Hotărârea nr. 446/2019

Hotărârea nr. 446 din 19.12.2019 privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pana la aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2020

Mftf

7t/A îAA) a că a

<■<//a A   AAff h it'f/ttft/fff ^/iacar/ _.

HOTĂRÂREA NR. 446 DIN 19.12.2019 privind rămânerea în vigoare a costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pana Ia aprobarea noului cost de întreținere aferent anului 2020.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.12.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 5804/ 22.11.2019 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau prin care se propune menținerea aceluiași cost mediu lunar de întreținere pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 12994/ 10.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12995/1/10.12.2019;

-Raportul Căminului pentru Persoane Vârstince înregistrat cu nr. 12995/2/10.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2113/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2114/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2115/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2116/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2117/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 24 si art. 25 (1) - (5) din Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

-Prevederile H.C.L. nr. 64/ 28.02.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere si a contribuției lunare de intretinere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau pentru anul 2019;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”b” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă menținerea costului mediu lunar de intretinere si a contribuției lunare de întreținere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau, stabilit prin H.C.L. nr. 64/ 28.02.2019, pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2020.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari se vor aplica incepand cu 01.01.2020.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la îndeplinire de Primarul Municipiului Bacau, prin Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI