Hotărârea nr. 448/2019

Hotărârea nr. 448 din 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total


<               tcf


</ /?// țfâarătt

o/tst/fr//         a/       >ifrr/(u/(f(     CȚCțȚfS

HOTĂRÂREA NR. 448 DIN 19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.12.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa SC Transport Public SA Bacau nr. 755 din 21.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 40521 din 22.11.2019;

-Referatul comun înregistrat cu nr. 12888 din 06.12.2019 înaintat de Direcția Economică și Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 12890 din 6.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrației Locale înregistrat cu nr. 12988/1/10.12.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 12988/2/10.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2121/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2122/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2123/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3,nr.2124/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2125/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art.8, alin.(3), lit.”k”, ale art.9, alin.(2), lit.”d” și ale art. 43 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitari publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l7,alin.(l), lit.”m”, ale art. 41 alin.(2) și ale art. 43 lit.”b” din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, actualizata;

-Dispozițiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/5.01.2011 a educației naționale, actualizată;

-Dispozițiile art. 16 lit. ”b”, ale art. 21 și ale art. 24 din Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local si județean de personae, aprobate prin Ordinul 272/2007, actualizat;

-Prevederile HCL nr. 335/2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău cu modificările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 370/2016 privind modificarea unor tarife pentru titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2017 prin diminuarea cotei standard a taxei pe valoare adaugată;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) Iit.”n” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea cu indicele prețului de consum total de 110,08% a tarifelor pentru titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.01.2020, după cum urmează:

TITLU CĂLĂTORIE

TARIF ACTUAL APROBAT PRIN HCL NR. 370/2016 lei

TARIF PROPUS PRACTICAT DE LA 1.01.2020 lei

Indice preț de consum total

%

Bilet 1 călătorie

2,00

2,20

110,08

Abonament 1 traseu 30 zile

57,00

63,00

110,08

Abonament 2 trasee 30 zile

81,00

89,00

110,08

Abonament general (toate traseele) 30 zile

114,00

125,00

110,08

Abonament 1 traseu 7 zile

17,00

19

110,08

Bilet suprataxă

15,00

TARIF ACTUAL APROBAT PRIN HCL NR. 239/2016 modificat prin HCL nr. 370/2016

17

TARIF PROPUS PRACTICAT DE LA 1.01.2020

110,08

Indice preț de consum total

%

TITLU CĂLĂTORIE

Abonament lunar student 1 traseu

40

44

110,08

Abonament lunar elev valabil 2 trasee cu susținere: 50% din tariful lunar din bugetul local și 50% din tariful lunar pe un traseu de către SC Transport Public SA

57,52

63,00

110,08

Abonament lunar elev valabil pe toate traseele cu susținere 50%

-

125,00

110,08

TITLU CĂLĂTORIE

TARIF ACTUAL APROBAT PRIN HCL NR. 335/2017

TARIF PROPUS PRACTICAT DE LA 1.01.2020

Indice preț de consum total

%

Abonament lunar valabil pe un traseu pentru veterani și văduve de război, luptători pentru victoria revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor, martiri, pensionari la limita de vârstă, pensionari de invaliditate, pensionari anticipat, pensionari anticipat parțial, precum și pensionarii de urmaș care au împlinit vârsta de 60 de ani și a căror pensie este mai mică sau egală cu 1610 lei brut, cu susținere 100% din bugetul local

2 lei.'călătorie, dar nu mai mult de 40 lei/lună

2,2 lei/călătorie, dar nu mai mult de 44 lei 'lună

110,08

Legitimație de călătorie valabilă pe toate traseele pentru persoane cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelorcu handicap grav cu susținere 100% de la bugetul local

104,13

114,00

110,08

Abonament lunar valabil pe un traseu pentru donatorii onorifici de sânge, cu susținere 50% din bugetul local și 50 % de către beneficiar

39,67

44,00

110,08

Legitimație pensionari cu pensie mai mare de 1050, valabilă 3 luni

53,00

60,00

110,08

Notă* Tarifele conțin TVA 19% conform dispozițiilor legale in vigoare.

Art.2. Convenția nr. 18897/935/2017, încheiată între Municipiul Bacău și S.C. Transport Public S.A. Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/2017, având ca temei asigurarea subvenționării transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru unele categorii de persoane defavorizate cu domiciliul în Municipiul Bacău se va modifica corespunzător noilor tarife aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere contrară.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Asistența Socială și prin Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacau, Adiministratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, și SC Transport Public SA Bacău.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI