Hotărârea nr. 437/2019

Hotărârea nr. 437 din 29.11.2019 prin care se ia act de intenția SC Agricola Internațional SA Bacău de a construi și amenaja strada Arinilor


st f<‘f/f/"f tfâfSfvffs


HOTĂRÂREA NR. 437 DIN 29.11.2019

prin care se ia act de intenția SC Agricola Internațional SA Bacău de a construi și amenaja strada Arinilor

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art.l 33(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 33793' 21.08.2019 a SC Agricola Internațional SA Bacău, prin care își exprimă intenția de a construi strada Arinilor;

-Referatul nr. 78444 ' 18.11.2019 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune să se ia act de intenția SC Agricola Internațional SA Bacău de a construi și amenaja strada Arinilor;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12201 21.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12202/1/21.11.2019;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniu înregistrat cu nr. 12202/2/21.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2073/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2074/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2075/ 28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2076/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2077/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 128 (1) lit. „c” din OUG nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (2) lit. „g” din OG nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

-Prevederile art. 29 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

-Prevederile art. 863 lit. ”c” din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 4 (1) lit. ”a” și ”b” din Legea nr. 32/ 1994 privind sponsorizarea , cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit. ”d” și (7) lit. ”m” și art. 139 alin. 3 lit. ”a”, ”e”, ”g” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se ia act de intenția SC Agricola Internațional SA Bacău de a construi și amenaja strada Arinilor.

ART. 2 Se împuternicește SC Agricola Internațional SA Bacău să obțină autorizațiile de construire, toate avizele și acordurile în numele și pe seama Municipiului Bacău pentru efectuarea lucrărilor de construire și amenajare a străzii Arinilor.

ART. 3 Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cadru între Municipiul Bacău și SALBAC SA Bacău, în vederea executării lucrării „Construire strada Arinilor”.

ART. 4 - După finalizarea lucrărilor și recepția acestora, acestea se vor transfera gratuit cu titlul de sponsorizare, în domeniul public al municipiului Bacău.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Drumuri Publice.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Drumuri Publice și SC Agricola Internațional SA Bacău.

ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETAR GENERAL AL MUN. BACĂU NICO E - OVIDIU POPOVICI