Hotărârea nr. 450/2019

Hotărârea nr. 450 din 23.12.2019 privind aprobarea modificării HCL nr. 158 din 03.05.2019 în care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

.... ... ...... - ............................. - •

...................... ............................ * ZI <7 >//<////</

<■/<.',;/f//     <'<7/c(/ o //// H-fCf/tfu/fff . ^Jr/rr/zz

HOTĂRÂREA NR. ^56 DIN 23.12.2019

privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 in care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieii si Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice si Direcției Tehnice înregistrat cu nr.13207 din 17.12.2019 de modificare a HCL nr. 158/03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13208/17.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13267/1/17.12.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 13267/2/17.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2141/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2142/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2143/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2144/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2145/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.l si alin.3, art. 154 alin.l, art. 196 alin.l lit.”a”, art. 197 alin.l, art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ , republicat si ulterior modificat; -Amendament formulat de domnul Primar, amendament care a fost adoptat;

In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b“, alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aproba modificarea HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA,lAl,lA2, 1B, 1B1,1B2,1C si 1D precum si a Programului de investiții pe anul 2019, nr. 2A,2B,2C,2D,2E2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N.

Art.2- Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

m Insul

CP

PREȘEDlNTET)fi;ȘEBt


Art,3 - Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, la Direcția Economica si Direcția Tehnica... .—,

Art.4- Prin grijâ- Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legaflnstitutiei Prefebțului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.

președinte wMepwâ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAI, AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU P


N O.P./Z M./T.A./O R A./ILX J/IJS.I-A 2


ROMÂNIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. $5f) DIN 23.12.2019


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cud

Denumire indicilor

Prevederi anuale imgtl 2919

Fre vederi trimutrUle buget 2GS?

Estimări 2010

EMiDUt î 232«

Bsemari 2si?

TOTAL

din care credite- bugetare dorinau prtngerH pladîor rtsttBte

Tttal

TtisM!

TrtaUll

TriwUY

A

U

J-Sf4i5l6

1

3

4

5

6

7

5

9

QO9Î02

TOTAL VENlTL’MLWJCETLOCAi.

TfW.IÎVjM

122.135.62

6S.»4?jo

79X23.75

Itfo 656.37

309.1 «î.»»

J2UI2.CO

337.5M.tti

OM>2&

1 VENITURI CUREtflE

337.995^5

913)7,76

6344L2U

74 332.12

99.191.47

30*250.»

310.6)2.00

3fe.63t.OU

A VENHUKJ FISCALE

2W Î42.U1

71.459.76

5d%5.t»

5225532

71051.73

25234?.»

2«? <30.1»

2725D/0

yuMv’

AL IMPOZITH: VENIT PKOHÎSJ

CÂȘTIGURI Di» CAPITAL

IH9I9JS

Ji.SS&.tâ

32.634.00

32414 A)

3X24249

13790630

142.n6.3G

13064-Uo

i>>ucKrr

A 1.2 Impozit pc «crtiL p/afH si caso^un

dtf» 4j4 4c te          I»n;<

ÎÎ9.MKM

32 634.00

324I4.fr'.

31242.89

IP.9fe.38

142 276^ei

l3t»G4dja

0M2

IMPOZIT PE VENIT

LW3.75

32Î.U

495.1»

2M.fr)

212.19

1263.00

UC2JH0

2cu.fe

L'.WJii

IcG-wZtd pe           fr^Ucnt!

ps^-pTWfi’ăof «nroSifiac f^injiKzâ’d pn »Ț5Î

1.20175

329.14

405.00

255.00

21J.W

1.263.W

l-Wî.00

2.M».on

Wt»3

COTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENII

I2471WQ

am»

32 2293»

32229.00

32 «Z9.fe

136 64150

I44ft4<&

HlltMLSfc

CoK d.'Wcilc di* irnpO/Uid £c

1CRK

!Z« 716.4»

3X229.1»

32 227.00

32129.6Q

32«i?9.(»

134 314 «0

I39<i76j*

146 B3J0

Swta afocâK di» cottie ddskstc du»

pf LcpiljK-TtaKvlaiiUi/ea

KtțcKfof kx«k

1.759.1»

1 IDM®

: KX.aq

t>îlh£C

A3       5* Uxs pc pn>pnd«sU

S2JWU4

24.3OU*

II34SJ»

6937,00

9.420,14

40.40l.<»

4P 933.00

41 791,00

©7U2

IMh&nSSî TAXEPEPROPJUBTAU

*2.2*U4

2<W

11541/8

6937.00

9.42&.S1

40.401.1»

49933.00

41 TVi.UU

m u\» pe <U£n

4«l 116,34

I9.W7.38

7.750.»

5.167.»

7391.14

33J5M»

33.103,00

3454Î.W

Uîi’IU.'

l&tpQXA » uu jx: lato

7 5»J»

3.227.81

2251.00

e?6.00

1.165.00

&5og.«i

65Se,0B

6 6«J.Utl

bJUW

Ttxc pjdxiaic <k limbat n iile taxe

I

dent&bm

2.J76.1W

6S9>

im.iâ

459,00

444,W

5C0.(»

*y».ou

teU.UL’

OTO’Jl)

Alte er»j>e=te$î i«< p: peu^eirt

Z?Z*.K

63»®

743.ee

42S.OT

42ft.no

125.01

150.90

ittXKP

A4 topo/de $j taxe pr &•»««» c im kii

7JJW53J

20.7OQ.4O

5 183.00

10134.52

U “81.00

71 291,50

74 4W>&

77O52.5C

llflî

SUME DEFALCATE £UN TVA

S.V3W30

I4U41.K’

? 334.00

4056.00

33933.50

34.941,50

5449130

3? 77UO

L’O2a2

Suine dcfckare din iâ’ta pc vaâoâr; 3

a’siau'jjjcxkkuuJdo» dcKemralizJit Utusdid

<x *$do» «wnK 4ukf si Scttowț fot

Mttraciprahn Bulujuu

15.75930

IKM W

397.»

£?»,»

Ui.'j

42.407^0

417Mda

4Î 110.50

iltQfr»

$irr^ Tjfalr Seda» laxa p; »afoarai

adstfcM» pcaua cchifikaic» kugctelw

Liote

35 Otl.M

2 UI.»

32X413»

10.352.0*

1X033.00

Q9GU.U0

* {«Î!*4

S*»a-c asLi^ Z.c d» lax» pe » A-a« «drag U* j wrȚV fisBctifeti in* uxm&âis&a ptitindti i< i ctftfes»vsâî iuadUii

i.Ut.Ul

435.4»

497.0»

6fe.te)

42ft.®

16S2.OT

1 6* ».•*

16«2«»

4202

ALTE IMPOZ1TE SI TAXE GEHERALL Pi*

$1 SERVICII

9.40

9.40

9

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

J

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. 11

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

1-3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

12020?

Taxe huxclicrt

9,40

9,40

1503

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.751,00

111,00

524.00

1.061,00

48,00

1.150,00

1207.00

1.268,00

15020!

Impozit pc spectacole

989,00

5X00

382,00

530,00

25,00

150.00

207.00

268,0(1

150254)

Alte l*xc pc servicii specifice

762.4X1

66.00

14X00

531,00

23,00

1.000,00

1 000 00

; 000.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV!TA'ii

18.736.02

6.532.00

4.055.00

5.71732

2.43130

15.200,00

16.736,00

18 01X00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100.02

6.100,00

3302,00

5.263.02

2235,00

15.000,00

I6.000.u0

18 000.00

•60205

Taxe si Unfc pentru eliberarea de

’icente si autorizații de funcționare

1.636.00

432.00

553,00

45430

196.50

200,00

736.00

12.00

!1S0002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2150.00

850.00

2000,00

2.748.00

2.886,00

3.030,00

• 1102

ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

2.850.00

850.00

2.000.00

2748.00

2*86.00

3.030.00

1180251’

Alk. impozite si taxe

2 850.00

850.00

2.000.00

2.748,00

2.886,00

3 030.00

1290002

C Venitun ncftscale

79.06324

20 069.00

15.77720

22.077.30

21.139,74

35903.00

60 082.00

64 115.00

'300002

CI Venituri dm proprietate

13311,00

3315.00

3619.00

4.650.00

1.527.00

12.097,00

11.65X00

12233.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

13.311,00

3.515.00

3619,00

4650.00

1327,00

12.097.00

11.652.00

12233,00

300201

Vaisaminte din profitul net al regiilor

autonome

515.00

15.00

200.00

200.00

100.00

500.00

65X00

500.00

1310205

Venituri din concesiuni si mchuien

9 916.00

3250.00

2.989.00

2300.00

1.177,00

II .500.00

10.900.00

11.500.00

j 50020550

Alte veni!uiî din concesiuni si inchi-

ncri de către insulutiile publice

9916.00

3250,00

2.989,00

2300,00

1.177.00

11.500,00

10.900.00

11300,00

3110250

Alte i cmtui: din proprietate

2.880,00

250,00

430.00

i.950,00

250,00

97.00

100,00

233.00

330002

C2. Vanzari de bunuii si servicii

65.75X24

16354,00

1X15820

17.42730

19.612.74

43.806.00

48.430.00

51 88X00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

10.834,76

2.189.00

2.669,00

2395.00

3381,76

10414.00

10.935,00

II 48!.OO

330208

Venituri din prtsran de servicii

8315,00

1.900,00

2368,00

1017,00

2.030.00

10 000,00

10 000.00

li.000,00

330211!

(onuibutia panntilok sau susținătorilor

legali pentru iniiclmerea copiilor m

cresc

440.00

132.00

154,00

88.00

66,00

200.00

535,00

400.00

i330228

Venituri din recuperarea cheltuieli kw

de judecata unputatii si despăgubiri

70,00

40,00

10.00

10,00

10.00

330’50

Alte venituri din prestxn de sentei;

si alte actn iuti

2009.76

117.00

137,00

280,00

1.475,76

214.00

400.00

81.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE

i J

ELIBERĂRI PERMISE

219.03

65.00

76.00

43.00

35.00

}340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219.00

65.00

76.00

43.00

35.00

3502

AMENZI. PENAUTATl Si CONFISCĂRI

7.63X00

2.255.00

2363.00

1.464.00

1350.00

8.000.00

IL*49.00

!2 440<K)

■ 3«B0l

Venitim din amenzi si alte sancțiuni

i

aplicate potrii il depozițiilor legale

2289.00

705.00

690,00

394,00

500.00

! 3 «1250

Alte amenzi, nenahiati si confiscări

5343.00

1350,00

1.873,00

1.070,00

850.00

8000,00

11.849,00

12440 00

i

'     Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

1-3*445+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12.045,00

6 85020

3.250,00

13.714,79

25 392.00

25.t»46,UU

27.961.ou

360206

Taxe spcciak

22222.20

11 „500,00

6.10020

2.500,00

2.122,00

20.333,00

24 333.00

25.333.00

3GU2M*

Alte venituri

13 637,79

545,00

750,00

750,00

11.592.79

5.059,00

1.313,00

2 628.00

370?

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

11.206,49

10.275,30

931.19

370201

Donații si sponszmzari

0.04

0.04

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiuni: de dezvoltare

a bugetului local

-30 90123

-19.496.79

-1027529

-1.129,15

37Q2D4

Varsaminte din secțiunea de funcționare

30.90)23

19.496,79

1027529

L 129,15

S7025O

Alte transferuri voluntare

11206.45

10275.30

931,15

390002

li Venituri din capital

900.181

953.00

950.00

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

900.00

950.00

950,00

396210

Depozite speciale pentru construcții

de locuințe

900.00

950.00

950.00

4JOU02

IV. Subvenții

21.716,85

21.29122

422.71

2,92

420002

Subvenții de la site nivele «le

administrațiet publice

21 716.85

2129122

422.71

2.92

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21.716,85

21.291,22

422.71

2.92

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

muluanuak prioritare de mediu si

gospcxlarue a apcior

20.777,64

-20.777,64

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne

!

cărbuni, combustibil pctrolien

692

4,00

2,92

420265

Enunțarea programului National de

Dezvoltare Locala

20 777.64

2C.777.64

[ 420269

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulam

proiectelor finanțate din fondun externe

1

ncrambursabiic (FEN) postaderare, aferente

perioadei de programate 2014-2020

93229

509,58

422.71

4802

SUME PRIMITE DE LA UE'ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

9.537.84

3.005,64

5 07022

1.461.98

480201

Fondul European de Dezvoltare RegionalatFEDR)

6 65020

118.00

5.070.22

1461,98

48020101

Sume primite în contul plăților efectuate

|

in anul curent

6 65020

118,00

5.070.22

1.461,98

{4KC202 i

Fondul Social European(FSE)

2.817,64

2.887,64

î4IU2O2Oi

Sume pnnuie in contul piaulor efectuate

1

1---------------------------------

:    cod

i

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 202!

1

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

' “1

in anul curent

2.717,64

2.717,64

î4X020202

Sume primite in contul plăților efectuate

in anii anterior*

100.00

100,00

4990

VENITURI PROPRII

273 31926

14 497.76

64331.20

60.00132

64.351,71

254 20130

265 09030

279.11530

5002

TOTAL CHELTUIELI

394452.22

170341,01

9027729

71.301.05

55311.10

309.150.00

321312,00

337311.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

303.105,03

101.369,67

14.420,44

64237,17

53.777,75

259 479.00

269435.00

211133,00

10

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

65 422.63

16271,55

21214,15

17.121.60

10.101.33

31950.40

40 631,40

42307,40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

127.233,93

42533.45

37.914,40

11.501,91

21214,17

91.196.00

95.726,00

100.466,00

30

TITLUL in DOBÂNZI

9.211.50

1604,10

2.324.50

2270,40

201230

6.661,00

6.995,00

7.344.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

40OO 00

4 000.00

22.916.00

24 062.00

25265.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20.00

20,00

51

Tiran, vi transferuri intre unita ti au

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

36.969,03

10 942,10

9316.40

11.123.10

5.316.73

31615.00

34.319.00

36 034.00

55

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

16 74331

10 64121

3.524.17

2275,13

303.00

2.073.00

1177.00

2216.00

5b

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.066,96

3397,94

2.000.00

-2330.91

313.00

40100

422.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALa

23 694.96

•240.52

6.122,62

5.302.00

4021.92

54352.60

54.553.60

57.423.60

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2(114-2021»

10415,14

3.46023

5.492,93

1.461.91

1233.00

1295,00

1.351,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.95120

3 07130

366420

149,40

73,10

1129,00

9.267,00

9.727.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.071,95

61112,79

1.162,79

-2.973,63

21951,00

24091,00

25 296.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFIN ANCLARE

67 071,95

61112,79

1.162,79

-1973,63

22.951.00

24 091,00

25296.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.35420

721730

5950.40

5.950.40

5.165.90

26.720,00

21.056,00

29459.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.35420

7217,50

5.950,40

5.950,40

5.165,90

26720.00

21 056,00

29459,00

14

Plab efectuate in «nu prccedenti $>

recuperate in anul curcn*

-771,96

-191.11

-93,55

-42.31

-45122

55

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDEKTI Si RECUPERATE IN ANUL

-771,96

-191.11

-9335

-4231

-45122

51OCO2

Partea l-a Servicii publice generale

65.399,41

24.714,54

15215,65

12.430.40

11961,19

61.560.00

64 631.00

67.164.00

5102

AUTORITĂȚI PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE

41602.51

1935334

11.339.90

1.12130

1.110.14

41.231.00

50 640.00

53.170.00

01

CHELTUIELI CURENTE

26473,19

9.715,61

641039

5 445.40

4.901.79

23.393.00

24361.00

25 716.00

IU

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.31130

4.009.00

4.366,00

4 093.00

3.150.50

15.611.00

16.465.00

17 219.00

inul

Cheltuieli salariak tn bani

15.69530

3.921.00

4 004.00

4.003.00

3.76730

100101

Salam de baza

14.303.03

3390.00

3.600,00

3.600.00

3.513.00

100112

indemnizații plăti (e unor persoane din

afara umtalii

393.00

97,00

115,00

115.00

66.00

i     HUI 13

Drepturi dc delegare

26,00

14.00

11,00

10.00

-9,00

î    100H7

Indemnizații de hrana

607.50

120.00

111.00

111.00

111,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anunle buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

1         A

B

>3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

i     100130

Alte drepturi salanalc in bani

366.00

100.00

90.00

90.00

86,00

!0U2

Cheltuieli salariate in natura

272.00

272,00

I 100206

VouchtTC dc vacanta

272,00

272,00

tUB

Contnbuln

351.00

88.00

90.00

90,00

13.00

•00307

Contnbuu. asigurători? pentru munca

351.00

88,00

90.00

90.00

13.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.917,55

2.636.47

2.002,39

1.310.40

961.29

7.294,00

7 657,00

8 038.00

2001

Bunun sj scnicn

3.272,13

1.572,17

1.066,50

519,90

112,16

200101

Furnituri dc birou

316,00

150.00

116,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9.00

14,00

200I03

Încălzit, iluminai » l'oru motrica

256,00

200.00

37,00

9,00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

47.00

15,00

9.00

23,00

200106

Piese de schnnb

175,00

100,00

55,00

20,00

20010?

Transport

30.40

21.00

6.50

2.90

21X1108

Posta, tclccomurucatn. radio, tv.

1

internet

680.00

310,00

310,00

60,00

200 iW

Materiale a prestai: de senicu CU

caracter tunctional

5,00

4.00

-9.00

200130

Alte bunui. si SC. vicii pentru

întreținere si funcționare

1665,73

762,17

450.00

350,00

102.86

2002

Rcpataiu cui mic

40.00

30.00

20,00

-10.00

2005

Bunun dc natura obiectelor dc imentar

60.00

50,00

10.00

200530

Alte obiecte dc im entar

6U,00

50,00

10.00

2006

Deplasare, detașau. transferări

45.00

25,00

15.00

5,00

200o0|

Depiasaii interne, dc’asan. transferați

40,00

20.00

15.00

5,00

200602

Deplasare in stramatau

5,00

5,00

2011

Carii, publicam si materiale

documentare

35.00

15.00

10,00

10.00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

30.00

15.00

10,00

5,00

2014

Protecția muncii

10,00

5,00

5.00

2030

Alte cheltuieli

2.830.42

693.60

636.19

639.50

860.43

:     203001

Reclama si publicitate

950.50

200.00

321.00

529,50

-100.00

203004

Chirii

432,00

150.00

110.00

110,00

62.00

211303"

Alte cheltuieli cu bunun « servicii

1.447,92

343.60

205,19

898.43

i      58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3 071,14

3 028.14

43.00

239.00

251.00

262.00

510!

Programe din Fondul European de Dez^ oltarc

}

RcjioniU (FEDRj

43,00

43,00

i     510101

Finaniaiea naționala

43.00

43,00

■     Cod

!

Denumire indicator

Prevederi «anale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

î 4

B

l=3f-H5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

[     5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.021,14

3 028.14

i     580201

Finanțarea naționala

442,06

44X06

580202

Fi nani arca externa ncrambursabila

2.505,16

2305.16

58020?

Cheltuieli nccligibile

80.92

80,92

59

TITLUL M ALTE CHELTUIELI

166.00

42.00

4X00

42,00

40,00

179,00

188,00

197.00

'     S94C

Sume aferente persoanelor cu handicap

1

neincadratc

166.00

42,00

4X00

42.00

40.00

i 70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.199,00

3.85030

-1.567,50

-14.00

1.407.00

1.477,00

1351,00

71

TITLUL Xlli ACTIVE NEFINANCIARE

2.199.00

315030

-136730

04,00

1.407.00

1.477.00

1351.00

j     7101

Active fixe

2.199,00

3.85030

-136730

-84.00

7!0|U|

Construcții

632.00

705,00

-73.00

7IUI03

Mobilier, aparatura birotica si alte

i

acute capotate

68.00

5X00

16.00

[     710130

Alte active fixe

1.499.00

3.093.50

-1310.50

04.00

1 79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20 066.70

6 000,00

4 950,40

4.950,40

4.165.90

23.431.00

24 602.00

25133,00

li

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20 066.70

6 000.00

4.950,40

4.950,40

4.165.90

23.431.00

24 60X00

25 833.00

1102

Rambursai) de aedite interne

20.066.70

6.000.00

4.950.40

4.950.40

4.165.90

X1U2O5

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20 066,70

6.000,00

4.950,40

4,950.40

4.165.90

Plăti efectuate in anii preccdcnu si

recuperate in anul curent

-136.31

-1237

-20,19

-102,85

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-13631

-12,57

-20.89

-102.85

8501

1

Plan efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent

-136.31

-1237

-20,89

-102,85

SSUiOi

Pian efectuate in anii prcccdcnti e

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-136,31

-12,57

-20,19

-102.85

510201

Autmnau executive si legislative

48.60X51

1935334

11.339,90

1.828.30

8.880,84

41.231,00

50 640.00

53.170,00

51020Iu?

Autorități executive

48 602.58

1935334

11.339,90

8.12830

8.880.84

41231,00

50 640.00

53.170.00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.359.40

2.431.90

1616.25

1.331,70

1.97935

6.545.00

6.874.00

7.215.00

UI

CHELTU1EÎ J CURENTE

7 241.11

2.42537

1.617,73

1235.70

1.962,11

6.145.00

6.454.00

6.774.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3235.03

73630

845.15

757.60

195.05

2.921.00

3067.00

3 222.00

<001

Cheltuieli saianaie in bani

3 104.65

720,00

761,00

742.40

11125

1001"!

Salini de ba/a

2897.25

684.00

706,40

61920

117.65

ioni 13

Dreptur. de delegare

3,60

4.00

•0,40

100117

indemnizații de hrana

150.80

2X00

46,60

34.60

47,60

•00130

Alte dreptur. saianaie in bani

53.00

10.00

8.00

19.00

16.00

|0<C

Cheltuieli saianaie in natura

68,55

61.15

0,40

100206

Vouchcre de vacanta

6135

68.15

0.40

1

Cod

*

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Il

Trim.lII

Trim.IV

A

B

>3*4+54-6

2

3

4

S

6

7

8

,---------

•(>05

Contnbuiu

61,80

16,50

16,70

14.80

13.80

«00307

Comributia asiguratonc pentru munci

61.80

16,50

16,70

14.80

13,80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.266,18

982,07

242,88

19.10

1.022,13

1 813.00

1.906,00

1097,00

200 i

Bunuri Si servicii

431,48

222,27

124.80

52,40

32,01

20010!

Furnituri dc buou

49,50

21,50

16.00

6.00

6.00

200102

Materiale pentru curățenie

8.00

4,00

4,00

200103

Incaizit, iluminat s Iurta motrica

116 68

80,97

20,30

11,60

3.81

200104

Apa. canal si salubritate

26.20

20,30

1030

5.30

-9.70

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

13.00

2,00

3,00

2.00

1 200106

Piese de schimb

5.50

5,50

3.00

2.00

-5.00

200108 |

Posu, telecomunicații, radio, tv.

mumei

40,00

19,00

14.00

12.00

-5.00

!    200109

Materiale st prestau dc sen icii cu

1

1

I

caracter funcționai

28.50

15,00

9,00

-3.00

7.50

•     200130

Alte bunun $1 scnicu pentru

i

întreținere si funcționare

137,10

43.00

46.20

15.50

32.40

2002

Reparam curente

35.00

35.00

|     20u4

Medicamente si materiale sanitare

1.00

1,00

2 (X1402

Materiale Sanitare

1.00

1,00

?     2005

Bunul i de natura obiectelor de inienUi

17240

187,50

1140

(>.5d

-27,00

1    jaiJW

Alte obiecte ac in\ entx*

172,50

187,50

11.50

0,50

-27,00

2006

Deplavan. detașau, transferări

14,40

9,00

1.60

6^0

-2,40

I 200601

Deplasări interne, detașai., transferai:

13.70

6,00

1.00

6,20

0.5i>

! 200602

Deplasați in straLiatair

0.70

3,00

060

-2,90

20!)

Cârti, publicați] si matenaic

documentare

0.50

2,00

-1.50

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

040

0,50

'     2013

Pregătire profesionala

4.00

3,00

2,00

i.oo

-2,00

201-1

Proiecția muncit

2.80

2,80

'     2025

Cheltuieli judiciare » extrajudiciare

dcin ale din acuuni in reprezentarea

I

1

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

0J0

1,00

-0.50

|    203U

Alte cheltuieli

1 602.00

517.50

102,48

-4140

1.023.52

203001

Reclama st publicitate

7.40

2.50

4.90

1    203002

Protocol si reprezentare

1.50

-U0

j     203003

Prunedc asigurare non-v îata

3.00

1.00

2,00

203004

Chim

0.50

2.50

1,00

-3.50

0,50

203030

Ahc cheltuieli cu bunuri si ser . icii

1.591,10

510,00

101,48

-40(10

1.019,62

:     40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.371,00

1.439.00

1411,00

1

1

1

•     Cod

i

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022 |

1

1                                                                                  I

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.1V

A

B

1 «=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

’ 1

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20,00

20,00

mmw

Fond de rezen a bugetara la dispoziția

sutontaulo: locale

20.00

20.00

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

1.566.00

580.00

520.00

450,00

16.00

5501

A Transferuri interne

13)6.00

580,00

520.00

400.00

16,00

550118

Ane transferuri curente interne

1.516,00

580.00

520.00

400,00

16.(0

1

5502

B Trsnsfaun curente in «uainataxe

teatre organizau mtcmauonalei

50.00

50,00

550204

Ane transferuri curente in strainaiaic

50.00

50,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118.00

118.00

’i      ^801

Programe din Fondul European de Dczvuiurt

Regionala (FEDR)

118.00

118.00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17.70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

I0C.30

10030

59

TITLUL XI ALTE CHELTU1EU

36.00

9.00

9,00

9,00

9.00

40.00

42.00

44.00

5940

Stime aferente ixrrsoanclor cu handicap

nemeadrate

36,00

9,00

9.00

9.00

9.(0

’f:

CHELTUIELI DE CAPITAL

13934

2334

96,(0

20,00

400,00

420.(0

441,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

139.24

2334

96.00

20,00

400,(0

420.00

441.00

7101

Aclnc fixe

13934

2334

96,00

20,0u

71010»

Construcții

50.00

50.00

710101

Xtobilict. aparatura birouea si alte

«int corporale

12.00

12.00

710130

Aite active fixe

7734

11.24

46,00

20,00

84

Plan efectuate m mu precedent» si

recuperat: tn anal curent

-21.02

-16.91

-1,41

-2,63

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE ÎN ANUL

-21,02

-16,91

-1.48

-2,63

«501

Plan efectuate m anii precedenli si

recuperate »n anui curent

-21,02

-16,91

-1.41

-2,63

!     850102

Pl3h efectuate tn anii prccedenii n

recuperate m mur curent in «cctiunca

de funcționare a bugetului local

-14.78

•10,67

-1.48

-2,63

|     «50102

Plăti efectuate in mii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

1

de dezt oilarc a bugetului local

-6 24

-634

i 540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

1

I

au tont-Hi lor locaie

20,00

20.00

i i

1

1

:     Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Triml

Trim.lt

Trim.HI

Trim.IV

A

B

5=3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

M02I0

Scmcu publice comuni laic dc

er idcnla > peisoanclo»

3220.00

911.00

773.75

715,00

75025

3.118,00

3276,00

3440.00

540250

Alte sen icii publice generale

4.119,40

1.450,90

84230

616,70

120930

3.427.00

3398.00

3.775,00

«02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.437.50

2.729,10

2.32930

2270.40

2.10830

6.784.00

7.124.00

7 479.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9437,50

2.729.10

232930

2270,40

2.108.50

6.784,00

7 124.00

7.479.00

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

156.00

125.00

5,00

26.00

123,00

129,00

135,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuiuriiot

156.00

125.00

5,00

26.00

20240)

Comisioane si Mie costuri atciente

împrumuturi Io. externe

1522

60,00

2522

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturi lor interne

70.71

65,00

5.00

0,78

30

TITLUL Iii DOBÂNZI

9211,50

2.604.10

2.324.50

2.270,40

2.082,50

6 661.00

6.995,00

7 344.00

?noi

Dobânzi aferente datorret pubnee interne

9.114,00

2304.10

230430

2.270,40

2.035,00

30UI0I

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.114.00

2304.10

2.304,50

2.270.40

2.035.00

3002

Dobânzi aierenl; datonci publice

externe

167,50

100.00

20,00

4730

!     300201

Dobânzi, aferenu datonci publice

!

externe ducele

167,50

100.00

20.00

47,50

! 600002

Partea 11-a Apărare. ordine publica si

i

siguranța naționala

13221,60

335520

3.781,00

3.371.00

2507,40

14298.00

15012.00

15760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL;

13 228.60

3.5552»

3.788.00

3.371,00

2307,40

14.298.00

15.012,00

15.760.00

1 01

CHELTUIELI CURENTE

13 221.60

334820

3718,00

3378.00

2.507,40

14.262,00

14974,00

15.721,00

• .0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

261.00

67.00

72.00

66,00

56.00

243,00

254,00

267.00

1     iOO!

Cheltuieli salanak in bani

249,00

65.00

64,00

64.00

56,00

ioohh

Salari: dc baza

225,00

59,00

59,00

64,00

43.00

IW1II7

indemnizații de hrana

16.00

4,00

4,00

3,00

5.00

'    inoun

Aite drepturi salanalc in bem

8.00

2,00

1.00

-3.00

1.00

1002

Cheltuieli sa) an ale in natura

6,00

6.00

|    MXUU6

Voucherc de vacanta

6.00

6,00

Î003

Contribuții

6.00

2.00

2.00

2.00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

6.00

2,00

100

2.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERViCU

245.00

11830

70,10

53.10

3,50

247.00

260.00

271.00

2001

Bun un si semen

77.00

51,00

11.00

7.00

1.00

inoioi

Furmtun dc birou

1.00

1.00

200102

Matcnale pentru curățenie

2.00

1,00

1.00

i     200101

încălzit, ilumina: si torta motrica

40.W

30.00

10,00

»    200104

Apa. canal si salubritate

3,00

i.oo

1,00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.111

Trim.1V

A

B

Î=3+4+5t6

2

3

4

5

6

7

8

9

200105

Carburanți «t lubnfianu

5,00

2.00

1,00

1,00

1.00

200101

Posta, telecomunicații, radio, Ir,

mtcmci

6.00

6.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20,00

10.00

5,00

5,00

2002

Reparații curente

5,00

5,00

-5,00

-5,00

Medicamente te materiale sanitare

0.90

0.60

0.10

0,10

0,10

i     200401

Medicamente

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

I    2«UO2

Materiale sanitare

0,50

0,50

l

200S

Bunuri dt natura obiecte kw de imenlar

0.20

«20

1.00

1.00

-10,00

|    200530

Alte obiecte de inventar

030

1.20

1.00

1,00

-10,00

2006

Deplasan. detasari. transferuri

1.00

-1.00

20060J

Deplasați interne, detasan. transfer ari

1,00

-1.00

2oi;

Cârti, publicații si materiale

documentate

C.50

0.50

2013

Pregătire protcs.onala

1.00

-1,00

2014

Protecția muncii

2.00

1.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

164.40

50.00

45.00

50.00

19,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri s: semen

164,40

50.00

45,00

50.00

19.40

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1AL1

ADMINISTRA HEI PUBLICE

12 712.00

3.362.00

3.645,00

3.251.00

2 447,00

13761,00

14456.00

15.179.00

5101

Transform curente

12712.00

3.362,00

3 645,00

3351,00

2.447,00

51010!

Transferuri către instituțiile publice

12 712,00

3.362,00

3.645,00

3.251,00

2447,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.60

0.90

0,90

030

0,90

4.00

4.00

4,00

5940

Sume aferente pet seinelor cu handicap

ne încadrate

3.60

0,90

0,90

0.90

0,90

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.00

7,00

36,00

31,00

39.00

71

|

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7,00

7.00

36,00

31.00

39.00

7801

Active fixe

7,00

7,00

7IOIOI

Construcții

6.00

6.00

710130

Alte active fix:

1,00

1.00

6 16203

Ordine publica

12.712,00

3362.00

3.645,00

3.251.00

2.447.00

13.761.00

14.456.00

15.179.00

61020304

Politie locala

12.712.00

3.362.00

3.645.00

3351.00

2.447,00

13.761.00

14456.00

15 179.00

610205

Protecuc emu si proiecția contra

1

incendiilor (protecție CBlla

ncnnnliiara»

516.60

19330

143.00

120.00

60.40

530.00

556.00

511.00

1650002

Partea lli-a Cheltuieli social-cutturak

160267.01

65.I34JS

44.634,44

32.791.71

17.706.65

143.917.00

141016.00

155.425,00

•6502

INVATAMANT

31176.41

13.410.31

15456.44

4.509.44

5.500.29

33.914.00

35.612,00

37.467.00

1 °>

CHELTUIELI C'JRENTF

34 269,06

1.711,96

15.456.44

4.037,11

5.915.71

29.619,00

31.104.00

32660.00

! 20

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

27.107,39

7.913,55

11.40134

3090,31

539532

23.127,00

25 022.00

26.273,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.UI

Trim.1V

A

B

1-3+44-5+6

1

3

4

5

6

7

8

9

20U1

Bunuri si sen ici:

17394,17

6.951,16

4.533.67

2.222.14

3.578,80

200101

Furnituri de birou

16,29

5,15

47,30

2130

11,94

290102

Materiale pentru curățenie

292.69

10,00

131.10

101,10

43,49

2OOIO3

încălzit. iluminat si torta motnca

12.695,91

6.124,10

3045,50

912,05

2.54433

200104

Apa, canal salubritate

1.563,47

34931

461,14

433.57

319.45

1 i

20011)6

Piese de schimb

o,io

0,10

1

200107

Transport

19,53

1630

43.00

11,95

11.31

200101

Posti, tdecorr. jnicain. radio, tv.

internet

3X6.01

9130

125,05

113,95

41,11

200109

.Mateilaie ă prestau de servicii cu

I

1

caracter funcționai

196.51

45.89

65.90

51,60

33.12

1

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere jt» funcționare

1.982.82

30931

606.11

500,42

56631

20(12

Reparam curente

5036.94

91.15

3 49937

425,21

1.01331

20IM

Medicamente st materiale sanitare

1.00

-1.00

200401

Medicamente

1,00

-1.00

2005

Bunuri ae natura obiectelor de inventar

234932

71.60

2.459,10

-343.40

155.02

200501

Uniforme si echipament

930

6,00

2.50

0.10

!    200530

i

Alte obiecte de inventar

2.340,02

71,60

1453,10

-345,90

15432

2006

Deplasau tictacsn. transferau

51.30

4,70

7.40

40,10

-0.90

20060!

Deplasau interne, detasari, transferau

5130

4,70

7,40

40.10

-0,90

2009

Materiale de laborator

0.40

2.00

1.00

-2.60

2UII

Carii, publicații si materiale

documentare

1.00

1,00

230

-2.50

2013

Pregătire prolesionala

94,70

75,00

10,33

9,37

2014

Proiecția muncii

6,70

9,70

1,00

-4,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale ia realizarea unor lucrau si

sen icti de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.941,46

769,04

806.60

730,10

635.72

2030

Alte cheltuieli

31,40

1.50

1170

3Z0

14.00

|     203030

Alte cheltuieli cu bunun si semen

31.40

130

1170

330

14.00

i «

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

1.192,71

45132

407.00

606.00

42136

2.073.00

3177.00

2286.00

i     5501

A Transferuri interne

1 892.78

45132

407,00

606.00

421.56

55011»

Alte transferau curente interne

24,71

16,22

1.56

550163

Finanțarea im al amantului particular sau

I

confesional acreditai

1.161,00

435.00

407,00

606.00

420,00

57

TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA

1.123.50

30.00

65330

302.00

131.00

18.00

19.00

20.00

i     5702

Ajutoare sociale

1.12330

30,00

653.50

302,00

131.00

•     57O2UI

Ajutoare sociale in numerar

1.110,00

30,00

640,00

302.00

131,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi a

nuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

570203

Ticbeic de tresa si lichele sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

314.09

314,09

134,00

141,00

141.00

5802

Programe din Fondul Socul European 'FSE)

314,09

314,09

58020!

Finanțarea naționala

170.41

170,41

580202

Finanțarea externa ncrambursabib

143,68

143,68

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.131,30

80,10

2987,70

39.50

24,00

3.567,00

3.745,00

3 933.00

5W1

Burse

3 059.39

66.90

2.91X09

6.43

73,97

5922

Acțiuni cu caracter sumufic st

socio-cuhural

71.91

1320

75,61

33.07

-49.97

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4681,84

4.637,57

47136

-42729

4.365.00

4.578.00

4 807.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

4 681.84

4 63737

47136

-42729

4.365.00

4.578.00

4.807,00

7101

Acute fixe

4.681,84

4.637,57

47136

-42729

710101

Construcții

3.256.64

3.342,00

310.00

-395.36

710102 i

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

85.00

85.00

710103

MobilirT, aparatura birotica si alic

■cine corporale

299,71

350.00

-5029

710130

Alte acute fixe

l.MO.49

945,57

76.56

18,36

84

Plăti efectuate tn arni prcccdenu si

i ecuperaxe in louI curent

-74.42

-16,22

-5820

«5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-74,42

-16,22

-58,20

850»

Plan efectuate tn anii prcccdenu 51

recuperate in anul curent

-74.42

-16.22

-5820

iSOIOl

Piau efectuate ut anii precedent: s-

recuperate tn anul cui cm in secțiunea

de funcționare a bugetului tocai

-74,42

-16,22

-5120

;65U203

invatamant preșcolar si primar

11 680.22

4253,69

4 792.18

1.432,41

1201.87

12758.00

13.396.00

14 065.00

165020301

invalamam preșcolar

5.513,54

2.469,51

1.327.41

1.128.90

657.72

6.502.00

b.827.OO

7.168.00

î65020302

Im atamant primar

6.096.68

1.784.18

3464,77

30338

544.15

6.256.00

6.569.00

6 897,00

650204

invatamin: secunda'

26 422.47

9.117,92

10 602.56

3.036.12

3665.87

21.024.00

22 074.00

23 179.00

65020401

Im atamant secundar mfenor

6 386.73

1.473.25

3 906.93

371.75

634.80

4.477.00

4.701.00

4 936.00

65020402

Im atamant Secundar supei lor

19.347,26

7.493,57

6.37638

253837

2.938.74

15.725.00

16.510,00

• 7.337.00

65020403

imatamani profesional

688,48

151.10

3I9J5

125.80

92.33

822.00

863.00

906.00

650205

lnvalamant poslLceai

176.06

38,70

4820

32.16

56.30

130.00

137.00

144 00

j650250

Alte cheltuieli in domeniu!

i

im at amantului

597.73

1330

7.9»

57625

72.00

75.00

7«,00

Data: 22/32/2019       Tit:         pag: 13 -mii iei-

!

1

|     Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

6MJ2

SANATATE

17 765,63

11.83043

2.258,50

2453,90

1.123,00

I749l.ro

18.156,00

19 063.00

Ol

CHELTUIELI C’JRENTL

9.89943

3.926.80

2.25840

2453,90

1.160,33

7453,00

7.931,00

8327,00

M

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.86240

3.926,80

245840

2453,90

1.123.00

7.553.00

7.931,00

8327.00

510!

Iransfetur* curente

8.332.50

2.467.10

2.25840

2.503,90

1.103,00

510103

Acțiuni dc sanaute

8.332,50

2.467,10

2.25840

1503,90

1.103.00

5102

Transferuri de capi ta!

*429,70

1.459,70

50.00

20.00

510212

Transfcrun pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.529.70

1.459,70

50,00

20,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3733

3733

5501

A Transferuri tnlcrnc

3733

3743

550118

Alte transfcnni curente interne

3733

3733

7(1

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 903.43

7.903,43

9.738.00

10.225.00

IC 736.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 903,43

7.903.43

9 738.00

10445.00

10 736.00

7101

Active fixe

7 903.43

7.903,43

;    7ioiot

Construcu:

7.902.43

7.902.43

|    3«U3O

Alte active fixe

1.00

1.00

i «

Plau efectuau in anii prcccdenu si

»

recuperate tn anul cureni

-37,33

-37.33

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE rN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-37.33

-3733

«Ol

Plan efectuate in anii prccedenii si

1

recuperate in anui curent

-37 33

-3733

1    850101

Plau eicctuatc m anu prcccacnu si

recuperate in anul curent in secțiunea

i

de funcționare a bugetului tocai

-3733

-3733

«toioc

Scrvicu medicale in unitati sanitare

cu paturi

17.765.63

11 83023

2.258,50

2.553,90

1.123,00

17.291,00

18.156,00

19 063,00

16602060}

Spitale generale

17 765,63

II.830J3

2.25840

2453,90

1.123,00

17.291.00

18.156,00

19 063.00

6702

I

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

41.863.72

21.016.34

6 891,90

10 99947

1956.11

31124,00

33.730.00

35.418.00

CHELTUIELI CURENTE

37.668,23

14 9l6.nl

6.903,42

11.993.08

3.715.12

29 869.00

31.363,00

31932,00

w

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.048.60

1.000,00

1.156.00

1.016,00

876.60

3.771,00

3.960.00

4 J58.00

1001

Cheltuieli salan»'c in bani

3.821.60

980.00

991.00

991.00

859.60

100101

Salam de baza

3.388.60

852.00

845,00

839.00

85160

100106

Alte spor un

20.00

5,00

1.00

7,00

7.00

100113

Drepturi de ileiegarc

1.00

1,00

! (XII 17

Indemnizații ac hrana

315.00

90.00

95,00

95.00

35,00

KXH3II

Alic drepturi sal.uialc in bani

97,00

32,00

50.00

50.00

-35.00

1002

Cheltuieli salariile in natura

140,00

140.00

100206

Vouchcre dc vacanta

I4U.00

140,00

r

|     Cod

i

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll!

Trim.1V

A

B

1-H4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

1003

Contnbutii

17.00

20,00

25,00

25,00

17,00

100307

Ccntnbuua asigura tone pentru munca

•7,00

20,00

25.00

25.00

17,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1127727

7.666,31

2.03732

40525

1.161,19

9.110,00

9.639.00

10 123.00

2001

Bunuri st servicii

6.722.20

5.760,10

•47.00

-170,00

215,10

20010!

Furnituri de birou

10,00

5.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

ts.oo

40,00

25,00

13.00

10,00

i    200103

încălzit, iluminai c forța motrica

1.675.00

753,00

398,30

361,70

155,00

|     2001IU

Apa. canal st salubritate

725,10

140.10

152.00

342,00

91,00

20UIM

Carburanți si li.brifianli

46,10

•4.00

15,00

-50,00

-2.90

200106

Piese de schimb

11.00

23,00

45,00

20.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv

internei

16.00

10.00

2.00

2.00

2.00

200)30

Alte bunuri si scn icu pentru

înlrtlincTC st funcționare

4.074,00

4.705.00

204.70

-165.70

30,00

2002

Reparații curent:

991.11

300,61

550,00

16730

-20.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101,60

200401

Medicamente

1.00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

2IKM03

Reactivi

5.00

5,00

200104

Dezinfcctanu

95,00

95,00

j    2<«5

Bunuri dc natura obiectelor dc un entar

219,25

191,00

56,00

-29,00

125

200330

Alte obiecte dc inventar

219,25

191,00

56,00

-29,00

125

f 2006

Deplasați, detas- r.. transferări

1,00

1,00

!     20U60I

Deplasări interne, detașau. transferau

1,00

1.00

2013

Pregătire profesionala

40,00

10,00

40.00

-10.00

2014

Proiectil muncit

34.90

21,00

3,00

10,00

I     2030

Alte cheltuieli

3.161,11

1.211,00

54132

436,75

901,14

|     2U3OO3

Prime de asigurare non-naU

1.00

1,00

1    203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.160.11

1.2(0,00

54132

436,75

901.14

Si

TITLUL V’. TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14.394.13

3.65330

3 612.90

5311.90

1.746.73

11.364,00

11 932.00

12.52t.00

5101

Transferuri curente

14254.13

3.65330

3.612,90

5.311.90

1.606.73

510101

Transfctuii către instituțiile publice

14254,13

3.65330

3.612,90

5.311.90

1.606.73

5|Q2

Transferuri de capiu.

140.00

140.00

51022**

Alte transferuri dc capital către

instituui public*.

140.00

140,00

5b

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

90,00

90.00

5601

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

Regional» (FEDRț

90,00

90,00

56010.»

Cheltuieli ncciigibile

90.00

90,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.492,93

5.492,93

860,00

903.00

*>48.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.492,93

5492.93

58010!

Finanțarea naiionala

2.788,31

3078,87

-290.56

J     580102

Finanțarea extena ncrambursabila

2.096.63

2396,63

-300.00

580KB

Cheltuieli nccligibile

607,99

17,43

590,56

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.364,60

2377.00

27.00

-233.00

-6.40

4 694.00

4.929,00

5.175.00

5911

Asociații«iundain

1.759.00

2.050.00

-260,00

-31.00

5912

Susținerea cuiicior

500,00

500.00

5940

Sume aferente pcrsoanclot cu handicap

ne încadrate

105.60

27.00

27.00

27.00

24.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.262.46

6.03834

-993.71

-78X17

2.255.00

2367.00

2.486.00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

4.262.46

6 038.34

-993.71

-782,17

2.255.00

2367.00

2.486.00

7101

Active fixe

4262.46

6.038.34

-993,71

-782.17

710101

Construcții

3.135.29

3.793,34

-658,05

710101

Mobilier, aparatura birotica si alte

acuve corporale

6.00

6.00

710130

Alte active fixe

1.121,17

2.239,00

-993,71

-124.12

M

Plan cfecl'iaic in anii precedenu si

recuperate in anul curent

-66,97

-8,61

-11.52

-46.84

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-66,97

-8,61

-11,52

-46,84

«50!

Plăti efectuate in ann prccedenii si

1 |

recuperate in anul curcnl

-66,97

-8,6!

•11.52

-46.84

|     »5«J!0i

Plan efectuate in anii prcccdenti s>

I

recuperate in anul curent in secțiunea

i

de funcționare a bugetului local

-66,97

-8,61

-11.52

-46.84

*>70203

Servicii culturale

6.344.10

2.097,60

1.816,00

1354.50

876,00

6636.00

6.968.00

7.316.00

67020304

instituții public^ de spectacole si

1

concerte

5807.00

1.788,00

1.738.00

1.425.00

856.00

5 777.00

6 066.00

6369.00

67020330

Ahe semen culturale

537.10

309,60

78.00

12930

20.00

859.110

902.00

947.00

670205

Servicii recreative s» sportive

34 119.62

17.918,74

4.675.90

9.444.87

2.080.11

24 043.00

25.246.00

26.510.00

67020501

Sport

9.296.83

2.865.30

1 944,90

3.626.90

859.73

4.288.00

4.502.00

4.727,00

t>?G20502

Tineret

550,00

550.00

1.163.00

1.222.00

1.285.00

67020503

Întreținere «radiru publice, paicuri

zone tern, baze spurtnc st de agrement

24 272.79

14.503,44

2.731,00

3.817,97

1.220,38

18.592.00

19.522,00

20.491.00

1

1

j    Cod

i

Denumire indicator

Prevederi a

nuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Tritn.111

Trim.IV

A

B

1-3+4*546

2

3

4

5

6

7

8

9

i «7(0(16

Sen icn religioase

5lKJ.U0

500,00

667,00

700.00

735.00

|o7C25O

Alte sen icu in domenii? culturii.

1

recreen $1 religiei

9GJ.OO

500,00

400.00

778.00

816.00

357,00

«02

ASIGURĂRI si ASISTENTA sociala

61.7613$

18177.40

20027.60

14.729.00

3.12735

60 511,00

60 518.00

63 477.00

ui

CHELTUIELI CURENTE

61.534,92

11.405,55

20 071,30

14.77131

8.286,76

60.518,00

60.518,00

63477.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

29.202.03

7.415,95

11.101,50

1.026.00

2.65833

5.138.40

5.138.40

5.228,40

inoi

Cheltuieli salanak tn ’iani

27 613,23

7.237,95

9 147.00

7.333,00

2695.28

1 100)01

Salarii dc baza

24 412,50

6460,95

1.773,00

6.105.00

237335

100105

Spoeun pentru condiții de muncc

445,00

111.00

120,00

112,00

95.00

ÎIJ0I06

Alte spoturi

62,00

15.00

23,00

17,00

7,00

100113

Drepturi de delegare

0.01

1.00

•0.92

10011?

Indemnizații de hrana

2.460,65

509,00

151.00

849.00

251.65

100130

Alte drepturi s ’lanale m bani

233.00

134.00

10,00

50.00

-31,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

961.10

104530

25.00

-101,70

IUO206

V ouencre de vacanta

961.10

1.04530

25,00

-101,70

1003

Contribuții

620.00

171.00

209.00

161,00

65.00

:ou3o7

Contribuția asiguratone pentru munca

620,00

171.00

209.00

161.00

65.00

20

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

1.397.99

2.44230

2.953.91

1.510.13

1.491,40

780.00

780.00

780.00

2001

Bunuri si semen

1.971,11

614.30

344,65

235.63

283,05

200101

Furnituri de birou

137.16

5,00

5934

39,62

34,00

i 200102

Materiale pentru cumeme

3130

2430

15.00

-3,00

1     200103

incaiziL iluminat fi forța momea

705,50

33330

335,00

49,00

-12.00

‘     200104

Apa. canal si salubritate

229,00

105,00

115,00

9,00

200105

Carburant! si iubtifianti

6.55

11,00

2,00

-6,45

‘ 200)06

Puse de schimn

14.05

6,50

«J5

-1,00

|    2001G7

Transport

2150

7.00

1.00

7,00

A50

i     2U)IO>

Posta, telecomunicații, radio, tv

1

ui temei

40630

115.10

131,00

40,50

69,00

j     200109

t

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

70,92

10,50

17,41

12.01

31,00

1

20013b

Alte bunun si servicii pentru

1

intre tinere si funcționare

355,00

31,00

37.00

62.00

168.00

?      2<xî2

Reparau: curente

155,77

31.00

21.00

103.77

|    2003

Hrana

574.56

109.00

157,56

121.00

117.00

2(K>3o:

1 ir ana pentru oameni

574.56

109.00

157,56

121.00

187.00

!     2004

Medicamente si inatexiate sanitare

11.50

10.00

4.00

4,50

|     2OU4O!

Medicamente

4.00

2,00

1.00

1.00

|     21X1402

Materiale sanitare

1.50

1.00

0.50

200404

Dennfcctsnti

13,00

7,00

3,00

3,00

i     2005

Bunun dc natura obiectelor de intentai

7230

4430

13.00

10,00

i

j     Cod

i

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

'     5

Estimări 2022

TOTAL

din ore credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim.111

Trim.IV

±

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

3

9

2110501

Uniforme a c: hi pomeni

1,00

MO

-0.50

200530

.Vile obiecte de inventat

71.50

43,00

11,00

10,50

i     2006

Deplasări. det'sari. uansferari

5,91

1.70

4.00

2,00

-1.72

200601

Dcpiasart interne, delăsări. transferau

5.91

1.70

4.00

2.00

-1.72

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

3.30

1.00

1.00

130

2012

Consultanta w expertiza

3,00

3,00

-6,00

I

2013

Pregătire profesionala

19.00

11,00

2,00

6,00

2014

Proiect:? munci.

16.00

1.00

10.00

3,50

130

2019

Contnbulii ale administrației publice

locaic la realizarea unor lucrați si

sen teii de interes public local, in baza

unor comentu sau contracte de asociere

5527,00

1.700.00

1 100.00

1.100.00

927.00

2030

Alte cheltuieli

2720

15,00

3720

-25,00

203003

Pnmv de asigurare non-i iats

2,00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25.20

15.00

3520

-25.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

53,49

40.01

14.17

1.13

-«.19

5501

A Transferuri interne

53,49

40.01

14.17

1.13

-1.19

<50iit

Alte transferuri curente interne

53,49

40.01

14.17

1.13

-1.19

<7

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22.570.56

1210,52

5.469,12

5.000,00

3.190,92

54.534.60

54334.60

57403.60

5702

Ajutoare sociale

22.570,56

1210.52

5.469,12

5.000.00

3.190.92

57<K0t

Aiutoare sociale in numerar

17170,32

5.710,40

5469,00

5.000,00

1.690.92

570204

T .cnetc cadou acordare pentru

cheltuieli sociale

4.70024

2.500.12

0.12

2200.00

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

309.15

309,15

5W)i

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDRt

309,15

30*). 15

!     StOIOl

Finanțarea naiiorala

29.17

29,17

<10102

Finanțarea exienia ncrambursabih

169,21

16921

510103

Cbdtuid: neciițibite

110.00

110.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1001.70

296.50

532.60

227.00

-54.40

65.00

65 00

65.00

5911

Asociam si fundam

470.00

130 00

370,00

-30,00

i     5<MU

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrau

531.70

166.50

162,60

227.00

-24.40

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

414.31

542.00

-57.62

71

TITLUL XIII ACTIVE NE FIN AN CI ARE

<i3i

542.00

-57.62

7101

Active fixe

414.31

542.00

-57,62

710101

Construcții

229.11

310,00

-10.12

1

1

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3M+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

7I0J0?

Mobilier, aparaturi; birotica si alte

active coiporale

6.00

6,00

7|l»i30

Alic active fixe

249,20

226.00

2320

84

Pliu cltcluaic in anii precedent) si

recuperate in anul curmi

-258.05

-70.15

-43.70

-42,31

-101.89

ts

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 Si RECUPERATE IN ANUL

-258,05

-70,15

-43,70

-4231

-101,89

j

850;

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate m anul curent

-258,05

-70.15

-43,70

-4231

-101.89

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-258.05

-70.15

-43,70

-4231

-101.89

680204

Asistenta acordata persoanelor ir. vai sta

5 41100

1.748.00

1 835.00

1.473.00

356,00

5 983.40

5.983.40

6073.4(1

680205

Asistenta sociala in caz de boli st

mvaliditati

29X14.00

7.123.00

1042230

8.930.00

3.338.50

54.534.60

54.534.60

57 403,60

68020502

asistenta sociala in caz de invaliditate

29814.00

7.123,00

10.42230

8.930.00

3.338.50

54.534.60

54.534.60

<7.403.60

6802li

Cresc

6.172.66

1.449.50

1.905,60

1.427.00

1.390.56

680215

Prevenirea excluderii sociale

5.098,32

2.510.40

60.00

300.00

2227,92

68021501

Ajutai social

5.091.32

1510.40

60.00

300.00

2227,92

680250

Alte cheltuieli tn domeniul asigurărilor

si wsimin socul;

15JU.27

6046.50

5 804.50

2.599.00

«14,27

68025050

Alte cheltuirii in domeniul asistentei

sociale

1526427

6.04630

5.80430

2.599,00

81427

7U0002

Partea IV-a Sciticii st dezvoltare

publica locuințe. mediu si ape

90.517.91

48295,50

17 601.10

11.424,50

13.196,8!

50.803.00

53.345,00

56012,00

7002

LOCUINȚE. SER VIOI SI DEZVOLTARE

14.943,29

5.842,80

4.225,60

2.56930

1305.39

14 654,00

15.388.00

16157.00

i

CHELTUIELI CURENTE

13.927.49

4.619.02

4.22133

143630

1643.44

11.981,00

12382,00

B 210,00

î

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925,10

1.096.30

976,00

644,60

3.133,00

3290,00

3.454.00

1001

1

Cheltuieli sal an ale in bani

3458,70

905.10

968,00

951.00

634.60

looint

Salam ac baze

3.172.60

820,00

871,00

155,00

626.60

100113

Drepturi de delegare

4.10

3,10

1.00

100117

Indemnizații de hrana

227.00

50.00

68.00

68.00

41.00

100130

Alte drepturi salanalc m bani

55,00

32,00

28.00

28.00

-33,00

1002

Cheltuieli salarul: in natur:

103.30

10330

100206

Vouenere de vacanta

10330

10330

|00î

Contribuții

80.00

20.00

25,00

25.00

10,00

100307

Contribuția asigur atone pentru munca

80.00

20.00

25.00

25.00

10.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10223.49

3.676,92

3.11623

1.445.50

1.984,84

8.781.00

9 222.00

9.68100

> 201)1

Bunuri st scoicii

7.322,73

2.620,92

1.823,80

1360.30

1317,71

• 200101

Furnituri de bunii

36,00

12,00

24,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

I-3+4+5+6

1

3

4

5

6

7

8

9

200102

Materiale pentru curățenie

21,00

9,50

940

2,00

2UU1O3

încălzit. iluminat si fora molnca

3.835,87

I.9IO.37

1,460,00

1203.00

1210,50

200104

Apa, canal si salubritate

229,00

95,00

40.00

70,00

24,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

32.00

1240

1940

200106

Piese de schimb

67,40

3420

6,00

2840

-MO

200107

îranspoi.

9,50

4,00

4.50

1,00

200idl

Poște telecomunicații, radio, tv.

mieros:

12,71

MO

MO

1,50

021

200109

Maternii si prusian de semeți cu

caracter funcțional

640

-4.00

-2.50

200130

Alte bunuri« senicu pentru

mtrctmere sj funcționare

1.05925

471,85

28030

42.30

264,80

2002

Reparații curente

1 OM.83

432,00

315.00

II140

22633

2WU

Medicamente si materiale sanitare

3,00

5.50

-240

20tM0»

Medicamente

1.50

1.50

200402

1

Materiale sanitare

MO

4,00

-240

!     2005

Bunuri de natura obiectelor de ini eniar

6920

24.50

34.00

15.70

-5,00

200530

Alte obiecte de inventar

6920

24.50

34.00

13.70

-5,00

2006

Dcplasan, detasan. transferări

3.70

120

1,00

140

200601

Deplasau interr.;. detașai:, transferări

3,70

u*

1.00

140

2012

Consultanta si expertiza

51,00

51,00

2013

Pregătire procesionala

020

0,70

-040

2014

Protecția muncii

8,10

8,10

2030

Alte cheltuieli

1 680.73

533,00

945,43

-42,00

24430

203001

Reclama si publicitate

2,50

1,00

140

203003

Prime de asigurare non-viata

173,50

12040

1,00

5200

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si semeți

1.504,73

41140

942,93

-94.00

24430

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62.00

17.00

16,00

15,00

14,00

67.00

70,00

74,00

5040

Sume aferente posoonelo» cu handicap

ncineadratc

62,00

17.00

16,00

15,00

14.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.103.91

1277.47

133.00

-306.56

2.673,00

2.106 00

2.947.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.103,91

1277,47

133,00

-30646

2.673.00

2,806.00

2,947.00

i     7101

Active fixe

1.103.91

1277,47

133.00

-306.56

i     71010!

Construcții

254,71

452.47

-197,76

710130

Alte acute fixe

849.20

825.00

133,00

-101.80

M4

Plată efectuate in anii precedent! si

recuperate ir. anul curent

-88.11

-53.69

-2.93

-31.49

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-88.11

-53,69

-2,93

-31,49

«0!

Plăti efectuate in ann preccdenti si

Data ; 22/12/2019 Tit:         pag» 20 -mi»

!     Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim i

Trim.ll

Trim.Il!

Trim.IV

1 A

B

i=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1

i ccuperatc in «nul curent

48,11

-53,69

-2,93

-31,49

85OIOI

Plăti efectuate in anii preicdcnti si

i

recuperate in anul curent in secuimea

de funcționare a bugetului local

-61.00

-51.22

-2.93

-6.85

850102

Plaii efectuate in anii precedenu si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-27.11

-2.47

-24,64

70020?

Locuințe

2.33732

986,60

65750

446,00

24742

3.177,00

3335,00

3.502,00

70020330

Atu cheltuieli iii domeniul locumiclai

2.337.32

986,60

65750

446.00

24742

3.177,00

3335.00

3.502,00

’00206

iluminat public si electrificări

6793,00

2.581,00

1.420,00

1.331,00

1.461.00

5.921,00

5.218,00

5 471.00

700250

Alte servicii m domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

5.812,97

227520

2.148.10

79250

597.17

5.556.IM)

6 835.00

T.IT’.OO

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

75 574.62

42.452,70

13.37550

8.855,00

10 891.42

36.149.00

37.957.00

39855.00

01

CHELTUIELI CURENTE

51 568.74

18 118.48

13.38636

8.850.00

11.213,90

30.783.00

32323.00

53.94O.IM1

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8 031.50

1.825.00

2.399.00

2.025,00

1.782,50

6.721.00

7.057.00

7 411.00

înot

Cheltuieli salanalc in Dan»

7.56030

1.785.00

2.042.00

1.991,00

1.74250

1DOJOI

Salarii de baza

6.667.00

1.570,00

1.735.00

1.735.00

1.627.00

inoiot,

Alte sporuri

57 00

34.00

24.00

12.00

-13.00

100115

Drepturi de delegare

1.00

1,00

100117

Indemnizații de iu ana

679,00

150,00

233.00

203,00

93,00

100130

Alte drepturi salanalc in bani

156.50

30.00

50,00

41.00

3550

;     io>2

Cheltuieli satanele in natura

302,00

302.00

i(JU20(>

Vouchcrc de \acanla

302.00

302,00

IUU3

Contr ibuln

169,00

40,00

55.00

34,00

40,00

HKB(F

Contribuția asigaralonc pentru munca

169.00

40.00

55,00

34.00

40,00

i “

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

32.746.76

9.157,00

8362.36

5.668,00

9.559,40

22.833,00

23.976,00

25 175,00

2001

Bunuri si senieu

27.226,90

803430

7336,00

5.87150

5.977,90

' 200101

Furnituri de birou

5,00

5.00

j 200102

Materiale pentru curățenie

30.00

10,00

10.00

5,00

5.00

200103

încălzit, iluminai si torta motnca

860.00

445,00

180,00

210.00

25,00

200

Apa canal si sal.bntatc

3.706.50

1.550.00

5,00

1.50150

650.00

j     200105

Carburanți si lubnfianlt

1223,90

360.00

300.00

300.00

263,90

200106

Piese de schimb

75.00

10.00

15,00

15.00

35.00

1 200108

Posta, telecomunicații radio, tv.

1

internet

8.00

2,00

2.00

2.00

2.00

200109

Materiale m preș.an de seri ten cu

caracter funcțional

554,00

145,00

245.00

169.00

-5.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

1

întrelmcr." si funcționare

20.764.50

5312,50

6 574,00

3.676,00

5.002,00

' 2002

Reparain curente

974,00

580,00

550.00

-208.00

52,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

4

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200»

Hrana

21.00

21,00

200302

llratu puttr*' vumale

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35.00

35.00

200401

Medicamente

15.00

15.00

20M07

Materiale sanitare

20,00

20.00

2na<

Bunuri de natura obiectelor ck imentar

337.00

114,00

306,00

-50,00

-33,00

2OU53O

Alu obiecte de unentar

337,00

114.00

306.00

-50.00

-33.00

2O!3

Pregătire nrofeuonala

10.00

2,00

18,00

-10.00

1

i

2014

Protecția muncii

30,00

5,00

5.00

15.00

5,00

*030

Alte cheltuieli

4.112,16

365,50

14746

4240

3.55740

203003

Pnmc de asigurare non-viaU

70.00

25,00

10.00

25.00

10.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st senleii

4.012.16

34040

13746

17.50

3.54740

40

TULUL IV SUBVENȚII

1.039.00

1.091,00

1 145.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

10622.41

7.094.48

2.513.00

1.115,00

-170,00

5501

A Transfci un interne

10 622,41

7.094.48

2.513.00

1.115.00

-170.00

550112

Investit!! afe agmttlor economici cu

capital de stai

1 394.41

2.794,41

-1.400.00

550 UM

Alte transferuri curente interne

9228.00

4.300.00

2.513.00

1.115.00

1.230.00

1     59

TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI

161.00

42,00

42.00

42,00

42.00

190,00

19900

209,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neinc adiate

168.00

42,00

42.00

42.00

42,00

1       7(i

1

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.795.53

24.059,22

5,00

-261.69

2.O77.UO

2.I8O.OO

2219,00

i ii

TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE

23.795.53

24.059,22

5.00

-268.69

2.077,00

2.180,00

2289,00

j     7101

Acute fixe

23 795.53

2405922

5,00

-261,69

!     71010!

Construcții

22.91641

22.91431

2.00

710130

Alte active fixe

879.02

1.144,71

3,00

-261,69

i ■”»

OPERAȚIUNI FINANCIARE

287,50

28740

3289,00

3.454,00

3 626,00

1 11

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

287,50

287,50

3289.00

3 454,00

3.626.00

i *101

Rambursjn de credite externe

287.50

287,50

j     810105

Rambursări de credite aferente datoriei

I

publice externe iocak

21740

21740

44

Ptiu efectuate m anii prccedcnii si

1

recuperate m anul curcnl

-77,15

-12.50

-10.16

-5379

*5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

|

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-77.15

-1240

-10.16

-53.79

•     «SUI

Plan efectuate in anii prcccdcnb si

recuperate in anul curcni

-77.15

-12.50

-10,16

-53.79

‘     85010!

Plat1 efectuate m anii prcccdenu H recuperate m anul curcn* in secțiune5 de funcționare a bugetului locai

-77,15

-12,50

•10.86

-53.79

:---------------------------------------

j     Cod

!

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pLarilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim-lll

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

47.102,1!

14361.00

1332530

7.34930

11 866,11

20294.00

21.309.00

22375.00

74020501

Salubritate

15324,61

5.011,50

478730

3.52130

1.997.11

13.952.00

14650.00

15313,00

74020502

Colectarea, t axarea si distrugerea

deșeurilor

31.777.50

9.54230

8338.00

3.828.00

9.869.00

6.34200

6659,00

6.992,00

740206

Canalizarea s tratai ea apcior reziduale

2847231

27.191.70

50.00

130530

-974,69

15.855,00

16 648.00

17 480.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

65.039,15

28 64136

8.968,10

18.283,44

9.139,05

3837200

40.501,00

42527,00

8102

COMBUSTIBIL! SI ENERGIE

17.17331

9.39829

217020

3.096,00

2509.02

20306,00

21332,00

22 609,00

OI

CHELTUIELI CURENTE

10.718.66

5.983.44

1.17020

2096,00

1.469,02

20306.00

21332,00

22.609.00

20

TITLUL TI BUNURI S! SERVICII

1.170,20

1.170.20

2030

Alte cheltuieli

1.17020

1.17020

203030

Alte cheltuieli cu bunuii si servicii

1.17020

1.17020

40

TITLULIV SUBVENȚII

4.000,00

4.000.00

20.506.00

2133200

22.609.00

4030

Alte subvenții

4 000.00

4 000.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2571.50

2.475.50

96.00

550!

A Transferuri ’nlcmt

237130

2.47530

96.00

550112

Investim ale agenulor economici cu

capital de stat

2331.00

247530

62.50

550118

Alte transferuri curente interne

3330

3330

56

TITLUL VIU PROIECTE CL FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.976.96

3.507,94

2.000,00

-2330.98

5*03

Programe din Fondul dc Coeziune (FC)

2.976,96

3307,94

2.000,00

-2530,91

560303

Cheltuieli nccligibile

2.976,96

3.507,94

2.000,00

-2330.98

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.454,85

2.414,85

40,00

71

TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE

2.454.85

2 414,85

40,00

710!

Acthr fixe

2.454.85

2.414,85

40.00

710101

Construcții

2.440,00

2.400,00

40,00

7!U!3O

Alte active fixe

14,85

14,85

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4000.00

1 000.00

i ooo.oo

1.000.00

1 000,00

81

HTl-UL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4000.00

1.000,00

1 000,00

1.000,00

1.000,00

1102

Rambursări dc credite interne

4.000,00

1.000,00

1 .ooo.oo

1.000,00

1.000.00

110205

Rambursai! dc credite aferente datoriei

publice interne locale

4 (XXI.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

110206

EncTgic termica

8 000,00

1.000.00

1 000,00

1.000.00

5.000.00

20.506.00

2133200

22 609.00

I1O25O

Alte cheltuieli privind combusubib si

energia

9 17331

8.39829

1.17020

2.096.00

-2.490.98

84OJ

TRANSPORTURI

47.865,64

1925027

6.797,90

15.117,44

6.630.03

18.066.00

18.969.00

19.918.00

ut

CHELTUIELI CURENTE

27 844,93

8.12233

6.800.07

5.169.00

7.753.53

18.066.00

18.969.00

19.918.90

Iu

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684.00

300,00

17730

16200

4430

1.342.00

1.407.00

1478.00

UMJi

Cheltuieli salariate in bani

655,50

295.00

159,00

158,00

4330

s

Cod

1

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.Il!

Trim.IV

i *

B

1-4+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

■    iwioi

Salam de baza

585,50

272,00

138.00

138,00

37,50

!     100J06

î

Alte sporuri

11.00

4,00

3.00

3,00

1,00

100113

Drepturi dc delegare

13,00

5,00

4.00

3,00

1,00

100117

Indemnizații dc hrana

39.00

10.00

9.00

10.00

10.00

100130

z\llc drepturi saianalc ic ban»

7.00

4,00

5,00

4,00

-6,00

•002

Cheltuiri; sal an ale in natura

1440

1440

100206

Voucherc de vacanta

14,50

14,50

I

1003

Contribuții

14,00

5.00

4/M

4.00

1.00

100307

Contribuția asiguratonc pentru munca

14,00

5,00

4,00

4,00

1,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26.026,10

7115.33

6615^7

5.000.00

6.59520

16.318 00

17.135,00

17.992.00

2001

Bunun si servicii

1 001.90

941,00

192,40

•:,a>

-13040

• 201)101

Fumilun de birou

2.00

1.00

1.00

! 200102

Materiale pentru curățenie

0,50

040

2IKIIC3

încălzit iluminat st Iurta motnca

10.00

40.00

40.00

200104

-\pa. cana! si saiubnUU

6.40

5.00

1,40

201105

Carburant* ăi lubrifiant*

357.50

357.50

200106

Piese dc schimb

6.00

6.00

200101

Posta. telecomunicații. radio, tv.

internet

1,00

1.00

1     200109

Materiale si prestări de servicii cu

i

caracter funcțional

249,00

200,00

50,00

-1.00

|    200130

Alte bunun si ser. ku pentru

muetincrc si funcționare

299,50

330,00

100.00

-130,50

' 2002

Reparații cuientc

24.850.00

6.750.00

6.420,00

5.000.00

6.680,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

‘    20W0I

Medicamente

0.10

0.10

|     2005

Bunun dc natura obiectelor de inventar

0,50

0.50

20O530

Alte obiecte dc inventar

0.50

0.50

2006

Depiasar.. dclasan. transleran

2,00

1,00

1,00

20060!

ixoiasan interne, detasar., tiansferan

1.00

1,00

1 200602

Deplasau in sireinalatc

1.00

1,00

|    2013

Pregătire piolcsional’

1.00

-5.00

2014

Protecția muncii

11.00

10.00

1.00

|    2030

|

Alte cheltuieli

160.60

11223

2,17

4620

j     20300*

Pmnc de asigura e non-nata

28.00

28.00

203030

Alte cheltuieli cu bunur si sericii

132.60

8423

2.17

4620

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

313.00

402.00

422.00

|     5»

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN1Î/IÎ/29IS        ♦»«:

1

Cad

b*n urnire ladicafor

fteKttled&uuak buget2ttl9

Prevederi trimeNsuir buget 2cs9

EeHmari 2020

£»->»>» >i IUI

Es<bu»rl 2912

TOTAL

dta care crnllt; bugeurc de&liniU Simigerii ph Iilor mimate

Trta I

Trlra.il

Ttitn.il l

Trim.IV

A

B

1-3MHN6

2

I

4

s

6

•»

S

9

EXl£fWEL'i:RA{4«URSAB(t£ AFERENTE

FINANCUR20I4-20IV

1 IW.W

! 109.13

5Ul

Plasate Jin Fondul Euopean Cv^hmUtc lteg*alil(FEDRl

I ÎD9.43

J I09.U

Fizaztaro viktnch

215.13

213.13

58O1V?

t maniate a C33cm3 ncranAurssb'la

WLW

iM.oo

59

TITLUL XI ALTE CrtELWlEtî

25.W

J.0Q

7.»

7,00

116

2J.tm

23.00

2b oo

S’MO

t’sme atocftu țwmXJKlu cuhwdiCvp

25.03

7.00

7,oe

7.U0

4.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20W0J!

11 ih,ii

10.011.41

-1.107.30

71

TITLUL XUI ACTIVE N£FIHANC1ARE

2O&RL3I

11 129.17

100! 1.44

•1.107 JO

ÎJHÎ

Aijrvc fixe

29.MU.3l

H 129.17

10 011.44

-I.IB7.3O

HS10I

CoMinssai

17 997.90

1.70.93

9

-451.1?

ÂHCXUIC fivc

2<Mh4î

234124

14960

•441.43

Jt4

FLu clctiua® ta -'mi p;cs.r«fc-^» m

Kcspciate mvbJtwcra

-19.69

•1.23

•2.17

•IR2fl

W

TITLUL XIX PLĂTI Ef£C TOATE IN ANH

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

•19.60

-1,23

-2.U

-IR»

3?ai

Plai cfccwtk m woi ps.'-iJurti st

«xupctUv 23 tnui ucvai

•19.60

-L23

-2.11

•IR»

PE» c&au&c n -.ia ^CitAnU a

Mc m aaid tttfKflt ta tcUtfc.-':

ic fc&vt;onM< * bw^uwus ioc ti

•J1.CU

-L»

-2.17

•14.60

i 3-Mllu:

riuU efcuvj’.il M «IU p-.CvtikMl St

«ccupcjstc n. iraîL tusj?.is set iitxics

4e Oc/iNu: c a bugeftths focal

-1.60

•1x0

Tnnsport ruikr

46 !5o.M

U 029.17

6 42U.UO

13.» 9 tiu

6662 33

15.130.00

ll7U.ua

16.611.00

1*0203»

Stia/i

46.130.70

U 1129.1 î

6420.00

15 «1900

645235

li.l.W,es

13 K«x»

it.Ml.SO

1402»

Ah: țhcliwtch ts 6o>r>cii>vJ bomponunloc

1 714.94

L22U«

373.ro

161,41

-3230

2 9îâ.eo

3411JX1

3.237.»

9W2

EXCEDENWEFiCTT

EXCEDENT/DEFICn                   ,

<.'•     .2»M22«

•47 512.46

-24433.09

1 517.70

4L137J7

___

•t ;\


PREȘEDINTE DE ȘEDlbțJĂ ILIE BÎRZUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU OVICIÎNTOCMIT


ROMÂNIA                                                                        ANEXA 1A1

JUDEȚUL BACĂU                                                               LA HOTĂRÂREA NR. 4S0 DIN 23.12.2019

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data; 22/12/2019 Ttt;_________pag; 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

di» care

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim i

Trlm.ll

Trim. iri

Trim.IV

J

A

B

i-344+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

307.0i0.94

79.045.97

65.84230

64.057.53

98.065,24

OOO2O2

I VENITURI CURENTE

307.004,02

79.04 i,97

65.84220

64.05733

98 062.32

GOO3O2

A. VENII URI FISCALE

258.842.01

78.469.76

50.065,00

52.25532

78.051,73

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

129.919.75

32.558.86

32.634.00

32.484.00

32 242.89

030002

Al .2 Impozit pe venii, profit si câștiguri

din capital de ia persoane fizice

129.919.75

32 558,86

32 634.00

32.48i.00

32242,89

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203,75

329,86

405,00

255.00

2)3.89

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliara din

patrimoniul personal

1203,75

329.86

405.00

255.00

213,89

0402

CO FE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128.716,00

32.229,00

32 229.00

32.229.00

32.029,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

j

venir

128.716,00

32229.00

32 229,00

32229.00

32 029,00 {

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

52266.34

24.36030

11 548.00

6937.00

9.420.84 !

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

52.266,34

24.36030

11 548.00

6.937.00

9.420,84

070201

lraijroz.it si laxa pe clădiri

40.116.34

19.80730

7 750.00

5.167.00

7 391.84

070202

impozit si taxa pe teren

7.529.00

3227.00

2.251,00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.396,00

689,00

804.00

459.00

444.00

070250

Alte impozite si uxe pe proprietate

1225.00

637,00

743.00

125.00

420,00

10VU02

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

73.805,92

20.700,40

5 883,00

10 834.52

36.388.00

1102

SUME OEFALCATE DIN TVA

53.30930

14 041,00

1 304.00

4.056.00

33.90830

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 9

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

15.759,50

13.606,00

897,00

609,00

647,50

i10206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

35.682,00

2.841,00

32.841.00

Ii0209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606,00

420.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9,40

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.751,00

118,00

524,00

1.061.00

48,00

150201

Impozit pe spectacole

989.00

52,00

382,00

530,00

25,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

762,00

66,00

142,00

531,00

23.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

18.736,02

6.532,00

4.055,00

5.717,52

2.431,50

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6.100,00

3.502,00

5.263,02

2.235,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

454,50

196,50

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2.000,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2.000,00

180250

Alte impozite si taxe

2.850,00

850.00

2.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

290002

C. Venituri nefiscale

48.162,01

57221

15.777’0

11.802,01

20.010,59

300002

C! Venituri din proprietate

13.311,00

3.515,00

3.619,00

4.650,00

1.527.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

13.311,00

3.515,00

3.619,00

4.650,00

1.527,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

515,00

15,00

200,00

200,00

100.00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.916,00

3.250,00

2.989,00

2.500,00

1.177,00

300250

Alte venituri din proprietate

2.880,00

250,00

430,00

1.950,00

250.00

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

34.851,01

-2.942,79

12.15820

7.152,01

18.483.59

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

10.834,76

2.189,00

2.669,00

2.395,00

3.581 76

330208

Venituri din prestan de servicii

8.315,00

1.900,00

2.368,00

2.017,00

2.030,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crcse

440,00

132,00

154,00

88,00

66.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

70,00

40,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

2.009,76

117,00

137,00

280,00

< .475.76

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65,00

76,00

43,00

35,00

3502

AMENZI, PENALITATI Si CONFISCĂRI

7.632,00

2.255,00

2.563,00

1.464,00

1.350,00

35020i

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2289,00

705,00

690,00

394,00

500,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

5.343,00

1.550,00

1.873,00

1.070,00

85O.OC

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IÎI

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12.045,00

6.850,20

3.250,00

13.714.79

360206

Taxe speciale

22.222,20

11.500,00

6.100,20

2.500,00

2.122.00

360250

Alte venituri

13.637.79

545,00

750,00

750,00

11 592.79

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-19.694,74

-19.496,79

0.01

-197,96

370201

Donații si sponsorizări

0,04

0,04

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-30.901,23

-19 496,79

-10.275,29

-1.129,15

370250

Alte transferuri voluntare

11206,45

10.275,30

931,15

410002

IV. Subvenții

6,92

4,00

2,92

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

6,92

4,00

2.92

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

6,92

4,00

2 92

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

6,92

4,00

2.92

5002

TOTAL CHELTUIELI

308.330,94

94.686,15

90.277,29

62.539,83

60.827.67

0!

CHELTUIELI CURENTE

284.720,75

87.581,82

84.420,44

56.631,74

56.086,75

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65.422,63

16.278,55

21.214,15

17.121,60

10.808,33

1001

Cheltuieli salariale in bani

62.158,68

15.909,05

18.836,00

16.733,40

10.680,23

100101

Salarii de baza

55.651,45

14.307,95

16.727,40

14.725,20

9.890,90

100105

Sporuri pentru condiții de munca

445,00

118,00

120,00

112.00

95,00

100106

Alte sporuri

150,00

58,00

51,00

39.00

2,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

afara unitatii

393,00

97,00

115,00

115.00

66,00

100113

Drepturi de delegare

48,78

29,10

16,00

12.60

-8,92

100117

Indemnizații de hrana

4.494,95

955,00

1.494,60

1.450,60

594.75

100130

Alte drepturi salariale in bani

975,50

344,00

312,00

279,00

40,50

1002

Cheltuieli salariaie in natura

1.875,15

1.951,45

25.40

-101.70

100206

Vouchere de vacanta

1.875,15

1.951,45

25,40

-101,70

1003

Contribuții

1.388,80

369,50

426,70

362,80

229.80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.388,80

369,50

426,70

362.80

229,80

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

127.233,93

42.533,45

37.984,40

18.501,91

28.214,17

200!

Bunuri si servicii

65.326,69

26.776,32

16.786,82

10.105,62

11.657,93

20010!

Furnituri de birou

713,65

201,35

343,54

116,82

51,94

200102

Materiale pentru curaleme

505,69

84,00

221,10

150,10

50.49

200103

Încălzit, iluminai si forța motnca

22.285,03

9.986,94

5.526,10

2.835,35

3.936,64

200104

Apa, canal si salubritate

6.535,67

2.280,71

794,84

2.376,37

1.083,75

200105

Carburanți si iubnfianti

1 691,05

816,50

329,00

268,50

277,05

200106

Piese de schimb

431,75

178,70

131,30

94,05

27.70

200107

Transport

150,93

48,20

62,00

29,85

10.88

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.556,09

569,50

637,55

231,95

117,09

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.098,93

427,89

387,31

217,11

66,62

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

30.357,90

12.182,53

8.354,08

3.785,52

6 035,77

2002

Reparații curente

33.174,65

8.231,46

11.390,57

5.512,2!

8.040,41

2003

Hrana

595,56

130.00

157,56

121,00

187,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

20030!

Hrana pentru oameni

574,56

109,00

157,56

121,00

187.00

200302

Hrana pentru animale

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

160,10

144,80

7,60

4,10

3.60

200401

Medicamente

22,00

18,70

2,10

1,10

0,10

200402

Materiale sanitare

25,10

26,10

-1.50

0.50

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectând

108,00

95,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.280,47

653,80

2.922,10

-387,20

91,77

200501

Uniforme si echipament

10,30

7,50

2,50

0,30

200530

Alte obiecte de inventar

3.270,17

653,80

2.914,60

-389,70

91,47

2006

Depiasari, detasan, transferări

123,38

44,60

29,00

54.30

-4,52

200601

Deplasan interne, detasari, transferări

116,68

36,60

28,40

53,30

-1,62

200602

Deplasau in stramatate

6,70

8,00

0,60

1,00

-2,90

2009

Materiale de laborator

0.40

2,00

1,00

-2,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

40,30

19,50

13,50

10,00

-2,70

2012

Consultanta si expertiza

648,00

282,00

232,50

139,50

•6,00

2013

Pregătire profesionala

197,90

32,70

155,50

-6,67

16.37

2014

Protecția muncii

120,60

53,90

34,70

29,50

2,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.468,46

2.469,04

2.606,60

1.830,10

1.562,72

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

156,00

125,00

5,00

26,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

85,22

60,00

25,22

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

70,78

65,00

5,00

0,78

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

0,50

1,00

-0,50

2030

Alte cheltuieli

14.940,92

3.569,33

3.640,95

1.088,45

6 642,19

203001

Reclama si publicitate

960,40

203,50

322,50

529,50

-95,10

203002

Protocol si reprezentare

1,50

-1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

277,50

175,50

13,00

79,00

10.00

203004

Chirii

432,50

152,50

111,00

10b,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

13.270,52

3.036,33

3.194,45

373,45

6 o6629

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.281,50

2.604,10

2.324,50

2.270,40

2.082,50

300!

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.114,00

2.504,10

2.304.50

2.270,40

2.035.00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.114,00

2.504,10

2.304,50

2.270,40

2.035,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

167,50

100.00

20,00

47.50

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

167,50

100,00

20,00

47,50

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.000,00

4.000,00

4030

Alte subvenții

4.000,00

4.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20,00

20,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale                              ț

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

I

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5004

fond de rezerva bugetara la dispoziția

autonratilor locale

20,00

20.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.299,33

9 482,40

9.586,40

11.073,80

5 156,73

5101

Transferuri curente

35.299,33

9 482,40

9.586,40

11.073,80

5 156.73

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.966,83

7.015,30

7.327,90

8.569,90

4 053,73

510103

Acțiuni de sanatate

8.332,50

2.467,10

2.258,50

2.503,90

1.103.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

12.811,10

5.371,30

3.524,17

2.212,63

1.703.00

5501

A. Transferuri interne

12.761,10

5.371,30

3.524,17

2.162.63

1 703.00

550118

Alte transferuri curente interne

10.893,10

4.936,30

3.117,17

1.556,63

1.283.00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606.00

420.00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

50,00

50,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

50,00

50,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23.694,06

8.240,52

6.122,62

5.302,00

4.028,92

5702

Ajutoare sociale

23.694,06

8.240,52

6.122,62

5.302,00

4.028,92

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.980,32

5.740,40

6.109,00

5.302,00

1.828.92

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.700,24

2.500,12

0,12

2.200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.958,20

3.071,50

3.664,20

149,40

73,10

5901

Burse

3.059,39

66,90

2.912,09

6,43

73,97

5911

Asociații si fundații

2.229,00

2.180,00

370,00

-260,00

-61,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.III

Trim.IV   i

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

71,91

13,20

75,61

33,07

-49,97

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

1.097,90

311,40

306,50

369,90

110,10

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.354,20

7.287,50

5.950,40

5.950,40

5 165.90

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.354,20

7.287,50

5.950,40

5.950,40

5.165,90

8101

Rambursări de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

8102

Rambursări de credite interne

24.066,70

7.000,00

5.950,40

5.950,40

5 165,90

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

24.066,70

7.000,00

5.950,40

5.950,40

5.165,90

84

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-744,01

-183,17

-93,55

-4231

-424,98

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-744,01

-183,17

-93,55

-42.31

-424,98

8501

Plat! efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-744,01

-183,17

-93,55

-12,31

-424,98

85G1OI

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-744,01

-183,17

-93.55

-42,31

-424,98

510002

Partea l-a Servicii publice generale

59.878,34

17.700,90

15.285,65

13.901,90

12.989.89

5102

AUTORITAT! PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

43.332,44

12.674,90

11.339,90

10.395,80

8.921,84

01

CHELTUIELI CURENTE

23.402,05

6.687,47

6.410,39

5 445,40

4.858,79

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+5 tf,

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.318,50

4.009,00

4.366,00

4.093,00

3.850,50

1001

Cheltuieli saiariale in bani

15.695,50

3.921,00

4.004,00

4 003,00

3 767.50

iOOlOi

Salarii de baza

14.303,00

3.590,00

3.600,00

3.600,00

3.513.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

393,00

97,00

115,00

115,00

66,00

100113

Drepturi de delegare

26,00

14,00

11,00

10,00

-9.00

I001I7

Indemnizații de hrana

607,50

120,00

188,00

188,00

111,50

100130

Alte dreptun saiariale in bani

366,00

100,00

90,00

90,00

86,00

1002

Cheltuieli saiariale in natura

272,00

272,00

100206

Vouchere de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

351,00

88,00

90,00

90.00

83.00

i00307

Contribuția asiguratone pentru munca

351,00

88,00

90.00

90,00

83,00

20

TITLUL 1! BUNURI Si SERVICII

6.917,55

2.636,47

2.002,39

1.310,40

968,29

2001

Bunun si servicii

3.272,13

1.572,87

1.066,50

519,90

112,86

200101

Furnituri de birou

386,00

150,00

186,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

32.00

9,00

9,00

14,00

200103

incaizit, iluminat si forța motrica

256,00

200,00

37,00

9,00

10,00

200104

Apa. canal si salubritate

47,00

15,00

9.00

23.00

200106

Piese de schimb

175,00

100,00

55,00

20,00

200107

Transport

30,40

21,00

6,50

2,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

îniemet

680,00

310,00

310,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

4,00

-9,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

1.665,73

762,87

450,00

350,00

102,86

2002

Reparații curente

40,00

30,00

20,00

-10,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

50,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

60,00

50,00

10.00

2006

Deplasări, detasar,, transferări

45,00

25,00

15,00

5,00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

40,00

20,00

15,00

5,00

200602

Deplasări in stramatate

5,00

5,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

30,00

15,00

10,00

5,00

2014

Proiecția muncii

10,00

5,00

5.00

2030

Alte cheltuieli

2.830,42

693,60

636,89

639,50

860.43

203001

Reclama si publicitate

950,50

200,00

321,00

529,50

-100,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

1.447,92

343,60

205,89

898,43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166,00

42,00

42,00

42,00

40.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

166,00

42,00

42,00

42,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.066,70

6 000,00

4.950,40

4.950,40

4 165,90

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.066,70

6 000,00

4.950,40

4.950,40

4.165,90

8102

Rambursări de credite interne

20 066,70

6000,00

4.950,40

4.950,40

4.165,90

8i0205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.066,70

6 000,00

4.950,40

4.950,40

4 165,90

84

Plăti efectuate in anii preccdenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-136,31

-12,57

-20,89

-102.85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-136,31

-12,57

-20.89

-162.85

8501

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate m anul curent

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

850101

Plăti efectuate in anii precedcnti st

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.108,40

2.296,90

1.616,25

1.235,70

1.959,55

0!

CHELTUIELI CURENTE

7.123,18

2.307,57

1.617,73

1.235,70

1.962,18

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.235,00

736,50

845,85

757,60

895,05

1001

Cheltuieli saiariale in bani

3.104,65

720,00

761,00

742,40

881.25

100101

Salarii de baza

2.897,25

684,00

706,40

689,20

817.65

100113

Drepturi de delegare

3,60

4,00

-0,40

100117

Indemnizații de hrana

150,80

22,00

46,60

34,60

47,60

100130

Alte drepturi saiariale in bani

53.00

10,00

8,00

19,00

16,00

1002

Cheltuieli saiariale in natura

68,55

68,15

0,40

100206

Vouchere de vacanta

68,55

68,15

0,40

1003

Contribuții

61,80

16,50

16,70

14,80

13.80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

61,80

16,50

16,70

14,80

13,80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.266,18

982,07

242,88

19,10

1.022,13

2001

Bunuri si servicii

431,48

222,27

124,80

52,40

32,01

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

116,68

80,97

2030

11,60

3,8!

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IIH

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa. canal si salubritate

26.20

20,30

10,30

5,30

-9.70

200105

Carburanți si lubnfianti

20,00

13,00

2,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

5,50

5,50

3,00

2,00

-5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

40,00

19.00

14,00

12.00

-5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

28,50

15,00

9,00

-3,00

7,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretmere si funcționare

137,10

43,00

46,20

15,50

32.40

2002

Reparații curente

35,00

35,00

2004

Medicamente si materiaie sanitare

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiecteior de inventar

172,50

187,50

11,50

0,50

-27,00

200530

Alte obiecte de inventar

172,50

187,50

11,50

0,50

-27,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

14,40

9,00

1,60

6,20

-2,40

20060!

Deplasări interne, detasari, transferări

13,70

6,00

1,00

6,20

0,50

200602

Deplasări in străinătate

0,70

3,00

0,60

-2,90

2011

Cârti, publicam si materiale

documentare

0,50

2,00

-1,50

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

4,00

3,00

2,00

1,00

-2,00

2014

Proiecția muncii

2,80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

dispozițiilor legale

0,50

1,00

-0.50

2030

Alte cheltuieli

1.602,00

517,50

102,48

-41,50

1.023,52

203001

Reclama si publicitate

7,40

2,50

4,90

203002

Protocol si reprezentare

1,50

-1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chim

0.50

2,50

1,00

-3.50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.591,10

510,00

101,48

-40,00

1.019,62

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20,00

20,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

auioritatiior locale

20,00

20,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.566,00

580,00

520,00

450,00

16,00

5501

A. Transferuri interne

1.516,00

580,00

520,00

400,00

16,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.516,00

580,00

520,00

400,00

16,00

5502

B.Transferuri curente in strainatate

(către organizații Internationale)

50,00

50,00

550204

Alte transferuri curente in stramatate

50,00

50,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9.00

9,00

9,00

9.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

850!

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66,00

56.00

1001

Cheltuieli satariaie in bani

249,00

65,00

64,00

64.00

56,00

100101

Salarii de baza

225,00

59,00

59,00

64,00

43.00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

4,00

3,00

5,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8.00

2,00

1,00

-3,00

8.00

1002

Cheltuieli salariate m natura

6,00

6,00

100206

Vouchere de vacanta

6,00

6,00

1003

Contribuții

6,00

2,00

2,00

2,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2.00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

245,00

118,30

70,10

53,10

3,50

2001

Bunuri si servicii

77,00

51,00

18,00

7,00

1.00

200101

Furnituri de birou

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

2.00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

intretmere st funcționare

20,00

10,00

5,00

5.00

2002

Reparații curente

5,00

5,00

-5,00

-5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,90

0,60

0,10

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0,20

8.20

1,00

1,00

-10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.H!

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

0,20

8,20

1,00

1,00

-10,00

2006

Deplasări, detasan. transferări

1.00

-1.00

200601

Depiasari interne, detasari, transferări

1,00

-1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0.50

0,50

2013

Pregătire piolesionala

1,00

-1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

164,40

50,00

45,00

50,00

19.40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

164,40

50,00

45,00

50,00

19,40

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.712,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.447,00

5101

Transferuri curente

12.712,00

3.362.00

3.645,00

3.258.00

2.447,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.712,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.447,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

0,90

0.90

0,90

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,60

0,90

0,90

0.90

0.90

650002

Panea I!I-a Cheltuieli sociai-culturale

135.059,10

44.149,15

44.634,44

27.770,93

i 8.504.58

6502

INVATAMANT

33.880,55

8.458,65

15.456,44

4.037.88

5.927,58

01

CHELTUIELI CURENTE

33.954,97

8.474,87

15.456,44

4.037,88

5.985,78

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27.807,39

7.913,55

11.408,24

3.090,38

5 39522

2001

Bunuri si servicii

17.294,17

6.958,86

4.533,67

2.222,84

3.578,80

200101

Furnituri de birou

86,29

5,85

47,30

21,20

11,94

200102

Matenaie pentru curățenie

292,69

10,00

138,10

101,10

43,49

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

i 2.695,98

6.124,10

3.045,50

982,05

2.544.33

200104

Apa. canal si salubritate

1.563.47

349.31

461,14

433,57

319.45

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

89,53

16,20

43,00

18,95

i 3,38

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

386,08

98,20

125,05

113.95

48.88

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

196,51

45,89

65,90

51,60

33.12

200130

Alte bunuri st servicii pentru

intretinere si funcționare

1.982,82

309,31

606,88

500,42

566,21

2002

Reparații curente

5.036,94

98,85

3.499,57

425,21

1.013,31

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

-1,00

200401

Medicamente

1,00

-1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.349,32

78,60

2.459,10

-343,40

155,02

20050!

Uniforme si echipament

9,30

6,00

2,50

0.80

200530

Alte obiecte de inventar

2.340,02

78,60

2.453,10

-345.90

154,22

2006

Deplasări, detasari, transferări

51,30

4,70

7,40

40,10

-0,90

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

51,30

4,70

7,40

40,10

-0,90

2009

Materiale de iaboralor

0,40

2,00

1,00

-2,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

1,00

1,00

2,50

-2,50

2013

Pregătire profesionala

94,70

75,00

10,33

9,37

2014

Protecția muncii

6,70

9,70

1.00

-4,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale ia realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.941,46

769,04

806,60

730,10

635 72

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

31,40

1,50

12,70

3.20

14 00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

31,40

1,50

12,70

3.20

14.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.892,78

451,22

407,00

606,00

428.56

5501

A. Transferuri interne

1.892,78

451,22

407,00

606,00

428,56

550118

Alte transferuri curente interne

24,78

16,22

8,56

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606,00

420,00

57

TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA

1.123,50

30,00

653,50

302,00

138,00

5702

Ajutoare sociale

1.123,50

30,00

653,50

302,00

138.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.110,00

30,00

640,00

302,00

138.00

570203

Tichetc de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.131,30

80,10

2.987,70

39,50

24.00

5901

Burse

3.059,39

66,90

2.912,09

6,43

73.97

5922

Acțiuni cu caracter științific si

1

socio-cultural

71,9!

13,20

75,61

33,07

-49.97

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-74,42

-16,22

-58,20

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-74,42

-16,22

-58.20

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-74,42

-16,22

-58.20

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-74,42

-16,22

-5820

i

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

I

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

6602

SANATATE

8.332,50

2.467,10

2.258,50

2.503,90

1.103.00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.369,83

2.467,10

2.258,50

2.503.90

1.140,33

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.332,50

2.467,10

2.258,50

2.503,90

1.103,00

5101

Transferuri curente

8.332,50

2.467,10

2.258,50

2.503.90

1.103,00

5)6103

Acțiuni de sanatate

8.332,50

2.467,10

2.258,50

2.503,90

1.103.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

37,33

37,33

5501

A. Transferuri interne

37,33

37,33

550118

Alte transferuri curente interne

37,33

37.33

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-37,33

-37.33

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-37,33

-37,33

«501

Plat) efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-37,33

-37,33

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

I

recuperate in anul curent in secțiunea

1

de funcționare a bugetului local

-37,33

-37.33

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

31.878,33

14.888,00

6.891,90

6.500,15

3.59828

01

CHELTUIELI CURENTE

31.945,30

14.896,61

6.903,42

6 500,15

3 645,12

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.048.60

1.000,00

1.156,00

1.016,00

876.60

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.821,60

980,00

991,00

991,00

859,60

100101

Salarii de baza

3.388,60

852,00

845,00

839,00

852,60

100106

Alte sporuri

20,00

5,00

1,00

7,00

7.00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

j

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100117

Indemnizații de hrana

315,00

90,00

95,00

95,00

35,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

97,00

32,00

50,00

50,00

-35,00

1002

Cheltuieli salariale ui natura

140,00

140,00

10G206

Vouchere de vacanta

140,00

140,00

1003

Contribuții

87,00

20,00

25,00

25,00

17,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

87,00

20,00

25,00

25,00

17 00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

11.277,27

7.666,31

2.037,52

405,25

1.168,19

2001

Bunuri si servicii

6.722,20

5.760,10

847,00

-170,00

285.10

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25,00

13,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

1.675,00

753,00

398,30

368,70

155,00

200104

Apa. canal si salubritate

725,10

140,10

152,00

342.00

91,00

200105

Carburanți si lubnfianti

46,10

84,00

15,00

-50,00

-2,90

200106

Piese de schimb

88,00

23,00

45,00

20.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

16.00

103)0

2,00

2,00

2.00

200130

Aite bunuri si servicii pentru

intretmere si funcționare

4.074,00

4.705,00

204,70

-865,70

30.00

2002

Reparații curente

998,11

300,61

550,00

167.50

-20,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101,60

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Matenaie sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezmfec tanti

95,00

95,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

219,25

191,00

56,00

-29,00

U5

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV !

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

219,25

191,00

56,00

-29,00

1.25

2006

Deplasau, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

40,00

10,00

40,00

-10,00

2014

Protecția munci:

34,00

21,00

3,00

10,00

2030

Alte cheltuieli

3.161,11

1.281,00

541,52

436,75

901.84

203003

Prime de asigurare non-viata

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.160,11

1.280,00

541,52

436,75

901,84

5!

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNIT AII ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14.254,83

3.653,30

3 682.90

5.311,90

1 .606,73

5101

Transferuri curente

14.254,83

3.653,30

3.682,90

5.311.90

1.606 73

510101

Transferuri către instituțiile publice

14.254,83

3.653,30

3.682,90

5.311.90

1.606,73

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.364,60

2.577,00

27,00

-233.00

-6,40

5911

Asociații si fundații

1.759,00

2.050,00

-260.00

-31.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24.60

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-66,97

-8,61

-11,52

-46,84

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-66,97

-8,61

-11,52

-46.84

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-66,97

-8,61

-11.52

-46,84

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IIÎ

Trim.IV

A

B

1=3<4+5+6

2

3

4

5

6

de funcționare a bugetului local

-66,97

-8,61

-11,52

-46.84

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

60.967,72

18.335,40

20.027,60

14.729,00

7.875,72

0!

CHELTUIELI CURENTE

61.225,77

18 405,55

20.071,30

14.771.31

7 977.61

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

29.202,03

7.415,95

11.101,50

8.026,00

2.658,58

<001

Cheltuieli salanaie in bani

27613,23

7.237,95

9.847.00

7.833,00

2.695,28

100101

Salarii de baza

24.412,50

6.460,95

8.773,00

6 805,00

2.373,55

100105

Sporuri pentru condiții de munca

445,00

118,00

120,00

112.00

95.00

100106

Alte sporuri

62,00

15,00

23,00

17,00

7,00

100113

Drepturi de delegare

0,08

1,00

-0,92

100117

Indemnizații de hrana

2.460,65

509,00

851,00

849,00

251,65

100130

Alte drepturi salanaie in bani

233,00

134,00

80,00

50,00

-31,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

968,80

1.045,50

25,00

-101.70

100206

Voucnere de vacanta

968,80

1.045,50

25,00

-101,70

1003

Contribuții

620,00

178,00

209,00

168,00

65,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

620,00

178,00

209,00

168,00

65,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.397,99

2.442,50

2.953.91

1.510,18

1.491,40

2001

Bunuri st servicii

1.978,18

614,80

844,65

235,68

283.05

200101

Furnituri de birou

137,86

5,00

59.24

39,62

34,00

200102

Materiale pentru curățenie

31,50

24,50

15,00

-8.00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

705,50

333,50

335,00

49,00

-12,00

200104

Apa, canal si salubritate

229,00

105,00

1 i5,00

9.00

200105

Carburanți st lubnfianti

6,55

11,00

2,00

-6.45

200106

Piese de schimb

14,05

450

8,55

-1,00

200107

Transport

21,50

7,00

8,00

7,00

-0.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

internet

406,30

115,80

181,00

40,50

69,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

70,92

10,50

Î7.41

12,01

31.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

355,00

38,00

87,00

62,00

168,00

2002

Reparații curente

155,77

31,00

21,00

103,77

2003

Ilrana

574,56

109,00

157,56

121,00

187,00

200301

Hrana pentru oameni

574,56

109,00

157,56

121,00

187,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

18,50

10,00

4,00

4,50

200401

Medicamente

4,00

2,00

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,50

1,00

0,50

200404

Dezinfectant!

13,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

72,50

44,50

18,00

10.00

20050!

Uniforme si echipament

1,00

1,50

-0,50

200530

Alte obiecte de inventar

71,50

43,00

1800

10,50

2006

Deplasări, dctasari. transferări

5,98

1,70

4,00

2,00

-1,72

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

5,98

1,70

4,00

2,00

-1.72

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

3,30

1,00

1,00

1.30

2012

Consultanta si expertiza

3,00

3,00

-6,00

2013

Pregătire profesionala

19,00

11,00

2,00

6,00

2014

Protecția muncii

16,00

1,00

10,00

3,50

1,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi îrimesîriaJe

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

unor convenții sau contracte de asociere

5.527,00

1.700,00

1.800,00

1.100,00

927.00

2030

Alte cheltuieli

27,20

15,00

37,20

-25.00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

25,20

15,00

35,20

-25.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

53,49

40,08

14,17

8.13

-8,89

5501

A. Transferuri interne

53,49

40,08

14,17

8,13

-8,89

550118

Alte transferuri curente interne

53,49

40,08

14,17

8,13

-8.89

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22.570,56

8.210,52

5.469,12

5.000,00

3.890.92

5702

Ajutoare sociale

22.570,56

8.210,52

5 469,12

5.000,00

3.890,92

570201

Ajutoare sociaie in numerar

17.870,32

5.710,40

5.469,00

5 000,00

1.690,92

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.700,24

2.500.12

0,12

2.200.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1001,70

296,50

532,60

227,00

-54,40

5911

Asociații si fundații

470,00

130.00

370,00

-30.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

531,70

166,50

162,60

227,00

-24.40

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-258,05

-70,15

-43,70

-42,31

-101,89

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-258,05

-70,15

-43,70

-42,31

-101.89

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-258,05

-70,15

-43.70

-42,3!

-101,89

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului locai

-258,05

-70,15

-43,70

-42,31

-101,89

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.1V

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

64.251,10

20 166,80

17.601,10

11.286,50

15 196.70

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

13.866,49

4.567,80

4.225,60

2.436,50

2.636.59

01

CHELTUIELI CURENTE

13.927,49

4.619,02

4.228,53

2.436,50

2.643,44

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925,10

1.096.30

976,00

644,60

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.458,70

905,10

968,00

951,00

634,60

I0010I

Salarii de baza

3.172,60

820,00

871,00

855.00

626.60

100113

Drepturi de delegare

4,10

3,10

1,00

100117

Indemnizații de hrana

227,00

50,00

68,00

68,00

41,00

IU0130

Alte drepturi salariale in bani

55,00

32,00

28,00

28.00

-33,00

1002

Cheltuieli salariale m natura

103,30

103,30

100206

Vouchere de vacanta

103,30

103,30

1003

Contribuții

80,00

20,00

25,00

25,00

10.00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

80,00

20,00

25,00

25,00

10.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.223,49

3.676,92

3 116,23

1.445,50

i.984.84

2001

Bunuri si servicii

7.322,73

2.620,92

1.823,80

1.360,30

1.517,71

200101

Furnituri de birou

36,00

12,00

24,00

200102

Materiale pentru curățenie

21,00

9.50

9.50

2,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

5.855,87

1.980,37

1.460,00

1.205,00

1.210,50

200104

Apa, canal si salubritate

229,00

95,00

40,00

70,00

24.00

200105

Carburanți Si lubrifîanti

32,00

12,50

19,50

200106

Piese de schimb

67,40

34,20

6,00

28,50

-1,30

200107

Transport

9,50

4,00

4,50

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

12,71

7,50

3,50

1,50

021

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirn I

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6,50

-4,00

-2,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.059.25

471,85

280,30

42,30

264,80

2002

Reparații curente

1.084,83

432,00

315,00

111,50

226,33

2004

Medicamente si materiale sanitare

3,00

5,50

-2,50

200401

Medicamente

1,50

1,50

200402

Materiale sanitare

1,50

4,00

-2,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

69,20

24,50

34,00

15.70

-5,00

200530

Alte obiecte de inventar

69,20

24,50

34,00

15,70

-5,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

3,70

1.20

1,00

1,50

2U0601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,70

1,20

1,00

1.50

2012

Consultanta si expertiza

51,00

51,00

2013

Pregătire profesionala

0,20

0,70

-0,50

2014

Protecția muncii

8,10

8,10

2030

Alte cheltuieli

1.680,73

533,00

945,43

-42,00

244.30

203001

Reclama si publicitate

2,50

1,00

1,50

203003

Pnme de asigurare non-viata

173,50

120,50

1.00

52,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.504,73

411,50

942,93

-94,00

244,30

59

TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI

62,00

17,00

16,00

15,00

14,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

62,00

17,00

16,00

15,00

14.00

84

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-61,00

-51.22

-2,93

-6,85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.îII

Trim.IV

A

B

1=3+415+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-61,00

-51,22

-2,93

-6,85

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-61,00

-51,22

-2,93

-6,85

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-61,00

-51,22

-2,93

-6 85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

50.384,61

15.599,00

13 375,50

8.850,00

12 560.; 1

01

CHELTUIELI CURENTE

50.174,26

15.324,00

13.386,36

8.850,00

12.613,90

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.031,50

1.825,00

2.399,00

2.025,00

1.782,50

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.560,50

1.785,00

2.042,00

1.991,00

1.742,50

100101

Salarii de baza

6.667,00

1.570,00

1.735,00

1.735,00

1 627,00

100106

Alte sporuri

57,00

34,00

24,00

12.00

-13,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

indemnizații de hrana

679.00

150,00

233,00

203,00

93,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

156,50

30,00

50,00

41,00

35.50

1002

Cheltuieli saiariale in natura

302,00

302,00

100206

Vouchere de vacanta

302,00

302,00

1003

Contribuții

169,00

40,00

55,00

34.00

40 00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

169,00

40,00

55,00

34,00

40,00

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

32.746,76

9.157,00

8.362,36

5 668,00

9.559,40

2001

Bunuri si servicii

27.226,90

8.034,50

7.336,00

5.878,50

5 977,90

200101

Furnituri de birou

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

30,00

10,00

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit iluminat si forța motrica

860,00

445,00

180.00

210,00

25,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.706,50

1.550,00

5,00

1.501,50

650,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale                                !

—1

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.223,90

360,00

300,00

300,00

263,90

200106

Piese de schimb

75,00

10,00

15,00

15,00

35,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa!

554.00

145,00

245,00

169,00

-5.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctinere si funcționare

20.764,50

5.512,50

6.574,00

3.676,00

5.002.00

2002

Reparații curente

974,00

580,00

550,00

-208,00

52,00

2003

Hrana

21,00

21,00

200302

tirana pentru animale

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

200401

Medicamente

15,00

15,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

337,00

114,00

306,00

-50,00

-33,00

200530

Alte obiecte de inventar

337,00

114,00

306,00

-50,00

-33.00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2,00

18,00

-10,00

2014

Protecția muncii

30,00

5,00

5,00

15,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

4.112,86

365,50

147,36

42,50

3.557,50

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

25,00

10,00

25,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.042,86

340,50

137,36

17,50

3.547,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.228,00

4.300,00

2.583,00

1.115.00

1.230,00

5501

A Transferuri interne

9.228,00

4.300,00

2.583,00

1.115,00

1.230,00

550118

Alte transferuri curente interne

9.228,00

4.300,00

2.583,00

1.115,00

1.230,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42,00

42,00

42,00

42.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-54-6

2

3

4

5

6

5340

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

168,00

42,00

42,00

42,00

42,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

287,50

287,50

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

287,50

287,50

8101

Rambursări de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-77,15

-12,50

-10,86

-53,79

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-77,15

-12,50

-10,86

-53.79

850!

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-77,15

-12,50

-10,86

-53,79

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetuiui local

-77,15

-12,50

-10,86

-53,79

800002

Partea V-a Acțiuni economice

35.920,80

9.121,10

8.968,10

6.202,50

11.629.10

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

9.203,70

1.000,00

2.170,20

1.033,50

5.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.203,70

1.17050

33,50

4.000.00

20

TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII

1.170,20

1.170,20

2030

Alte cheltuieli

1.170,20

1.17050

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.170,20

1.170,20

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.000,00

4.000,00

4030

Aite subvenții

4.000.00

4.000.00

55

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

33,50

33,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

1

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A. Transferuri interne

33,50

33,50

550118

Alte iransferuri curente interne

33,50

33,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

l 000.00

1 000,00

i.ooo.oo

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1 000,00

1.000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

810205