Hotărârea nr. 454/2019

Hotărârea nr. 454 din 23.12.2019 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău pentru anul 2020

)/> -

(7f‘<7//

//.if/fff/    <■</,/<</   /& >/ rct/ttu/f/f ^3a<‘ă+f-

HOTĂRÂREA NR. 454 DIN 23.12.2019

privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Somațiile și notele de constatare ale Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care se solicită efectuarea lucrărilor de reparații la clădiri și salubrizarea terenurilor;

-Referatul nr. 287074/ 17.12.2019 al Direcției Economice Taxe și Impozite Locale, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău pentru anul 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 13247/ 17.12.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13248/1/17.12.2019 ;

-Raportul Direcției Economice- Taxe și Impozite înregistrat cu nr. 13248/2/17.12.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2166/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2167/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2168/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2169/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2170/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;

-Prevederile pct. 168 al Titlului IX - Impozite și taxe locale din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificate și completate;

-Prevederile HCL nr. 368/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”c” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”c” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Izvoare nr. 43, aparținând numitei Zaharia Elena domiciliată în Bacău, str. Izvoare nr. 43.

Art. 2. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Letea nr. 40, aparținând SC CERT CLINIC SRL, cu sediu în Bacău, str. Oituz nr. 25.

Art. 3. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, strada Dr. Victor Babeș nr. 35, aparținând numitului Ilie Lucian, dimiciliat în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, nr. 12.

Art. 4. — Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, strada Pictor Aman fără nr. aparținând numitului Sava Ioan, domiciliat în Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 3, sc. A, ap. 15.

Art. 5. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, strada Mărășești nr. 4 A aparținând numitului Popa Dumitru Laurențiu, domiciliat în Bacău, str. 9 Mai nr. 80, sc. A, ap. 5.

Art. 6. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, strada Mărășești nr. 29 aparținând numitei Caraveteanu Ana, domiciliată în Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 8, sc. A, ap. 7.

Art. 7. Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul și clădirea neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Bacău, strada Letea nr. 17, aparținând SC CON TED COMPANY SRL, cu sediul în sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, jud. Iași.

Art. 8. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Mioriței, aparținând SC ANAMIR TRADING SRL, cu sediul în Bacău, str. Cezar Boliac nr. 3.

Art. 9. Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Mihai Eminescu nr. 31 - 33, aparținând numitei Știrbu Eudochia, cu domiciliul în Bacău, str. Aleea Parcului nr. 34, sc. B, ap. 1.

Art. 10. Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Gării nr. 16, aparținând numitei Zaharia Elena, domiciliată în Bacău, str. Gării nr. 16.

Art. 11. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Bogdan Voievod nr. 35, aparținând numitului Lovin Neculai, domiciliat in Bacău, str. Bogdan Voievod nr. 35.

Art. 12. Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada I. S. Sturza nr. 82, aparținând numitului Brumă Ionel, domiciliat în Bacău, str. Bucegi nr. 8, ap. 1.

Art, 13. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada I. S. Sturza nr. 110, aparținând numitului Lichi Teodora, domiciliat în Bacău, str. I. S. Sturza nr. 110.

Art. 14. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, strada Calea Republicii nr. 193, aparținând S.C OPTIM REAL IMOB SRL (în faliment), cu sediul în București, prin Lichidator SC BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL.

Art. 15. Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Metalurgiei nr. 17, aparținând numitului Olteanu Gheorghe, cu domiciliul în Bacău, str. Șerbănești nr. 11 bis (SC ELVICO SRL-radiată).

Art. 16. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Banca Națională nr. 26, aparținând numitului Ștefanescu Corneliu, domiciliat în Bacău, str. Banca Națională nr. 26.

Art. 17. Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Ion Ghelu Destelnica nr. 15, aparținând numitului Isache Ștefan, domiciliat în Bacău, str. Nicolae Titulescu, nr. 35 C.

Art. 18. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, strada Vasile Pârvan nr. 21, aparținând numitei Boloi Elvira, domiciliată în Bacău, str. Vasile Parvan nr. 21.

Art. 19. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, strada Ana Ipătescu nr. 8 aparținând SC TEHNOSTRADE SRL, cu sediul în Bacău, str. Bulevardul Unirii nr. 77.

Art. 20. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale.

Art. 21. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice -Impozite și Taxe Locale, Poliției Locale a Municipiului Bacău, persoanelor fizice și juridice nominalizate la art. 1   19 și va ti adusă la cunoștință publică in condițiile legii.

Art. 22. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI