Hotărârea nr. 436/2019

Hotărârea nr. 436 din 29.11.2019 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 69379/14.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69035/23.04.2019, de la d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta la d-nii Petrov-Liutienco Bogdan si Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta


■<7f/


''"(fo 77jf/fff/         a/ r"' //ft Jțfț'f/i ff//r/( ^6 acăf/

HOTĂRÂREA NR. 436 DIN 29.11.2019

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in contractul de concesionare nr.

69379/14.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69035/23.04.2019, de la d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta la d-nii Petrov-Liutienco Bogdan si Petrov- Liutienco Ligia-Nicoleta

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea d-nei Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.

  • 3795947.10.2019 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 693794 4.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69035/23.04.2019 de la d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1106/14.10,2019 la Biroul Individual Notarial Vasilache Mihaela-Stefana;

-Contractul de Concesionare nr. 69379.44.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69035,'23.04.2019 incheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta;

-Cererea d-lui Boghiu Constantin-Eugen, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.

  • 37958.47.10.2019 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 6937944.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69035/23.04.2019 către d-nii Petrov-Liutienco Bogdan si Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta;

-Referatul Arhitectului Șef - Compartimentului Evidență Concesionări înregistrat cu nr. 12035/19.11.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 12037 /19.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10930/21.10.2019;

-Raportul Compartimentului Evidență Concesionari înregistrat cu nr. 12211/2/21.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2070/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2071/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 2072/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 - 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108, , lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. ‘“c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 6937944.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69035/23.04.2019, de Ia d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta la d-nii Petrov- Liutienco Bogdan si Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta.

ART. 2 — Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarii apartamentului.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 — Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARE I GENERAL AL MUN. BACĂU NICOIÂE - OVIDIU POPOVICI