Hotărârea nr. 45/2019

Hotărârea nr. 45 din 28.02.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005 prin care s-a aprobat completarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat de catre S.C. CIOCAN BEER S.N.C., situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 21 – 22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999HOTĂRÂREA NR. 45 din 28.02.2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005 prin care s-a aprobat completarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat de către S.C. CIOCAN BEER S.N.C., situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 21 - 22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea d-lui Coșa Ioan, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18995/11.02.2019 prin care solicita modificarea alin. (2) al Art. 1 din contractul de concesionare nr. 68631/07.02.2018;

 • - Contractul de Concesionare nr. 68631/07.02.2018 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Cosa Ioan;

 • - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005

 • - Referatul nr. 1885/21.02.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 1886/21.02.2019;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 1887/21.02.2019 ;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 189/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 190/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 191/27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.l92 /27.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 8 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile H.C.L. nr. 175/2006 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism Comercial si procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare si Profil de Activitate precum si Autorizației de Amplasare si Profil de Activitate;

 • - Prevederile art. 29(1), (2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

 • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 11, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba modificarea Art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005, care va avea următorul conținut:

“Se aproba completarea profilului de activitate pentru construcția proprietatea d-lui Coșa Ioan, realizata pe terenul concesionat din str. Pictor Andreescu, nr. 21 - 22, cu activitatea de alimentație publica”.

ART. 2 - Se aproba modificarea Art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005, care va avea următorul contmut:

“Celelalte prevederi ale Contractulului de Concesionare nr. 68631/07.02.2018 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Coșa Ioan, sunt si raman in vigoare.”

ART. 3 - Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 300/31.10.2005, sunt si raman in vigoare.

ART. 4 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de concesionare incheiat cu proprietarul construcției.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 7 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.