Hotărârea nr. 439/2019

Hotărârea nr. 439 din 29.11.2019 privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău


■/</"/       ‘âf/

i


r/cr»/


HOTĂRÂREA NR. 439 DIN 29.11.2019

privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 18205/18.11.2019 al Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională, privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 18234/ 19.11.2019 privind transformarea a doua funcții de execuție de polițist local, grad profesional debutant în funcție publică definitivă de polițist local, grad profesional asistent; -Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12235/ 22.11.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12236/1/22.11.2019;

-Raportul Poliției Locale a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 12236/2/22.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2081/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2082/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2083/ 28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2084/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2085/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Rapoartele de evaluare nr. 1865-1/ 05.02.2019, nr. 18209'19.11.2019, și nr. 6207/24.04.2019 și nr. 18210'19.11.2019, privind evaluarea profesională pentru perioada de stagiu;

-Prevederile HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 474, art. 475 lit. „a” și ale art. 610 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57.' 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 - "Statui de funcții” la HCL nr. 142/ 19.04.2019 după cum urmează:

  • (1) funcția publică de execuție de Expert, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Financiar și Achiziții Publice - Compartiment Achiziții Publice își schimbă denumirea în consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal;

  • (2) funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională se transformă în funcție publică definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu;

  • (3) funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția Mediului se transformă în funcție publică definitivă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 142/19.04.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ


//GHIORGHE WUjjJȚĂ

r PCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  / SECRETARUL (ÎENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI