Hotărârea nr. 447/2019

Hotărârea nr. 447 din 19.12.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Microrevelion 2020”


HOTĂRÂREA NR. 447 DIN 19.12.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Microrevelion 2020”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.12.2019, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 428 din 04.12.2019 înaintată de Asociația „Speranța Bunicilor", înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 41446 din 05.12.2019 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 23736 din 06.12.2019 prin care se solicita suportul financiar în vederea organizării evenimentului „Microrevelion 2020”;

-Referatul înregistrat cu nr. 23738/06.12.2019 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor", în vederea realizării în comun a evenimentului „Microrevelion 2020”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 23739 /06.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12990/1/10.12.2019;

nr. 5;


-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 12990/10.12.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2118/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2119/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2120/18.12.2019 al Comisiei de specialitate -Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și alin. (9) lit. “a” și art. 139 alin. 3 lit. „a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor", în vederea realizării în comun a evenimentului „Microrevelion 2020”, eveniment dedicat pensionarilor din municipiul Bacău, conform Contractului de Asociere Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a Municipiului Bacău a sumei de 49.500 lei și participarea la selecționarea persoanelor care vor lua parte la eveniment, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. ART. 3. Alocarea celor 49.500 lei, reprezentând contribuția Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, iar decontarea cheltuielilor se va efectua din Capitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, Titlul XI Alte cheltuieli, art. 59.11 Asociații și fundații, pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 5. Hotărârea va;frcumunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 6. Prin g^a^S^teramlui Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției PrefectUluiJudetuliri'Baiău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOV


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACAU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.      DIN 19.12.2019

•**


«*««***« • ••••♦♦•••« ••••♦♦•»•♦•••••♦ ••*♦■♦•♦*11 •«•«•♦••*•<•■•■«••■•*♦♦•*•<♦«•••••♦4 •♦•«-••• ••♦ *♦'*•*'«■* •••♦*•••«•••♦•

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

ASOCIAȚIA „Speranța Bunicilor”

Nr._________din_______________

Nr._________din______________

CONTRACT DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, reprezentat de Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Necula, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, jud. Bacău, cod fiscal 15370567, tel. 0234/581643, fax 0234/586492, cont bancar nr. RO38TREZ24A685050591100X deschis la Trezoreria Municipiului Bacău reprezentată legal de d-na Diaconu Carmen-Mihaela.

si

Asociația „Speranța Bunicilor”, în calitate de organizator, cu sediul în Bacau, str. Arcadie Șeprilici, nr. 5A, având contul nr. RO................................, reprezentată prin Cucoranu Marinei, având

funcția de președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

o Art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și alin. (9) lit “o” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, ale art 1180. 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil;

® Art 35 din Legea nr 273 /2006 privind Finanțele publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

la încheierea prezentului Contract de parteneriat cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.     (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea, realizării în

comun a evenimentului „Microrevelion 2020”.

 • (2) Valoare totala a bugetului proiectului este de 55.000 Iei, din care Municipiul Bacău, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău alocă suma de 49.500 lei și participă la selecția persoanelor care vor lua parte la eveniment

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art 1, Prezentul contract se va derula de la data semnării de către părți, pana Ia data realizării obiectului asocierii

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce suma necesară realizării proiectul prevăzut la Art 1 (l) cu suma maxima de 49.500 lei.

Art 4. (1) Asociația „Speranța Bunicilor”se obligă:

o Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art 1(1) din surse proprii si atrase ca diferență cel puțin pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

® Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

® Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizare proiectului;

o Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale.

(2) Asociația „Speranța Bunicilor” își asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau uimeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (I) Asociația „Speranța Bunicilor” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale.

 • (2) Documentele justificative (CI/BI) vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația „Speranța Bunicilor” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacău, documentele prezentate spre decontare in termen de 30 de zile lucratoare de Ia data solicitării;

 • (4) Daca Asociația „Speranța Bunicilor” nu furnizează Municipiului Bacău un raport conform Art 5(3) si nu furnizează o explicație scrisa , acceptabila si suficienta asupra motivelor care bau împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație. Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacău, poate rezilia contractul, fara preaviz si fără sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația „Speranța Bunicilor”:

 • •   nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista încă in neonorarca lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

« este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare;

o a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva carete nici an apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot li dovedite prin orice mijloace;

« se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activități ilegale;

<» isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

o face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realității.

(7) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația „Speranța Bunicilor”, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacău poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabiîa , corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul partenerului.

 • V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art. 7 Prezentul inscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art8 Partite sc obliga sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea în culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația „Speranța Bunicilor” își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării proiectului. Asociația „Speranța BunicHor”va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

 • VI. FORȚA MAJORA

Art 12 Prin forța majora partite inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca. Forța majora arc caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea, partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual incctarca cazului dc forța majora in termen dc doua zile de ia incctare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de forta majora;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge dc la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare, fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un cvenuneml imprevizibil si de neinlarurat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârlii care ii invoca. Cazul fortuit ca si forta majora este exonerator de răspundere.

 • VII. LITIGII

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacău PRIMAR COSMINNECULA


Asociația „Speranța Bunicilor" PREȘEDINTE CUCORANU MARINEL

Director Direcția de Asistență Socială a

Municipiului Bacău

DIACONU CARMEN-MIHAELA

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget LORENAMAZILU

Vizat juridic

IULIAN AXENTE

Anexa la Contractul nr_______/_________

BUGETUL

Evenimentul: „Microrevelion 2020"

DENUMIRE INDICATORI

Um/Cantitate

Valoare

Finanțare

Asociația „Speranța Bunicilor"

Total

HM

(RON)

Finanțare Municipiului Bacau

1

2

3

4

5

6

Organizare eveniment: „MicrotBvelion 2020"

550

100

49.500 lei

5.500 lei

55.000 lei

- Masă festivă

TOTAL

49.500 lei

5.500 lei

55.000 lei

Partener, Municipiul Bacău PRIMAR COSMIN NECULA

Asociația „Speranța Bunicilor" PREȘEDINTE CUCORANU MARINEL

Director Direcția de Asistență Socială a

Municipiului Bacău

DIACONU CARMEN-MIHAELA

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget LORENAMAZILU

Vizat juridic

IULIAN AXENTE

ÎNTOCMIT, . OFICIUL JURIDIC / IULIAN AXENTE

DIRECTOR D.A.S., DIACONU CARMEN-MIHAELA


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalit ațate SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC