Hotărârea nr. 452/2019

Hotărârea nr. 452 din 23.12.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Bacău


Q j/fft/f 7f// 33 (/câf/


.Cț/țflț/uț


HOTĂRÂREA NR. 452 DIN 23.12.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, până ia aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 13268/17.12.2019, inaintat de Direcția Tehnica prin care se propune aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2020, al Consiliului Local al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13270/ 17.12.2019 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13271 T/l 7.12.2019;

-Raportul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 13271/2/17.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2151/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2152/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2153/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2154/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2155/23.12.2019 al Comisiei de~ specialitate nr. 5;

-Prevederile art.37 din Legea 500/2002, privind finanțele publice, actualizata ;

-Prevederile art.40 (1), (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr. 47/ 2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art.197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit, ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” , alin. (4) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aproba Programul obiectivelor de investiții in continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform anexelor ce cuprind listele de investirii nr :1A, 1B, IC, 1D, IE, 1F, 1G, 1H, II, 1J, 1K, ÎL, IM, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art.2 : Prezenta hotarare va fi adusa la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacau prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 3 :Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice si Direcției Tehnice.

Art. 4 : Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului — Județului Bacau pentru verificarea legalității.

președinte de^dință JLI€ BÎRZțv^V

'■ , /                           ■■ ■ /\


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOSI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 452 DIN 23.12.2019


PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII IN CONTINUARE, PANA LA APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

(tel, inclusiv TVA)

Plan 2020

Valoare

Valoare

Total

finanțat din:

Denumire obiectiv

tot a ia

totala actualizata

Plan 2020

coi.5 4- col.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond ATM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

COl.14 * col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de ia alte autoritari

1

2

3

- 4 -

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TOTAL

919.882.963.65

645.907.437.26

978.081.950,29

689.729.466,32

152 821.121.60

127.887.830.67

0,00

0,00

25.046.702.51

21.932.728.27

52.342.400,00

51.000.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

 • 7.702.432.65

 • 5.702.432.65

67.729.586,44

49.252 669,75

305 000,00

150.000.00

10.810.135.61

3.295.760,40

24.630.363 15

14,095.960.79

20 777.642,09

20.637.222,09

11 206.445 59

11 073,726.47

A. OBIECTIVE IN

906.889.955.87

965.088.942.51

139.828.113.82

0.00

23.021.712.51

52.342.400.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

7.702.432.65

56.761.568,66

150.000.00

6.611.912 00

18.015.568 98

20.777.642.09

11.206.445,59

CONTINUARE

645.907,437.26

689.729.466.32

127.887.830,67

0.00

21.932.728.27

51.000.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

5.702.432,65

49.252.669.75

150.000,00

3.295.760,40

14.095.960,79

20.637.222,09

11.073.726,47

C. ALTE CHELTUIELI DE

12.993.007 78

12.993.007,78

12 993.007.78

0,00

2.024.990.00

0.00

0.00

0,00

0JM

0,00

0,00

10.968.017,78

155.000.00

4.198.223.61

6.614.794 17

0.00

0 00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din TOTAL, ctesfasurat potrivit ciasificattei bugetare:

CAPITOLUL 51.02

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

1 Modernizai e si reabilitare clădire {fosta Starea Civila)

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


4.717,670.95

399.247,05


399.247,05


301.563.32

399.247,05

3.916.107,63

0.00


4.717.670.95

399 247.05


801.563.32

399.247,05


801.563.32

399.247.05

3.916.107,63

0,00


4.543.107,63

399.247.05

627.000,00

399.247,05


jOLOO

0,00

0,00

0,00


627.000.00           0.00

399 247 05           0 .00


3.916.107 63

0,00


.w

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0 00

0,00

0,00

0,00

000

0 00


0 00

0,00


0 00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00


0,00

0,00

0,00

000

o^po

0.00

0,00

0 00


ASS

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


0 00

0.00

0.00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


4,543 107,63

399.247.05

627.000,00

399.247,05


627.000,00

399 247,05


3.916.107.63

0.00


0,00

3.071.134,61

1 471.973.02

0.00

0,00.

0,00

0,00

399 247,05

0,00

0,00

0.00

0.00

627 000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

399 247.05

0.00

0,00

0,00

0,00

627.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399.247,05

0,00

0,00

0.00

3.071.134,61

844.973 02

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00


CAPITOLUL 54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

TOTAL, din care:

1 Implementarea masuri ISU , pentru dawea din municipiul E3ec.au. strada Henri Coanda nr.2-DPEP

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 61.02

POLITIA PRIMĂRIE! MUNICIPIULUI BACAU TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE

TOTAL, din care:


229 190.57

50.000.00


229 190.57

50 000,00


229.190 57           0.00

50.000,00           0,00


50.000.00

50000,00

50.000.00

50.000,00


50.000,00

50000,00


60.000,00

50.000,00


50.000 00

50.000.00


50.000,00

50.000.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0.00

OJJO

6.00

0,00

0,00


0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00


0.00

0.00

0.00

0,00

aoo

0,00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


o^o

0.00

0,00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0.00


0,00

0.00


229.190.57

50.000.00


50.000,00

50.000,00


50.000,00

50.000,00


0,00     118.000,00

0,00 0.00


111.190,57

50.000,00


0,00

0.00


0J0

0.00


50.000,00

50.000,00


0,00

0.00

50000,00

0,00

0,00

50.000.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00


0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00


179.190.57

179.190.57

179 190,57

ojio

0^00

0,00

.w

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

50,000,00

50.000,00

50.000.00

000

000

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

50.000.00

50.000.00

50.000.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00


0.00

0,00

0,00

179,190.57

0.00

118.000.00

61.190,57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

50.000.00

0.00

0,00

50000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

J100

0.00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50-000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00


(lei, inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2020

Total Plan 2020

col.5* col.13

.... .finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursab la Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autorități

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 Lucrări de eliminare a

50 000,00

50.000,00

50.000.00

o.oo

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

50.000.00

0.00

0.00

50.000 00

0,00

0,00

acumulărilor de gaze naturale peste limitele admisibile, in ansamblul de locuințe ANI Gheraiesti

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

000

0,00

0,00

0.00

CAPITOLUL 65.02

INVATAMANT

32.506.2S8,67

32.506.268.67

3.863.346,03

CLOO

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

3.863.346,03

0,00

314.089,00

3 549.257.03

0,00

0,00

TOTAL, din care:

24.096.677.14

24.096.677.14

1.850.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.850.000,00

0,00

000

1.850.000.00

0,00

0.00

A. OBIECTIVE IN

31.581.922,64

31.581.922.64

2.939.000 00

0.00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 939.000,00

0..00

0,00

2.939.000,00

0.00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

24.096.677.14

24.096.677,14

1 850.000.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1 850.000,00

0,00

0.00

1.850.000,00

0.00

0.00

1 Amenajare si

1.544.815,00

1.544.815,00

5 000,00

0,00

0.00

0x00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.000,00

0,00

0,00

5.000.00

0,00

0,00

schimbare de destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la H Colegiul Grigore Antipa, Municipiul Baca»."

1.081.710,00

1.081.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

2 Consolidare.

2.429.901,80

2.429.901.80

900.000,00

0 00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

900.000.00

0 00

0 00

modernizare si amenajare construcție sala de spcrt si ateliere la Liceul Sportiv

1.535.325,30

1.535.325,30

850.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

850.000,00

0,00

0.00

850.000,00

0 00

0.00

3 Construire corp nou si

350.000,00

350.000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

350.000,00

0.00

0.00

350.000,00

0,00

0,00

modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18 Municipiul Bacau. str, Gh. Vranceanu nr.40

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

4 Amenajare si

962.384.00

962.384.00

500.000 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

500.000,00

0.00

0.00

500.000,00

0.00

0,00

modernizare spatii cu destinație de cresa in incinta Grădiniței nr.27

674.256,00

674.256.00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

350.000,00

0.00

0,00

350.000.00

0.00

0,00

5 Construire grădiniță si

10.596.640,00

10.596.640.00

500.000 00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

500.000,00

0,00

0,00

500,000 00

0.00

000

cresa • Colegiul Tehnic de Comunicații ”N.V.

Karpen"

8.231.972,00

8.231.972.00

350.000 00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0 00

350.000,00

0,00

0.00

350.000.00

0.00

0.00

6 Construire grădiniță si

15.149.181.84

15.149.181.84

135.000 00

0,00

0,00

0x00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

135.000 00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

0 00

cresa școala “Nicu

Enea", Calea Romanului nr.144

12.273.413,84

12.273.413.84

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Construire șarpanta

55.000,00

55.000,00

55.000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

0 00

0.00

55.000,00

0,00

0.00

corp a - Colegiul Economic Ion Ghica

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Reaparatii capitale

170.000,00

170.000.00

170.000 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

170.000,00

0 00

0.00

170.000,00

0.00

0.00

acopens corp Colegiul Mihai Eminescu

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

9 Obținere autorizație de

40.000.00

40.000,00

40.000 00

0,00

0,00

0 00

0,00

000

0,00

0.00

0.00

40.000 00

000

o,oo

40.000,00

0,00

0,00

securitate la incendiu -Colegiul Mihai Eminescu

0,00

000

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

(lei. inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2020

Total Plan 2020

cot.5 + col.13

.   finanțat din;

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul

56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

COl.14-5-COl.18

Program cu finanțare ne ra m bursa bi la Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


 • 10 Obținere de autorizație securitate la incendiu, pentru Clădire Corp A -săli clasa si laboratoare • Colegiul Tehnic de Comunicații “N.V, Karpen"

 • 11 Obținere, Autorizație de securitate la incendiu - COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRT- Corp B

 • 12 Obținere autorizație de securitate la incendiu -Școala Gimnaziala George Bacovia

 • 13 Obținere Autorizație de securitate la incendiu -Anghe! Saligny - Corp Cantina

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 66.02

SANATAT2

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

 • 1  Construire Spital Municipal Bacau

 • 2  Lift pacienti - Spitalul de Pneumoftiziologie

 • 3 Construcție clădire cu destinație spălătorie, arhiva si birouri administrative


100.000,00

100 000 00

100.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

100.000.00

100 000.00

100.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00


30.000,00

30.000.00

30.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0.00


104.000,00

104.000,00

104.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Q.00

0,00


50.000.00

50.000.00

50.000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

50.000.00

50.000,00

50.000.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

924.346,03

924.346,03

924 346 03

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00


164.042.050.00

222.241.036.64

21.744.509 33

0.00

11.992.376.68

0,00

0.00

0.00

65.741.904,00

109.563.933,06

17.076.809,33

0.00

9.992.376.68

0,00

0.00

0,00

161.454.350.00

219.653.336.64

19.156.809.33

0,00

9.992.376.68

0.00

0,00

0.00

65.741,904,00

109.563.933,06

17.076.809,33

0,00

9.992.376.68

0,00

0,00

0.00

160.492.350.00

218.691.336,64

18.194.809 33

0,00

9.992.376,68

0,00

0.00

0,00

64.799.904,00

108.621.933,06

16.174.809.33

0,00

9.992.376,68

0.00

0.00

0,00

140.000,00

140.000.00

140,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

140.000.00

100.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

394.000,00

394.000.00

394.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

394.000,00

394.000.00

394.000 00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00


4 Construire construcție

92.000,00

92.000,00

92.000,00

instalație de stocare,

78.000,00

78.000,00

78.000.00

vaporizare si distribuție

oxigen medical

5 Implementare proiect

286.000,00

286.000,00

286.000,00

ISU Pavilion TB

280.000,00

280.000.00

280.000 00

6 Cofinantare Stafie

50.000,00

50.000,00

50.000.00

Preepurare

50.000,00

50 000.00

50.000.00

C. ALTE CHELTUIELI DE

2.587.700,00

2.587.700.00

2.587.700,00

INVESTIȚII

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 67.02

CULTURA, RECREERE SI

171.068.858.69

171 068 858 69

22.819.581.19

RELIGIE

134.092.620.42

134 092 620 42

18.539.760.18

TOTAL, din care:


0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

jțLOO

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

13.054.325,83

0.00

0.00

0.00

0,00

11.940.351,59

0,00

0,00

0.00


0,00

.0.00


0.00

0.00


0,00           0,00

0.00           0.00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0.00


0,00

0,00


0,00     100.000 00           0,00

0,00     100.000.00           0.00


0,00      30,000,00

0.00 0.00


0.00     104 000 00

0,00 0,00


0,00

0.00


50.000 00

50.000,00


0.00     924,34603

0.00 0.00


0.00

0,00


0 00     100.000 00

0,00     100.000,00


0,00      30 000.00

0,00 0,00


0.00

0,00

104.000 00

0.00

0,00

0.00


0,00

0,00

50.000.00

0,00

0,00

50.000,00


0.00     314 089,00

0.00 0 00


610,257,03

0,00


0,00

0,00

7.702.432,65

2.049.700.00

0,00

55.000.00

1.994.700.00

0,00

0,00

5.702.432,65

1.382.000.00

0,00

0.00

1.382 000,00

0,00

0,00

7.702.432,65

1.462.000,00

0.00

0,00

1.462.000.00

0.00

0,00

5.702.432.65

1.382.000,00

0,00

0,00

1.382.000.00

.0,00

0,00

7.702.432,65

500.000.00

0.00

0,00

500.000.00

0,00

0,00

5.702.432,65

480.000,00

0.00

0.00

480.000,00

0,00

0.00

0.00

140.000.00

0,00

0.00

140.000,00

0.00

0,00

0.00

100.000,00

0,00

0.00

100.000,00

000

0.00

0,00

394.000,00

0.00

0.00

394.000.00

0,00

0,00

0.00

394.000,00

0,00

0.00

394.000.00


0.00           0,00

0,00           0.00


0,00

0.00


92,000,00

78.000,00


0,00

0.00


0,00

0,00


92.000,00

78.000,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


0.00

0,00


0.00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


0.00

0.00


0.00

0.00


0,00

0.00AQQ

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00

0.00

286.000,00

0.00

0.00

0.00

280.000.00

0.00

0.00

0,00

50.000 00

0,00

0,00

0.00

50.000,00

0.00

0.00

0,00

587.700.00

0.00

0,00

0.00

0,00


0,00

0,00

286.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

0.00

0,00

o_oo

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

532.700.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00


0,00

0,00


0,00

0.00


0.00

0.00


9.765.255,36

6.599.408,59


0.00   5 492 934 00


0,00   3 295.760.40


4 272.321 36

3303.648,19


0.00

0,00


0,00

0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2020

Total Plan 2020

col.5-r col.13

—                       ....__finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent

Titlu 56

Excedent Total alocații

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Titlul 71

bugetare

col.14 4- col.18

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autor ita ti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


A. OBIECTIVE IN

170.200.735.50

170.200.735,50

21.951.458,00

0,00

13.029.335.83

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

134.092.620.42

134.092.620,42

18.539.760,18

0,00

11.940.351.59

0,00

1 Reabilitare si

50.417.117,00

50.417.11700

15.250.000 00

0.00

13.029.335.83

0,00

modernizare "Insula de agrement", aplicație POR

45.591.337,00

45.591.337,00

14.161.015,76

0,00

11.940.351,59

0,00

2 Construire Baza

93.540.148.00

93.540.148.00

160.000,00

0.00

0,00

0.00

Sportiva - Sala

Polivalenta a Sporturilor

71.893.620,00

71.893.620.00

0.00

0.00

0,00

0,00

3 Consolidare si

1.200.000,00

1.200.000,00

50.000,00

0.00

0.00

0,00

modernizare Stadion "Municipal"

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

4 Modernizare-Complex

400.000,00

400.000.00

25000000

0,00

0.00

0.00

Sportiv "C.

Anghelache"

390.000.00

390.000,00

250.000,00

0,00

0.00

0.00

5 Reabilitare Parc

830.000,00

830.000,00

80.000 00

0.00

0.00

0.00

Gheraiesti

750.000,00

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

9 Imbunatatirea calitatii

1.588.318.67

1.588.318.67

500.000,00

0,00

0.00

0.00

vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras

1.142.204.72

1.142.204.72

480.000.00

0.00

0.00

0.00

10 Amenajare locuri de

86660.97

86.660 97

80.000.00

0,00

0.00

0.00

joaca in Municipiul Bacau - Parc Catedrala

40.693,37

40.693 37

40.693,37

0,00

0.00

0.00

11 Amenajare tocuri de

530.582,26

530.582 26

11.000 00

0,00

0.00

0,00

joaca in Municipiul Bacau - Parc Candcov

225.580,26

225.580 26

0.00

0.00

0.00

0,00

12 Amenajare locuri de

184,802.03

184.802,03

11.000 00

000

0.00

0,00

joaca in Municipiul Bacau - Str. Cornisa-Bistritei

89.783,95

89.783,95

0,00

0,00

0.00

0,00

13 Amenajare locuri de

221.410.25

221.410,25

11.000 00

0 00

0.00

0,00

joaca in Municipiul Bacau - Str. Toamnei

116.603,60

116.603,60

0,00

0,00

0.00

0,00

14 Amenajare Joc de joaca

186.057.50

186.057.50

161.762,00

0.00

0.00

Aoo

copii ANL 32-46 (loc de joaca ANL 50 bis)

82.762,17

82.762,17

150.000.00

0.00

0.00

0.00

15 Amenajare loc de joaca

62.247.92

62.247,92

53.762.00

0,00

0.00

0,00

copii ANL 32-46 (Letea

32)

22.290,65

22.290,65

22.290.65

0,00

0.00

0.00

16 Crearea unei infrastructuri suport de

20.813.390,90

13.607.744,70

20.813.390,90

13.607.744,70

5.192 934.00

3.295.760,40

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

incubare a afacerilor "Hub pentru tineret" -Cinema Orizont, aplicație POR

17 Obținere Autorizație de

140.000,00

140.000,00

140.000,00

0.00

0 00

0 00

securitate la incendiu -Teatru George Bacovia

140.000.00

140.000,00

140.000.00

0,00

0.00

0.00

C. ALTE CHELTUIELI DE

868.123,19

868,123.19

868.123.19

0.00

24 990 00

000

INVESTIȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0,00

CAPITOLUL 68.02

ASISTENTA SOCIALA

10.095.485,87

10.095.485,87

743.651,00

0.00

0 00

0 00

TOTAL, din care:

6.419.523,15

6.419.523.15

190.000.00

0.00

0.00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0.000,00

0,00

0,00

0.00


0,00

0.00

0,00

0,00


0,00

0,00

0.00

0,00


 • 8.922.122.17

6.599.408.59

 • 2.220.664.17

 • 2.220.664.17


0,00

5.192.934,00

3 729.188 17

0 00

0.00

0,00

3.295,760,40

3 303.648,19

000

0.00


0,00

000

2.220 664 17

0,00

0,00

0,00

0,00

2.220.664,17

0,00

0.00


0,00

0,00


0.00

0.00


0,00

0.00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00


0,00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00


0,00

0,00

0,00

0.00

000

000

0 00

0 00

0,00

0,00


0.00

0,00


160.000.00

0.00


0.00      50.000.00

0.00 0,00


0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00


250.000,00

250.000,00

80.000,00 0.00

500.00000

480.000,00


000

0.00

160.000 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

50.000.00

000

.000

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

250.000,00

000

0,00

0 00

0,00

250.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

80.000,00

000

0.00

0.00

0,00

0,00

000

000

0.00

0,00

500.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

480.000,00

0,00

0.00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0.00


0.00

0,00


0.00

0.00


0,00

0,00


000

0.00


0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0.00


0.00

80.000.00

0.00

0.00

40.693.37

0.00

0.00

11.000.00

0,00

000

0.00

0.00

000

11.000,00

0,00

000

0.00

0,00


0,00

80.000,00

0,00

40.693.37

0.00

11.00000

0.00

000

000

11.000,00

0,00

000


0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00


0.00

0,00

0.00

0.00

ouoo

0,00


0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

000

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

000

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

161.76200

0.00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

53.762,00

0.00

0,00

22.290,65

0.00

.000

5.192.934.00

000

0,00

3.295.760,40


0.00

0.00

11.000,00

0,00

0.00

000

0.00

0,00

161.762.00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

53.762.00

000

0,00

22.290,65

0,00

5.192.934,00

0.00

0,00

3.295 760,40

0,00


0.00

0,00


0 00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00


0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00


000

0.00

000

0,00

0.00

140.00000

0,00

0,00

000

0,00

0.00

140.000,00

0,00

0,00

000

000

0.00

843.133 19

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0,00

0,00

0.00

0.00

743 651,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

190.000.00


0,00

000

140.000.00

000

0.00

0.00

0,00

140.000,00

0.00

0.00

000

300.00000

543.133,19

000

000

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

349.151.00

394.500.00

0.00

0,00

0.00

0 00

190.000,00

0.00

0.00

5


--------—                                                                                                          (tei. inclusiv TV Al

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2020

Total Plan 2020

col.5 + col.13

---------------------------------------------------------- finanțat riin*

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul

56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 * col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autorltati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


A, OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:


1 Reabilitare imobil strada Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara persoanelor tara adapost, din Municipiul Sacau


9.890.985.87

6.419.523,15

1.775.125,00

1.130.123,00


9.890.985,87

6.419.523,15

1,775.125,00

1.130.123,00


539.151.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0,00

0,00

0.00

0,00

539.151 00

0.00

309.151,00

230.000,00

0 00

0,00

190 000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

190.000.00

0.00

0.00

190.000,00

0.00

0,00

10 000 00

0,00

0.00

0..00

0.00

0,00

0,00

0.00

0 00

10.000 00

0.00

0,00

10.000,00

0,00

0 00

10.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0 00

10.000,00

0.00

0.00

10 000,00

000

0,00


2 Construire cresa

Centru Bugetar“ Mihai

2.908.830,00

2.000.000.00

2.908.830,00

2.000.000.00

20.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dragan"- scoafa G. M.

Cancicov, str. Prieteniei

nr.73

3 Reabilitare PT 33.

845.636,87

845.636.87

200.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

strada Aviatorilor, cu destinație de "Club al

570.894,15

570.894.15

180,000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pensionarilor'

4 MOOERNIZARE SI

2.518.169,00

2.518.159,00

182.809,00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

REABILITARE CRESA

NR.3. aplicație POR

1.608.691,00

1.608.691,00

0.00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

5 MODERNIZARE SI

1.843.235.00

1.843 235.00

126.342.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0,00

REABILITARE CRESA

NR. 9. aplicație POR

1.109.815,00

1.109.815,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI OE

204.500.00

204.500,00

204,500.00

o.oo

0,00

0 00

0 00

0,00

INVESTiTH

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CAPITOLUL 70.02

LOCUINȚE, SERVICII SI

108.069.761,75

108.069.761,75

53.410.436.75

0.00

0.00

52.342.400,00

0.00

0,00

DEZVOLTARE PUBLICA

94.661.269,00

94.661.269,00

51.100.000,00

0.00

0.00

51.000.000,00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

A, OBIECTIVE IN

107 184.439.00

107,184.439.00

52.525.114 00

0.00

0,00

52.342.400.00

0.00

0.00

CONTINUARE

94.661.269,00

94.661.269.00

51.100.000.00

0.00

0,00

51.000.000,00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

1 Consolidare imobil.

17.230 502,00

17.230.502,00

3 474,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

strada Marasesli, nr.4

13.727.089.00

13.727.089,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

2 Consolidare imobil.

17,667.163.00

17.667.163,00

1.000,00

0,00

0.00

0±00

0,00

0,00

strada Marasesli, nr.7

14.132.679.00

14.132.679,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

3 Consolidare imobil.

5.663.248,00

5.663.248,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

strada Marasesli, nr.9

4.469.721,00

4.469.721,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

4 Consolidare imobil,

5.580.933,00

5.580.933,00

1.000,00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

strada Marasesli. nr.10

4.386.375.00

4.386.375,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 Consolidare imobil,

5.650.193,00

5.650.193,00

1,000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

strada Marasesli, nr.12

4.410.405.00

4.410.405,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

6 Amplasare module

2.500.000.00

2.500.000,00

25.240,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

comerciale si LTE -

Piața Centrala

2.000.000.00

2.000.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

7 Sistem integrat de

450.000.00

450.000,00

50.000 00

0,00

0 00

0.00

0.00

0,00

colectare, analiza si exploatare conținut

435.000.00

435.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0,00

vizual din zone de

interes ale Municipiului Bacau


0.00

0.00


0,00

0.00


0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,Q0

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0.00

0.00


0.00

0.00


0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00


0,00      20.000.00

0.00 0.00


0,00

0,00


0.00

0,00


20.000,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


200.000,00

180.000,00


0.00

0.00


0.00     200 000 00

0.00     180 000,00


0,00

0.00


0,00

0.00


0,00     182 809 00

0,00 0,00


0.00     182.809.00

0,00 0.00


0.00

0.00


0,00

0,00


0,00

0.00


0.00     204.500,00

0.00 0.00


0,00

0,00


1,068,036,75

100.000.00


0.00     182 714,00

0,00     100.000,00


0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00


0,00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,0040,000.00

0.00


164.500,00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


0,00   1.068.036,75

0.00 100.000,00


0,00     182.714.00

0,00     100.000.00


0.00

0.00


0.00

0.00


0,00           0 00

0,00           0,00


3.474,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000 00

0.00

1.000,00

0.00

25.240.00

0,00


50.000,00

0,00


0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00


0.00


0.00


0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00


3.474,00

0.00

1.000,00

0,00

1.000,00

0.00

1 000,00

0,00

1.000.00

0.00

25.240,00

0,00


0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00


0,00      50.000,00

0,00 0.00


0,00

0,00


0,00

0,00

o^o

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00


---—--- (tei. inclusiv TVA!

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2020

Total Plan 2020

col.5 + coL13

.................. finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul

71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02,40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 4-col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de ia bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


8 Modernizarea unei mari

52.442400,00

51.100.000.00

52.442.400.00

51.100.000.00

52.442.400 00

51.100 000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

52.342.400.00

51,000.000,00

parti a sistemului de

iluminat public stradal

din Municipiul Bacau

C. ALTE CHELTUIELI DE

885.322,75

885.322.75

885.322 75

0,00

0,00

0,00

INVESTIȚII

CAPITOLUL 74.02

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

PROTECȚIA MEDIULUI

59.702.013,98

59.702.013.98

26 267.811.47

0,00

0.00

0,00

TOTAL, din care:

47,753.068,77

47.753.068,77

23.443.095.83

0,00

0,00

0,00

CL BACAU

55.017.052,22

55.017,052.22

24.873.329.71

0.00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

43.577.415,01

43.577.415.01

22.399.602,07

0,00

0,00

0,00

A1. OBIECTIVE IN

53.683.256,19

53.683.256. t9

23 539.533 68

0.00

0.00

0 00

CONTINUARE TOTAL, din care:

43.577.415,01

43.577.415,01

22 399 602.07

0,00

0,00

0.00

1 Construire, • abilitare

450.000.00

450.000,00

450 000,00

0.00

0,00

0,00

bazin permeat si ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacau

400.000,00

400.000.00

400.000.00

0,00

0,00

0 00

2 închidere ceiula 1 -

24.945.499.00

24.945.499.00

500.000 00

0 00

0.00

0.00

Depoz'i deșeuri

19.591.075.00

19.591.075.00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

3 Rezerva de apa a

26.861 814.00

26.861.814.00

21.630.208 42

000

0.00

0.00

Municipiului Bacau

22.329.394,00

22.329.394,00

20.792.656,06

0.00

0.00

0,00

4 Modernizarea

528.000.00

528.000,00

80.000 00

0,00

0,00

0,00

echipamentului de epurare a levigatului de la municipiul Bacau cu treapta suplimentara de tratare permeat pentru încadrarea in limitele legate de deversare -Depozitul de deșeuri menajere

500.000.00

500.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

5 Locuințe sociale

897.943.19

897.943,19

879.325,26

0,00

0.00

0.00

str. Izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces

756.946.01

756.946.01

756.946,01

0.00

0,00

0,00

C1. ALTE CHELTUIELI

1.333.796.03

1.333.796.03

1.333.796,03

0.00

0.00

0,00

DE INVESTIȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPANIA REGIONALA

4,684.961,76

4.684.961.76

1.394.481,76

0.00

0.00

0.00

DE APA BACAU TOTAL, din care:

4.175.653,76

4.175.653.76

1,043.493.76

0.00

0.00

0,00

A2. OBIECTIVE IN

4.510.086.76

4.510.086.76

1 219.606 76

0,00

0.00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

4.175.653.76

4.175.653.76

1.043.493,76

0,00

0,00

0.00

1 Extindere relele de

150.000.00

150.000.00

150 000.00

0.00

0,00

0,00

canalizare Bacau, inclusiv linii de presiune si siatii de pompare, aplicație POS mediu

150.000.00

150.000.00

150.000.00

0.00

0,00

0,00

2 Extindere rețea apa,

1.915.480.00

1.915.480.00

25.000.00

0.00

0.00

0 00

strada Chimiei

1.704.160.00

1.704.160,00

0.00

0,00

0.00

0 00


0_00

0,00

0.00

0,00

0,00

100.000.00

0.00

0,00

100.000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

100.000,00

0.00

0,00

100 000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

885.322.75

0,00

0.00

885 322.75

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

_26 ;267.81 1,47

305.000.00

0,00

5.185.169 38

20.777.642.09

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

23.443.095,83

150.000.00

0.00

2.655.873.74

20.637.222,09

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.873.329,71

0,00

0,00

4.095.687.62

20.777.642.09

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

22.399.602.07

0,00

0,00

1.762.379.98

20.637.222.09

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

23.539 533.68

0,00

0.00

2.761.891.59

20.777.642,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.399.602,07

0,00

0,00

1.762.379,98

20.637.222,09

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

450.000.00

0.00

0,00

450.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

400.000.00

0.00

0,00

400.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

500.000.00

0.00

0,00

500.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

450.000,00

0.00

0.00

450.000,00

0.00

OTțO

0,00

0,00

0,00

0,00

21.630.208,42

0,00

0,00

852.566,33

20.777.642.09

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

20.792.656.06

0.00

0,00

155.433,97

20.637.222,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0.00

0,00

80.000.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

879.325.26

0,00

0,00

879.325.26

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

756.946,01

0,00

0,00

756.946.01

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1.333.796.03

0,00

0,00

1.333.796,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 394.481,76

305,000,00

0£0

1.089.481,76

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.043.493,76

150.000,00

0.00

893.493.76

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1 219.606.76

150.000.00

0.00

1.069.606.76

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1 043.493.76

150.000,00

0,00

893.493.76

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

150.000.00

150.000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

150.000.00

150.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0 00

0.00

25.000,00

0.00

0.00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00


0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0.00

0,00

0.00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2020

Total Plan 2020

col.5 + col.13

finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 66

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent

Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14+ col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


3 Realizarea Statici de

396.050.76

360.520,76

395 050 76

360 520.76

396.050.76

360.520,76

Demanganizare

Geraieslt si reabilitarea

Fronturilor de Captare

4 Stabilizarea conductei

219.000,00

219.000.00

219.00000

de aductiune apa bruta de la barajul Poiana Uzului in zona triaj

219.000,00

219.000.00

219.000,00

5 Stabilizarea dealului

1.428.000.00

1.428.000,00

28.000.00

Masotea si a conductei de aductiune apa bruta de la Poiana Uzului, sat Ardeoani. jud Bacau

1.428.000.00

1.428.000.00

0.00

6 Înlocuirea ansamblului

401.556.00

401.556.00

401.556 00

hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barați

313.973,00

313.973.00

313.973,00

C2. ALTE CHELTUIELI

174.875.00

174.875.00

174.875 00

DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 81.02

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI

259.146.891,28

259.146.891.28

2.089.561.00

ENERGIE

TOTAL, o'incare:

195.085.039,58

195.085.039.58

1.690.301,00

CL BACAU

254.685.650.28

254.685.650.28

1.191.000,00

TOTAL, din care:

193.030.148.58

193.030.148.58

975.000,00

A1. OBIECTIVE IN

254.481.650,28

254.481.650,28

987.000.00

CONTINUARE TOTAL, din care:

193.030.148,58

193.030.148,58

975.000.00

1 Ciclu combinat 14

111.461.950,88

111.461.950,88

50.000.00

MWT. cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET

1. Chimiei Bacau. aplicație POS mediu

84.440.871.88

84.440.871.88

45.000,00

2 Reabilitarea rețelelor

113.256.000,00

113 256.000.00

800.00000

termice secundare, din Municipiul Bacau, etapa II (lot 2J-PT25, PT 28. CT 3/2 Marasesti, CT 3/5 Dr. Aroneanu (parțial), CT 4/6 9 Mai, CT Primărie; etapa II (lot 3)'PT115, PT 14. PT 43.PT4. PT 20; etapa II (lot 4) - PT 21, PT 15, PT 18. PT 97. PT 29; etapa 3 (lot 5) • PT 9.

PT 11. PT17.PT19.pt 22. PT 27. PT 35, PT 62. PT 63. aplicație POIM fazat / POS Mediu

85.800.000.00

85.800 000.00

800000,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


000

0.00


0.00

0.00


0.00

0.00


000

0,00


0.00

0.00


396.050,76

360.520.76


0.00

0,00


0,00     396.050,76

0.00     360.520.76


0,00

0,00


0,00

0.00


0.00

0,00


0.00

0.00


0 00

0.00


0.00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0.00

0.00


0,00

0.00


000

0,00


0,00

0,00


0,00     219.000,00

0,00     219.000,00


0,00

0,00


0.00

0,00


219.000.00

219.000,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0.00


000

0.00


0,00

0.00


0,00

0,00


28.000.00

0,00


0,00

0.00


0.00

0.00


28.000.00

0.00


0.00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0 00

0,00


0 00

0.00


0 00

0,00


0.00

0.00


0.00

0.00


0,00

0,00


o_oo

0,00


0.00

0.00


401.556.00

313.973,00


0,00

0.00


0.00     401.556,00           0,00

0,00     313.973,00           0,00


0.00


0.00

0,00
0,00

0,00


PJ30

0.00155.000,00

0,00


0,00       19.875,00           0.00

0,00 0.00           0.00


0,00

0,00


0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

2.089,561,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.690.301.00

o.oo

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.191.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

975.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

987.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

975.000,00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

45.000.00


0,00

0,00

000

0 00

2.089.561.00

1 690.301,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1 191.000,00

0,00

0.00

0,00

975.000,00

0.00

0.00

0.00

987.000.00

0.00

0,00

0.00

975.000.00

0.00

0,00

0.00

50 000.00

0,00

0,00

0.00

45.000,00

0.00


0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


0,00

0,00


0.00

0,00


0.00

0,00


0,00

0.00


0.00

0.00


0.00     800.000,00

0,00     800.000,00


0,00

0.00


0,00

0.00


800.000.00

800.000.00


0.00

0,00


0 00

0.00


Valoare

Valoare

Plan 2020

Total

finanțat din:

Denumire obiectiv

totala

totala actualizata

Plan 2020

col.5-rcol.13

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent

Titlul 71

Total alocații bugetare coi.14 -r col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

din care:

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3 Gospodărie CLLI in CET

18 157,312.40

13.755.539.70

18.157.312,40

13.755.539,70

87,000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.000 00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

87 000 00

80.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 Chimiei Bacau si

Gospodărie păcură si

tratare ape uzate in

CET 2 Letea Bacau,

aplicație POS mediu

4 Modernizarea rețelei de

11.606.337.00

11.606 387,00

50.000 00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.000.00

0,00

0.00

50 000.00

0.00

0,00

termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Șoferi cu Cornișa

9.033.737.00

9.033.737,00

50.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

50.000,00

0,00

0.00

50.000,00

0.00

0,00

C1. ALTE CHELTUIELI

204.000.00

204.000.00

204.000.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

204,000.00

0,00

0,00

204 000 00

0.00

0.00

DE INVESTIȚII

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

THERMOENERGY

4.461.241.00

4.461.241.00

898.561,00

0,00

0.00

0,00

0 00

0,00

0.00

0,00

0.00

898.561,00

0.00

0 00

898 561 00

0.00

0,00

GROUP

TOTAL, din care:

2.054.891,00

2.054.891,00

715.301,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

715 301.00

0.00

0.00

715.301,00

0,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN

4.036.241.00

4.036.241,00

473.561.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

473.561.00

0.00

0,00

473.56' 00

0.00

0 00

CONTINUARE TOTAL, din care:

2.054.891,00

2.054.891,00

715.301,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

715 301.00

0.00

0.00

715 301.00

0.00

0.00

1 Alimentarea cu gaze

3.387.940.00

3.387.940.00

30.000,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

30,000,00

0.00

ooo

30.000,00

0,00

0;00

naturale a grupurilor de cogen:-rare din strada Chimie; nr,6. Bacau

1.564.590.00

1.564.590,00

300.000.00

0.00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

300.000.00

0,00

0,00

300.000.00

0.00

0,00

2 Lucrări de

73.000.00

73.000.00

73.000.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0.00

73.000,00

0,00

000

73.000,00

0,00

0,00

automattzarede creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republicii

70.000.00

70.000.00

70.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

70.000.00

0.00

0,00

70.000,00

0,00

0.00

3 Realizarea de noi

145.000.00

145 000 00

20.050 00

0,00

0,00

0,00

0.00

Aoo

0,00

0.00

0,00

20.050.00

0,00

0,00

20.050,00

0.00

0,00

sisteme de alimentare cu energie termica a consumalonlor racordați la 6 CT existente - CT 2 Miorița, CT 3 Miorița

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

4 Instalație de detectare

155.000.00

155.000,00

75.210.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

75.210.00

0.00

0,00

75.210.00

0,00

0,00

si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau

145.000.00

145.000,00

70.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

70 000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0.00

5 Integrarea in noua

135.000.00

135.000,00

135.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

135.000.00

0.00

0.00

135.000,00

0.00

0,00

instalație de utilizare gaze naturale a statiei de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu combinat de 14 MWt din str. Chimiei nr.6 Bacau

135.000.00

135.000.00

135.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

135.000.00

0.00

0.00

135.000,00

0,00

0.00

6 Adaptarea schemei de

140.301.00

140.301,00

140.301,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0 00

140.301 00

0,00

0,00

140,301,00

0,00

0.00

ridicare a presiunii apei de rețea termoficare in

140.301.00

140.301.00

140.301,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0 00

140.301.00

0.00

0.00

140.301.00

0.00

0,00

zona CAF - derivația

"Republicii" aferenta

SACET Bacau

(t.

------—___________ Hei. inclusiv TVA!

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2020

Total

Plan 2020

col.5 * col.13

——                         .         ................... ..... fi na ntat Hin'

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul

56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14+ col.18

Program cu finanțare nerambursabl la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

r 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


C2. ALTE CHELTUIELI OE INVESTIȚII


425.000,00

0.00


425,000,00


0,00


425.000,00

0.00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


ooo

0 00


.0,00

0,00


0,00

0,00


000

0,00


425.000,00

0,00


0,00

0,00


0 00

0,00


425.000 00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00


CAPITOLUL 84.02


TRANSPORTURI SI

110.254,771.39

110.254.771,89

17 059.926.63

COMUNICAȚII

77.608.088.15

77.608.088,15

13.548.617.28

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

103.964 725,31

108.964.725.31

15.769.880,05

CONTINUARE

77.608.038,15

77.608.088,15

13.548.617,28

TOTAL, din care:

1 Construire strada

6.044.311.53

6.044.311 53

300.95

Prelungirea Bradului

5.360.950.08

5.360 950.08

0.00

2 Construire strada G.

192.747,00

192.747.00

1.000.00

Cosbuc

191.969,00

191.969,00

0.00

3 Reabilitare 3frada

13.155.397.00

13155.397.00

10591.924.68

Aeroportului

10.850.338,00

10.850.338,00

10 727.055.03

4 Construire strada

100.000,00

100.000.00

1.000,00

Brândușei

100.000,00

100.000,00

0.00

5 Construire strada Poet

1.545.223,00

1.545.223.00

247.775.51

Cariova

1.528.223,00

1.528.223,00

247.775.51

6 Construire strada

1.400.000,00

1.400.000.00

18.840,00

Ulm,Ic

1.369.500,00

1.369.500.00

f8.840,00

7 Construire strada

2.095.000,00

2.095.000,00

268.826.95

Șiretului, et.il

2.076.000,00

2.076 000.00

223.000,00

8 Construire strada

946.000.00

946 000.00

567.547.48

Corbului

930.000,00

930 000,00

559.473.74

9 Construire acces

1.502.104.10

1.502.104.10

200 00

strada Ciresoaia nr. 6-

1.339.038.65

1.339.038,65

0.00

20

10 Construire strada Tisei

259.400.00

259.400,00

1.000.00

251.382,26

251.382,26

0,00

11 Construire tronson

932.060.00

932.060.00

1.000,00

suplimentar strada

792.745,00

792.74500

0.00

Teiului

12 Construire strada

2.001.897.83

2.001.897.83

574.357,00

Prelungirea Bradului

1.176.908,64

1.176.908.64

300.000,00

nr. 101-103

13 Reamenajare

5.420.793.80

5.420.793,80

562.014,06

intersecție in sistem

4.584.831,52

4.584.831.52

0,00

giratoriu pentru străzile

Calea Romanului - b-dul

Unirii

14 Construire Strada

1.164.000.00

1.164.000.00

1.000,00

Sălciei

1.147.000,00

1.147.000.00

0,00

15 Construire strada 8. P.

8.330.00

8.330.00

330.00

Hasdeu

0.00

0.00

0,00

16 Construire strada

16.660,00

16.660.00

660.00

Dragos Vodă

0.00

0.00

0,00

17 Construire Fundătură

6.545.00

6.545.00

545.00

0.P.Hasdeu

0.00

0.00

0.00

18 Construire strada

7.735.00

7.735.00

735.00

Gloriei

0.00

0.00

0.00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

17.059.926,63

0.00

1.409.827,00

4.443.654.04

0,00

000

0,00

0,00

0.00

0,00

000

0.00

1.3 548 617,28

0.00

0,00

2 474.890,81

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0 00

o.oo

AQP

15.769.800,05

0,00

1.109.827,00

3.453.607.46

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

13.548.617,28

0,00

0,00

2.474.890.81

0,00

0.00

AQO

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

300.95

0.00

0,00

300.95

0,00

0.00

0,00

0.00

C.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

1.000,00

0,00

0,00

1.000.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

.0.00

0.00

0.00

10.591.924 68

0.00

0,00

918.198,21

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

IO 727.055,03

0,00

0,00

1.053.328,56

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-0,00

0.00

0.00

1.000.00

0.00

0.00

1.000 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

247.775.51

0.00

0.00

247.775 51

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247.775,51

0,00

0.00

247.775.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0.00

18.840.00

0.00

0.00

18.840 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

18.840.00

0.00

0.00

18.840,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

268.826.95

0.00

0.00

268826,95

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

223.000,00

0.00

0.00

223.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

567.547.48

0.00

0.00

567.547,48

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

559.473.74

0.00

0,00

559.473,74

0,00

0.00

0 00

OOO

0.00

0,00

0,00

0.00

200,00

0.00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

.0,00

0.00

1.000.00

0,00

0 00

1.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.000,00

0,00

0.00

1.000,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

574.357,00

ooo

0,00

574.357.00

0,00

o.oo

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

300.000,00

0.00

0.00

300.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0_00

0,00

0,00

562.014.06

0 00

0.00

562.014,06

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00


11.206.445,59

11.073.726,47


0.00

0.00


0,00

0.00


0.00

0.00


0,00

0.00


0,00

0,00


11.206.445,59

11.073.726,47


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0.00


0,00

0,00

0,00

0.00


0,00

0.00


0,00

0.00


0.00

0.00


0,00

0,00

0 00

0.00


0,00

0,00

0 00

0,00


000

0.00


0,00

0,00

0.00

o.oo


0,00

0.00


0.00

0,00


0.00

0.00


0,00

0.00


0.00

0,00

0,00

0.0D


0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00


o.oo

0.00


0,00

0.00

0,00

0,00


1.000.00

0.00

330,00

0.00


0.00

0.00


0,00

0.00


0,00

0.00


0.00

0,00

0,00

0.00


660,00

0,00

545 00

0,00

735,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

0 00

0,00


0,00

o.oo’

0,00

0,00


0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00


1.000,00

0,00

330,00

0.00

660,00

0.00

545,00

0.00

735 00

0.00


0.00

0.00


0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00


0,00

0.00


0,00

0.00

0.00

0,00


0,00

0.00

0.00

0.00


0,00

0.00


Denumire obiectiv


Valoare totala


Valoare totala actualizata


Total

Plan 2020


col.5 + col.13


Plan 2020


Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56


Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71


Credite bancare externe


Alte surse constituite conform legii fond A FM


Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL


Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS


Excedent Titlu 56


Excedent Titlul 71


finanțat din: Total alocații bugetare


col.14 -r col.18


Program cu finanțare nerambursab^nerambursabi la Titlul 56


Program cu finanțare


la la Titlul 58


Buget local Titlul 71


din care:

Transferuri de la bugetul de stat


Transfer de la alte autor Ha ti


10


11


12           13


14


15


16


17


18


Construire strada

Tinerelului

Construire strada Ghe. Asachi

Construire strada Ghcrghe Sincai

Construire strada Ion Creanga

Construire strada Morii

Construire strada Prutului

Construire strada Liliacului

Construire strada Pictor N. Grigorescu

Construire strada Salcâmilor

Construire strada Scânteii

Construire strada Timpuriu

Construire strada Trecatoarea islaz

Construire strada Viilor

Construire strada Xenopol

Construire strada Arinilor

Construire strada Frunzei

Amenajare cale de acces strada Alecu Russo (zona garaje) Traseu pentru deplasri nemotorizate Sud: Centru- Aeroport, aplicație POR

Condor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov -Stadion • Bazin de înot - Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul tineretului si sportului) Modernizarea stațiilor de transport public, aplicație POR

Construire parcare ansamblu spitalicesc, slr. Calea Marasesti. nr. 20 B


28.600,00

28.600,00

0,00

0,00

9.800.00

9.800.00

0.00

0,00

8.500.00

8.500.00

0,00

0.00

7.973,00

7.973.00

0,00

0,00

6.545.00

6.545,00

0.00

0.00

6.307,00

6.307.00

0.00

0,00

8.925,00

8.925,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0.00

0.00

2.600,00

2.600.00

0,00

0,00

4.400.00

4.400.00

0.00

0.00

16.000,00

16.000,00

0.00

0.00

7.700.00

7.700.00

0,00

0,00

8.300.00

8.300.00

0,00

0,00

6.900.00

6.900,00

0.00

0.00

47,700.00

47.700,00

0.00

0,00

24.300.00

24.300,00

0.00

0.00

10.000,00

10.000.00

0.00

0,00

17.817.633.00

17.817.633,00

8.121.335.00

8.121.335,00


39,531.452.00    39,531.452.00

32.890.759,00    32.890.759.00


600,00

0.00

800,00

0.00

500.00

0.00

973,00

0.00

545,00

0.00

307,00

0.00

925,00

0,00

500,00

0,00

600.00

0.00

400.00

0.00

1.000,00

0,00

700,00

0.00

300,00

0,00

900,00

0.00

700,00

0.00

300,00

0.00

1 000.00

o 00

354.072 00

0.00


500 000 00

0 00


0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

OJOO

0.00

0.00

0.00


0,00

0,00


0,00

0.00

0 00

0,00

0X0

. 0.00

OfiO

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

gpo

0.00

0_,00

0,00

£99

0.00

0,00

0.00

oțjo

0.00

0.00

0,00

gog

0,00

0.00

0.00


0.00

0,00

0,00

0.00

0£0

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0 00

0,00

0 00

0,00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00


0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Q.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0.00


0,00

0.00


0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0,00


0 00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00


0.00

0.00


0.00           0,00           0.00

0.00           0.00           0.00


0,00           0,00

0.00           0.00


£29

0,00


0,00

0,00


600,00

0.00

80000

0.00

500,00

000

973.00

0.00

545,00

0.00

307,00

0.00

925,00

0,00

500,00

0,00

600,00

0,00

400.00

0.00

1 000.00

0.00

700,00

0,00

300,00

0.00

900,00

0,00

700,00

0.00

300,00

0,00

1.000.00

0.00


354.072,00

0,00


0.00     500.000,00

0.00            0.00


0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o,qo

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


600.00

0.00

800.00

0.00

500,00

0,00

973,00

0.00

545,00

0,00

307.00

0,00

925.00

0,00

500.00

0,00

600,00

0,00

400,00

0.00

1.000,00

0.00

700,00

0.00

300,00

0.00

900,00

0.00

700,00

0,00

300,00

0,00

1.000,00

0,00


0,00

0.00


354.072,00

0.00


0.00

0.00


0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00


0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

£00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00


0,00

500.000.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00


12.787.700 00

12.737.700.00

255,755,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

255.755 00

0.00

255.755.00

0.00

000

0,00

3.424.635.00

3.424.635,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1 819.686 00

1.819.686.00 •

1.809.946.42

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0 00

0.00

1.809.946.42

0,00

0.00

277.227,30

0.00

1.532.719.12

1.472.473.00

1.472.473.00

1.472.473.00

0.00 ■

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.472 473.00

0.00

0,00

72.473,00

0,00

1.400.000,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2020

Total Plan 2020

col.54-col.13

finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fondAFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 4- col.18

Program cu finanțare ne ram bursa b la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Transfer de la alte autoritati

1

2

3

4

5

6

7

8

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C. ALTE CHELTUIELI DE 1,290.046,58     1 290.046 58     1 290 046 58

INVESTIȚII                            0.00             0.00             0 00

0£0 0 00

o_oo         ooo         oog

0.00          000

0.00           0.00

OOP

000

1.290.046,58

0,00

0.00     300.000 00     990.046 58

O 00          O 00           0.00

0 00

0 00

0,00

000

O.po

000


JLOO          O 00          0 00președinte Ședință tLjEBÎRZU^ /„<?>_■ sc *“■CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


CONT 51.02 - AUTORITATI PUBLICE - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea

Program cu finanțare ne rambursa bila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3

4

5

6

7           8

l. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

43.000,00

641.433,02

71 01.03

1

Laptop

buc

4

o.oc

16.000,00

Total 71.01.03

0,00

16.000,00

71.01.30

2

Sistem integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii si gestiunea incidentelor care afecteaza domeniul publicai Municipiului Bacau

buc

o.oc

567.233,02

71.01.30

3

Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Starea Civila

buc

0.00

4.000.00

71.01.30

4

Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Municipiul Bacau

buc

0,00

15.000.00

71.01.30

5

Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Dispecerat

buc

0.00

24.200.00

71.01.30

6

Proiect WIFI4EU

43.000,00

0,00

71.01.30

7

Sistem informatic pentru evidenta personal si calcul salarii

buc

0,00

15.000,00

Total 71.01.30

43.000,00

625.433,02

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

3.028.134,61

203.540,00

71.01.30

1

Sprijinirea Mun ciprului Bacau pentru asigurarea managementului performantei s calitatii (POCA)

213.444,00

10.000.00

Cod indicator


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


U.M.


Canti


tatea


Valoare


Plăti efectuate


Program cu finanțare ne rambursabila la Titlul 58


Buget local Titlul 71


Nr.st data doc.


Suma


71 01.30

71 01.30

71 01.30

71 01.30


 • 2   Crearea unui centru comunitar in cartierul Republica care sa ofere servicii sociale in conformitate cu nevoile populației -documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

 • 3    Modernizare si reatilitare clădire (fosta Starea Civila) - expertiza tehnica, DALi, studi lopo, geo, audit energetic, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 4   Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsură de simplificare administrativa si optimizare a furnizării serviciilor pentru cetateni la nivelul Municipiului Bacau

 • 5    Servicii privind elaborarea liselor de proiect si a cerenlor de finanțare pentru proiectele din cadrul POR care vor fi depuse spre finanțare la Asociata GAL IDDD Bacau


71.01.30


6 E>pertiza tehnica clădire - "Centru pentru tineret', str. Vasile Alecsandri nr.10


0.00

0,00

2.814.690,61

0,00

0,00


28.000,00

9.300,00

0,00

145.000,00

11.240,00


Total 71.01.30


3.028.134,61


203.540,00


TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)


3.071.134,61


3.916.107,63


844.973,02CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
CONT 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CL BACAU


Cod Nr.


indicator cri


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


U.M. Canti*

ta tea

Valoare

Plăti efectuate

Program cu finanțare ne rambursabila la Titlul 58

Buget local

Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

3      4

5

6

7

8


71.01.30


71.01.30

71.01.30

71 01 30


I. STUDII SI EXPERTIZE • total, din care:


întocmire documentație si obținere autorizație de securitate la incendiu, pentru clădirea din municipiul Bacau, strada Henri Coanda nr.2-DPEP


 • 2   TechRevolution - finanțat prin programul Urbact III

 • 3   Servicii de consultanta pentru crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor" Hub pentru tineret" - ADL

 • 4   Actualiare documentație SIDU si PMUD - Servicii de consultanta privind elaborarea cereni de finanțare, POCA- ADL

Total 71.01.30


TOTAL


/ TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ rtIE BÎRZtb ȚȚ


118.000,00


61.190,57


0,00        1 190,57


118.000,00

0,00

0,00

118.000,00


118.000,00

179.190,57


0,00

40.000,00

20 000 00

61.190,57


61.190,57


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

CONT 65.02 - INVATAMANT - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

indicator

crt

cheltuieli de investiții

0

1

2

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

71.01.30

1

Mașina de gătit - Colegiul Economic Ion Ghica

Total 71.01.30

II. STUDII SI EXPERTI2E - total, din care:

71 01.30

1

Construire grădiniță si cresa - Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen" - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo. geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR

71.01.30

2

Construire grădiniță si cresa școala "Nicu Enea", Calea Romanului nr.144- doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, studiu topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR

71.01.30

3

Amenajare si schimbare de destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la " Colegiul Grigore Antipa, Municipiul Bacau”-expetiza tehnica, DALI, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

4

Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18 Municipiul Bacau, str, Gh. Vtanceanu nr.40-doc. cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.


U.M.

Cantitatea

Valoare                 Plăti efectuate

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Nr.si data doc. Titlul 71

Suma

3

4

5

6             7

8

0,00

70.000,00

buc

1

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

314.089,00

540.257,03

0.00

5.000,00

0 00

5.000,00

0,00

1.000,00

0,00

5 000,00


Cod indicator


Nr. crt.


0

1

2

71.01.30

5

Reabilitare Grădiniță PP, nr.12 - Expertiza Tehnica,Documentație cadastrala, studiu topo, geo, doc. CU, auditenergetic. DALI, taxe avize, acorduri etc

71.01.30

6

Amenajare si mocernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței nr.27 - cocumentalie cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

7

Modernizare si reabilitare Colegiul Grigore Anfipa - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., întocmire cerere de finanțare, aplicație POR.

71.01.30

8

Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu - Karpen • doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., întocmire cerere de finanțare, aplicație POR.

71.01.30

9

Modernizarea si extinderea centrului O școala pentru toti care conține si clase primare - Zona Izvoare - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

10

Educația o sansa oentru fiecare POCU (FSE) - Școala Octavian Voicu

71.01.30

11

Construire teren de sport - Școala Mhai Dragan - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

12

Construire teren de sport - Colegiul Economic "Ion Ghica" -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

13

Reabilitare sala de sport - Școala Miron Constin - documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe. etc.

71.01.30

14

Construire teren de sport - Școala generala nr.10 - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo. geo. avize, acorduri, etc.

U.M.


Cantitatea


Program cu finanțare ne rambursabila la Titlul 58


Buget local Nr.si data doc. Suma Titlul 71


0,00


50.000,00


0,00


5.000,00


0,00


5.000,00


5.000,00


0.00


34.000,00


314.089,00


0,00


0,00


5.720,00


0,00


5.363,00


0.00


5.000,00


0,00


9.290,00


Cod      Nr.

indicator   cri

0

1

2

71.01.30

15

Reabilitare sala de sport - Școala Constantin Platon -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

16

Construire sala de sport - Școala Domnita Maria - documentat» cadastrale, taxe OCPI, SF, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01 30

17

Reabilitare iluminat exterior - Colegiul National Ștefan cel Mare -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

18

Reabilitare si modernizare Baza de Practica - Colegiul Economic Ion Ghica - documentarii cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

19

Reabilitare grupuri sanitare - Colegiul National Ștefan cel Mare -corp C -documen-atii cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

20

Reabilitare instalație electrica cămin - Colegiul National de Arta George Apostu - expertiza tehnica, documentarii cadastrale, taxe OCPI, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

21

Amenajare spațiu de joaca si teren de sport pentru copii, in curtea Scolii nr.1 Octavian Voicu din cartierul Izvoare -documentarii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocm re cerere de finanțare, etc.

71.01.30

22

Reabilitare si extindere pentru clădirea Scolii nr.1, Octavian Voicu din cartierul Izvoare, in care funcționează Centrul o școala pentru toți - documentarii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocrmre cerere de finanțare, etc.

71.01.30

23

Expertiza tehnica clădire liceu corp A(C10) - Colegiul National

Ferdinand I

U.M. Cantî'

ta te a    _

Program cu finanțare ne rambursa bila la Titlul 58

3      4           5

0,00


Valoare


0,00


0 00


0 00


0 00


0,00


0,00


0,00


0,00


Buget local Nr.sl data doc. Titlul 71

6              7

5.000,00

43.666,03

20.000,00

69.980,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

81.658,40


Suma


Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

indicator

crt

cheltuieli de investiții

0

1

2

U.M. Canti'

ta te a

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

3     4

5

6

7

8

71.01.30

24

Expertiza tehnica sala de sport (C16)- Colegiul National Ferdinand 1

71.01.30

25

Amenajare grupuri sanitare Grădiniță nr.25 - expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, taxe avize, acorduri etc.

71.01.30

26

Reabilitare sala de sport - Școala G.M. Cancicov- documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, auditenergetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

27

Obținere aviz, autorizație de securitate la incendiu - Sala de sport- Școala G.M Cancicov - Centru Bugetar Mihai Dragan

71.01.30

28

Expertiza tehnica n vederea demolării- Grup Sanitar- Școala Gimnaziala Nicu Enea

71.01.30

29

Extindere "Sala de sport" pentru elevii din invatamântui primar si gimnazial de la Colegiul Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu Karpen - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo. avize, acorduri, taxe, etc.

Total 71.01.30


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314.089,00


14.165,60

32.914,00

25.000.00

15.000,00

2.500,00

50.000 00

540.257,03


TOTAL


314.089,00


610.257,03


TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)


924.346,03


PREȘEDINTĂ pEȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA IE

LA HOTĂRÂREA NR. 452 DIN 23.12.2019


PROGRAMUL DE INVESTIT!!

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020


CONT 66.02 - SANATATE - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt

cheltueli de investiții

tatea

Program cu

Buget local

Credite     Nr.si data doc.     Suma

finanțare

Titlul 71

bancare

nerambursabila

interne cont

la Titlul 58

50.81 Titlul 71

0

1

2

3

4

5

6

7                8             9

I. ACHIZIȚII DIVERSE -total, din care:

0,00

362.700,00

0,00

71.01.02

1

Unit dentar - Școala Gimnaziala G.M Cancicov

buc

1

0.00

20.000,00

0,00

71.01.02

2

Unit dentar - Universitatea Vasile Alecsandri

buc

1

0.00

20.000,00

0,00

Total 71.01.02

0,00

40.000,00

0,00

71.01.30

3

Aparat radiologie cu preluare digitala a imaginii cu 10 paxuri (cofinantare) - Spitalulu de Pneumofitiziotogie

buc

1

0,00

140.000,00

0,00

71.01.30

4

Camera termostat laborator de BK (cofinantare) -Spitalul de Pneumofiteiologie

buc

1

0,00

8.000,00

0,00

71.01.30

5

Analizor automat hematologie (spital) pentru dotarea in camera de urgenta (cofinantare) - Spitalulu de Pneumofitiziotogie

buc

1

0.00

5.000,00

0,00

71.01.30

6

Autoclav (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziotogie buc

1

0,00

8.000,00

0,00

71.01.30

7

Centrifuga cu răcire (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziotogie

buc

1

0,00

3.500.00

0,00

71.01.30

8

Monitor funcții vitale (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziotogie

buc

10

0,00

18.000.00

0,00

71.01.30

9

Paturi electrice cu saltele antiexcarie (cofinantare) -Spitalul de Pneumofit ziologie

buc

12

0,00

12.000,00

0,00

71.01.30

10

Paturi manuale (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziotogie

buc

12

0,00

6.000,00

0,00

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea

Program cu

Buget local

Credite     Nr.si data doc.     Suma

finanțare

Titlul 71

bancare

nerambursabila

interne cont

la Titlul 58

50.81 Titlul 71

0

1

2

3

4

5

6

7                8             9

71.01.30

11

Macara pacient (cofinartare) - Spitalul de

Pneu mofitiziologie

buc

2

0,00

2.000,00

0,00

71.01.30

12

Spirometru mobil (cofinantare) - Spitalul de Pneu mofitiziologie

buc

3

0,00

1.200,00

0,00

71.01.30

13

Poligraf (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

2

0,00

8.000.00

0,00

71.01.30

14

Nebulizator (cofinantare* - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

6

0,00

3.000,00

0,00

71.01.30

15

Aspirator pleural (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

6

0,00

3.000,00

0,00

71 01.30

16

Defibrilator automat (coTnantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

3.000,00

0,00

71.01.30

17

injectomat automat (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

2

0,00

1.000,00

0,00

71.01.30

18

Analizor electroforeza (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

5.500,00

0,00

71.01.30

19

Videobronhoscop cu imunoflorescenta cu achiziție de buc

1

0,00

42.000,00

0,00

imagini (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

71.01.30

20

Mașina de sterilizat fibrotrohonscop (cofinantare) -Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

11.000,00

0,00

71.01.30

21

Hota bactereologica (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

6.000.00

0,00

71.01.30

22

Plestimograf cu Kit transfer gazos (cofinantare) -

Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

17 000,00

0,00

71.01.30

23

Analizor de gaze portaM (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

3.000,00

0,00

71 01.30

24

Analizor de gaze (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

4.500,00

0,00

71.01.30

25

Polisomnograf (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie

buc

1

0,00

12.000,00

0,00

Total 71.01.30

0,00

322.700,00

0,00

li. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

55.000,00

170.000,00

2.000.000,00

Pag - 2

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M. Canti cheltuieli de investiții                      tatea

0

1

2                      3      4

71.01 30

1

Dotări cu utilaje si echipamente - Spital Municipal

71.01 30

2

Imbunatatirea nivelului de competente al profesioniștilor din sectorul medical - finanțare proiect POCU/91/4/8

71 01 30

3

Relocare "Stafie Salvare”, zona Milcov - Pompieri -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe ele.

71 01.30

4

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitaiulu de Pneumoftiziologie Bacau - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, alte taxe, intocmire cerere de finanțare pe fonduri structurale si de coeziune, aplicație POR axa 8.1

71.01.30

5

Modernizare, reabilitare consolidare si extindere clădiri Spital pavilioane tuberculoza si pneumologie -documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studiu SF, DAL alte taxe

Total 71.01.30

TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 * col 7)

Valoare

Plăti efectuate

Program cu

Buget local

Credite     Nr.si data doc.

Suma

finanțare

Titlul 71

bancare

nerambursabila

inteme cont

la Titlul 58

50.81 Titlul 71

5

6

7               8

9

0,00

0,00

2.000.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

55.000,00

170.000,00

2.000.000,00

55.000,00

532,700,00

2.000.000,00

2.587.700,00


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVPag 3
ROMÂNIA

ANEXA 1F

LA HOTĂRÂREA NR. 452 DIN 23.12.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

71.01.30

1

Container WC (inclusiv montaj)

buc    9

71.01.30

2

Instalare sistem control acces - Bazinul de înot

71.01.30

3

Videoproiector - Teatru de Vara

71.01.30

4

Sistem de emitere bonuri si facturi fiscale pentru Bazinul de înot Bacau

buc    1

Total 71.01.30

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

0,00

175.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

175.000,00

0,00

300.000,00

368.133,19

24.990,00

Pag. ICod indicator

0

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30


Nr. Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor li crt                 cheltuieli de investiții


.M. Canti-


Plăti efectuate


1 2

 • 1   Reabilitare si modernizare "Insula de agrement*' -expertiza tehnica, acorduri, avize, consultanta, asistenta tehnica, publicitate si informare, audit etc. -aplicație POR

 • 2   Reabilitare Parc Gheraiesti - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

 • 3   Consolidare si modernizare Stadion ‘'Municipal" -expertiza tehnica, actualizare DAU, documentație cadastrala, taxe OCPI. obținere teren, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 4   Amenajare loc de joaca copii - ANL 32-46 -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

 • 5   Elaborare amenajamert silvic - Padurea Tamas

 • 6   Imbunatatirea calilatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras - SF, studii geo, topo, taxe avize etc.

 • 7   Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret" - Cinema Orizont -documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicazie POR

3 Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF. studii topo, geo. doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

 • 9   Reabilitare Monument Istoric "Casa Rafaila" - DALI, taxe, acorduri, avize, etc.

 • 10  Construire Stadion Municipiul Bacau, str. General Ștefan Guse nr.2-4 - SF, documentație cadastrala , taxe OCPI, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.


Valoare

ta tea

Program cu finanțare ne rambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

4

5

6

0,00

37.447,58

0,00

5.000,00

0.00

5.000,00

0,00

5.000.00

0,00

45.700,00

0,00

5.000,00

300.000,00

18.690,61

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

21.295,00


Credite Nr.si data doc. Suma bancare

interne cont

50.31 Titlul 71

7               8            9

24.990,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor U.M. Canti-

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt.

cheltuieli de investiții                      tatea

Program cu

Buget local

Credite     Nr.si data doc.     Suma

finanțare

Titlul 71

bancare

nerambursabila

interne cont

la Titlul 58

50.81 Titlul 71

0

1

2                      3      4

5

6

7                8             9

71.01.30

11

Construire Arena de Tenis, in Municipiul Bacau - SF, doc. cadastrala, studii tcpo, geo, taxe OCPI, avize, acorduri etc

0,00

50.000,00

0,00

71.01 30

12

Obținere Aviz, Autorizație de securitate la incendiu -Bazinul de înot

0,00

165.000,00

0,00

Total 71.01.30

300.000,00

368.133,19

24.990,00

TOTAL

300.000,00

543.133,19

24.990,00

TOTAL GENERAL (col 5 v col 7)

868.123,19

ROMÂNIA

ANEXA1G

LA HOTĂRÂREA NR. 452 DIN 23.12.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIT»

"Alte cheltuieli de investiții** defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 68.02 - ASISTENTA SOCIALA - CL BACAU

Cod indicator

0

Nr. crt

1

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitit

2

U.M.

3

Cantitatea

4

Valoare

Plăti efectuate

Nr.si data doc. Suma

7           8

Program cu finanțare ne rambursabila la Titlul 58

5

Buget local Titlul 71

6

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

29.500,00

71.01.30

2

Licența Windows

buc

2

0,00

800,00

71.01.30

3

Licența antivirus

buc

7

0,00

700,00

71.01.30

4

Centrala termica (inclusivmontaj) - "Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale"- DAS

buc

1

0,00

28.000,00

Total 71.01.30

0,00

29.500,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

40.000,00

135.000,00

71.01.30

1

Reabilitare PT 33, strada Aviatonlor, cu destinație de "Club al Pensionarilor" - expertiza tehnica, DALI, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

5.000,00

71.01.30

2

Modernizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.3 - - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc., aplicație POR

20.000,00

0.00

71.01.30

3

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9 - - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc., ap4icatie POR

20.000,00

0,00CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
Plăti efectuate


Valoare

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

Canti-

Cod

Nr.

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea „

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Buget local Titlul 71

0

1

2

3      4          5

6

71.01.30

4

Construire cresa Centru Bugetar" Mhai Dragan”- școala G. M. Cancicov, str. Prieteniei nr.73 -doc. cadastrala, taxe OCPI. SF, studii topo, geo, coc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

0.00

5.000,00

71.01.30

5

Construire modul - ingrijire copii cu dizabilitati- DAS -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF. studii topo, geo , doc. CU. avize, acorduri, taxe etc.

0.00

10.000.00

71.01.30

6

Crearea unui centru socio-medical - documentații cadastrale, taxe OCPI. DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intccmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

0.00

5.000.00

71.01.30

7

Primii pași spre educație, aplicație POCU 2019 - cerere de finanțare

0,00

55.000,00

71.01.30

8

Dezvoltare anteprescolara prin educație, aplicație POCU 2019 -cerere de finanțare

0,00

55.000,00

Total 71.01.30

40.000,00

135.000,00

TOTAL

40.000,00

164.500,00

Nr.si data doc.

TOTAL GENERAL (COJ 5 + COI 6)

204.500,00


SumaCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

ANEXA 1H

LA HOTĂRÂREA NR. 452 DIN 23.12.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL CC INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare

Buget local Titlul

71

Plăti efectuate

Nr.si data doc.   Suma

0

1

2

3

4

5

6            7

I ACHIZIȚII DIVERSE ■ total, din care:

90.000,00

71.01.30

1

Sistem TCVI - Centrul de Afaceri

60.000,00

71.01.30

2

Achiziție sistem supraveghere video in Piața Sud

buc

1

30.000,00

Total 71.01.30

90.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

795.322,75

71.01.30

1

Consolidare inobil, strada Marasesti, nr.10 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DAU, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

71.01.30

2

Modernizarea unei mari parii a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacau - doc.cadastrala, taxe OCPI, SF/DALI, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

300.000,00

71.01.30

3

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4 - documentație cadastrala, taxe OCPI, exoertiza tehnica, DAU, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

71.01.30

4

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7 - documentație cadastrala, taxe OCPI, exoertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

Cod indicator

Nr. cri.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0

1

2

71.01.30

5

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.9 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

6

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.12 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

7

Construire locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Ansamblul Bucegi III C, etapa I - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

8

Construire locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Ansamblul Bucegi III B - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe ele.

71.01.30

9

Sistem integrat de colectare, analiza si exploatare conținut vizual din zone de interes ale Municipiului Bacau - SF. acorduri, taxe, avize, etc.

71.01.30

10

Amplasare module comerciale si LTE - Piața Centrala - DALI/SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

11

Reabilitarea locuințelor sociale si colective, cu accent pe reabilitarea speciala pentru persoanelor dezavantajate - Zona Izvoare -documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

12

Modernizarea iluminatului si asigurarea supravegherii spațiului public Zona Izvoare - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo. geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiecta'e, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

13

Consultanta pentru elaborarea documentației necesara, in vederea demarării procedurii de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul serviciului public de salubrizare, din Munucipiul Bacau

71.01.30

14

Expertize tehnice clădiri aflate in patrimoniul Municipiului Bacau

71.01.30

15

Documentație tehnica de specialitate privind obținerea, Avizului,

Autorizației de securitate la incendiu Pavilion Expozitional de la 297 persoane pana la 1200 persoane

U.M.

3


Cantitatea


Buget local Titlul

71


1.000,00


1.000,00


15.322,75


Nr.si data doc.


Suma

7


1.000,00

100.000,00

50.000,00

120.000,00

5.000,00

137.000,00

22.000,00

20.000,00

Cod      Nr.

indicator   crt

0        1


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

2


Nr.si data doc.


Suma

7


71.01 30    16 Reabilitare si modernizare "Terasa ferometai"- Direcția Piețelor - doc.

cadastrale, taxe OCPl, DALI/SF, avize, acorduri, taxe, etc.

Total 71.01.30

20.000,00

795.322,75


TOTAL


885.322,75


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

'O#


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - CL BACAU

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare

Buget local Titlul

71

Plăti efectuate

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3

4

5

6            7

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

72,000,00

71.01.30

1

Container WC (inclusiv montaj)

buc

2

72.000,00

Total 71.01.3C

72.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care;

1.261.796,03

71.01.30

1

Elaborare "Plai de calitate a aerului pentru Municipiul Bacau pentru indicatorii dioxid de azot si oxizi de azot"

37.035,00

71.01.30

2

Construire, reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacau - - DALi, studii topo, geo, doc.CU, avize, taxe, acorduri etc.

37.500,00

71.01.30

3

închidere celula 1 - Depozit deșeuri - DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

53.200,62

71.01.30

4

Rezerva de apa a Municipiului Bacau- expertiza tehnica, consultanta, DALI, informare si publicitate, audit financiar, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

61.162,47

71.01.30

5

Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare - zona Izvoare -documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

5.500,00

Pag.. 1


0

1

2

3

4

5

6

7

71.01.30

6

Reabilitare rezervor de egalizare din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacau - - DALI, studii topo, geo. doc.CU, avize, taxe, acorduri etc.

5.000,00

71.01.30

7

Locuințe sociale str.izvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces - doc cadastrale, taxe OCPI. avize, acorduri, taxe, etc.

12.397,94

71.01.30

8

Rețea de apa si canalizare, strada Capitan Vasile Merica si strada Constantin Platon - doc. cadastrale, taxe OCPI.SF, avize, acorduri, taxe, etc.

50.000,00

71.01.30

9

Locuințe pentru trieri, str. Poligonului - LTE si Infrastructura Rutiera -studii geo, topo, doc. cadastrale, taxe OCPI, studii de soluție, doc.CU, SF, PUZ, studii de trafic, taxe, avize, acorduri etc.

1.000.000,00

Total 71.01.30

1.261.796,03

TOTAL

1.333.796,03

Cod indicator


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


Plăti efectuate

Nr.si data doc. Suma
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU


Cod indicator


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii


U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate

Program cu finanțare nerambursabila Titlul 56

Buget local

Titlul 71

Nr.st data doc.

Suma

3

4

5

6

7

8


71.01.30


71.01.30


I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:


155.000,00


19.875,00


 • 1    As istenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau, in perioada 2014-2020 (Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacau. in perioada 2014-2020)

 • 2   înlocuirea ansamblului hidraulic existent in camera vanelor de Ia rezervoarele Barați - expertiza tehnica, SF, doc.avize, taxe, acorduri etc.


Total 71.01.30


155.000,00

0,00

155.000,00


0,00

19.875,00

19.875,00


TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)


155.000,00

174.875,00


19.875,00


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE BÎRZU ’


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVKȚ Z?


ÎNTOCMIT,

SOLOȚ LUCIAN


CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M. Canti

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

tatea

Buget local Titlul

71

Nr.si data doc.    Suma

0

1

2

3      4

5

6            7

I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

204.000,00

71.01.30

1

Retehnologizarea sistemului de termoficare, din Municipiul Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana, aplicație POIM fazat/ POS Mediu- asistenta tehnica pentru managementul de proiect, supervizarea lucrărilor, promovare, publicitate si audit. avize, expertize, ele.

170.000,00

71.01.30

2

Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau - SF, avize, taxe etc., aplicație POS mediu

5.000,00

71.01.30

3

Reabilitarea rețelelor termice secundare, din Municipiul Bacau, etapa li (lot 2) - PT 25, PT 28. CT 3/2 Marasesti, CT 3/5 Dr. Aroneanu (parțial), CT 4/6 9 Mai. CT Primărie; etapa II (lot 3) - PT 115, PT 14, PT 43, PT 4. PT 20; etapa II (lot 4) - PT 21, PT 15, PT 18, PT 97, PT 29; etapa 3 (lot 5) - PT 9, PT 11, PT 17, PT 19, PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63 - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POIM fazat / POS mediu

12.000,00

v

71.01.30

4

Gospodărie CLU in CET 1 Chimiei Bacau si Gospodărie păcură si tratare ape uzate in CET 2 Letea Bacau - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POS mediu

'.000,00

71.01.30

5

Statie tratare ape uzate CET Chimiei Bacau - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POS mediu

- .000,00

Cod Nr.


indicator crt


U.M. Cetatea

3      4


Valoare


Plăti efectuate


71.01.30


 • 6 Reabilitare rețele de transport energie termica, aplicație PO1M - DALI, cerere de finanțare, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.


Total 71.01.30


TOTAL


Buget local Titlul

71

5


Nr.si data doc.

6


Suma

7


15.000,00

204.000,00


204.000,00PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ / ilie bîrzu zoCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - THERMOENERGY GROUP

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M. CanM-ta tea

Valoare

Buget local Titlul 71

Plăti efectuate

Nr.si data doc. Suma

0

1

2

3      4

5

6            7

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

100.000,00

71.01.30

1

Modul termic Cclegiul Economic Ion Ghica (inclusiv montaj)

100.000,00

Total 71.01.30

100.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

325.000,00

71.01.30

1

Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din strada Chimiei nr.6, Bacau - SF, acord de acces, tarif de racordare, expertiza tehnica, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

300.000,00

71.01.30

2

Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordare ta SACET a 39 consumatori - actualizare SF

5.000,00

0

71.01.30

71.01 30


1 2

 • 3   Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - actualizare SF

 • 4   Dezvoltarea pielei de energie termica - etapa III - Racordare la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic “Ion Ghica" -SF, taxe, avize, acorduri etc.

Total 71.01,30

Valoare

U.M.

Cantitatea

Valoare

Buget local Tiflut

71

Plăti efectuate

Nr.si data doc.    Suma

3

4

5

6            7


15 000,00

5.000,00

325.000,00


TOTAL


425.000,00


PREȘEDINTE pE^EDlNȚĂ

ILIE^Iț^U      '


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


i- jr <

O N î>„.


NICOLAE - OVIDIU POPOVICIPas-. 2PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2020

CONT 84.02 - TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII - CL BACAU


Cod indicator


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate

Program cu finanțare ne rambursabila la Titlul 58

Buget local

Titlul 71

Nr.si data doc.

Suma

3

4

5

6

7

8


0,00     19X600,00


71.01.30

1

Sistem supraveghere

71.01.30

2

Sistem supraveghere Liceul Economic

71.01.30

3

Sistem supraveghere Gheraiesti


I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care: udeo (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Avion video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu

video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30


 • 4   Sistem supraveghere wdeo (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Pod Mărgineni

 • 5   Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu Ștefan cel Mare

 • 6   Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu Serbanesti Autogara

 • 7   Sistem supraveghere video (inclusivmontaj) - Sens giratoriu Serbanesti Petrom

 • 8   Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Sens giratoriu Serbanesti Calea Romanului

Total 71.01.30

0,00

24.200,00

0,00

24.200,00

0,00

24.200,00

0,00

24.200,00

0,00

24.200,00

0,00

24.200,00

0,00

24.200,00

0,00

24.200,00

0,00

193.600,00


li. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:


300.000,00


796.446,58


Nr.

crt

0

1

2

71.01.30

1

Reabilitare strada .Aeroportului - documentație cadastrala, taxe OCPI. exproprieri terenuri, expertiza tehnica, DAU, studii topo, geo, doc.CU, auze acorduri,taxe etc.

71.01.30

2

Construire strada Sălciei - taxe OCPI, avize

71.01.30

3

Construire strada Morii - taxe OCPI, avize

71.01.30

4

Construire strada Ion Creanga - taxe OCPI, avize

71.01.30

5

Construire strada Prutului - taxe OCPI, avize

71.01.30

6

Construire strada George Cosbuc - taxe OCPI, avize

71.01.30

7

Construire strada Ulmilor - actualizare SF, studii topo. geo, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

8

Construire strada Tisei - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

9

Construire tronsor suplimentar Teiului - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

10

Reamenajare intersecție in sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului - b-dul Unirii - expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, studiu de circulație, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

11

Construire strada B.P.Hasdeu - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

71.01.30

12

Construire strada Dragos Vodă - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI. expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

13

Construire Fundătură B.P.Hasdeu - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

71.01.30

14

Construire strada Gloriei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehrica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

71.01.30

15

Construire strada Tineretului - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU. studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Pag.:

U.M.


ta te a    _

Program cu

Buget local

finanțare

Titlul 71

ne rambursabila

la Titlul 58

Nr.si data doc.


Suma


4

5

6

0,00

2.880,980,00       11.500,00

0,00         640,00

0,00         366,00

0,00         900,00

0,00         640,00

0,00       18.000,00

0,00        1.000,00

0,00        9.682,64

0,00        1.000,00

0,00         416,00

0.00         800,00

0,00         640,00

0,00         790,00

0 00      43641.65

Nr. crt

0

1

2

71.01.30

16

Construire strada Gherghe Asachi - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica. doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

17

Construire strada Gherghe Sincai - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

18

Construire strada Liliacului - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

19

Construire strada =>ictor Nicolae Grigorescu- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

20

Construire strada Salcâmilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

71.01.30

21

Construire strada Scânteii - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

22

Construire strada Timpului- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

23

Construire strada Trecatoarea islaz- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, e^ertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

24

Construire strada Viilor - documentație cadastrala, taxe OCPI,

DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

71.01.30

25

Construire strada Xenopol - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

71.01.30

26

Construire strada Arinilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

U.M.


tatea    _

Program cu

Buget local Nr.si data doc.

finanțare

Titlul 71

nerambursabila

la Titlul 58

Suma

4          5

6


0,00       19.200,00

0.00      17.100,00

0.00         416,00

0,00      10.000,00

0,00       4.536,24

0,00       7.536,24

0 00      26.700,00

0.00       12.085,53

0,00       15,700,00

0,00       16.400,00

0,00      67.000,00

0

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30


1 2

 • 27   Construire strada “runzei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe ele.

 • 28   Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioriței - 9 Mai - Vântului -Vadu Bistriței, aplicație POR - aviz ISU

 • 29   Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cei Mare, aplicație POR-avizISU

 • 30   Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri,

taxe etc.

 • 31   Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 32   Modernizarea stațiilor de transport public - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 33   Traseu pentru dep asări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport -Studii de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo. avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 34   Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău -Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) -Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 35  Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov- Stadion -Bazin de înot - Universitatea „Vasiie Alecsandri" (Traseul tineretului si sportului) - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

J.M.


Cantitatea


Program cu finanțare


Buget local Titlul 71


Nr.si data doc.


Suma


ne rambursa bila

la Titlul 58

5

6

7

8

0,00

49.504,00

0.00        5.000,00

0,00        5.000,00

0,00        6.000,00

0,00      30.449,18

100.000,00


0,00


100.000,00


0,00


000      24.528,70

100.000,00


0,000

1

2

71.01.30

36

Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

37

(Re)a menajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala* (“home-zone’) - documentații cadastrale, taxe OCPI. DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo. avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

38

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesli -Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

71.01.30

39

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru -Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement) - Studiu de trafic, documertatie cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo. avize, acorduri, taxe, intocmire cerere ce finanțare etc., aplicație POR

71.01.30

40

Construire parcare - "Stafie Salvare”, Str. 9 Mai - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo , doc. CU. avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

41

Consolidare strada Marasesti - DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, a*ize, acorduri, taxe etc

71.01.30

42

LTE Strada Dr. Alexandru Safran - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii tcoo, geo, avize, acorduri, taxe

71.01.30

43

Expertiza Tehnica - Pod Serbanesti

71.01.30

44

Expertiza Tehnica - Podeț Negel

71.01.30

45

Amenajare cale de acces str.Alecu Russo (zona garaje) - -documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

46

Consolidare terren comuna Mărgineni/ sat Podiș- - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo. geo, doc.CU. avize, acorduri, taxe etc.

Pag.:

U.M.


tatea


Program cu finanțare ne rambursa bila la Titlul 58


Buget local Titlul 71


Nr.si data doc.


Suma


3      4           5

0,00      28.124,60

0,00      29.555,50

0,00

28.332,83

0,00

35,380,49

0,00

5.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Cod indicator


Nr. cri


U.M.


tatea


Program cu finanțare ne rambursa bila la Titlul 58


Buget local

Titlul 71


Nr.si data doc.


Suma


0

2

71.01.30

47

Reabilitare Pasaj Letea - expertiza tehnica

71.01.30

48

Construire parcare ansamblu spitalicesc, str. Calea Marasesti, nr.20 B - expertiza tehnica, SF, studiu topo, geo, avize, taxe ele.

71.01.30

49

Construire sens giratoriu intersecție străzi Dr. Al. Safran - Ptexei Tolstoi - SF, studi topo. geo. studiu de trafic, taxe avize, acorduri etc.

71.01.30

50

Servicii de consu tanta in vederea întocmirii documentațiilor

71.01.30

51

Construire Pod (auto, velo si pietonal) peste rau! Bistrița intre UAT Municipiul Bacau si UAT Letea Veche - SF, doc.cadastrale, studii geo, topo, taxe OCPI, avize, acorduri etc.

Total 71.01.30


0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

300.000,00


1.000,00

70 000,00

50.000,00

83.000,00

50.000,00

796.446,58


TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)


300.000,00

1.290.046,58


990.046,58CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACA NICOLAE - OVIDIU POPOV
Pag 6