Hotărârea nr. 451/2019

Hotărârea nr. 451 din 23.12.2019 privind trecerea terenului în suprafață de 423.124 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78466/ 10.12.2019 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune trecerea terenului în suprafață de 423.124 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13198/ 16.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13199/1/16.12.2019;

-Raportul comun al Arhitectului șef și al Compartimentului Administrarea și Inventariere a Patrimoniului înregistrat cu nr. 13199/2/16.12.219;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2146/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2147/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2148/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2149/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2150/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 864 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 (2), lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 și art. 139 alin.3 lit ”g” și alin. 5 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a terenului în suprafață totală de 423.124 mp, compus din două loturi, unul în suprafață de 133.831 mp cu număr cadastral 73321, iar cel de al doilea în suprafață de 289.293 mp cu număr cadastral 82927, delimitat conform planului - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea atribuirii gratuite, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, pentru construirea unei locuințe personale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3. - Prezenta hotarare se comunica Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 451 DIN 23.12.2019

§

1Imobile cu nr cadastrale 82927 si 73321 UAT Mun Bacau

Scara 1: 5000
Parcela (1)

Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi 1 laturi |

D(l,l+1)

X[m]

Y[m]

13

561000.471

645177.281

280.28

1

560855.809

645417.386

36.02

2

5608B6.697

645436.050

33.64

3

560915.469

645453.480

100.72

4

561001.646

645505.283

13.81

47

560994.060

645517.198

10.00

46

560989.801

645525.824

10,00

45

560984.743

645534.451

10.00

5

560979.685

645543.077

10.00

44

560986.266

645548.174

7.94

43

560995.120

645552.222

10.00

42

561003.723

645557.319

10.00

41

561012326

645562417

9.73

40

561020.697

645567.376

ID.00

39

561029,300

645572.474

10.00

38

561037.903

645577.571

10.00

37

561046.507

645502669

10.00

6

561055.110

645587.766

10.00

36

561049.567

645596.089

10.00

35

561044.024

645604.412

34.57

7

561024.064

645633.183

1B0.27

8

560924.940

645783330

231.73

9

561002340

646001.650

502.61

10

560517.020

646132360

130.87

11

560391.690

646170.040

594.16

20

580647.495

645633.765

594.16

12

560903300

645097.490

10.64

19

560895.080

645090.740

10.00

21

560889.019

645099.244

10.80

22

560804.550

645107.748

10.00

23

550079.297

645116.252

10.00

24

560074.036

645124.757

10.00

25

560868.774

645133.261

10.00

26

560863.513

645141.765

619.59

27

560537.539

645560.677

10.00

2B

560532278

645677.181

10.00

29

560527.017

645685.685

10.00

30

560521.756

645694.189

10.00

31

560516.494

645702693

10.00

32

560511.233

645711.198

io.oo

33

560505.972

645719.702

10.00

34

560500.711

645728.206

10.00

18

560495.450

645736.710

280.92

17

560340350

645980.470

64.44

16

560305.760

646034.640

2BB.62

15

560029360

646117.940

154.92

14

560059.690

646269.B60

1441 80


In folosiri

I.E. 83689      ’

SC ELECTRIC PLUS SRL


LE. 61774

=s 97.277 m.p. MUN BACAU - dom public


Detaliul 3
ÎNTOCMIT


SC CEO POINT EXPERT SRL


>Lucian DRAG


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVI3 0 -UTOHl iurta

Nr ;0