Hotărârea nr. 455/2019

Hotărârea nr. 455 din 23.12.2019 privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată

J/iowa/ita

<&ojt.>t/f"/ ^<><‘<i/a/ '' ft,<„(<'(/<tf</f/( d&acars

HOTĂRÂREA NR. 455 DIN 23.12.2019


privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Nota interna a Compartimentului Analiza si Relații Consiliul Local nr. 10464 din 09.10.2019 prin care se solicită transmiterea taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal pentru anul 2020;

-Referatul Direcției Piețelor înregistrat cu nr. 71580/ 10464/ 21.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri înregistrat cu nr. 11082/24.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău înregistrat cu nr.227735/ 17.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Direcției Economice — Impozite și Taxe Locale înregistrat cu nr.286955/ 07.11.2019, cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Adresa Teatrului Municipal Bacovia înregistrată cu nr. 10464/ 22.10.2019, cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Serviciului Drumuri Rețele și Iluminat înregistrat cu nr. 10464/ 22.10.2019 privind propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol înregistrat cu nr. 10464/

 • 17.10.2019, cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport înregistrat cu nr.11000/

 • 23.10.2019, cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Compartimentului Administrare si Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 78393/ 17.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Compartimentului Evidentă Contracte înregistrat cu nr. 10464/17.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul nr. 10464/ 21.10.2019 al Direcției Juridice și Administrație Locală- Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Biroului Aprovizionare si IT înregistrat cu nr. 10464/03.12.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul nr. 10464/18.10.2019 al Direcției Juridice și Administrație Locală- Compartiment Informare Cetățeni cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Politiei Locale a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 10841/ 21.10.2019 cu propunerile de taxe pentru anul 2020;

-Referatul Compartimentului Evidenta Contracte nr. 93963/ 4650/ 14.11.2019 prin care se propune indexarea taxelor anuale de concesionare, închiriere teren, cu indicele de inflație;

-Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 12649/03.12.2019 si studiul de impact nr. 12648/ 03.12.2019; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12651/ 03.12.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12652/1/03.12.2019;

-Raportul comun al Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Piețelor, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcției Economică- Impozite și Taxe Locale, Teatrului Municipal "Bacovia”, Direcția Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Biroul Aprovizionare și IT înregistrat cu nr. 12652/2/03.12.2019;

“Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2171/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2172/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2173/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2174/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2175/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 7 alin. (2) și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicată, modificata si completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) si (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) Iit. ”a”, ale art. 197 (1) si ale art. 243 alin. (1) Iit. ”a” si ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale modificata și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

In baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” si alin. (4) lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”c” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Arl.l. — Se aprobă pentru anul 2020 laxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificata si completată, astfel:

 • 1- Direcția Piețelor, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • 2- Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare;

 • 3- Directia Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • 4- Directia Economică - Impozite si Taxe Locale, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 5- Teatrul Municipal ”Bacovia”, conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • 6- Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, conform Ânexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • 7- Serviciul Administrație Publica Locală si Registrul Agricol, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 8- Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotarare;

 • 9- Compartimentul  Administrare si Inventarierea Patrimoniului, conform Anexei nr. 9, parte

integrant din prezenta hotarare;

 • 10- Compartimentul Evidenta Contracte, conform Anexei nr. 10, parte integranta din prezenta hotarare;

 • 11- Compartimentul Evidenta Contracte, pentru prestări servicii către populație, conform Anexei nr. 11, parte integranta din prezenta hotărâre;

 • 12- Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri si Compartiment Informare Cetateni, conform Anexei nr. 12, parte integranta din prezenta hotarare;

 • 13- Biroul Aprovizionare si IT, conform Anexei nr. 13, parte integranta din prezenta hotarare;

 • 14- Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Ânexei nr. 14, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Se aproba indexarea taxelor anuale de concesionare și inchiriere teren, proprietatea municipiului Bacau, prevăzute in contractele încheiate pentru persoanele fizice si juridice.

Art. 3. -Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Art. 4. -Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Piețelor, Politia Locala a Municipiului Bacau, Direcția Publică de Evidentă a Persoanelor a Municipiului Bacau, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economica- Impozite si Taxe Locale, Teatrul Municipal ”Bacovia”, Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat, Serviciul Administrație Publica Locala si Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică si Transport, Compartimentul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte si Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri.

Art. 5. -Hotararea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicata compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.

ART. 6. -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P./D.I./O.R.A./EX. 1 /DS. I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 455 DIN 23.12.2019


DIRECȚIA PIEȚELOR

PIAȚA CENTRALA

 • a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:

Producători agricoli:

Cantități mai mici de lOKg, 10 buc

Cantități mai mari de 1 OKg, 10 buc

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

 • -  Flori

 • -  Miere de albine și produse derivate, plante medicinale

 • -  Obiecte de ceramică, uz casnic,

căciuli din blană și articole din blana

 • -  Activități ocazionale pentru Crăciun,

Anul Nou, 1 și 8 Martie ect.

 • -  Ciuperci și fructe din flora spontană

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată: Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieior

 • e. Comercializarea brazilor

 • f.  Expunere marfa spre vânzare. în fața spațiului utilizat:

PIAȚA SUD

 • a. Pentru vânzarea de legume-frucute, zarzavat:

Producători agricoli:

Cantități mai mici de lOKg, 10 buc

Cantități mai mari de 1 OKg, 10 buc

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

 • -   Flori

 • -  Miere de albine și produse derivate, plante medicinale

 • -  Obiecte de ceramică, uz casnic

căciuli din blană și articole din blană

 • -  Activități ocazionale pentru Crăciun,

Anul Nou, 1 și 8 Martie ect.

 • -  Ciuperci șl fructe din flora spontană

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată: Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieior

 • e. Comercializarea brazilor

 • f.  Expunere marfa spre vânzare, în fața spațiului utilizat:

BAZAR

 • a. Comercializarea produselor industriale (uși, canapele, ferestre,

covoare, cauciucuri, biciclete):

 • b. Comercializarea de diverse obiecte folosite:

 • c. Expunere marfă spre vânzare, în fața spațiului utilizat:

  3 lei/mp/zi

  • 13 lei/mp/zi

  • 14 lei/mp/zi

  14 lei/mp/zi

  • 14 lei/mp/zi

  • 15 lei/mp/zi

  15 lei/mp/zi

  15 lei/mp/zi

  17 lei/mp/zi

  9 lei/buc/zi

  250 lei/10 mp/zi

  3 lei/mp/zi


  3 lei/mp/zi

  • 12 lei/mp/zi

  14 lei/mp/zi

  11 lei/mp/zi

  11 lei/mp/zi

  • 13 lei/mp/zi

  • 14 lei/mp/zi

  14 lei/mp/zi

  14 lei/mp/zi

  8 lei/buc/zi

  250 lei/10 mp/zi

  3 lei/mp/zi


  3 lei/mp/zi

  3 lei/mp/zi

  3 lei/mp/zi


 • d. Taxă amplasare automat cafea

  3 lei/mp/zi


PIAȚA DE GROS

 • a. Taxă închiriere boxa hală (30 mp) pentru vânzări en gross:            64 lei/zi

 • b. Taxa amplasare Automat cafea                                    3 lei/mp/zi

 • c. Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială:

3 lei/mp/zi

 • d. Taxă intrare pentru încărcare-descărcare:

 • -  Camion:

 • -  Camion cu remorcă                                      11 lei

 • -  Autoturism

 • -  Autoturism cu remorcă

TÂRG AUTO - OBOR ȘER BĂNEȘTI

 • a. Taxă acces auto/moto vehicule pentru comercializare:

  16 lei/zi

  100 lei

  0,25 lei/oră după primele 12 ore

  20 lei/loc/lună

  3 lei/mp/zi

  1 î lei/mc

  5 lei/mp/zi

  5 lei/mp/zi

  5 lei/mp/zi

  5 lei/mp/zi

  16 lei/zi


 • b. Taxă pierdere/deteriorare/neprezentare tichet

 • c. Taxă staționare

 • d. Taxă rezervare loc parcare

 • e. Comercializare obiecte folosite:

 • f.  Comercializare material lemnos:

 • g. Comercializare uși, ferestre, căzi etc:

 • h. Comercializare canapele, birouri, fotolii etc;

 • i.  Comercializare cauciucuri:

 • j.  Comercializare produse noi:

 • k. Comercializare cereale din autovehicul:

 • 1. Comercializare produse industriale sau agroalimentare din/lângă sau pe mașină sau remorca expusă la vânzare:

  20 lei/zi


ALTE TAXE

închiriere cântar electronic:

5 lei/zi

Etichete preț produs

Taxă rezervare masă producători agricoli

1 leu/4 buc

100 lei/lună

Taxe de închiriere ce se percep în anul 2020 pentru spațiile, amplasamentele și terenurile administrate de Direcția Piețelor:

Nr.crt.Destinația propus 2020


 • 1. Taxa spații (Al- A6):

sector produse industriale, sector mixt (produse alimentare și industriale), produse agroalimentare, flori - Piața Centrală Terasa superioară - 33 lei/mp/lună

 • 2. Taxa spații ( B1-B9, C1-C5):

produse alimentare, produse lactate, pește, produse din came, produse de panificație

 • - Piața Centrală - hală - 33 lei/mp/lună

 • 3. Taxă spații cu destinație depozit pentru produse agroalimentare Piața de Gros

 • -  Depozit de 35 mp                               15 lei/mp/lună

 • -  Depozit de 70 mp                              14 lei/mp/lună

 • -  Depozit de 107 mp                            13 lei/mp/lună

 • 4. Taxă amplasament flori și ornamente florale

 • -  Piața Centrală Terasa superioară 91 lei/mp/lună

 • 5. Taxă amplasament produse industriale, alimentare preambalate, produse de farmacie

VctcrinarĂ          - Piața Centrală Terasa superioară 78 lei/mp/lună

 • 6. Taxă amplasament Fast food Piața Centrală platforma acoperită

112 lei/mp/lună

 • 7. Taxă amplasament Alimentație publică Piața Centrală platforma acoperită

48 lei/mp/lună

8 .Taxă amplasament dozator lapte

 • - hala Piața Centrală

 • - hala Piața Sud

 • 9. Taxă teren pentru activități de intermedieri vânzări contracte vânzare cumpărare auto și emitere polițe RCA.

 • - Obor

 • 10. Taxă teren pentru comercializare produse industriale

 • - Obor

 • - Bazar Milcov

 • 11. Taxă teren amplasare Automat cafea

12 .Taxă teren alimentație publică

 • - Bazar Milcov

 • - Piața de Gros


- Obor


22 lei/mp/lună

17 lei/mp/lună auto activități de xerox,


- 20 lei/mp/lună


 • - 20 lei/mp/lună

 • - 39 lei/mp/lună

 • - 3 lei/mp/zi

 • - 20 lei/mp/lună -39 lei/mplună

 • - 30 lei/mp/lună


13. Taxă închirere masă, în suprafață de 2 mp, situată pe Terasa Superioară a Pieței Centrale pentru comercializare flori

- Piața Centrală


- 14 lei/mp/zi


ALTE TAXE

 • 1. Documentație de atribuire pentru participare la licitație pentru închiriere spații,

amplasamente și terenuri ce aparțin d£ Djreclia Piețelor, aflate în domeniul public al Municipiului Bacău                                             55 lei

 • 2. Taxă pariicipareJicitatie                                             110 lei


PREȘEDINTE DU^^INȚĂ

ILJE BÎRZU \ A


■ !■< I

Z£ / Z y DIR

DUMB


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPEXECUTIV LVA CRISTINELROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 455 DIN 23.12,2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

SECȚIA BAZE SPORTIVE

Baza sportiva “ Lucretiu Avram”**

Nr. crt

DENUMIRE

taxa 2020

1

Taxa acces teren fotbal (teren iarba) pentru desfasurarea de activitati sportive

110 lei/ora

2

Taxa acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dusuri) aferent unei închirieri a terenului de fotbal

65 Ici

Complex Sportiv “Constantin Angheiache”**

Nr. crt

DENUMIRE

taxa 2020

1

Taxa acces teren fotbal (teren iarba) pentru desfasurarea de activitati sportive

130 lei/ora

2

Taxa acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dusuri) aferent unei închirieri a terenului de fotbal

85 lei

3

Taxa acces baza sportiva - terenuri fotbal si cantonament (dormitoare, vestiare, grupuri sanitare, sala mese)

530 lei//zi

4

Taxa Închiriere teren artificial

110 lei/zi

5

Taxa închiriere teren artificial cu nocturna

160 lei/ora

6

Taxa închiriere sala sport (pentru asociatiile/fundatiile cu activitate in domeniul sportului de performanta, taxa se reduce cu 50%)

75 lei/ora

** pentru asociații si/sau fundații cu activitate in domeniul sportului pentru copii si juniori, participante in competiții oficiale organizate de FRF/AJF Bacau, taxele pentru acces terenuri fotbal (teren iarba si teren artificial) si taxa acces cantonament, se reduc cu 75 %, doar pentru acele loturi de copii si juniori care folosesc baza sportiva.

ȘTRAND LETEA

Nr. crt

Taxa intrare

tâXH

2020, inclusiv TVA (19%)

1

Copii 0-3 ani

Gratuit

2

Copii

4 lei

3

Adulti

7 lei

4

închiriere șezlong

10 lei/buc/zi

SECȚIA BAZIN DE ÎNOT


Denumire
Bilet intrare pentru practicarea molului de agrement timp de 90 minute

Bilet intrare pentru practicarea inotului de agrement timp de 90 minute

studenti, elevi si pensionai!.

3

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute, inclusiv sauna

31

4

Abonament pentru practicarea inotului de agrement, astfel:

130

- 10 ședințe a 90 minute 7 ședința

5

Abonament pentru practicarea inotului de agrement + sauna:

220

-10 ședințe a 90 minute / ședința, inclusiv sauna

6

Abonament pentru inițiere inot, ciclu de 10 ședințe a 60 minute/sedinta :

110

7

Taxa culoar al bazinului de inot timp de 60 minute, pentru:

activitati de antrenament, pregătire, recuperare sportivă și alte activitati pentru instituții, organizații si alte organisme de drept public (maxim 12 persoane/ culoar) -

65

activitati sportive specifice (selectie/initiere înot) ale asociațiilor si cluburilor sportive de drept privat (maxim 12 persoane/culoar)

190

activitati instructiv-educative pentru instituții de invatamant de stat (maxim 12 persoane/culoar)

65

activitati de sport de performanta ale asociațiilor si cluburilor sportive de drept privai (maxim 12 persoane/culoar)

35

8

Taxa bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru:

activitati instructiv-educative, de antrenament si pregătire pentru instituții, organizații si alte organisme de drept public (grup de max 30 persoane).

65

activități sportive specifice (selecție/inițiere inot) ale asociațiilor șt cluburilor sportive de drept privat

190

activitati de sport de performanță ale asociațiilor si cluburilor sportive de drept privat (grup de max 30 persoane)

130

9

Taxa închiriere bazin competitîi/evenimente sportive /zi — altele decât cele din calendarul competitional al FRNPM

6500

10

Taxa bazin evenimente social-culturale, s.a (60min)

2200

11

Taxa spațiu destinat desfășurării activitatilor antrenamentelor sportive si de recuperare, depozitare aparate si echipamente sportive mp/luna

35

12

Taxa spatii pentru birouri antrenori/cluburi (mp/luna)

4

13

Taxa spatii pentru antrenamente/activitati si recuperare sportiva (mp/luna)

5

14

Taxa închiriere spațiu pe perioada desfășurării competițiilor oficiale găzduite de Bazinul de înot (lei/mp/zi)

15

15


Taxa garanție brățară magnetică/cartela magnetica de acces


25


 • * pentru persoanele cu handicap, inclusiv pentru insotitorul acestuia, accesul este gratuit in baza documentelor doveditoare.

 • * pentru cluburile sportive de drept public din orașul Bacău, accesul grupelor de performanță cu specializarea inot și sărituri in apă este gratuit pentru acei sportivi care sunt legitimați conform normelor federației de specialitate

 • * pentru asociații.organizații ale pensionarilor din Municipiul Bacau, accesul este gratuit in baza regulamentului de ordine interioara al bazinului

 • *  prin sportiv de performanță se înțelege sportivul legitimat de către FRNPM, cu legitimație in termenul de valabilitate

TAXA PENTRU ÎNCHIRIEREA SPATIILOR DIN INCINTA UNITĂȚILOR

ȘCOLARE PE ANUL 2020

PREȘEpiNTț

/ ILI EBEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPO


DIRECTOR EXECUTIV ȘOLOT MARCELIN
taxa închiriere camera de cămin pentru alte persoane decât elevi, studenti sau cadre didactice

6 lei/zi

taxa inchiriere sala de clasa

18 lei/ora

laxa inchiriere sala de sport taxa inchiriere teren de sport taxa inchiriere cantina

39 lei/ora

27 lei/ora

53 lei/ora

taxa inchiriere sala de clasa “școala după școala”

alte spatii si dependințe pentru activitati școlare (magazii, ateliere, etc)

6 lei/ora

10 lei/mp/luna

DIRECȚIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BACĂU

 • - taxă furnizări date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor = 23 lei / persoană;

 • - contravaloarea cărții de identitate                    = 7 lei;

 • - contravaloarea cărții de identitate provizorie        — 1 leu.

 • - oficierea căsătoriei la sediul Stării Civile vinerea după ora 14.00, sâmbăta și duminica

= 107 lei

 • - oficierea căsătoriei la biserică                            = 530 lei

 • - oficierea căsătoriei în altă locație                         = 1062 lei

 • - desfacerea căsătoriei pe cale administrativă             = 530 lei.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIDIRECȚIA ECONOMICĂ - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • -  Taxă specială pentru eliberarea de copii din arhiva fiscala 5 lei/pagină

 • -  Taxă specială pentru furnizare de informații și istoric de rol 5 lei/rol.

Sunt scutite de la plata acestor taxe, autoritățile administrației publice centrale sau locale, instituții publice sau alte entități juridice scutite conform legii, sau cu care există încheiate protocoale privind schimbul de informații in baza art.ll, alin. (3) și alin (6) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIEBÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


‘.r

> ?' î
TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA

SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA - 480 Ron/ora, dar nu mai puțin de 2 ore1 2 3 4 *ONG-urile care desfășoară activități culturale (spectacole de teatru și alte activități asemănătoare) plătesc 110 lei/ oră

- 220 Ron/oraSALA PETRU VALTER

TARIFE PENTRU BILETUL DE SPECTACOL:

 • - preșcolari, elevi studenți

 • - însoțitori preșcolari

 • - adulți sala Teatru

 • - adulți loje

 • - pensionari

 • - adulți sala Petru Valter

-9 lei

 • - 14 lei

 • - 33 lei

 • - 38 lei

 • - 16 lei

-21 lei

SERVICIUL DRUMURI, REȚELE ȘI ILUMINAT

TAXĂ 2020

 • I. Taxa utilizare temporara a stâlpilor

de iluminat public ca suport pentru rețele de telecomunicații,conf.

 • II. Taxa pentru eliberarea autorizație de execuție

(spargere)ia lucrări subterane pe domeniul public

si privat al municipiului Bacau executate

la rețelele edilitare,conf.HCL nr.4/2013

III Taxa de ocupare temporara a domeniului public si privat al mun.Bacau pt.lucrari la rețelele tehnico-edilitare,conf. HCL nr.253/2012 :

- pt.lucrari la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime

de pana la 100 ml

-pt.lucrari la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime intre

101 ml si 500 ml -pt.lucrari la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de peste 501 ml

 • IV. Taxa adeverința poștala ■ atribuire număr, conf HCL nr.4/2013

 • V. Pret drept de servitute, conform HCL 376/ 2017 -pt.monotub subteran cuprins intre 0 20mm- 0 40mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului •pt.monotub subteran cuprins intre 0 41mm~ 0 63mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului -pt.monotub subteran cuprins intre 0 64mm- 0 125mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului -pt.monotub cu max 0 40mm montat in canalizat ia Primăriei Bacau -pt.camin montat pe cheltuiala proprie a furffaqritiuj sau a Primăriei Bacau

  9.20 lei/circuit/$t/luna

  HCL 356/2011

  37,70 lei

  2,6 lei/mp/zi

  1,3 leu/mp/zi


  0,7 lei/mp/zi

  30 lei

  1,3 lei/ml/an/monotub

  • 1.7 lei/ml/an/monotub

  • 2.7 lei/ml/an/monotub

  2,8 lei/ml/an/monotub sau cablu


  4 lei/camin/an


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR EXECUTIV FLOR
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ȘEF SERVICIU RODIC^ - FLORENTINA TAMBA
NR.

CRT.

TAXA

VALOARE TAXĂ

PENTRU ANUL 2020

L

pentru eliberarea de copii conform cu originalul sau copii simple după documentele aflate în cadrul serviciului (lei / pag)

5.3

2.

pentru eliberarea de adeverințe referitoare la partida deschisă în Registrul Agricol (lei/ adeverință)

5.3

1

DIRECȚIA JURIDICA SI ADMINISTRAȚIE LOCALA COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICA SI TRANSPORT

 • 1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiului Bacău

  Număr curent

  Denumire taxă

  valoare taxa 2020

  1

  Taxă de teren pentru comercializare carte, presă

  2 lei/mp/zi

  2

  Taxă teren pentru activitati ocazionale (martisoare, flori, felicitări si altele similare) - cu excepția unităților de învățământ și ONG-urilor

  22 lei/mp/zi

  3

  Taxă teren desfășurare activități artistice ocazionale (circ, concerte, parc distracții, festivaluri)

  -Până la 10 mp - 3,2 ei/mp/zi

  -între 11 -50mp - 2,1 ei/mp/zi

  -între 51 - lOOmp - 1 leu/mp/zi

  -Peste 101 mp - 0,8 lei/mp/zi

  4

  Taxă teren pentru comerț ambulant și alimentație publică în cadrul activităților ocazionale (festivaluri ș.a.)

  • - Până la 10 mp-18 lei/mp/zi

  -între 11 mp - 50 mp -14 lei/mp/zi

  -între 51 mp - 200 mp

  • - 11 lei/mp/zi

  -Peste 200 mp - 7, 5 lei/mp/zi

  5

  Taxă caravană publicitară fara sonorizare

  107 lei/zi/vehicul

  6

  Taxa amplasare mijloace publicitare mobile de mici dimensiuni (0,5mx0,9m) pe model autorizat de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău și aflate în fața spațiilor comerciale ce se află în deținerea

  159 lei/ lună

solicitantului

7

Taxa postere/afise publicitare de mici dimensiuni (max.lnip.) pentru circ, concerte, festivaluri, etc.

Intre 1-15 zile

 • 6.5 lei/poster,afiș Intre 15-30 zile

 • 13.5 lei/poster,afiș

8

Taxă teren pentru comerț sezonier

 • - legume fructe in fata magazinului propriu

 • - aparate înghețată , vitrine frigorifice, dozatoare de cafea și alte aparate autorizate de alimentație publică, vehicule nemotorizate și altele cu avizul autorității locale

 • -  3 lei/ mp/ zi

 • -  7 lei/mp/zi

10

Taxă distribuire material promoțional volant

11 lei/pers./zi

11

Taxă pentru amenajări de activități sezoniere (terase)

14 lei/mp/luna

12

Taxă ocupare teren extrasezon (terase)

7,5 lei/mp/luna

13

Taxă teren amplasare pavilion (prezentare produse, promovare activități, etc)

5 lei/mp/zi

14

Taxă ocupare teren construcții provizorii în extrasezon

16 lei/ mp/ lună

15

Taxă ocupare teren organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii, schiței PF

26 lei/ mp/ lună

16

Taxă ocupare teren organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii, schiței PJ

35 lei/ mp/ lună

17

Taxă ocupare teren cu amenajări provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, amplasate în vederea strângerii de semnaturi și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor electorale

314 lei/ locație/ lună sau fracție de lună

 • 2. Alte taxe

 • 1. Taxă eliberare autorizație de funcționare și profil de activitate- valabilitate maxim un an-(lei)

128

 • 2. Taxă eliberare autorizație de amplasare și profil de activitate-valabilitate maxim un an-(lei):

128

 • 3. Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate maxim un an (lei):

 • 4.Taxă eliberare duplicat(completare) autorizație de funcționare și profil de activitate, autorizație de amplasare si profil de activitate, acord de publicitate (lei/bucata):

64

 • 5. Taxă eliberare autorizație de transport (lei):

308

 • 6. Taxă eliberare copie conformă autorizație de transport valabila 5 ani (lei):

123

 • 7. Taxâ verificare anuală autorizație de transport(lei):

63

 • 8. Taxă vizare autorizație de transport la termenul de 5 ani (lei)

107

 • 9. Taxă viză anuală copie conformă autorizație de transport(lei):

38

lO.Taxă eliberare autorizație de dispecerat taxi(lei):

319

11 .Taxă viză anuală autorizație de dispecerat taxi(lei):

64

 • 12. Taxă lunară ocupare locuri așteptare clienți taxi(lei/luna/autoturism):

38

 • 13. Taxa trimestrială stație îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze (lei/statie/autovehicul):

91

 • 14. Taxă trimestrială stație îmbarcare-debarcare călători pentru autobuze (lei/statie/autovehicul):

186

PREȘ^DINTEJHE ȘEDINȚĂ

I

i ’■ V‘ x<’

x

COORDONATOR COMPARTIMENT SENTEȘ GABRIELA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVIC

Nr.crt.


COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Destinația spațiului


TAXĂ 2020


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


 • 14.

 • 15.


Taxă spații/terenuri pentru amanet, schimb valutar


Taxă spații/terenuri pentru activități comerciale


Taxă spații/terenuri sector alimentație publică


Taxă spații/terenuri sector produse industriale


-zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone


Taxă spații/terenuri sector mixt(produse alimentare și industriale) -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone


Taxă spații/terenuri sector produse alimentare


Taxă spații/terenuri prestări servicii și librării


Taxă spații/terenuri depozitare mărfuri


Taxă spații/terenuri pentru sedii societăți comerciale


Taxă spații/terenuri pentru activități producție


Taxă spații/terenuri pentru oficii poștaic și activități de telecomunicații -zonă centrală -alte zone

Taxă spații/terenuri pentru servicii medicale (cabinete medicale) -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone


Taxă spații/terenuri pentru farmacii


=381ei/mp/lună ~27iei/mp/lună =381ei/mp/lună =271ei/mp/lună =21 lei/mp/lună =17lei/mp/lună = 171ei/mp/lună =121ei/mp/lună


=131ei/mp/lună = 11 lei/mp/lună =151ei/mp/lună =11 lei/mp/lună =11 lei/mp/lună =7,51ei/mp/lună =5 lei/mp/lună =4 lei/mp/lună =5 lei/mp/lună =4 lei/mp/lună =5 lei/mp/lună -4 lei/mp/lună


-5 lei/mp/lună =4 lei/mp/lună


=5 lei/mp/lună =4 lei/mp/lună ~5 lei/mp/lună =4 lei/mp.lună -3 lei/mp/lună


Taxă spații/terenuri pentru garaje                          -orice zonă

Taxă spații/terenuri pentru grădinițe, spitale, dispensare, sedii asociații și organizații nonprofit, sedii instituții bugetare, sedii asociații de proprietari/locatari, ori altele similare

-orice zonă

16. Taxă spații/terenuri pentru instituții de învățământ, cult, cultură, artă, etc -orice zonă

-zonă centrală -alte zone


= lleu/mp/lună


=1 leu/mp/lună =3 lei/mp/lună -2 lei/mp/lună 18.Taxă teren desfășurare activități artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracții, festivaluri)

=2,5 lei/mp/lună =11,5 lei/mp/lună = 53 lei = 108 lei

3 ici/mp/zi


17. Taxă spații/terenuri pentru desfacere presă


—orice zonă

- orice zonă


 • 19. Taxă ocupare domeniu public, privat terasă permanentă

 • 20. Taxa caiet sarcini licitație

 • 21. Taxa participare licitație

2^-iăxă.anipiasare autoipat «tfeă

^REȘEDINȚEDE ȘEDINȚĂ ILIEBÎRZU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE BUZ /Secretarul general al mun. bacău NICOLAE - OVIDIU POPO- orice zonă
ADJUNCT

AN CRISTINA


COMPARTIMENT EVIDENȚĂ CONTRACTE

Taxe referitoare la închirierea terenurilor, stabilite in funcție de destinația de utilizare a terenurilor
director Adjunct buzdu^RISTINA


Nr. crt.

Destinația utilizării terenului

taxa 2020 lei mp/an

1

Alimentație publică

309

2

Comerț

154

3

Prestări servicii

85

4

Producție

53

5

Desfacere presă

53

6

Garaje

Persoane fizice

Autorizate

22

Neautorizate

39

Persoane juridice

Autorizate

33

Neautorizate

65

7

Copertine

Autorizate

12

Neautorizate

22

8

Balcoane

Locuință

35

Altă destinație (activitate ec.)

309

9

Spații pentru depozitare, căi de acces, s.a.

35

10

Mijloace publicitare (panouri)

108

11

Teren agricol

Zona A

12

Zona B

8

ZonaC

4

ZonaD

4

12

Teren curți construcții

35

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONTRACTE, PENTRU PRESTĂRI SERVICII CĂTRE POPULAȚIE

Nr. crt.

Denumirea serviciului prestat

taxa 2020

1

Copie contract vânzare-cumpărare apartament

8

2

Copie contract de închiriere (teren, locuință, ctc.)

11

3

Copie proces-verbal predare-primire

6

4

Copie schiță apartament

15

5

Adeverință achitare integrală apartament

11

6

Taxă contracte ce nu au fost ridicate în termen de 60 de zile de la întocmire

13

7

Copii diverse documente

9

8

Diverse adeverințe

9

9

Scoatere de sub ipotecă

10

10

Recalculare rate pentru achitarea integrală apartament

14

11

Adeverință cu diferența rate de achitat

14

12

Reactualizare contract închiriere apartament

6

13

Contract subînchiriere

11

14

Schimb locuințe

15


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


/A

DIRECTOtyAiuUNCT

IISTINA


BUZDUGA

COMPARTIMENT INFORMARE CETĂȚENI ȘI COMPARTIMENT INFORMAȚII PUBLICE ȘI ORGANIZARE ALEGERI

Nr.

Crt.

TAXA

TAXĂ

PENTRU ANUL

2020

1.

Pentru eliberarea de copii după listele electorale, pe suport electronic (lei/CD)

108

2.

Pentru consultarea documentelor din arhiva instituției, altele decât cele de stare civilă(lei / consultare)

11

3.

Pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile aflate în arhiva instituției (lei / pag.)

5,20

4.

Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate în arhiva instituției, solicitate în baza Legii nr. 544/ 2001 (lei / pag-)

0,2

5.

Pentru eliberarea de copii simple, solicitate în baza Legii nr. 544/ 2001 (lei / pag.), transmise prin e-mail (lei/ pag.)

0

6.

Pentru afișarea la sediul Primăriei Municipiului Bacău a documentelor cerute sau permise de legislația în vigoare, la solicitarea persoanelor fizice/ societăților comerciale/agenților economici, cu excepția instituțiilor publice (lei/ zi/ anunț)

3,10

președinȚe de$edință Țlie BÎRZU^' \DIRECTOIUEXECUTIV CIPRIAN/FANTAZA

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI IT TEATRUL DE VARĂ ”RADU BELIGAN”

Balul Bobocilor                               - 1.500 lei

ONG-uri, Asociații cu evenimente caritabile - 2.125 lei Traininguri, conferințe etc                    - 6.360 lei

Spectacole/Concerte                       - 12.000 lei

Pentru firmele/ asociațiile care aduc 5 spectacole/an

- 7.000 lei

Pentru închirierea spatiilor CAEx

1. Centrul de Afaceri si Expozitional (a doua clădire)

Sala Mare de Conferințe (360 locuri/ 357 mp)

371  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

318  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Sala Mica de Conferințe (110 locuri/200 mp)

266  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1 - 4 ore;

212  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (31-50 locuri/69.3 mp)

117 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

95 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (21-30 locuri/42.1 mp)

85 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1 - 4 ore;

64 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (10-20 locuri/cca 31.85 mp)

64 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

43 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Hol( parter/etaj)

191  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1-4 ore;

159  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Bar(mobilier,spațiu aferent)(165.7 mp)

212  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

180  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Terasa(473 mp)

212 lei/ora inclusiv utilitati

Birouri (suprafețe diferite)

20 lei/mp/luna+ utilitati, tarif licitație

2.Incubatorul de Afaceri(prima clădire)

Tarif licitație birouri(suprafete diferite) - 18 lei/mp/luna+utilitati

 • 3. Pavilion Expozitional (a treia clădire)

Tarif licitație (preț pornire) -11 lei/mp/luna + utilitati

Tarif inchiriere Pavilion - 4.236 lei/zi + utilitati 4. Taxa prestări servicii catering ( folosirea mobilierului, curățenie) - 212 lei/eveniment

5. Tarif închiriere spațiu pentru ATM-uri/Tonomate, etc (Incubatorul de Afaceri/ Centrul de Afaceri și Expozițional) - 314 lei mp/lună( utilități incluse) -tarif licitație.
BIROU APROVIZIONARE ȘI IT FLORIN CIBOTARU

POLIȚIA LOCALĂ BACĂU PERMISE DE LIBERĂ TRECERENr. crt.

Interval orar

TAXĂ 2020

Valoare

Observații

1.

7,00-9.00

în acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă

-

-

2.

9.00-16.00

3,7 lei/to/zi

-

-

3.

16.00-18,00

în acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă

-

-

4.

18.00-22.00

3,7 lei/to/zi

-

-

5.

22.00-7.00

2,1 lei/to/zi

-

-

6.

Abonament lunar (30 zile)

63 lei/to

Se vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 305/2018

7.

Abonament anual (365 zile)

573 lei/to

Se vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V din HCL nr. 305/2018

DIRECTOR EXECUTIV IFTENE LUCIAN r DUMITRU

1

Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate.

2

AdultuI cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate.

3

Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete în aceleași condiții ca pentru elevi, studenți.

4

Asociațiile persoanelor cu dizabilități reprezentative, în limita posibilităților și a calendarului Teatrului Municipal Bacovia, pot, o singură dată pe an, accesa acest imobil pentru desfășurarea unor activități, cu plata sumei de 110 lei.