Hotărârea nr. 442/2019

Hotărârea nr. 442 din 29.11.2019 privind completarea HCL nr. 382/ 2018 prin care s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău"




wtbwf


‘ff/ Cf/<'~''77f/Jtf('f/tff//f/f



aetff/


HOTĂRÂREA NR. 442 DIN 29.11.2019

privind completarea HCL nr. 382/2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Solicitarea de clarificare 4 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est ( ADR Nord - Est); -Referatul nr. 12464; 27.11.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune completarea HCL nr. 382/ 2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12476 din 28.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12477/1/28.11.2019;

-Raportul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 12477/2/28.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2103/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2104/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2105/ 29.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2106/29.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2107/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. “c” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelorproiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-HCL nr. 158/ 2019 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

-HCL nr. 382/ 2018 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 alit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - (1) Se completează HCL nr. 382/ 2018 în sensul introducerii unui nou articol, art. 5, care va avea următorul cuprins:

Art. 5. Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici prevăzuți în documentația tehnico- economică a obiectivului de investiții „ Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău” conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

(2) Anexa menționată la alin. (1) este parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 382/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/președinte DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 442 DIN 29.11.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 382/ 19.10.2018

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVÂZUȚI ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOM1CÂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU”

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ GHIORGJJE HULUTĂ 


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ȘEF SERVICIU MIHAELA IONESI


ANEXA 2

CARACTERISTICILE PRINCIPALE $1 INDICATORII TEHN1CO-ECONOM1CI

EREVĂZUȚ1 ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „MODERNIZAREA, DOTAREA Șl EXTINDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOG1E BACĂU”

BENEFICIAR: UAT Municipiul BACĂU AMPLASAMENT: Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este situat în centrul orașului Bacău, pc strada Oituz, nr. 72 cu acces auto și pietonal, într-o zonă complet echipată edilitar.

INDICA TORI TEHNICO-ECONOMICI;

a) Principalii indicatori cuprinși îu cadrul de analiză sunt;

Indicatori fizici:

’Z Suprafața construită aferentă zonei dc intervenție:

o CORP CI - AMBULATORIU - 1327 mp

o CORPC4 - PUNCT RAD1OLOG1C AMBULATORIU -156 mp

o EXTINDERI - 55,25+15.3 + 3,89x 4 niveluri + 27,6’ 113,71 mp

J Total suprafață intervenție = 1.596,71 mp

J Clădiri amenajate: 2 (corp CI - Ambulatoriu; corp C4 - Punct Radiologie Ambulatoriu) Clădiri noi și extinderi: 4 (Extindere corp CI -Mansardă, lift exterior, acces demisol tip curte engleză și spațiu tehnic pentru centrala electrică)

✓ asigurarea tuturor utilităților specifice - 4 sisteme: energic electrică (inclusiv sistemele de funcționare în caz dc avarie), apă-canal, rețele pentru instdațiilc sanitare, termice și răcire, rețele alimentare gaze naturale

asigurarea unor sisteme dc amenajare și finisare care asigură condițiile de funcționare și asigurare a calității acrului

J asigurarea funcțiunilor specilicc funcționării Ambulatoriului în concordanță cu strategia de reabilitare și modernizare a sistemului medical dc specialitate, legislația actuală din domeniu

■J dotarea cu echipamente pentru sisteme speciale de funcționare a infrastructurii și logisticii specifice:

sisteme de detecție și semnalizare incendiu, protecție și desfumare sisteme dc control acces sisteme de supraveghere video-TVCl sistem date - voce

dotarea cu echipamente specifice sistemelor de instalații

sisteme dc asigurare a microclimatului

sisteme electrice pentru instalațiile dc forță și vitali

sisteme pentru instalațiile sanitare

sisteme de stingere a incendiilor

sisteme pentru asigurarea energiei termice

Indicatori financiari, soc io-econom ici, de impact, de rezultat/operarc, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

J Costul realizării lucrărilor de intervenții: 6.540.91 l.20lei inclusiv TVA

J Valoare echipamente : 1.452.863,21 lei

J Valoare dotări: 2.404.424.27 Ici

J Valoare de inventar a construcției la finalizarea proiectului:

800.269.99l235.547,80+6.540.911,20+1.452.863,21 = 9.029.592,20 lei

v' Număr de locuri de muncă create în fază de execuție - 50

/ Valoarea totală a proiectului de investiție pe structura devizului general este de 11.753.821,52 LEI inclusiv'LVA, respectiv 2.526.345,30 EURO inclusiv TVA, din care construcții-montaj (C+M) 6.825.327,93 LEI inclusiv TVA, respectiv 1.467.023,74 EURO

b ) durata de realizare a investiției: durata de realizarea a proiectului este de 44 luni și este detaliata în graficul de execuție

c ) Descriere sumară a investiției

Realizarea investiției modernizarc.extindcre si dotare a ambulatoriului din cadrul Spitalului de Pneumo (fiziologic Bacau arc drept scop crearea unei infrastructuri adecvate si imbunatatirea calitatii serviciilor medicale acordate populației Municipiului Bacau si nu numai.Proiectul propus are in vedere sa contribuie la crearea unui sistem de sanatate orientat pe prevenirea bolilor, sistem capabil sa ofere populației serviciile medicale necesare pentru menținerea si dobândirea unei mai bune stări de sanatate. Lucrări le de intervenție propuse se înscriu în strategia de modernizare a spatiilor unde se desfasoara actul medical. Documentația vizeaza îmbunatatirca activîtutii medicale specifice la standardele de calitate si eficienta existente în spitalele similare din Comunitatea Europeana. In cadrul proiectului de '‘MODERNIZARE, DOTARE Șl EXTINDEREA CORPURILOR AMBULATORIULUI SPITALULUI DE PNEUMOETIZIOLOG1E BACĂU’* se vor realiza o serie de lucrări necesare aducerii în stare de funcționalitate deplina a clădirilor, aici fiind cuprinse lucrări de reabilitare funcțională, reabilitarea instalațiilor și dotare cu echipamente și dotări adecvate. Se impune realizarea unor intervenții complexe de reabilitare spațiala si funcționala a spatiilor,a sistemelor de instalații.» finisajelor si corectarea totodată a fluxurilor medicale pentru îmbunatatirca actului medical.Spitalul de Pncumofiiz.iologic Bacau este spital de monospecialilatc. singurul de acest tip la nivelul județului Bacau. Obiectivul sau primordial este de implementare,coordonare,control la nivel local (județean) a acti vitali lor de combatere a tuberculozei, asa cum sunt prevăzute acestea în Programul National de Combatere ii Tuberculozei, cât si diagnosticul si tratamentul patologici pulmonare nctubcrculoase. Clădirea actualului Ambulatoriu de specialitate a fost construita în anul 1958. Primul pavilion modern

al spitalului a fost construit în anul 1972 cu un număr de 80 de paturi .Cel deal doilea pavilion modern a fost construit în anul 1979 tot cu un număr de 80 de paturi. Actualmente, spitalul arc 170 dc paturi si deservește o populație de aproximativ 744838 de locuitori. Deși la înființarea sa, spitalul a fost gândit ca o unitate dedicata pacicntilor cu tuberculoza, practica demonstrează ca, la ora actuala, adresabilitatea pentru patologia pulmonara nctubcrculoasa reprezintă 2/3 din activitatea spitalului. Deficiente majorc:starc avansata dc degradare, Clădirile nu mai corespund exigentelor funcționale si de siguranta.Lucrarîlc de intervenție regăsite în documentația tchnico-economica vizeaza exclusiv realizarea obiectivului proiectului si constau în: lucrări de reabilitare - lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ si valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut dc reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor. Se propun lucrări dc intervenție la sistemele structural în conformitate cu precizările din expertizele tehnice efectuate, lucrări de modernizare - lucrări fizice executate în cadrul corpului dc clădire CI si C4. Astfel, se propun lucrări dc intervenție la sistemele structurale, funcționale si de intalatii, conform expertizei tehnice. Principalele lucrări constau în: lucrări de amenajare/modernizare a spatiilor specifice, lucrări dc reabilitare termoenergetiea, lucrări de refacere a finisajelor interioare si exterioare. Se vor executa lucrări dc: desfacere/ demolare a elementelor dc finisaje, tâmplarie, pardoseli, tavane si instalații existente; lucrări dc refacere a sistemului funcțional, lucrări dc amenajare a spatiilor (pardoseli PVC, finisaje la pereți si lavanc.înlocuire tâmplarie interioara si exterioara, placare pereți cu tapet special dîn PVC, vopsitorii antibacteriene, placare scări, realizare rampe pentru personc cu dizabilitati); finisaje exterioare (finisaje la fațade, refacerea structurii dc acoperiș si a clementelor acestuia, refacerea trotuarelor); refacerea sistemelor de instalații (instalații electrice, instalații sanitare, instalații de încalzire/racire, instalații de hidranti. sisteme special avertizare si semnalizare Ia incendiu, control acces. TVCI, date-vocc); lucrări de extindere: realizarea extinderii pe verticala a structurii rezultate cu încă un nivel (structura metalica ușoara); pentru ancorarea structurii propuse se vor folosi conectori fixați în elementele perimetrale de beton ,suprabelona rea planseului peste etaj, utilizându-sc beton armat clasa C16/20. în grosime de 10 cm, armat cu bare independente din otcl-bclon PC 52, realizarea unei structuri pentru liftul extcrîor-Structura dc rezistenta a liftului este proiectata în varianta structura metalica cu grinzi patrate din otel S235J R cu secțiunea 1 OOx I OOx 10 mm, sistem de susținere a acestora în varianta stâlpi din țeava patrala cu secțiunea 100x100x10 mm.Fundația liftului exterior este de lip radier general avand grosimea 40 cm. Închiderile încăperii liftului sunt realizate cu panouri lip ”Alucobond".se va realiza o curte engleza, conform propunerilor arhitecturale; aceasta se va realiza ca o structura independenta , prezentând rost dc Casare la nivelul fundațiilor; Structura de rezistenta este tip diafragme din beton armat cu grosimea de 25 cm; Placa peste accesul la demisol este realizata din beton armat si arc o grosime de 15 cm;Fundatia este dc tip radier general avand grosimea 40 cm. realizarea unui corp nou legat de clădirea existenta CI printr-o platforma tehnica, tara sa influențeze modul dc lucru al sistemului structural cxi$tcnl;Fundatia construcției este de tip grinzi continue sub ziduri;Structura dc rezistenta este realizata din zidărie confinata, stâlpisori, centuri, buiandrugi, plaseu din beton armat clasa C20/25.Pereții construcției au o grosime de 30 cm;Acopcrisul este dc tip șarpanta din lemn cu învelitoare din țigla metalica;Se prevăd pardoseli cu pîacari ceramice sau epoxidice; finisaje interioare la pereți si tavane; finisaje exterioare (termosistem, finisaje exterioare fațade si soclu);rcalizurc acoperiș (învelitoare din tabla, sistem dc jgheaburi si burlane); tâmplarie exterioara metalica; izolații termice la placi; pardoseli si placaje; sisteme dc instalații; instalații termocncrgclicc; echipamente tehnologice si dotări - achiziționarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalațiile functîonalejnclusiv montajul acestora si rețelele aferente necesare funcționarii acestora;achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita montaj, precum si a echipamentelor de transport tehnologic; procurarea de bunuri care, conform legii, intra în categoria mijloacelor fixe si/sau obiectelor de inventar, sunt necesare implementării proiectului si respecta prevederile contractului dc fmontarc;instaiatii aferente constructiilor-se cuprind lucrările pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului dc in vestit ic: rotea apa-canal,energie clectrica,rctcle sanitare si termice,rețele de gaz natural care se executa pe amplasamentul obiectivului dc investiție precum si cheltuielile aferente racordării la relele de utilitari.

d ) Surse de Inundare:

- fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/stiu alte fonduri constituite conform legii

PROIECTANT,

SC C.G. DESIGN CONS SRL