerea locului II la Festivalul Olimpic al Tineretului European, cu suma de 3.800 lei, câte 1.900 lei fiecare, potrivit sistemului de premiere.

ART. 4. Sc aprobă alocarea dc la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 33.880 lei, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1, art. 2 și la art. 3.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Clubului Sportiv Știința Bacău, Clubului Sportiv Hikaru Bacău și Clubului Sportiv Școlar Bacău.

ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI