Hotărârea nr. 443/2019

Hotărârea nr. 443 din 29.11.2019 privind modificarea HCL nr. 239/ 31.08.2016 prin care s-a aprobat tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități


omcbtfa"^FotÂRÂREA NR. 443 DIN 29.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 prin care s-a aprobat tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 22899 din 27.11.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 22900 din 27.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12463/1/27.11.2019;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 12463/2/27.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2097/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2098/29.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2099/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 privind stabilirea tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin, (i), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 și va avea următorul conținut:

Art.2 Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Bacău a resurselor financiare pentru susținerea a 50% din tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, care utilizează mijloace de transport, pe tot parcursul anului calendaristic." Art.2 Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239G1.08.2016 și va avea următorul conținut:

Art. 3 Susținerea financiară a diferenței de 50% din tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, exclusiv vacanța de vară va fi asigurată de S.C. Transport Public S.A Bacău."

Art.3 Se modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 și va avea următorul conținut:

Art. 4 în conformitate cu prevederile art. 2 coroborat cu art. 3 din prezenta hotărâre, elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun vor beneficia de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun, valabil pe două trasee, pe tot parcursul anului calendaristic."

Art.4 Se modifică anexa la H.C.L. 239/ 31.08.2016 - Regulamentul de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport in comun elevilor din invatămantul obligatoriu si liceal acreditat/ autorizat de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Bacau, inlocuindu-se cu anexa la prezenta hotarare.

Art.5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016, sunt și rămân în vigoare.

Art. 6 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 7 Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, tuturor Centrelor bugetare din municipiul Bacău Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău..

Art. 8 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău

X' a'

PRE$ÎZDINTEbj£ ȘEDINȚĂ

giuorgiie ihîlută

•        J rf\ ATI k ’

î


pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEA I SECRETARUL G NICOLA


Ă PENTRU LEGALITATE Seral al mun. bacău OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 443 DIN 29.11.2019

REGULAMENT

de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu:

 • -  Prevederile art. 8, alin. 3 . lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile art. 26, alin. 1 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 al Președintelui ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 • -  Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea

Regulamentului-cadru   pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de

sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 • -   Prevederile art. 84, alin. 1. art. 105, alin. 2, lit. (e) din Legea nr. 1 din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile Ordinului nr. 5,079 din 31 august 201 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • -  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL II - Tipuri de facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administra tiv-teritorială a municipiul Bacău

Art. 3. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun aparținând S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, valabil pe două trasee.

Art. 4. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun al elevilor valabil pe două trasee este în valoare de 58 de lei pe lună.

Art. 5. Costul transportului urban cu mijloace de transport in comun pentru elevii din municipiul Bacau va fi suportat după cum urmeaza:

 • - bugetul local al municipiului Bacau asigura resursele financiare pentru susținerea a 50% din tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun.

 • - diferența de 50% din tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun al elevilor va fi asigurata de S.C. Transport Public S.A.

CAPITOLUL III - Criterii de acordare a facilităților ia transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 6. Elevii beneficiază de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun, valabil pe două trasee, în condițiile în care sunt înscriși într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

CAPITOLUL IV - Caracteristicile legitimațiilor de călătorie la transportul urban cu mijloace de transport în comun

 • 1. Pentru primele 30 de zile ale anului școlar în curs elevii vor circula în baza unui abonament lunar valabil pe două trasee, pus ia dispoziție de S.C. Transport Public S.A. și care fi distribuit prin unitățile de învățământ;

 • 2. In această perioadă de o lună S.C. Transport Public S.A. va asigura imprimarea cârdurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile;

 • 3.  Cârdurile anuale de transport pentru elevi vor fi distribuite anual de către unitățile de invatamant și vor fi valabile pe două trasee la alegerea elevului;

 • 4.  Perioada de valabilitate a cârdului de transport anual pentru elevi distribuit va fi corespunzător anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului școlar (când elevul va circula în baza unui abonament);

 • 5.  Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe două trasee, este de 58 de lei, tarif stabilit prin hotărâre de consiliu local, din care: o 50% va fi suportat din bugetul centrelor bugetare ale municipiului Bacău în calitate de ordonatori terțiari de credit;

o 50% va fi suportată de S.C. Transport Public S.A..

CAPITOLUL V - Modalitatea de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 7. Fiecare unitate de învățământ din municipiul Bacău va primi ia începutul anului școlar de la S.C. Transport Public S.A. un număr de abonamente cu valabilitate de o lună (primele 30 de zile ale anului școlar în curs) pentru elevii care solicită această facilitate.

Art. 8. Aceste abonamente subvenționate 100% vor fi distribuite la cererea elevilor, în baza unor liste întocmite de unitățile de învățământ, Modelul listei nominale se constituite în anexa la prezentul regulament.

Art. 9. Până la data de 20 septembrie a anului școlar in curs listele nominale ale unităților de învățământ care cuprind elevii cărora li s-au eliberat abonamente la cerere, cu încadrarea în condițiile stabilite la art. 6 din prezentul regulament vor fi centralizate pe fiecare centru bugetar și vor fi transmise către S.C. Transport Public S.A.

Art. 10. în perioada 20 septembrie - 10 octombrie S.C. Transport Public S.A. va avea obligația imprimării cârdurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile.

Art. 11. Costul abonamentelor pentru prima lună din anul școlar în curs, precum și al cârdurilor anuale de transport pentru elevi va fi suportat integral de S.C. Transport Public S.A.

Art. 12. Unitățile de învățământ vor organiza distribuirea cârdurilor anuale de transport pentru proprii elevi, care solicită această facilitate, si care se incadreaza in condițiile art. 6 din prezentul regulament. Cârdurile vor avea valabilitate pe toată durata anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului școlar (când elevul va circula în baza unui abonament).

Art. 13. Abonamentul lunar valabil in primele 30 de zile ale anului școlar in curs si cârdul anual de transport pentru elevi vor fi personalizate și netransmisibile și vor fi valabile numai însoțite de carnetul de elev vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs.

Art. 14. Distribuirea abonamentelor se va efectua numai cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul Regulament, respectiv obligativitatea elevului de a fi înscris într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. Responsabilitatea respectării acestor condiții revine unității de învățământ.

Art. 15. Eliberarea cârdurilor anuale de transport pentru elevi se va efectua în baza unor tabele nominale care vor trebui întocmite în dublu exemplar de fiecare unitate de învățământ în parte. Modelul acestor tabele este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Regulament și vor cuprinde obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal, clasa, adresa de domiciliu traseele de transport urban utilizate de elev, seria abonament/card, semnătură de primire.

Art. 16. După finalizarea distribuirii cârdurilor de transport pentru elevi un exemplar al tabelelor nominale centralizate pe fiecare centru bugetar, certificate de fiecare instituție de învățământ vor fi predate reprezentantului S.C. Transport Public S.A. până la data de întâi a lunii următoare, în format letric și electronic, în vederea facturării lunare a serviciului de transport public pentru elevi.

Art. 17. Lunar, până la data de întâi a fiecărei luni, centrul bugetar va transmite S.C. Transport Public S.A. modificările intervenite în cursul lunii anterioare, fata de tabelele transmise la inceputul anului școlar, cu privire la elevii beneficiari de transport public (ex.: elevi noi înscriși, elevi care nu mai aparțin unității de învățământ, modificarea domiciliului elevului, alte situații care conduc la modificarea situației inițiale și implicit a facturii din luna respectivă).

Art. 18. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza tabelelor centralizate pe fiecare centru bugetar va emite factura fiscală și o va înainta acestora pentru decontare până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă. Factura fiscală va fi însoțită de situația centralizatoare și tabelele nominale primite de la unitățile de învățământ, în format letric și electronic.

Art. 19. Centrele bugetare din municipiul Bacau vor solicita Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău aprobarea plății și deschiderea de credite bugetare în vederea efectuării viramentelor până la data de 25 a lunii următoare.

CAPITOLUL VI - Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 20. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun se realizează lunar astfel:

 • -   50% din tariful lunar asigurat din bugetul local al municipiului Bacău prin centrele bugetare din municipiul Bacau către operatorul de transport public local, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău;

 • -  50% din tariful lunar asigurat de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

CAPITOLUL VII - Responsabilități

Art. 21.

 • (1) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund administrativ, patrimonial și penai de corectitudinea datelor cuprinse în tabelele nominale și de respectarea condițiilor de distribuire a cârdurilor de transport pentru elevi.

 • (2) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund de solicitarea de fonduri din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bacău, precum și de plata sumelor de bani necesare achitării facturilor emise de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău.

 • (3) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund de distribuirea abonamentului aferent primelor 30 de zile ale anului școlar, cât și a cârdurilor anuale de transport către proprii elevi, în timp util.

 • (4) S.C. TRANSPORT PUBLIC S A. Bacău răspunde de asigurarea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, asigurarea numărului de abonamente și a cârdurilor de transport necesare, de distribuirea acestora către unitățile de învățământ, precum și de centralizarea tabelelor nominale și întocmirea corectă a facturilor fiscale.

 • (5) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. răspunde de asigurarea a 50% din tariful pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.


PREȘEDINTE de ședință GHIORGHE H y luță’


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL/gENERAL AL MUN. BACĂU NICOLaE - OVIDIU POPOVICI

rj

/O

CENTRUL BUGETAR NR._________

INSTITUȚIA DE INVATAMANT______________________

ADRESA____________________________________

ANEXA

LA REGULAMENTUL DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL URBAN PENTRU ELEVI

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE BENEFICIAZĂ DE CÂRD ANUAL DE TRANSPORT PUBLIC CU MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN

SITUAȚIE LUNA_______________ANUL__________

Nr. crt.

Nume si prenume

CNP

Clasa

Adresa de domiciliu

Traseele solicitate

Serie abonament / cârd

Semnătură de primire

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

---— 1 ■■

13

.-- —— ...... 4

i

Certificăm prin prezenta corectitudinea datelor cuprinse în tabelul nominal și respectarea condițiilor de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor.