Hotărârea nr. 440/2019

Hotărârea nr. 440 din 29.11.2019 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită, în anul 2020


■{(// [77j actiu

.if/ff/7 77<><•</7 cf/   777/ H-f-er/t ff/Zt/fHOTĂRÂREA NR. 440 DIN 29.11.2019

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită în anul 2020

Consiliul lx»cal al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 79097/ 07.11.2019 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care este înaintată lista spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Procesul Verbal nr. 11261/ 29.10.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12224/ 22.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12225/1/22.11,2019;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 12225/2/22.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2086/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2087/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2088/ 28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2089/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2090/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 21 (2), alin. (2) și ale art. 22 din Anexa la HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/ 1996, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) Iii. „d”, alineatul (7) lit. „q” și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă „Lista nominală” cu propunerile Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ, cu persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în anul 2020 în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari și solicitanților prevăzuți în Anexă.

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen tegaî Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/* - \

/^^EȘEDINTEPE ȘEDINȚĂ

1 GHIQR 'CONTRASEMN


\ SECRETAR

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 440 DIN 29.11.2019

LISTA CUPRINZÂND SOLICITANȚII ÎNDREPTĂȚIȚI SĂ PRIMEASCĂ O LOCUINȚĂ SOCIALĂ SAU DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, ÎN ORDINEA DE PRIORITATE STABILITĂ, ÎN ANUL 2020

Nr. Crt.

NUME și PRENUME

Nr. Dosar/Data înregistrării

Punctaj

1

AVĂDÂNII GIANINA

20135/19.06.2001

101

2

CAJVAN ANCA MIHAELA

30650/10.09.2004

95

3

ICHIM CONSTANTIN

9606/17.03.2005

95

4

MASTAHAC IOANA

42731/29.12.2004

93

5

DRAGOMIR ELENA

7859/02.03.2004

90

6

MÎROSLOVICI ALINA ELENA

20647/08.06.2005

89

7

ARDELEANUIRINA               H

13563/04.04.2006

89

8

VLAD GRIGORE

9677/09.03.2006

84

9

CONSTANTINESCU CARMEN ELENA

35245/28.05.2009

82

10

LOVIN IONICĂ CRISTINEL

10212/08.03.2007

80

11

OJOG CARMEN

4557/08.02.2005

79

12

POPA MARGARETA

44005/16.10.2007

79

13

HERSCOVICI ION NICU

16163/04.05.2004

77

14

ANDRONIC MARICICA

32649/05.07.2012

67

15

FARCAȘ EMANUELA

29162/23.05.2012

61

16

ANTOCHI MARIA

46015/18.08.2008

60

17

SAMSON RAMONA GABREELA

16699/15.01.2019

51

18

FABIAN SORIN

43939/15.11.2012

49

19

DICU LILIANA

28899/12.05.2016

49

20

DINU MARICICA

26571/26.04.2017

49

21

ALEXA ANCUȚA IOANA

41237/18.10.2018

46

22

BOSTAN LILIANA

43073/18.10.2016

45

23

PAVEL CODRINA MARIA

32497/26.07.2019

45

24

PETREA MIOARĂ ELENA

47966/18.12.2017

44

25

STĂNESCU MARCELA

31825/16.07.2019

44

26

MUNTEANU MARIUS CLAUDIU

32680/05.07.2012

42

27

BENCHEA DORIN

37359/13.09.2013

42

28

COVRIG ANA MARIA

36515/21.08.2017

42

29

TRIFAN DANIELA

37193/06.09/2018

41

30

OANCEA CLAUDIA

28303/28.05.2019

41

31

HERSCOVICI EUGENIA

26362/11.04.2011

40

32

DOGARU FABIAN

30571/27.06.2019

40

33

NEGEL CLAUDIU GABRBEL

32662/30.07.2019

40

34

NIȚĂ CODRUȚA

20139/21.02.2019

39

35

BOTEZ ROMINA MIHAELA

33794/21.08.2019

39

36

FERARU RĂZVANIONUȚ

31551/11.07.2019

38

37

ARUXANDREI VIOLETA

20577/16.02.2016

35

38

BUCUR LUCICA

35437/13.O8.2O18

35

39

STOICA RAMONA

45110/29.11.2018

35

40

PEPTINE ALINA-ELENA

36061/23.08.2018

34

41

MOGA GABRIELA BEATRICE

34277/28.08.2019

34

42

TURLE MAZĂRE ELENA

24852/02.04.2015

33

43

HAPALET MIHAI

33799/21.08.2019

33

44

ARTENIE LILIANA

23346/27.03.2019

32

45

STOICA LIDIA PETRONELA

39276/22.09.2017

31

46

JITARU ALINA FLORINA

33104/16.07.2018

31

47

CIUBOTARU ANA-FLORENTINA

85335/25.06.2019

31

48

SAROS OLIVIA

36543/30.09.2019

31

49

PANCU N1COLETA DOINIȚA

36291/25.09.2019

29

50

AZOIȚE1 ADELA

22855/16.03.2017

28

51

MARIN PAMELA

30225/25.06.2019

28

52

LÂCĂTUȘU COSTEL

47226/19.12.2018

26

53

PEȘTE GEORGETA S1MONA

31338/20.06.2012

25 "

54 .

PĂTRAȘCAN I0AN

28911/06.06.2019

19

55

' ANTOCHI MARIA

33448/19.07.2018

18

56

MIHAI ZELA

25136/15.04.2019

16

.y\

președintedeședințăCONTRASEWEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICQ1AE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR ADJUNCT BUZDUGAN GRISTINA