Hotărârea nr. 449/2019

Hotărârea nr. 449 din 23.12.2019 de aprobare a Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003


/f// (tcăf/

o stSfAftA ^f)c<i/a/ O /Artere t/fia/ta    I

HOTĂRÂREA NR. 449 DIN 23.12.2019

de aprobare a Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 12830/ 05.12.2019 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12832/ 05.12.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12833/1/05.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2136/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2137/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2138/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2139/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2140/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 15/ 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 350/ 2006 a tinerilor, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

-Amendamentul domnului consilier Stan Gabriel, amendament care a fost aprobat;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Loturile ce urmează să fie atribuite cu titlu gratuit tinerilor fac parte din terenul în suprafață totală de 423.124 mp, compus din două loturi, unul în suprafață de 133.831 mp cu număr cadastral 73321, iar cel de al doilea în suprafață de 289.293 mp cu număr cadastral 82927.

Art. 3. Lucrările tehnico - edilitare și infrastructura rutieră aferentă vor fi asigurate prin grija Municipiului Bacău.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul CabinetJErimar, Arhitect Șef și Direcția Juridică și Administrație Locală.

Art. 5. Hotârâreă Xâ fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Arhitectului Șef și Direcției Juridice și Administrapb Lopâjă. • X \

Art. 6. Ppn. gi'ija'Secretanilții^General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Jțidețul Bacău pentru verificarea legalității.

V ’*’■         & a- •

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT fa- /                SECRETARUL GENERAL AL

NICOLAE - OVIDIU PO

N.O.P./D.I./O.R.A7EX.1/DS.I-A-2

PREȘEDtNTpDE ȘEI

1L1EW.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 449 DIN 23.12.2019

REGULAMENT PRIVIND REGIMUL ATRIBUIRII GRATUITE, LA CERERE, TINERILOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 18 ȘI 35 DE ANI A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN, DIN TERENURILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BACĂU, PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 15/2003

Elaborat în baza:

 • - Legii nr.15/ 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 896/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/ 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

 • - Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.

CAP. I Considerații generale:

Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată.

CAP.II Constituirea fondului de terenuri disponibile în vederea aplicării Legii 15/ 2003, republicată:

Art. 2. în vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, Consiliul Local al Municipiului Bacău prin Hotărâre, atribuie cu titlu gratuit teren în suprafață de 300 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, pe perioada existenței construcției.

Art. 3. Situația terenurilor disponibile, în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 15/ 2003, se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Local, la inițiativa Comisiei de analiză și propunerea Primarului Municipiului Bacău.

Art. 4. Situația terenurilor disponibile pentru atribuire în folosință gratuita în vederea construirii de locuințe de către tineri în baza Legii 15/2003, republicată, se aduc la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe site-ul primăriei Municipiului Bacău.

CAP .III Condiții de eligibilitate a solicitărilor depuse în baza Legii 15/ 2003:

Art. 5. De prevederile art. 2 beneficiază, o singură dată, persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Legea 15/ 2003 și prezentul Regulament

Art. 6. Atribuirea în folosința gratuită a terenului destinat construirii se face prin Hotărâre a Consiliului Local inițiată de Primarul Municipiului Bacău, în funcție de criteriile prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea 15/ 2003 și în funcție de punctajul obținut prin aplicarea criteriilor suplimentare stabilite de Consiliul Local al Municipiului Bacău. Art. 7. Dosarele privind solicitările de terenuri se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Bacau, la Registratura Generală.

Art. 8. In condițiile prezentului Regulament sunt considerate eligibile solicitările persoanelor (necăsătorite sau căsătorite) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) -solicitantul să aibă o singură cerere depusa, in nume propriu sau împreună cu soțul/ soția;

 • b) -solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniți) și 35 ani (neîmpliniți) la data depunerii solicitării;

 • c) -solicitantul să aibă cetățenie romana și domiciliul in municipiul Bacău;

 • d) -solicitantul și soțul/ soția, după caz, sa nu fi avut sau să nu dețină în proprietate o locuința sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Bacău, cât și în alte localități;

 • e) -a depus declarația autentificata notarială la momentul depunerii cererii, precum și la data rezolvării acesteia.

Art. 9. (1) Dosarul va conține următoarele documente:

 • a) -cerere ( modelul prevăzut in anexa nr. 1 la prezentul regulament);

 • b) -copia xerox de pe certificatul de naștere al solicitantului (soțului / soției/ copii, dacă este cazul);

 • c) -copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului (soțului / soției, dacă este cazul);

 • d) -copie xerox de pe certificatul de căsătorie (daca este cazul);

 • e) -declarația solicitantului autentificata la notar public, pe propria răspundere, precum ca nu a avut sau nu a deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atat in municipiul Bacău, cât și in alte localități (ambii soți);

 • f) -acte de studii ale solicitantului și soțului/soției (după caz);

 • g) -documente din care să rezulte situația locativă (cu chirie, la părinți sau alte cazuri);

 • (2) Pe langa documentele obligatorii prevăzute la alin. (1), solicitantul va putea depune, in vederea efectuării evaluării punctajului deținut» următoarele documente:

 • h) -extras de cont cu economiile personale (depozit bancar deschis pe numele titularului sau soțului/ soției);

 • i) -certificat încadrare in grad de handicap;

 • (3) Anterior datei aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a propunerii de atribuire, solicitantul are obligația actualizării dosarului cu copie xerox carte de identitate actuală, certificat de căsătorie (daca este cazul), documentele de natură bancară, precum și cu declarația notarială prevăzută la alin (l) lit. „e”, in formă autentică.

Art. 10. Solicitările împreună cu toate documentele depuse la dosar se prezintă de către compartimentul cu atribuții in administrarea domeniului privat după ce au fost înregistrate intr-un registru special, Comisiei de analiză in vederea formulării propunerii motivate de admitere sau respingere prin H.C.L.

CAP. IV Atribuțiile Comisiei de analiză

Art. 11. Comisia de analiză, constituita prin dispoziție a primarului, este formată din 5 membri, salariați din aparatul de specialitate al Primarului.

Art. 12. Comisia se întrunește săptămânal și are următoarele atribuții:

 • - analizează lista terenurilor disponibile ;

 • - propune alocarea unor suprafețe noi aliate în intravilanul municipiului în vederea actualizării situației terenurilor disponibile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 15/ 2003;

 • - verifică documentații tehnice și face propuneri Consiliului Local, pentru realizarea parcelării terenurilor în vederea constituirii de noi loturi cu destinația de “loc de casă”;

 • - monitorizează modul de executare a hotărârii de atribuire, precum și a contractului de comodat, ce are ca obiect folosința gratuită a terenului;

 • - analizează solicitările depuse la Primăria Municipiului Bacău, în vederea formulării de propuneri, sub forma unui raport de specialitate, care va sta ia baza unui proiect de hotărâre, supus aprobării Consiliului Local;

 • - analizează sesizările beneficiarilor de parcele privind condițiile și factorii care blochează posibilitatea realizării investițiilor și propune soluții pentru rezolvarea situațiilor create (suspendarea contractelor până la rezolvarea situațiilor, atribuirea altor parcele, etc.);

 • - somează beneficiarii terenurilor, prin grija serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Bacău, pentru respectarea obligațiilor stabilite prin hotărârea de consiliu și asumate prin Contractul de comodat;

 • - analizează corespondența avută de comodant și comodatar cu privire la modul de execuție și respectarea obligațiilor însușite prin Contractul de comodat;

 • - înaintează propuneri Primarului Municipiului Bacău de revocare/ încetare a dreptului de folosință al terenului, prin Hotărâre a Consiliului Local, în cazul nerespectării la termen a prevederilor hotărârii de atribuire;

 • - înaintează propuneri Primarului Municipiului Bacău de reziliere a contractului de comodat și atribuirea imobilului altui beneficiar din lista sau perfectarea Contractului de vânzare-cumpărare, după caz.

Art. 13. Pentru fiecare ședință se va întocmi Proces verbal, prin grija Secretariatului tehnic al Comisiei, în care se vor menționa:

 • - dezbaterile ce au avut loc;

 • - sesizările și documentele ce au fost analizate;

 • - concluziile, votul, propunerile membrilor comisiei;

 • - validarea ordinii de înregistrare a solicitărilor;

 • - lista cererilor eligibile;

 • - lista cererilor declarate neeligibile;

 • - propunerile de completare a situației terenurilor disponibile cu noi locații identificate ca urmare a analizării inventarului Municipiului Bacău, respectiv de completare a listei parcelelor disponibile cu loturile nou create sau renunțate.

CAP. V Procedura de atribuire a parcelelor:

Art. 14. In baza propunerii motivate, semnate de membrii Comisiei de analiză, Compartimentul Administrare Și Inventarierea Patrimoniului înaintează Primarului Municipiului Bacău, un Referat cu propunerile acestora privitoare la cererile solicitanților de atribuire teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, pentru inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Art. 15. (1) Atribuirea loturilor se va face prin inițiativa Primarului Municipiului Bacău în funcție de punctajul obținut de solicitant, în baza criteriilor stabilite de Consiliul Local, în ordinea descrescătoare din lista aprobată de Consiliul Local, în funcție de opțiune și in limita loturilor disponibile.

(2) Cartierul va fi zonificat, iar beneficiarii își vor putea alege lotul din respectiva zonă de sistematizare în funcție de punctajul obținut.

Art. Io, Consiliul Local va aproba, prin hotărâre inițiată de Primarul Municipiului Bacău, atribuirea loturilor de teren disponibile solicitanților ce au confirmat criteriile prevăzute la art. 9, alin. (3) din prezentul Regulament.

Art. 17. Punerea în aplicare a hotărârii de atribuire se face prin încheierea unui Contract de comodat. De la data semnării contractului de comodat are loc transferul dreptului de folosință și asumarea drepturilor și obligațiilor convenite de părți.

Art, Ig. La data stabilită de reprezentanții Primăriei Municipiului Bacău, părțile semnatare ale contractului de comodat sau reprezentanții acestora, vor proceda la predarea primirea terenului destinat construirii, prin identificarea, trasarea și materializarea în teren cu țăruși a limitelor de proprietate șî la semnarea Procesului verbal de predare - primire.

CAP. VI Dispoziții Finale:

Art. 49. Beneficiarii terenurilor din domeniul privat al Municipiului Bacău se obligă ca în termen de un an de la data preluării terenului, să înceapă lucrările de construire a locuinței și în funcție de solicitări, împrejmuirea terenului cu înălțimea de până la 1 metru.

Art. 2Q. Beneficiarilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Bacău li se retrage dreptul de folosință gratuită, ca urmare a nefinalizării construcțiilor, în termen de 5 ani de la data semnării procesului verbal de predare primire a terenului.

Art. 2:4. După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, Ia solicitarea proprietarului locuinței, vanzarea directa către acesta a terenului respectiv. Prețul de vanzare se stabilește prin expertiza tehnica, intocmita de un expert evaluator autorizat si aprobata de consiliul local.

Art. 22. Proprietarii construcțiilor realizate parțial pe teren care au pierdut dreptul de folosință gratuită a terenului în condițiile art. 20 din prezentul Regulament, au posibilitatea să opteze pentru finalizarea construcțiilor prin concesionarea terenului.

Art. 23. Proprietarii construcțiilor realizate pe terenurile atribuite în condițiile prezentului regulament au posibilitatea cumpărării sau concesionării terenului, în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

Art. 2h. La schimbarea proprietarului construcției sau la modificarea folosinței acesteia în spațiu cu altă destinație decât locuință, se pierde dreptul de atribuire în folosință gratuită a terenului. în aceste cazuri proprietarul are posibilitatea să concesioneze terenul. Art 25. Viitoarele locuințe vor putea respecta unul dintre proiectele prevăzute în Anexele nr. 3, 4 și 5, urmând a fi puse la dispoziția beneficiarilor în funcție de solicitări. Beneficiarii pot utHiza propriile proiecte de casă.

Art. 26. Ajțexeîe'hr. Ljhr- 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 constituie părți integrante ale prezentului Regulament^

" I :


■C\


PRFȘEDIME DE ^EDINTĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE * ‘      ’    SECRETARUL GENERAL AL MUN. BA“ “ ”

NICOLAE - OVIDIU POPSERVICIUL CABIÎ^I P.


PRIMAR


IOACERERE

Subsemnatul..........născut la data de.........în localitatea ........... cu

domiciliul în...........îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr, 15/ 2003 privind

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și ale Regulamentului aprobat prin HCL nr. 449 / 23.12.2019.

Solicit atribuirea în folosința gratuita a unui teren în suprafața de 300 mp pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pe durata existenței construcției.

Ma oblig sa încep construcția pana la data de........... dar nu mai târziu

de un an de la data atribuirii terenului, și sa o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexez următoarele documente justificative (bifați):

 • □  copia xerox a certificatului de naștere al solicitantului (și al soțului/soției/copii, dacă este cazul);

 • □  copia xerox a actului de identitate al solicitantului (și al soțului/soției, dacă este cazul);

 • □  copia xerox a certificatului de căsătoriei (dacă este cazul);

 • □  declarație autentificată la notar public, pe propria răspundere, precum că nu a avut sau nu deține în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în Bacău, cât și în alte localități (ambii soți);

 • □ documente de natură bancară

 • □  acte de studii ale solicitantului și soțului/soției (după caz);

 • □  documente din care să rezulte situația locativă (cu chirie, la părinți sau alte cazuri);

Declar ca am luat cunoștința de prevederile art. 292 din Codul penal.

Solicitant,

Data

Criterii suplimentare de selecție a solicitanților de loturi de teren pentru construire de locuințe în baza Legii 15/2003

Nr. CRT.

CRITERII

PUNCTAJ

1.

SITUAȚIA VENITULUI

Cu venit

Fără venit

Extras de cont cu economiile personale (minim 8.000 lei)

4

0

4

2.

NIVELUL DE PREGĂTIRE

a) fără sfudii

 • b) cu mai puțin de 8 clase absolvite

 • c) generale (8 clase)

 • d) medii

 • e) superioare de scurtă/ lungă durată/ ciclul licență

0

1

 • 3

 • 4

 • 5

3.

NUMĂRUL COPIILOR MINORI AI SOLICITANTULUI

 • a) 1 copil

 • b) 2 sau mai mulți copii

2

4

4.

CONDIȚII DE LOCUIT

 • a) locuiesc cu părinții

 • b) chiriaș la proprietar (persoană particulară)

 • c) chiriaș la proprietar, în imobil restituit pe calea instanței, în pericol de a fi evacuat din motive neimputabile chiriașului

d) tineri provenit i din instituții de

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

5.

VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

 • a) Sub 1 an

 • b) între 1 an și 3 ani

 • c) între 3 ani și 5 ani

 • d) Peste 5 ani

1

2

 • 3

 • 4

OBSERVAȚII

 • 1. La punctaje egale au prioritate persoanele solicitante care se încadrează într-o categorie de persoane cu handicap.

Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea va fi funcție de data depunerii cererii (ziua/luna/anul), având prioritate solicitantul a cărui cerere are vechimea cea mai mare.

 • 2. In cazul familiilor de tineri căsătoriți se vor solicita declarații autentificate în fața notarului public de la ambii soți.o