Hotărârea nr. 46/2019

Hotărârea nr. 46 din 28.02.2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare.


HOTĂRÂREA NR. 46 din 28.02.2019

privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 1942 / 21.02.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ prin care se propune modificarea HCL nr. 29/ 2014;

-Expunerea de motive nr. 2020/ 22.02.2019, prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate nr. 2021/ 22.02.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 193/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 194/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 195/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 196/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l97 /27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile din Legea nr. 53 /2003, republicata si completata (Codul Muncii); -Prevederile art. 47 (1) ,48(2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, a administrației publice locale;

-Prevederile HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” si art. 45 (2) lit „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 29/ 10.02.2014, după cum urmează:

- se mută un post vacant de muncitor necalificat de la Direcția Salubrizare Agrement Parcuri - Secția Salubritate si Igiena Publica la Unitatea de Implementare Proiecte si se transformă in inspector de specialitate IA.

-se transformă un post vacant de muncitor necalificat de la Direcția Salubrizare Agrement Parcuri - Secția Spatii Verzi in inspector de specialitate IA.

Art 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

Art 3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art 4. Prezenta hotarare a consiliului local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (Bulevardul Mircea Vodă 44, București 030167) si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI