Hotărârea nr. 458/2019

Hotărârea nr. 458 din 23.12.2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către Primarul și Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2020

<_/ i omaora

trcăff

O Sf>f/f ff/ rti/a/   /io st tcf/t t tt&(( ^fâa<‘<f'ț'.

HOTĂRÂREA NR. 458 DIN 23.12.2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2019, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacău, în timpul anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 12858/06.12.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, prin care se propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la efectuarea concediului de odihna aferent anului 2019, in anul 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13243/ 17.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13244/1/17.12.2019;

-Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 13244/2/17.12.2019;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2191/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 8 alin (2) din O.G.nr 80/ 2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților si vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, modificată si completatată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. 1 și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba efectuarea concediului de odihna restant, aferent anului 2019, in timpul anului 2020, de către:

-domnul Cosmin Necula Primarul Municipiului Bacău, cu un concediu restant 2019, in număr de 25 zile;

-domnul Ștefan Daniel Dragoș - Viceprimarul Municipiului Bacău, cu un concediu restant 2019, in număr de 10 zile;

-domnul Scripăț Constantin - Viceprimarul Municipiului Bacău, cu un concediu restant 2019, in număr de 25 zile.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire proiectul prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art.3, Hotărârea va fi comunicată Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ și persoanelor nominalizate la art.l.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI