Hotărârea nr. 438/2019

Hotărârea nr. 438 din 29.11.2019 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

ff/Z

('/      3

''Zfojt.ifZff<Z AZZot'aZaZ '~'t Z^f/Jtf-Cf'/itt/Zf/f ^3 c/ccfff

HOTARAREA NR. 438 DIN 29.11.2019

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 37872/ 16.10.2019, nr. 37908/ 17.10.2019, nr. 38477/ 24.10.2019, nr. 38632/ 28.10.2019 și nr. 38803/ 30.10.2019 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78421/ 07.11.2019 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12204/ 21.11.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12205/1/21.11.2019;

-Raportul comun al Compartimentului Administrarea și Inventariere a Patrimoniului și al Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat Public înregistrat cu nr. 12205/2/22.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2078/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2079/ 28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 2080/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 (2) lit. „c”, alineatul (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 7,32 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă, pe str. Gheorghe Șincai nr. 15 din municipiul Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Gheorghe Sincai din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 9,60 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferente lucrării "Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, pe str. Lascăr Bogdan nr. 12 din municipiul Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de amplasare a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și amplasării unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Lascăr Bogdan din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

 • a) suprafeței de 32 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică locuință aparținând S.C. MARSERVICE S.R.L. amplasată pe str. Calea Romanului nr. 114 L, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 108 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Racordare la rețeaua electrică a obiectivului SPĂLĂTORIE AUTO-S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L., str. Arcadie Șeptilici nr. IA, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Arcadie Șeptilici din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa iu. 4, pai Le inlegiaiilă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 60 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial MEGA IMAGE amplasat pe str. Alecu Russo nr. 3, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Alecu Russo din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței totale de 0,55 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică locuință aparținând S.C. MARSERVICE S.R.L. amplasată pe str. Calea Romanului nr. 114 L, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție și a unei firide de branșament pe str. Calea Romanului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Racordare la rețeaua electrică a obiectivului SPĂLĂTORIE AUTO-S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L., str. Arcadie Șeptilici nr. 1 A, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unei firide de branșament E3 și a unei firide El, pe str. Arcadie Șeptilici din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • c) suprafeței de 0,5 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică spațiu comercial MEGA IMAGE amplasat pe str. Alecu Russo nr. 3, localitatea Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unei firide de branșament pe str. Alecu Russo din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 Se aprobă Contractul Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce 1a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

■<\.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARE

General al mun. bacău e - OVIDIU POPOVICINICO

ANEXA NR. 1

I.A-HOTĂRĂREA N564900


Cernic Ion

Ni. Cad. 80877


Conducta gaze ni redusa existent^ Branșament presiune redusa i Conducta gaze naturale presiune redusa ’ din PE 100 SDR11, 063mm L = 11,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat din PE 100 SDR 11, 0 T7 ¥ 1 mm, Lș.       ..

PRM posț de reglare măsură existent P.R.M. 1 e Post de reglare măsură proiectat; q nod calcul;


iturale presiune PE63mm; naturale


J04/1371/2J0Q37 GU1.15854788

e-mail: brano^eâ@yahao.corn, tel: 0745.461942


r+------r-r-

Numele

_         > Gabrțâ Ț

Proiectat ^9- -Branoaea GaSpel îȚ


" 1                                   I

Elaboratori

Verificat


ieriinatura


176.25


Nr. Cad. 81216


rețea existenta PE63mrn


Sistem de proiecție STEREO - 70

, Sistem de referința altimetric M.NEAGRA


Denumire proiect:

Extindere rețea si branșament gaze naturale presiune redusa


Planșa nr.

G1


ing. Bj-anoaea


Scara 1:500


Beneficiari: MÂNDRU FLORIN

Adresa:BACAU str.GH.SINCAI NR.15 jud. Babau


ing, Branoaea'Gat/rieîB


Desenat

președînteTîkSEbinta

GHIQ^l ‘ ȚĂData: 10.2019

3--


Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE■^TONTRASEMNE ENTRU LEGALITATE “*

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE     IU POPOVICIRO MANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL IjOC AL BA£ÂU

[[TRONSON l-£j_ANEXA NR.^

LA HOTĂRÂTA NR. 438


!NS“ FlpMp'g'i INSTALAT

/ATU«


qarmen


Prowetol


Dasenoi

Verț^ol

Draclor


’ REȚEA DISTRIBUȚIE G.N.PRESIUNE REbuSA e£$MW

* REȚEA DISTRIBUȚIE 'G.N.PRESIUNE READUSA Pgg

BRANȘAMENT G.N.PRES1UNE REDUSA gXISTEIjț^p 512I6 BRANȘAMENT G.N.PRESIUNE REDUSA PROIECTaTT-""---

PRM POST DE REGLARE MĂSURARE PROIECTAT,

---A--- CONDUCTA DE APA EXISTENTA,

--- C --- CONDUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA,


inc ;

--îc--- CABLU TELEFONIE MONTAT IN SĂPĂTURĂ EXljsT^f J

GA'


--Tf CABLU TELEFONIE MONTAT AERIAN EXISTENT

 • — Leo--CABLU ELECTRIC MONTAT AERIAN EXISTENT-

 • — Les--- CABLU ELECTRIC IN SĂPĂTURĂ EXISTENT-

—' T --- CgNDUCTA TERMIC EXISTENTA;


DENUMIRE EXTINDERE REȚEA SI RACORD G «PRESIUNE REOUSA

AMPLASAMENT STR LASCAR BOGDAN. NR 12 LOC SACAU.JUO BACAU

SOLICITANT INVESTIȚIE      STOICA GHEORGHE


Proiect


074>S$tâi

MOLOINSTAL SRS ț

_____ . w

PREȘEDINTA DE ȘEDINȚA

—WSCARA

I 500


PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE &Fr.riETARIJL GENERAUAL MUN, BACĂU 7*


NICOLAE - O VI DI U POPOVICI
F 020

OP Plonso

G1PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA GHIORQHE


CONTRAS f SECRET


PLAN TOPOGRAFIC

SrJrJ i


NEAZĂ PENTRU LEGALITATE UL GENERAL AL MUN. BACĂU LAE - OVIDIU POPOVI


\CP665U

CurtcJ__


S.C. MARSTE S.R.L. /f*.

PROIECTARE SI EXECUȚIE REȚELE ELECTRICE O.fFKty

str. lonita Sandu Sturdza.nr. 32, loc. Baca> JPROIECTAT

Ing. BOUBATRIN MIHAI

DESENAT

Ing. BOUBATRIN MIHAI

► 7

VERIFICAT

Ing. TOFAN LAURENTIU ' f

SEF PROIECT

Ing. TOFAN LAURENTIU

Lj

DIRECTOR

Ing. ALEXANDRESCU VALENTIN

-TDENUMIRE:

Cimentare cu energie electrica LOCUINȚA

E4RART1NAND S.C. MARSERVICE S.R.L. AMPLASATA PE STR. CALEA ROMANULUI, NR. 114 L. LOC. RACAU. IUD. BACAU

PROIECT NR.

58/2019

INVESTITOR:

S.C. MARSERVICE S.R.L.

BENEFICIAR:

S.C. DELGAZ GRID S.A.

FAZA:

HCL

PLAN DE SITUAȚIE

PIJNSA

•f.2


*186 55<86.61


pompe

.190.34


• 197 69


‘19307

4


X

,   ',194 W


. ^\194.32

135.06'.   \


‘^92.78


•191.94

TOI 57


LES 0 4kV

NA2XAb¥            -

3x150+70mm* , PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ltotai=300m


V. -186.26

'<186.52 SW53


-...

’l8^”> -186.S+.'. . '     186 50 x

106.90 ■>

Wr"'

188 99-


,1.-


187


185.65


118668


. 86 70


■i ^186 89


„%v ,87^


'•189 99    Î89 71


. 190 28 . . -

■ 189 81


. .‘188.94


190.61


‘ '192.48

"’92 66                         f 1

o

o r-xr

’T

—LS


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRET UL GENERAL AL MUN. BACĂU LAE - OVIDIU POPOVICI
Suprafața ocupată de instalațiile electrice proiectate:

 • - temporar în domeniul public - 108m2

 • - definitiv în domeniul public ~ 1m’Sistem de proiecție STEREO - 70               tăspu^-

Sistem de referința altimetrîc IV). NEAGI&£^0n>
®3KH$a"ELECTRIC

J04 / 2127/1994.R0 68 34 960, Atestat ANRE: «p: D1,D2,E1,E2 Bacău, Calea Moldovei, nr.197,

Proiectat:

Desenat:

Verificat:

Sef proiect:echifor Mihai Rusu Valerica Rusu Valerica


563601


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. DELGAZ GRID SA


Beneficiar:

Obiectiv:

Racordarea la rețeaua de energie electrică a obiectivului Spălătorie Auto SC Auto Moto Invest SRL, str.ArcadieȘeptilici, nr.lA, mun.Bacău, jud.Bacău


111/2019


Faza:

P.T.+C.5.


Data:

10/2019


Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE - situația proiectată -


Planșa nr.: E2\ Vi 54.82

A

v\

V3!

<g V

5957“

Ci \ o \

> Y

1Ă«

3 '

fe.12 r> \

V5 A

I       -

\ VȚîW51

w


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Sturza, nr. 32

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135

Proiectat

ING. lonut Costan

Scara’

1’500

Desenat

ING. lonut Costan

Verificat

ING. Tofan Laurentiu

I /  A

tXÂ stâj

Data

09.2019

Sef proiect

ING. Tofan Laurentiu

J      /f

Director

ING V.AJexandrescu

Format:CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GEN NICOLAE-


.... —      ,

CONTRACTCADRU DE CONSTITUIRE A DREPTUL!# DE

/SERVITUTE LEGALĂ


> \''RAL AL MUN. BACĂU

IU POPOVICI


•A


Nr.


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A3OO53OXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl ........ -

Director General și dna__________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str. ..................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:


 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de.................mp necesară pentru realizarea

lucrării;

 • b)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii;

 • c)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     sa solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala

proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;

 • e)     să execute , pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulsției, în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g)     să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h)     să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORA

Art. 7. Așa ctim este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adiesa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.                           /y

IX.CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRI» SA

Radu Petre

Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BUZDUGAN


Comp.Adm.și Inventariere Patrimoniu

DANIELA NÂSTASE