Hotărârea nr. 459/2019

Hotărârea nr. 459 din 23.12.2019 privind aprobarea concesionării directe a unor suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Bacău ce reprezintă cota indiviza aferentă imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

HOTĂRÂREA NR. 459 DIN 23.12.2019

privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafețe de teren proprietate privata a municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Prevederile Art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/04.05.2015 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosința asupra terenului in suprafața de 2.000,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Comanesti;

-Prevederile H.C.L. nr. 159/15.05.2017 privind darea in folosința gratuita a terenului in suprafața de 7.864,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Romania si aprobarea cesionarii dreptului de folosința gratuita asupra suprafeței de 2.000,00 m.p. teren, stabilit prin H.C.L. nr. 84/04.05.2015 de către Asociația Habitat for Humanity Comanesti către Asociația Habitat for Humanity Romania;

-Prevederile H.C.L. nr. 480/14.12.2018 privind dezlipirea terenului in suprafața de 9.864,00 m.p. situat in Bacau, str. Izvoare, nr. 127 - 129;

-Autorizațiile de Construire nr. 162/04.08.2017, nr. 163/04.08.2017 si nr. 287/27.09.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50/25.01.2018 si nr. 122/25.01.2019 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Certificatele de atestare a edificării construcțiilor nr. 27665/23.05.2018 si nr. 18426/21.02.2019, eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de predare-primire a construcțiilor cu destinația de locuința incheiate in data de 06.11.2019 si 21.10.2019, intre Asociația Habitat for Humanity Romania si d-nii Aroboaie Gheorghiță-Cristinel si Aroboaie Alina, Manciu Alexandru si Manciu Roxana, Luca Ionela-Mădălina, Filip Mihai si Filip Maria, Marian Ionel si Marian Anca, Roman Marius-Andrei si Roman Anca-Maria si Butnaru Sergiu-Marian si Butnaru Loredana-Anca;

-Contractele de Vanzare autentificate sub nr. 3359/06.11.2019, nr. 3366/06.11.2019, nr. 3353/06.11.2019, nr. 3181/21.10.2019, nr. 3186/21.10.2019, nr. 3180/21.10.2019 si nr. 3345/06.11.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Cererile d-lor Aroboaie Gheorghiță-Cristinel si Aroboaie Alina, Manciu Alexandru si Manciu Roxana, Luca Ionela-Mădălina, Filip Mihai si Filip Maria, Marian Ionel si Marian Anca, Roman Marius-Andrei si Roman Anca-Maria si Butnaru Sergiu-Marian si Butnaru Loredana-Anca, înregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 40736/26.11.2019, nr. 40737/26.11.2019, nr. 40713/26.11.2019, nr. 40861/27.11.2019, nr. 40863/27.11.2019, 40862/27.11.2019 si nr. 41862/11.12.2019 prin care solicita concesionarea suprafețelor de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilelor proprietate din Str. Izvoare;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr.13092 /13.12.2019; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 13094/13.12.2019 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrației Locale înregistrat cu nr. 13189/1/16.12.2019 ;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 13189/2/16.12.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2204/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2205/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2206/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2207/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 40 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”,, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1-(1.1.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Aroboaie Gheorghiță-Cristinel si Aroboaie Alina, a suprafeței de 106,56 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 Dl, nr. cadastral 85075, intabulat in cartea funciara 85075 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85075-C1-U1, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(1.2.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Manciu Alexandru si Manciu Roxana, a suprafeței de 111,98 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 Al, nr. cadastral 85072, intabulat in cartea funciara 85072 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85072-C1-U1, conform ANEXEI NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

(1.3.) Se aproba concesionarea directa către d-na Luca Ionela-Mădălina, a suprafeței de 107,44 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 C2, nr. cadastral 85074, intabulat in cartea funciara 85074 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85074-C1-U2, conform ANEXEI NR. 3

 • - parte integranta din prezenta hotarare.

(1.4.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Filip Mihai si Filip Maria, a suprafeței de 81,65 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 H2, nr. cadastral 85079, intabulat in cartea funciara 85079 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85079-C1-U2, conform ANEXEI NR. 4

 • - parte integranta din prezenta hotarare.

(1.5.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Marian Ionel si Marian Anca, a suprafeței de 81,99 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 LI, nr. cadastral 85082, intabulat in cartea funciara 85082 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85082-C1-U1, conform ANEXEI NR. 5

 • - parte integranta din prezenta hotarare.

(1.6.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Roman Marius-Andrei si Roman Anca-Maria, a suprafeței de 81,49 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 HI, nr. cadastral 85079, intabulat in cartea funciara 85079 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85079-C1-U1, conform ANEXEI NR. 6 - parte integranta din prezenta hotarare.

(1.7.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Butnaru Bogdan-Marian si Butnaru Loredana-Anca, a suprafeței de 82,40 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 Kl, nr. cadastral 85081, intabulat in cartea funciara 85081 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85081-CI-UI, conform ANEXEI NR. 7 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este durata existentei construcției, taxa de concesionare urmând a fi achitata pentru o perioada de 25 de ani, începând cu data autentificării Contractelor de Vanzare nr. 3359/06.11.2019,nr. 3366/06.11.2019, nr. 3353/06.11.2019, nr. 3181/21.10.2019, nr. 3186/21.10.2019, nr. 3180/21.10.2019 si nr. 3345/06.11.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 2,0106 lei/m.p./an pentru terenrile prevăzute la art. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 8 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare- cadru conform ANEXEI NR. 9, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu persoanele menționate la art. 1 din prezenta hotarare.

ART.6 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate la art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE “—"CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 459 DIN 23.12.2019Muu. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL M

NICOLAE - OVID


Exterior


PROPUNERE APARTAMENTARE - CI


Situația actuala (inainte de dezlipire) Suprafața ' totala utila nivel

(m.p.>132,12


-13?,12


Situația viitoare (după dezlipire )


Descrierea imobilului


Nr. cad.


Nr. unitate ndividuala


Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)


Cota parte indiviza din părțile comune aferente VI ( Cpc) - raport


Cota parte indiviza teren aferente UI (Cpt).m.p.


ObservațiiCasa tip duplex ( P) din Bacau str. Izvoare nr. 129
^xecutaBt:     / sr l,

OÎNT            V

Auțorizaîa rjf 'Lucian JDRAGOMJR}®

, gonfinn exbpuUntâ tnasuratorifoAi^țere.., «webi&idinea intoa^irii documentației câjastrdje si corțșpondentp accsfeia.cu realitatea dirftțcren'C’,.?' ■, Semnătura si sțțnfpiia j Data: apnlie 2019


Confirm iii


Je imobiliară BACĂU I î

1


Meiul de CadaJni st Publiv..uL-----------

ifroducerea imobilului îh baza de date integrata si Mume^^’.'CțtBWiastral

Semnătura si stampila

Fir'-'ia eQPtSÎEJESî Oft. I \

Data rr.r
Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Scara 1: 100


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 459 DIN 23.12.2019


ExteriorExterior


PROPUNERE APARTAMENTARE - CI


de dezlipire )


Suprafataljinprafata' construita totala «sita la soi CI

(m.p.>Descrierea imobilului


Nr. cad.


Situada viitoare (după dezlipire )


Nr. unitate ndividualaMNT E%PpRT S.R.L..

___r. Autoriza g.LțitM-URAGOlMlIRESCU tfimuxeootârâ masuratoșlor in teren, dittejMittJcjnțlîi documentttjeicadastrale st ipondeota a&atâa cu rectttate'din tqrțu

- ■        .u, :r...                  \


-----

" PuF. Autoriza


PREȘEDINTE, DE ȘEDIOTĂ ILIEBÎRZU ) 'W ? ■■ < tu


Suprafața utila pe 01 Suap (m.p.)


Cota parte indiviza din partite comune aferente UI ( Cpc) - raport


Cota parte indiviza teren aferente UI (Cpt) ■ m.p.


Observații322^-^

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea nr. cadastral -

I'.


Semâatura si stamdila

. ■ '.i

Data-.:/


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LE SECRETARUL GENERA NICOLAE - OPROPUNERE APARTAMENT ARE - CI Mim. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 459 DIN 23.12.2019


ExteriorPROPUNERE APARTAMENTARE - CI


■ Sttnatis actuala (Înainte de dezlipire )

Situația viitoare ( după dezlipire )

■ ;

^r. cad.

Suprafața construita la sol CI (m-p.)

Suprafața totala <rtd nivel (m-p.)

Descrierea imobilului

Nr. cad.

'ir. unitate «Uvfdnala

Suprafața utila pe UI Soup (M.p.)

Cota parte Indiviza din părțile comune aferente UI ( Cpc) - raport

Cota parte indiviza teren aferente UI (Cpt).m.p.

Observații

<>74<]

149

13133

Casa op duplex (P ) din Bacau str.

Izvoare nr. 129

UI l

65,70

65,70/131,33

107,56

UI 2

65,63

65,63/13133

107,44

Jotal

149

131,33

Total

131,33

1/1

215

ivc-zM'ljțecutant:

H.C. GEQ/’OJXT EXPERTtf&L,^

,                                Inspector

V !         Confirm introducerea imobilului in.baM de date intcgiaUsi

1/                                        ș:               f?            j

Semnătură si sUtn^ K'Mî’-V. Cu             ’

[p^yyTOi^iln.i, muți cyfimgifiDci t           J

1

IpRftGOKM'           201’

AX    f          ' \j>r       *

Lflfa                                      \

. ______

1

Data

"f-T*777PREȘEDINTE DE ȘEDEN

ILIEfBÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BA ' NICOLAE - OVT


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Muu. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIExterior


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Situația actuala

(înainte de dezlipire )

Situatia viitoare ( după dezlipire )

Nr. cad.

Suprafața construita la sol CI t m-P-)

Suprafața totala utile nivel

(m-P-)

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Nr. unitate ndividuala

Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)

Cota parte indiviza din porțile comune aferente UI (Cpc ) • raport

Cota parte Indiviza teren aferente UI ( Cpt) • m.p.

Observații

UI 1

51,64

51,64/205,95

81,49

Casa tip cvadruplu

UI 2

51,74

51,74.205.95

81,65

85079-C1

240

205,95

( P ) din Bacau str. kvoare nr. 129

UI 3

50,96

50,96.205,95

80,42

/v4

uts» -t

UI 4

51,61

51,61 205,95

81,44

^^7

? 240

> r *

-205,955

țȚlFiCAȚ

.           ..... ■ â.2  .

Total

205,95

1 1

325

' Expcut^ntrc^1^-ie

OK1 KCtGEO POfNTdEXPERT S.RX.

’    P;F.%utonzm - pqi^ț r

v\vuuBg.Luetan

»V            executarea rfiasuratonior in teren,

CrouȚWuou&a întocmirii documentați^ cadastrale si JVj^Bresptwdenta acesteia cutaditateajim-teren Wr. o       ' SCTnn3tura s> stampila

C \ -                Data: aprilie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea nr cadastral

Semnătură si stampila

Data .......................


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


Exterior■AAz\7>

,       ,'Z

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA'.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPPROPUNERE APARTAMENTARE - CI. Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

ir. cad.

Suprafața construita la sol CI (m-P-)

Suprafața totala utila nivel

(m.p.)

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Nr. unitate individuala

Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI (Cpc ) - raport

Cota parte indiviza teren aferente UI (Cpt) - m.p.

Observații

ț

120

2^

Casa tip duplex (P)

UI 1

51,80

51,80/103,61

81.99

103,61

Izvoare nr. 129

.ti

UI 2

5i,8t

51,81/103,61

82,01

taal

V\20

-* 1

103,61

1 I

164

Inspector

îiXfHfi- 20

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata» atribuirea nr. cadastral


?.lT

Se- a ' jt 80

BXf


|icU^DRAG€)MfRESMJ

ConfiIrțexecutareWaiaMrâforilor in tțnp. - ._Aiwrnnidiâ»a;n<n<»niiri^d^AiAUnatiM cadaț^


corcspoi


rOpinatura si stampila / v "‘'Qanyipjilic 2țy% X       \


Semnaturi si


O ’C

X UJ


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100
CONTRASEMMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

PROPUNERE APARTAMENTARE - CI


Situația actuala (înainte de dezlipire )

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața construita ta sol CI (m.p.)

Suprafața totala utila nivel (m.p.)

Descrierea imobilului

Nr. cad.

4r. unitate ndividuala

Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI ( Cpc). raport

Cota parte indivizi teren aferente UI ( Cpt) - m.p.

Observații

850790

240

205,95

1 ■’

Casa tip cvadruplu ( P ) din Bacau str.

Izvoare nr. 129

UI 1

51,64

51,64.205,95

81,49

UI 2

51,74

51,74.205,95

81,65

UI 3

50,96

50,96 205,95

80,42

UI 4

51,61

51,61 205,95

81,44

Total

240

205,93 -

TrFitaT

Total

205,95

11

325

X.            Executant:

1 S.C; GEO POINTdEXPERT SRL;

P.F. Autorizata

< WMkg.Lucian DRAGOMIRESCțJ A i           executarea măsurătorilor in teren,

JwraiMiluOmea întocmirii documentației cadastrale si X^Jwfl^s'pVjdenta acesteia cu tealitatea dimeren V v     ' Semnătura st stampila

Data-aprilie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea nr. cadastral

Semnătura si stampila

Dala................______


PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


ExteriorPREȘEDINTEBE ȘEDINȚĂ

PROPUNERE APARTAMENTARE - CI


Exterior

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV 1

'       «• i

. ............................................. —,—       , tr,,          .........

Situația actuala (inaintede dezlipire: )

Situația viitoare (după dezlipire )

i > r.

Nr. cad.

^uțrafata conjtrulta la spflCl

Suprafața totala utila nivel (m-P-)

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Nr. unitate individuala

Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI (Cpc ) * raport

Cota parte indiviza teren aferente UI

(Cpt > - m.p.

Observații

4WI-CI

103,65

Casa lip duplex ( P) din Bacau str.

Izvoare nr. 129

UI 1

51,76

51,76/103,6$

82,40

U12

51,89

51,89/103,65

82,60

ToUi

........"■■'■........

120

103,65

Total

103.65

UI

165

=                    masurafl

t vrțțtiiudinc țOtoS ji documen \l^respondeț$G4

--------ct4--.. ■*----

erțs&l/^

nfflr in

tratBa dm teren n

»uV &cJas

\

--2*——}

cfcj'x                                          Inspector

\\\

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata st

W\\y \                Data.........................

■wfWP—t---------------FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. IZVOARE

S =________m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = TEREN COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUINȚEI

16

Tea = II VxIxKi

i~2

V = 0,0025 lei/m.p Jan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 156,4734 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2019, fata de 1993

K2 = 13 - municipiu zona D

K3 = 1,0 - drumuri publice modernizate

Kt = 0,8 - energie electrica * extindere

K5 = 1,0 - telefonie - extindere

Ks = 0,8 - apa - canal - extindere

K7 = 0,8 - gaze naturale - extindere

K8 = 1,0 - energie termica - lipsa rețea

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 13- servicii asigurate de municipalitate

Kn = 1,0 - perspective medii

Ki2 = 13 - teren plat

Kn = 13 - fundare pe teren normal

K14 = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K1S = 23 - durata = 25 ani

K16 = 1,0 - locuința

Taxa min/m.pJan = 0,0025 x 156,4734 x 1,2 x 1,0 x 0,8 x 1,0 x 0,8 x 0,8 x 1,0 x

1,1 x 13 x .14) x 1,2 x 13 x 1,5 x 2,5 x 1,0 = 2,0106 LEI RON/m.pJan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE Bf

1


ARHITECTSEF,ARH. DIANA-MIHAELA MARINÎNTOCMIT,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI _

CONTRACT DE CONCESIONARE

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

____________________________________, cu domiciliul in județul ____________, Municipiul __________________________, Str. __________________________________________________________________ legitimat/a cu___________________________, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr._________din _____________2019, a intervenit prezentul

CONTRACT DE CONCESIONARE.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de _________ m.p., situat in intravilanul

Municipiului Bacau, ___________________________________, înscris in cartea funciara nr.

___________UAT/ Bacau, avand număr cadastral__________.

Terenul in suprafața de___________m.p. reprezintă cota indiviza aferenta locuinței proprietatea

concesionarului cu număr cadastral ___________, intabulat in Cartea Funciara nr. __________ a

Municipiului Bacau.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

ArL3 - Durata concesiunii este durata existentei construcției, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv _______________, data autentificării Contractului de

Vanzare nr.____________la Biroul Individual Notarial______________________________________.

 • IV.PRETULCONCESIUNII

Art 4 - Redeventa concesiunii este de__________________________lei/an, reprezentând taxa

anuala de concesionare si se va achita timp de 25 (douazecisicinci) ani, incepand cu data de ____________________, data autentificării Contractului de Vanzare nr._____________la Biroul Individual Notarial___________________.

Art. 5 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 6 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art 7 - Pentru intarzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 8- Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art 9 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art 10 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita_____________), garanția de concesionare in valoare de

________________lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

ArL 11 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2019 este indexata.

V. MODALITATEA DE PLATA

ArL 12 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr,______________________________, deschis la_________________

__________________________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ O6121A3OO53O XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

ArL 13 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art 14 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de incalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

ArL 15 - Diversificarea sau schimbarea destinației terenului concesionat, stabilita inițial, este interzisa.

Art. 16 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

VII. ÎNCETAREA CONCESIUNII

Art. 17 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situării:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul m care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va intocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de incetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de incetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art. 18 - La încetarea din orice cauza a contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

ArL 19 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 18.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza :

- BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de _____ m.p. - se vor reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;


li

- BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.


VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA


Art, 20 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.


IX.LITIGII


Art. 21 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 22 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.


 • X. ALTE CLAUZE

Art. 23 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE


Art, 24 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar a] construcției.

Art. 25- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art. 26 - Orice înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art. 27 - Concesionarul are obligația sa inscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art, 28Procesul-verbal de predare-primire a terenului, impreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art. 29 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau____________________, cu suprafața de______m.p., s-a incheiat astazi ____________________, la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si doua exemplare pentru concedent
COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EX. EC. TIBERIU CIOBANU____________

COMPARTIMENT EVIDENTA

INC ASARI DEBITE,_______________

DIRECȚIA             LEGALITATEA,__________

INT0CMn^6Jfcâ^»ĂX_____ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-NflHAELA MARIN


conTUasemne azăpentru legxeiTatÎ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLĂE - OVIDIU POPOViet/