Hotărârea nr. 445/2019

Hotărârea nr. 445 din 19.12.2019 privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU - Închidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNISA”

)/>             -

/f//   acău

o/Uf/if//^Loea/a/ Q '^f/H-ict/ifti/f/t i^fâa<xîf/

HOTĂRÂREA NR. 445 DIN 19.12.2019

privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU-închidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNIȘA”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.12.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 13047 din 12.12.2019 al Serviciului Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea participării municipiului Bacau la Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU-Inchidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNIȘA”;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13066/ 13.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13067/1/13.12.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice Serviciul Tehnic Investiții înregistrat cu nr. 13067/13.12.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2108/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2109/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2110/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2111/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2112/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile punctului II. Condiții pentru finanțarea proiectelor - Conformitate pct. 7 din Anexa nr. 1 la Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare - Ghid pentru accesarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerulului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerului Finanțelor Publice nr. 3194/1084/3734/2019;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”e” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă participarea municipiului Bacau la Programul Termoficare si a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU-Inchidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNIȘA”.

Art. 2.- Se aproba Graficul de eșalonare anuală a plăților privind proiectul “Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU - închidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNIȘA”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice, Direcției Economice și SC Thermoenergy SA Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen Bacău pentru verificarea legalității.

legal Instituției            ^Județul

ILIE

\v. 'W

\ V- ' - <


PREȘEDIN^E^ ILIE/BIRZU?


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂ^ NICOLAE - OVIDIU POPO^<X<

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NRDIN 19.12.2019

Graficul de eșalonare anuală a plăților privind proiectai ^Modernizarea rețelei de termoficare SACET BACAU = închidere inelara a magistralei SOFERT cu CORNIȘA”

Descriere

Total

Anul 2018

Anul 2019*

Anul 2020

Lei (inclusiv TVA)

Lel(inclusiv TVA)

Procent

Leifinclusiv TVA)

Procent

Le) (inclusiv TVA)

Procent

VALOARE TOTALA CHELTUIELI ELIGIBILE

9.387.831,82

2.741.038,64

1.994.037,96

4.652.755,22

VALOARE TOTALA CHELTUIELI ELIGIBILE BUGET DE STAT

6.571.482,25

1.918.727,03

70%

0,00

70%

4.652.755,22

70%

VALOARE TOTALA CHELTUIELI ELIGIBILE BUGET LOCAL

2.816.349,57

822.311,61

30%

1.994.037,96

30%

0,00

30%

* Nota, in anul 2019 Municipiu! Bacau a achitat din bugetul loca) pana la data de 12.12.2019 suma de 2.386.700,85 lei, diferența peste suma de 1.994.037,96 lei urmând a fi reconstituita la bugetul local din sumele alocate In anul 2020 de îa bugetul de stat.