Hotărârea nr. 444/2019

Hotărârea nr. 444 din 29.11.2019 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “În așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfăşura în data de 15.12.2019 la Bacău

r-r


/fj/ trfâwsf"

( <x

''(f V St.if/fft/   C<Y//ff/   /Yff

HOTĂRÂREA NR. 444 DIN 29.11.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “In așteptarea Iui Moș Crăciun’’, ce se va desfășura în data de 15.12.2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1311/ 26.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 40934/ 27.11.2019 înaintată de Fundația „Sfântul loan Bosco” prin care ne solicită asocierea în vederea realizării în comun a evenimentului “In așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășura în data de 15.12.2019 la Bacău;

-Referatul nr. 12467/ 27.11.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “în așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășura în data de 15.12.2019 la Bacău și alocarea sumei de 11.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12469 27.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrației Locale înregistrat cu nr. 12470/1/27.11.2019 ;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 12470/2/27.11.2019 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2100/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2101/29.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2102/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”d” și alin. (9) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Fundația "Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “în așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășura în data de 15.12.2019 la Bacău, conform Contractului de Asociere Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă organizarea unui atelier de creație prin implicarea Direcției de Asistență Socială Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 11.000 lei reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre,

ART. 3. Alocarea celor 11.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, evidențiată în adresa nr. 40934.' 27.11.2019 pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART, 4, Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5<-Hoțărârea</a fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Direcției de Asistență Sbcială.Bâcău și Fundației "Sfanțul Ioan Bosco” Bacău.

ART. 6. Prin grija\Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituțidi.Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE'ȘEDINȚĂ        .CONTRASEAZĂ PENTRU LEGALITATE

GHIQRGHJ^tLUȚĂ          ’ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICO E - OVIDIU POPOVIC1ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 444 DIN 29.11.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I- PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediu! în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. Tazlăuiui, nr. 9, având contul nr. ROS 1RNCB0026030894820002, deschis ia Banca Comercială Română - Sucursala Bacău, Cod Fiscal 14166772, reprezentată prin Iosif Ilieș, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”b” și alin. (9) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea panilor in vederea

realizării în comun a evenimentului ”în așteptarea lui Moș Crăciun” (15.12.2019).

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 14.000 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 11.000 lei și organizează un atelier de creație prin implicarea Direcției de Asistență Socială Bacău.

III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) cu suma maxima de 11.000 lei. Suma va fi virata in contul nr.

R081RNCB0026030894820002, deschis Ia Banca Comercială Română - Sucursala Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Ari 4. (1) Fundația „Sfanțul loan Bosco” se obliga :

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget;

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Fundația „Sfântul loan Bosco” isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Fundația „Sfântul loan Bosco” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Fundația „Sfântul loan Bosco” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Fundația „Sfanțul loan Bosco” nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si indeplineasca aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Fundația „Sfântul loan Bosco”:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi indeplineasca aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat do grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • ♦  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • ♦  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Fundației ’'Sfântul Ioan Bosco”, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiînta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat ai pârtilor prin act adițional.

Art 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Fundația "Sfântul Ioan Bosco” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului ”în așteptarea lui Moș Crăciun" va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI. FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca. Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de Ia apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poale sa renunțe la executarea contractului in conținuare.fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

ArL14Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.


Partener.

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Fundația "Sfanțul loan Bosco” Președinte Iosif Ilieș

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARI IIĂGENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

SERVI CHIL CABINET PRIMAR