Hotărârea nr. 457/2019

Hotărârea nr. 457 din 23.12.2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEx/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419


....... </g/7//Z///V........

< M.if/țț/ <(■<//(f/ ' /Yf.f/if.Cf/ttff/f/f

HOTĂRÂREA NR. 43? DIN 23.12.2019

privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău -Cartier CFR - Sate Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SM1S 328439

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Solicitarea de clarificări nr. 12 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 41393/ 05.12.2019; -Referatul nr. 13126/16.12.2019 al Direcției Tehnice - Serviciul Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13195/ 16.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13196/1/16.12.2019;

-Raportul Serviciului Tehnic Investiții înregistrat cu nr. 13196/2/17.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2181/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2182/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2183/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2184/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2185/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Ghidul general specific pentru Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”, cod SMIS 128419; -Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 379/ 2019 privind aprobarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419;

-Prevederile art. 140 (1) si (3 ), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art.243 (1) lit “a”si “b” din OIJG 57/2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SMIS 128419.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” în cuantum de 12.155.939,60 lei inclusiv TVA, din care 11.816.131,65 lei inclusiv TVA cheltuieli totale eligibile si 339.807,95 lei inclusiv TVA cheltuieli totale neeligibile.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a DAT Municipiul Bacau in cuantum de 576.130,59 lei inclusiv TVA, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 236.322,64 Iei inclusiv TVA si 339.807,95 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli totale neeligibile, reprezentând cofinanțarea proiectului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău -Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)”.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 5. Se împuternicește domnul NECULA COSM1N - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

AR I 6. Se abroga MCI, nr.379 din 31.10,2019 privind aprobarea proiectuluiCoridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CER - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)” cu codul SM1S 128419.

ART 7. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.