Hotărârea nr. 453/2019

Hotărârea nr. 453 din 23.12.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2019 al Municipiului Bacău


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2019 al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2019 al Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13211 Z17.12.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13223/1 T 7.12.2019;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 13223/2/17.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2156/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2157/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2158/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2159/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2160/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Referatul Direcției Economice înregistrat cu nr.13210 din. 17.12.2019 ;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.27/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin 3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1, art.243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din OUG.57/2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) lit. ”b” si alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2019, al Municipiului Bacau, conform Anexelor 1,2,3,4 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3 . Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economica.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOL AE - OVIDIU POPOVICI

N ,O. P./Z.M./T.A./O.R. A./EX. 1/DS.l -A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 453 DIN 23.12.2019


Contul de execuție al bugetului local

la data de: 16-DEC-19

Page t of 4


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An: 2019 Trezoreria Municipiul Bacau

VeniturifCtieltuieli

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

301,855,432.63

.09

Impozit pe venit

030000

.00

536.877.00

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

536,877.00

.00

Cote al sume defalcate din imp

040000

.00

128,715,905.19

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

.00

128,715,905.19

.00

impozite si taxe pe proprieta

070000

00

35.373.037 91

00

Impozit si taxa pe clădiri

070100

.00

26.669.371.20

.00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

12,339,802.43

.00

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

14,329,568.77

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

.00

4,933,634.57

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

1,900,281.76

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

3,029.453.81

.00

Impozit pe terenul din exiravi

070203

.00

3,899.00

.00

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

2,117.162.02

.00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

.00

1,652,870.12

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

49.588,500.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

15,721,500.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

31.999,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

1,868,000.00

.00

Alte impozite si taxe generale

120000

.00

14,010.00

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

14.010.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

282,804.91

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

154.978.91

.00

Alte taxe pe servicii specific

155000

.00

127.826.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

160000

.00

13.055.840.54

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

11.362,660.34

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

6,715,781.41

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

4.646,878.93

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

1,693,180.20

.00

Alte impozite si taxe fiscale

180000

.00

2.724,632.00

.00

Alte impozite si taxe

185000

.00

2.724.632.00

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

9,435.735.26

.00

Varsaminte din profitul net al

300100

.00

13.129.24

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

9,279,276.81

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

9,279,276.81

.00

Venituri din dividende

300800

.00

143,329.21

.00

Venituri din dividende de la a

300802

.00

143,329.21

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

8.724.437.25

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

7.709.618.78

.00

Contribuția părinților sau su

331000

.00

431.393.00

.00

Venituri din recuperarea cheli

332800

.00

60,268.10

.00

Alte venituri din prestări de

335000

.00

523,157.37

.00

Venituri din taxe administrați

340000

.00

203,810.11

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

203,810.11

.00

Page 2 of 4

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasa ri/Plati

Disponibil

Amenzi, penalllati si confisca

350000

.00

7.970,589.25

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

2,254,396.46

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

.00

2,254,396.46

.00

Alte amenzi, panalitati si con

355000

.00

5.716,192.79

.00

Diverse venituri

360000

.00

20,256,238.51

.00

Taxe speciale

360600

.00

16,809,288.59

.00

Alte venituri

365000

.00

3.446.949.92

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

4,842,122.91

.00

Donații si sponsorizări

370100

.00

34.00

.00

Varsaminie din secțiunea de fu

370300

.00

6,768,388.91

.00

Vărsăm inte din secțiunea de fu

370400

.00

6,768,388.91

.00

Alte transferuri voluntara

375000

.00

4.842.088.91

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

602,214.10

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

121.81

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

274.00

.00

Depozite speciale pentru const

391000

-00

601,818.29

.00

Incasari din rambursarea împru

400000

.00

25,171,962.22

00

Sume din excedentul anului pre

401300

.00

7,899,139.66

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

15.952.822.56

.00

Sume din excedentul bugetului

401800

.00

1,320,000.00

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

1,109,579.35

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

2,978,189.13

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

3,396.00

.00

Finanțarea Programului Nationa

426500

.00

1,805,743.85

.00

Subvenții de la bugetul de sta

426900

.00

59,469.93

.00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

4,920,950.53

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

4,920,950.53

.oo

Sume primite in contul platilo

450102

.00

4,920,950.53

.00

Sume primite de la UE/altl don

480000

.00

387,245.35

.00

Fondul European de Dezvoltare

480100

.00

9,764.69

.00

Sume primite in contul platHo

480101

.00

444.87

.00

Sume primite In contul platilo

480102

.00

9,320.02

.00

Fondul Social European (FSE)

480200

.00

377,480.66

.00

Sume primite in contul platilo

480201

.00

371.114.16

.00

Sume primite in contul platilo

480202

.00

6,366.50

.00

Cheltuielile bugetelor locale

347,473,392.77

296,323,192.08

51,148,400.69

Autoritari publice si acțiuni

510000

46,003.200.00

40.831,474.51

5.171,725.49

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

16,318.500.00

16,226,951.00

91.549.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

6,871,000.00

3,880,562.75

2,990,437.25

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

450,000.00

355,463.77

94.536.23

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

166,000.00

149,191.00

16,809.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

2,184,000.00

691,998.95

1,492,001.05

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

20,013,700.00

19,663,618.07

3S0.081.93

Titlul XIX Plăti efectuate In

510000850000

00

136,311.03

.00

VenlturifCheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Alte servicii publice generale

540000

7.212,139.00

5,540,748.65

1.671.390.35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

3,189.950,00

3,105,936.00

84,014.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

2,240.152.00

079,567.65

1,360,584.35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

1.566,000.00

1.442,351,20

123,648.80

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000580000

118,000.00

57,925.18

60.074.82

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

34,800.00

27,052.00

7,748.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

63,237.00

48,932.71

14,304.29

Titlul XIX Plăti efectuate in

540000850000

.00

21,016.09

.00

Tranzacții privind datoria pub

550000

9,490.500,00

9,076,497.17

414,002.83

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

550000200000

15S.0M.00

136,529.86

18,470.14

TITLUL ill DOBÂNZI

550000300000

9,335,500.00

8.939,967.31

395,532.69

Ordine publica si siguranța na

610000

13,222.767.00

12,843,086.35

379,680.65

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

259.000.00

245,100.00

13.900.00

TITLUL II BUNURI St SERVICII

610000200000

241,500.00

188,179.88

53.320.12

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

12,712,000.00

12.406,701.47

305,298.53

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

3.600.00

3,105.00

495.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

6,667.00

.00

6,667.00

Invatamant

650000

32.056,342.77

29.086,055.43

2,970,287.34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

22,102,897.77

20,891,938.74

1,210,959.03

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

1.884,220.00

1.868.000.00

16,220.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

1,075,000.00

876,503.00

198,497.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

132,000.00

130,482.97

1.517.03

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

3,107.466.00

3,061,961.82

45,504.18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

3,754,759.00

2.326,202.70

1,428,556.30

Titlul XIX Plăti efectuate in

650000850000

.00

69,033.80

.00

Sanatate

660000

11.070,966.00

9,206.958.55

1,864,007.45

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

9.844,533.00

8,531,680.35

1,312,852.65

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

1,226,433.00

712.606.20

513,826.80

Titlul XIX Plăti efectuate In

660000850000

.00

37,328.00

.00

Cultura, recraere $i religie

670000

36.235,286.00

29,377,817.65

6,857,468.35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

4,048,600.00

4.002,517.00

46,083.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

11,022,310.00

8,701,389.35

2,320,920.65

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

14,382.830.00

13.073,681.63

1.309.148.37

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

90,000.00

89,181.00

819.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

500,000.00

691.69

499,308.31

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

2.364,600.00

1,603,514.17

761,085 83

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

3,826,948.00

1.973,813.81

1,853,132.19

Titlul XIX Plăti efectuate in

670000850000

.00

66.971.00

.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

61,655,664.00

59,109,158.26

2,546,505.74

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

29,201,030.00

28,996,589.64

204,440.36

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

680000200000

8,063,620.00

7,152,793.26

910.826.74

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680000550000

62,380.00

.00

62,380.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

22,828,244.00

22,344,473.71

483.770.29

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

1.026,120.00

725,070.31

301.049.69

Page 4 of 4

PREȘEDINTE DEȘfe»INȚĂ

PitlEDÎRZU^^


Venituri/Cheltuieti

Cod

Credite

Incasa rVPIatl

Disponibil

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

474,270.00

127,638.34

346,631.66

Titlul XIX Plăti efectuate in

680000850000

.00

237 407.00

.00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

14,834,336.00

11,106,745.22

3,727,590.78

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

3,637,400.00

3,589.243.00

48,157.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

10,190,220.00

7 389.001 13

2,801,218.87

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

62,000.00

54,603.00

7.397.00

TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

944,716.00

162,006 80

782.709 20

Titlul XIX Plăti efectuate in

700000850000

.00

88.108.71

.00

Protecția mediului

740000

59,321,553.00

46.050,841 83

13,270.711.17

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

8,031,500.00

7,839.134.00

192,366.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

32,999,760.00

26,260,332.01

6,739,427.99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

9,355,500.00

9.189,570.73

165,929.27

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

168,000.00

156,001.00

11,999.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

8,479,293.00

2,395,455.09

6.083,837.91

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

287,500.00

287,500.00

.00

Titlul XIX Plăti efectuate in

740000850000

.00

77,151.00

00

Combustibili si energie

810000

15,750,700.00

15 052.606 57

698,093.43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

810000200000

1,170,200.00

1,170,178.52

21.48

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

4,000,000.00

4,000,000.00

.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

1,268.500.00

1,100,348.99

168,151.01

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

2,912,000.00

2,426,963.83

485,036.17

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

2.400,000.00

2.386,700.85

13,299.15

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

4.000,000.00

3,968.414.40

31,585.60

Titlul XIX Plăti efectuate in

810000850000

00

.02

00

Transporturi

840000

40,620,139.00

29,043,201.89

11.576,937.11

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

684,000.00

646,958.00

37,042,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

26,026,100.00

19,350,799.76

6,675,300.24

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

840000590000

25.000.00

10,494.00

14,506.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

13,885,039.00

9,054,545.13

4,830,493.87

Titlul XIX Pieli efectuate In

840000850000

.00

19,595.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

5,530^40.55

.00

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 453 DIN 23.12.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cantul de execuție al bugetului local-functlonare

la data de: 16-DEC-19

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An :   2019 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

276,279,547.93

.06

Impozit pe venit

030000

.00

536.877.00

.00

Impozitul pe veniturile din tr

031800

.00

536,877.00

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

128,715.905.19

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

00

128,715,905.19

.00

Impozite si taxe pe prupi iuta

070000

.00

35,373,037.91

.00

Impozit sl taxa pe clădiri

070100

.00

26,669.371.20

.00

Impozit pe clădiri de la perse

070101

.00

12.339.802.43

.00

Impozit si taxa pe clădiri de

070102

.00

14.329,568.77

.00

impozit si taxa pe teren

070200

.00

4.933,834.57

.00

Impozit pe terenuri de ta pers

070201

.00

1.900,281.76

.00

Impozit si taxa pe teren de la

070202

.00

3,029,453.81

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

.00

3,899.00

.00

Taxe judiciare de timbru st al

070300

.00

2.117,162.02

.00

Alte Impozite si taxe peprop

075000

.00

1,652,870.12

.00

Sume defalcate din TVA ( se sc

110000

.00

49,588,500.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

15,721,500.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

31,999,000.00

.00

Sume defalcate tfin taxa pe val

110900

.00

1,868,000.00

.00

Alte impozite si taxe generale

120000

.00

14,010.00

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

14,010.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

282,804.91

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

154,978.91

.00

Alte taxe pe servicii specific

155000

.00

127,826.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor.

160000

.00

13,055,840.54

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

11,362,660.34

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

6,715,781.41

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

4,646,878.93

.00

Taxe si tarife pentru eliberat

160300

.00

1,693,180.20

.00

Alte impozite si taxe fiscale

160000

.00

2,724,632.00

.00

Alte impozite si taxe

185000

.00

2.724,632.00

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

9,435,735.26

.00

Varsaminte din profitul net al

300100

.00

13,129.24

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

.00

9,279,276.81

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

9,279,276.81

.00

Venituri din dividende

300600

.00

143,329.21

.00

Venituri din dividende de fa a

300802

.00

143.329.21

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

8,724,437.25

.00

Venituri din prestări de servi

330800

.00

7,709,618.78

.00

Contribuția părinților sau su

331000

.00

431,393.00

.00

Venituri din recuperarea cbelt

332800

.00

60,268.10

.00

Alte venituri din prestări de

335000

.00

523.157,37

.00

Venituri din taxe administrat!

340000

.00

203,810.11

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

.00

203,81011

.00

Editai la data de: 16-DEC-19 09:02:45

Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 16-DEC-19                                  Page 2 of 3

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An; 2019 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheituieli

Cod

Crecrite

Incasari? Plăti

Disponibil

Amenzi, penalltati si confisca

350000

.00

7,970,539.25

.00

Venituri din amenzi si alle sa

350100

.00

2,254,396.46

.00

Venituri din amenzi si alle sa

350102

.00

2.254.396.46

.00

Atte amenzi, penalitati si con

355000

.00

5,716,192.79

.00

Oiverse venituri

360000

.00

20,256,238.51

.00

Taxe speciale

360600

.00

16.809.288.59

.00

Alto venituri

365000

.00

3.446,949.92

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

1,926.266.00

.00

Donații sl sponsorizări

370100

.00

34.00

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370300

.00

6,768,388.91

.00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

4,842,088.91

.00

Incasari din rambursarea impru

400000

.00

1,320.000.00

.00

Sume din excedentul bugetului

401800

.00

1,320,000.00

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

3,396.00

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

3.396.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

302,994,899.77

271,875,125.60

31,119,774.17

Autoritari publice si acțiuni

510000

43,369,200.00

39,784.011.79

3,585,188.21

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

16,318,500.00

16,226,951.00

91,549.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

510000200000

6.871,000.00

3,880,562.75

2,990,437.25

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

166,000.00

149,191.00

16,809.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

20,013.700.00

19,663,618.07

350,081.93

Titlul XIX Plall efectuate in

510000850000

.00

136,311.03

.00

Alte servicii publice generale

540000

7,030.902.00

5,440,128.48

1.590,773.52

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

3,189.950.00

3,105,936.00

84,014.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

540000200000

2,240,152.00

879,567.65

1,360,584.35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

1,566,000.00

1,442,351.20

123,648.80

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

34,800.00

27,052.00

7.748.00

Titlul XIX Plăti efectuate in

540000850000

.00

14,778.37

.00

Tranzacții privind datoria pub

550000

9.490,600.00

9.076,497.17

414,002.83

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

550000200000

155,000.00

136,529.86

18.470.14

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

9.335,500.00

0,939,967.31

395,532.69

Ordine publica si siguranța na

610000

13,216,100.00

12.843,086.35

373,013.65

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

259,000.00

245,100.00

13,900.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

610000200000

241,500.00

188.179.88

53.320.12

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

12,712,000.00

12,406,701.47

305,298.53

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

3,600.00

3,105.00

495.00

invatamant

650000

28.169,583.77

26,629,369.76

1,540,214.01

TITLUL 1) BUNURI Sl SERVICII

650000200000

22,102,897.77

20.891,938.74

1,210,959.03

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

1,884,220.00

1,868,000.00

16,220.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

1,075.000.00

876,503.00

198,497.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

3,107,466.00

3,061,961.82

45,504.18

Titlul XIX Plăti efectuate in

650000850000

.00

69,033.80

.00

Sanatate

660000

8,315.700.00

8,044.340.38

271,359.62

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

8,315,700.00

8,081,668.38

234,031.62

Editat la data de: 16-DEC-19 09 02:45

Contul de execuție al bugetului local*functionare

la data de: 16-DEC-19                                  Page 3 of 3

Sursa de finanțare Integral de ta buget

Municipiul Bacau

An :   2019 Trezoreria Municipiul Bacau

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂVenituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Platî

Disponibil

Titlul XIX Plăti efectuate in

660000850000

.00

37.328.00

.00

Cultura, recreere si religie

670000

31,678,340.00

27,314,131 15

4.364.208.85

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

4,048,600.00

4.002,517.00

46,083.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

11,022,310.00

8.701.389.35

2,320,920.65

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

070000510000

14,242.830.00

13.073,081.03

1,109,148.37

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

2 364.600.00

1,603,514.17

761,085.83

Titlul XIX Ploii efcctualo in

670000050000

.00

06.971.00

.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

61,181.394.00

58,961,519.92

2,199,874.08

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

29,201,030.00

28,996,589.64

204.440.36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

8,063,620.00

7.152.793.26

910,826.74

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680000550000

62,380.00

.00

62.380.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

22,828,244.00

22,344,473.71

483.770.29

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

1.026,120.00

725,070.31

301,049.69

Titlul XIX Plăti efectuate in

680000850000

.00

237,407.00

.00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

13,889,620.00

10,971,858.02

2,917,761.98

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

3,637,400.00

3,589,243.00

48.157.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

10,190,220.00

7 389,001.13

2,801,218.87

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

62,000.00

54,603.00

7,397.00

Titlul XIX Plăti efectuate In

700000850000

.00

60.989.11

.00

Protecția mediului

740000

50.714,760.00

43,627.836.92

7,086,923.08

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

8,031.500.00

7,839,134.00

192.366.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

32,999.760.00

26.260,332.01

6,739,427.99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

9,228,000.00

9 162.020.91

65.979 09

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

168.000.00

156.001.00

11,999 00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

287,500.00

287,500.00

.00

Titlul XIX Plăti efectuate in

740000850000

.00

77.151.00

.00

Combustibili si energie

810000

9.203,700.00

9,172.088.90

31,611.10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

810000200000

1,170.200.00

1,170,178.52

21.48

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

4.000.000.00

4,000,000.00

.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

33,500.00

33,496.00

4.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

810000810000

4,000,000.00

3,968,414.40

31.585.60

Titlul XIX Plall efectuate In

810000850000

.00

.02

.00

Transporturi

840000

26,735,100.00

19,990,256.76

6,744,843.24

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

684,000.00

646,958.00

37,042.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

840000200000

26,026,100.00

19,350,799.76

6,675.300.24

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

25.tK0.00

10,494.00

14,506 00

Titlul XIX Plăti efectuate in

840000850000

.00

17,995 00

00

EXCEOENT/DEFICIT

.00

4,404,422.33

.00

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 453 DIN 23.12.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Contul de execuție al bugetului locaî-dezvoltare

la data de: 16-DEC-19

Page 1 of 2


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An: 2019 Trezoreria Municipiul Bacau Veniluri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasa ri/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

25,575,884.70

.00

Transferuri voluntare, altele

370000

.00

6,768,388.91

.00

Varsaminte din secțiunea de fu

370400

.00

6,768,388.91

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

602,214.10

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

121.81

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

274.00

.00

Depozite speciale pentru const

3911X10

.00

601,818.29

.00

Incasari din rambursarea impru

400000

.00

23,B51,962.22

.00

Sume din excedentul anului pre

401300

.00

7,899,139.66

.00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

15,952.822.56

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

1,112,975.35

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

2.978,189.13

.00

Finanțarea Programului Nationa

426500

.00

1.805,743.85

.00

Subvenții de la bugetul de sta

426900

.00

59.469.93

.00

Sume primite de la UE/alli don

450000

.00

4,920,950.53

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

4,920,950.53

.00

Sume primite in contul platilo

450102

.00

4,920.950.53

.00

Sume primite de la UE/alti don

480000

.00

387,245.35

.00

Fondul European de Dezvoltare

480100

.00

9,764.69

.00

Sume primite in contul platilo

480101

.00

444.67

.00

Sume primite in contul platilo

480102

.00

9,320,02

.00

Fondul Social European (FSE)

480200

.00

377.480.66

.00

Sume primite in contul platilo

480201

.00

371,114.16

.00

Sume primite in contul platilo

480202

.00

6.366.50

.00

Cheltuielile bugetelor locale

44,478,693.00

24,450.066.48

20.028,628.52

Autoritari publice si acțiuni

510000

2,634,000.00

1,047,462.72

1,586,537.28

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

450,000.00

355,463.77

94,536.23

III LUI XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

2,184,000.00

691,998.95

1,492,001.05

Alte servicii publice generale

540000

181.237.00

100.620.17

80,616.83

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

540000580000

118,000.00

57,925 18

60.074.82

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

63,237.00

48,932 71

14,304.29

Titlul XIX Plăti efectuate in

540000850000

.00

6,237.72

.00

Ordine publica si siguranța na

610000

6,667.00

.00

6,667.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

6,667.00

.00

6,667.00

Invatamarrt

650000

3,886,759.00

2.456,685.67

1,430,073.33

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

132.000.00

130,482.97

1,517.03

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

3,754.759.00

2,326,202.70

1,428,556.30

Sanatate

660000

2.755,266.00

1,162,618.17

1,592,647.83

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

1,528,833.00

450,011.97

1,078,821.03

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

1,226,433.00

712,606.20

513,826.80

Cultura, recreere si religie

670000

4,556,946.00

2,063,686.50

2,493,259.50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

140,000.00

.00

140,000.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

90,000.00

89,181.00

819.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

670000580000

500,000.00

691.69

499,308.31

Editat la data da: 16-DEC-19 09:03:04

Sursa de finanțare Integral de Ia buget

Municipiul Bacau

An :   2019 Trezoreria Municipiul Bacau

Venit uri/Cheltulell

Cod

Credite

Incasari/Plati

Oisponibil

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

3.826.946.00

1,973.813.81

1,853,132.19

Asigurări si asistenta sociala

680000

474,270.00

127.638 34

346.631.66

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

474,270.00

127,638.34

346,631.66

Locuințe, servicii Si dezvolta

700000

944.716.00

134.887.20

809,828.80

TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

944.716 00

167,006 80

782,709 20

Titlul XIX Plat! efectuate in

700000650000

00

27,119.60

.00

Protecția mediului

740000

8 606.793.00

2.423,004.91

6,183.788.09

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

127,500.00

27 549.82

99,950.18

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

8,479.293.00

2.395.455.09

6.083,837.91

Combustibili si energie

810000

6,547,000.00

5 880,517.67

666,482.33

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

1,235,000.00

1,066,852.99

168.147.01

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

2.912.000.00

2.426.963.83

485,036.17

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCtAR

810000710000

2,400,000.00

2,386.700.85

13.299.15

Transporturi

840000

13.885.039.00

9.052,945.13

4.832,093.87

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

13.885.039.00

9,054,545.13

4,830,493.87

Titlul XIX Plăti efectuate in

840000850000

.00

1,600.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

1,125,818.22

.90

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU^^CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. 453 DIN 23.12.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 16-OEC-19                                  Page 1 of 1

Sursa de finanțare Credite interne

Municipiul Sacau

An: 2019 Trezoreria MunicipiulSacau

VeniturVCheltuiell

Cod

Credite

lncasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

25,584,692.37

.00

Alle operațiuni financiare

410000

.00

25.584 692 37

00

Sume aferente creditelor inter

410200

.00

25,584,692.37

.00

Sume aferente creditelor inter

410201

00

2,470.66417

.00

Sume aferente împrumuturilor c

410214

.00

23,114,028.20

.00

Cheltuielile bugetelor locale

31,427,929,73

25,584,692.37

5,843,237.36

Cultura, recreare si religie

670000

8,100,000.00

2.470.664.17

5 629.335.83

Titlul VIII PROIECTE CU FiNANT

670000560000

100.000.00

.00

100,000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

8,000,000 00

2,470,664.17

5,529.335.83

Combustibili si energie

610000

23,327.929.73

23,114,028 20

213,901 53

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

23,327,929.73

23,114,028.20

213,901 53

EXCEDENT/DEFIC1T

.00

.00

.00

PREȘEDINTKTIEȘED1NȚĂ

X: .■ *acăv


HIȚBIRZU

■ *“*■

.            /      '? i.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI