Hotărârea nr. 435/2019

Hotărârea nr. 435 din 29.11.2019 privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

>/>

/1 aw a st fa </„f/<■/"/ M ară a

< </        .i

f/âf/ ^oat/ a/  //a //frf/fff/f/f ^3 acaa

mmHBHnKK^BKt&KUBaKaMaE^a^BMBHiaKKQBai

HOTĂRÂREA NR. 435 DIN 29.11.2019

privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafețe de teren proprietate privată a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilelor din str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/04.05.2015 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada construirii, a dreptului de folosința asupra terenului in suprafața de 2.000,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Comanesti;

-Prevederile H.C.L. nr. 159/15.05.2017 privind darea in folosința gratuita a terenului in suprafața de 7.864,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare, f.nr., către Asociația Habitat for Humanity Romania si aprobarea cesionarii dreptului de folosința gratuita asupra suprafeței de 2.000,00 m.p. teren, stabilit prin H.C.L. nr, 84'04.05.2015 de către Asociația Habitat for Humanity Comanesti către Asociația Habitat for Humanity Romania;

-Prevederile H.C.L. nr. 480/14.12.2018 privind dezlipirea terenului in suprafața de 9.864,00 m.p. situat in Bacau, str. Izvoare, nr. 127- 129;

-Autorizațiile de Construire nr. 162/04.08.2017, nr. 163 04.08.2017 si nr. 287/27.09.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 50/25.01.2018 si nr. 122/25.01.2019 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Certificatele de atestare a edificării construcțiilor nr. 27665/23.05.2018 si nr. 18426/21.02.2019, eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Procesele-Verbale de predare-primire a construcțiilor cu destinația de locuința incheiate in data de 06.09.2019, 16.09.2019, 16.09.2019, 16.09.2019, 27.09.2019, 16.09.2019, 27.09.2019 si 21.10.2019 intre Asociația Habitat for Humanity Romania si d-nii Negru Maria-Mirela, Lucaci Doina-Ramona, Vargalută Ioan, Banu Daniela-Alina si Banu Nicolae, Selaru Jonela si Selaru Alexandru, Parfene Constantin si Parfene Nicoleta, Contu Alina-Lenuta, Stratila Ionut-Dorinel si Stratila Sanda si Mihai Ștefan si Mihai Mihaela;

-Contractele de Vanzare autentificate sub nr. 2670/06.09.2019, nr. 2749/16.09.2019, nr. 2751/16.09.2019, nr. 2746/16.09.2019, nr. 2940/27.09.2019, nr. 2747/16.09.2019, nr. 2939/27.09.2019, nr. 3178/21.10.2019 si 3175/21.10.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Cererile d-lor Negru Maria-Mirela, Lucaci Doina-Ramona, Vargalute Ioan, Banu Daniela-Alina si Banu Nicolae si Selaru Ionela si Selaru Alexandru, Parfene Constantin si Parfene Nicoleta, Contu Alina-Lenuta, Stratila Ionut-Dorinel si Stratila Sanda si Mihai Ștefan si Mihai Mihaela, inregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 38951/31.10.2019, 38863/30.10.2019, 38634/28.10.2019, 38687/28.10.2019, 38112/21.10.2019,39530/08.11.2019, 39530/08.11.2019, nr. 39860/13.11.2019, nr. 39989/14.11.2019 si nr. 40213/19.11.2019 prin care solicita concesionarea suprafețelor de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezintă cota indiviza aferenta imobilelor proprietate din Str. Izvoare;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 12038/19.11.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar ai Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 12040.19.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12210/21.11.2019;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 12210/2/21.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2061/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2062/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2063/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2064.28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 108, , lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1), ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1.1.) Se aproba concesionarea directa către d-na Negru Maria-Mirela, a suprafeței de 55,85 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 S3, nr. cadastral 85088, intabulat in cartea funciara 85088 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85088-C1-U3, conform ANEXEI NR. 1 parte integranta din prezenta hotarare.

(1.2.) Se aproba concesionarea directa către d-na Lucaci Doina-Ramona, a suprafeței de 55,06 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 J1, nr. cadastral 85080, intabulat in cartea funciara 85080 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85080-C1-U1, conform ANEXEI NR. 2 parte integranta din prezenta hotarare.

(1.3.) Se aproba concesionarea directa către dl. Vargalută Ioan, a suprafeței de 54,53 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 J3, nr. cadastral 85080, intabulat in cartea funciara 85080 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85080-C1-U3, conform ANEXEI NR. 3 parte integranta din prezenta hotarare.

(E4.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Banu Nicolae si Banu Daniela-Alina, a suprafeței de 80,42 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 G2, nr. cadastral 85078, intabulat in cartea funciara 85078 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85078-C1-U2, conform ANEXEI NR. 4 parte integranta din prezenta hotarare.

(1.5.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Selaru Ionela si Selaru Alexandru, a suprafeței de 82,76 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 02, nr. cadastral 85085, intabulat in cartea funciara 85085 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85085-C1-U2, conform ANEXEI NR. 5

 • — parte integranta din prezenta hotarare.

(1.6.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Parfene Constantin si Parfene Nicoleta, a suprafeței de 80,96 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 G4, nr. cadastral 85078, intabulat in cartea funciara 85078 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85078-C1-U4, conform ANEXEI NR. 6

 • — parte integranta din prezenta hotarare.

(1.7.) Se aproba concesionarea directa către d-na Conțu Alina-Lenuta, a suprafeței de 51,93 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 R2, nr. cadastral 85087, intabulat in cartea funciara 85087 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85087-C1-U2, conform ANEXEI NR. 7 — parte integranta din prezenta hotarare.

(1.8.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Stratilă Ionut-Dorinel si Stratila Sanda, a suprafeței de 84,25 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 Gl, nr. cadastral 85078, intabulat in cartea funciara 85078 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85078-C1-U1, conform ANEXEI NR. 8 parte integranta din prezenta hotarare.

(1.9.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Mihai Ștefan si Mihai Mihaela, a suprafeței de 81,91 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 N2, nr. cadastral 85084, intabulat in cartea funciara 85084 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85084-C1-U2, conform ANEXEI NR. 9 parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este durata existentei construcției, taxa de concesionare urmând a fi achitata pentru o perioada de 25 de ani, incepand cu data autentificării Contractelor de Vanzare nr. 2670/06.09.2019, nr. 2749/16.09.2019, nr. 275 bl 6.09.2019, nr. 2746/16.09.2019, nr. 2940/27.09.2019, nr. 2747/16.09.2019, nr. 2939/27.09.2019, nr. 3178/21.10.2019 si nr. 3175/21.10.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena.

ART. 2 -Se aproba redeventa in suma de 2,0106 lei/m.p./an pentru terenrile prevăzute la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 10 - parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 -Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 11, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 -Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau   Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 -Se imputerniceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu persoanele menționate la art. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 -Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate la Art. 1, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectuiui-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului — Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDTNTETfE ȘEDINȚĂ

GHIORGHETIUL1JȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL fcENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLtfE - OVIDIU POPOVICI


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

■■ -


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHIORGHE HULUȚÂ',


Scara 1: 100

CONTRASEI^ f SECRETARI NICQ


NEAZĂ PENTRU LEGALITATE L GENERAL AL MUN. BACĂU ,AE - OVIDIU POPOV1CI

Exterior


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CILocuința sociala

( P ), casa tip triplex din Bacau str.

Izvoare nr. 129


Nr. cad.


Situația viitoare ( după dezlipire)


Nr. unitate ndividuala_       Executant:

âGEQ POIN-FEXFER'ES.R.L,.

exe<țiitBft3(tp«uaitoriior^teretț;.‘j. UI EDtSeHljpjșiQcuăjefitatiei jasuțstrate yr’ enta aqețțejjțdywiutea Semnatara st stampila §.i Z £ ",
Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si ----atribuirea nr. cadastral__

■“ c-i C.i Jîsinj ți Publicitsie l'nobiisrâ BACĂU -"J SenitaSirâ sLst£aodi_<>TĂ Vi.nfj


PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100președintedEședința

GHIORG


CONTRASE

1 SECRETAR

NICOLAZĂ PENTRU LEGALITATE ENERAL AL MUN. BACĂU

- OVIDIU POPOVICISituația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

r. cad.

Suprafața construita Ia aol CI

< »n.p.)

Suprafața totala utila nivel (m.p.)

Descrierea imobilului

Nr. cad.

9r. unitate ndlviduala

Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)

Cota parte indiviza din partite comune aferente UI ( Cpc ) - raport

Cota parte indiviza teren aferente UI (Cpt) - tn.p.

Observații

80-C1

118

100,83

Locuința sociala

(P), casa tip triplex din Bacau str.

Izvoare or. 129

UI 1

33,85

33,85/100,83

55,06

UI 2

33,45

33,45/100,83

54,41

UI 3

33,53

33,53/100,83

54,53

ivi E* *

otal

118

100,83

'tg.          Total

-

100,83

1/1

164

--F------

.T      #

InspectorExecutam


atribuirea or cadastral

Nume și prenume

PICTU^Q&WMiHĂIȚĂ


PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHIORGHED JȚĂ4 PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Exterior

PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situări* viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața construita la «ol CI (m.p.)

Suprafața total* utila nivel

( m.p. )

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Nr. unitate ndividuala

Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI ( Cpc ) - raport

Cota parte indiviza teren aferente UI (Cpt) - m.p.

Observații

8S08O-C1

irt

<

1

*

100.83

Locuința sociala ( P >, casa tip triplex din Bacau str.

Izvoare nr. 129

UI I

33.85

33,85/100,83

55.05

UI 2

33.45

33,45/100,83

54,4)

Ut 3

33,53

33,53/100,83

54,53

Total

118.»

100,83

rx

Total

100,83

1/1

154

Executant/^ C’k-țYc\ exMrt

Âirtorizga           A

ștoracutudintA^ț^țriini docftnenlaftțt             n

s           țjuwja acesteia ctErealitstea-'jJ/leren \ \\ V

S

51\ 5

V.. \ ț               Conțin»

Inspector

Sfajyîigsr<§ltjigt)ijytȘ $!)&&,SAGĂU | atribuirea nr. cadastral                           ]

r;i prenume                         . .

Pst . LLs^^îu^j^âjrijjjhffilHĂjȚÂ          ț

iri.””«c.                            î A                    ț

ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. 435 DIN 29.11.2019PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ’       UTĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR" GENERAL AL MUN. BACĂU NICO E - OVIDIU POPOVICI4

țxtenor


PROPUNERE APARTAMENTARE - CI


Situat!» actuala (înainte de dezlipire)


Situația viitoare ( după dezlipire)


Cota parte indiviza teren aferente UI ( Cpt) - m.p.


Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI ( Cpc) • raport85078-CI■''UGCat "XX Executant:'

J^S.C. GEOPOINT EXPERțr S.RȚv Vp.F. Autorizata " OC^âg-Ltâțan DRAGOM j. Confirm ȘxicutareaișpasOratonlori^tdJf coiețțitudinea întocmirii doțum'entatiet c *’1'cĂrei^ondĂnta acesteia cu realitatea c

Semnătură si stampila1 '' Data: aprilie 2019


Nr. unitate individuala


Suprafața utila pe UI Suap (m.p.)


Observații53,86


53,86.2)2,25


84,25UI 2


51,41


51,41 212,25


80,42UI 3


UI 455,22


51,76


212,25


55,22 212,25


51,76212,2586.37
Inspector

imobilului in baza de date integrata st


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

atribuirea ar, cartastial—. - ■. ■        -

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BACĂU

Se^l^ffSWha 8ĂLAITA .......

Funclia CONSILiER GR.IĂ Wt»
Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


’?A J\ .

PREȘEDINTEDEȘEDINȚĂ GHIORGHE HUȚUȚĂ

CONTRASEMNE SECRETARUL NICOLA


120
0£;iS

auw Fi >3--

> p 11»«"’ »

- . ■“•v~7J,i,°<xnraeBtanei'»«așjj3ue Si’-’ ’    ‘ r

4 PENTRU LEGALITATE NERAL AL MUN. BACĂU

VIDIU POPOVICI


i; htrc^ufterea^cbrMui ia baza de date integrau si fira §' atnfeuu-ea nr. cadastral y; 7^


A'

<Sceuixrara s RpiTa


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. 435 DIN 29.11.2019PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


PREȘEDINTĂDEȘEDINȚĂ

UȚĂ.’


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETAR GENERAL AL MUN. BACĂU AE - OVIDIU POPOVICI

ii-----------

!

i

1

P 3

1-

de

N

i

■ J

L

ZZi,        1
Situația actuala (înainte de dezlipire )

Situația viitoare < după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața construita la sol CI

1 m.p.)

Sup ta Tata totala utila nivtl (m.p. >

Descrierea Imobilului

Nr. cad.

Nr. unitate ndfvlduala

Suprafața utili pe UI Suaptm.p.)

CtHa parte ladiviza din părțile comune aferrnte UI (<‘pr)-raport

Cota parte Indiviza teren aferente t i (Cpt) - m.p.

Observații

85078 CI

246

212.25

Cusu tip cvadruplu ( P ) din ilncau str.

Izvoare nr 129

Ui 1

55.86

51,86 212,25

84,25

UI 2

5l.il

51.41 212,25

80.42

UI .1

55,3

55,22212.25

86.17

aYc^z

UI 4

51.*

5l.7o.-2l2,25

80.96

Totul

246

212,25

Tuiul

21115

1 1

.1.12

InspectorConfirm Lnb^ucerca u»n nr fAl.ittiral,.              .

|            - -O 5 f’-' i-

.. !• £’

S<jt<«,i(um -ii stampila--

iSttrt • » • .r.T.u1.-      .......


mu ilulii lui mi Mrza de date inleginta st


z/PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

neral al mun. bacau


I SECRETARUL

NICOLAtf- OVIDIU POPOVICI


*■

Exterior


Exterior

PROPUNERE APARTAMENTARE - CI

Situat!» «cmali (Înainte de dezlipire )

Situația viitoare < dup» dezlipire )

Nr. «d.

Suprafața construita la sol CI (n>4>.)

Suprafața totala etifa nivel

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Mr. unitate n di vid u al»

Suprafața utila pe VI Su»p (m.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI ( Cpc) • raport

Cwa parte Indiviza teren aferente Uf (Cpl)-m.p.

ObiervatH

1

••

f i

85087-CI

>20

102,58

Locuința social» ( P X caaa ’ip triple» din Bacau «r.

Izvoare nr. 129

ci

UI 1

34,70

34,70/101,58

55,68

oi

UI 2

32,36

3236/10148

51,93

a

UI 3

34,52

34,52'101,58

55,39

....... jt ,|T," 'r

. '-.V.’r rU;;. .,;x <■ M

Total

120

JLUKS8 ..

■Total

101.58

1/1

163

;c- ■

?   t±      .....<

S.C. GEOf <WST9S^iRtS.R.L. /

ingJ.ociat      QMIRESCUS<sr

ConfirmIxocutâîa'tjiâjștplcnlor m terțrj, y carectituiluwl^iitoetnirii ^qcwpejjaoei cadțstfatt-si corespondența acosteiițil «ygata^pf.tefca ■, ■-*■ j>dnn*tfn»iiSaltipîla X, '      x

Cita: «priite 201? .

-ier, zC

l *• *    \

-1   1     i -1

* l 'ki./ *; u    \\

C                            Inspector                          ■ i

j.. CDafirtB incruxtacerea inwuului m bata dc date integrata si pg |                      atribuire» nr. cadastraJ

\        ■ Om                       >

, />

1

ANEXA NR. 8

LA HOTĂRÂREA NR. 435 DIN 29.11.2019PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100PREȘEDINTEDE‘ȘEDINȚĂ GHJORG


NEAZA PENTRU LEGALITATE GENERAL AL MUN. BACĂU NICfllLAE - OVIDIU POPOVICI
Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare ( după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața construita Ia sol CI ( mp-)

Suprafața totala utila nivel ( nt-p-)

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Nr. unitate Individuala

Suprafața utila pe UI Suapfm.p.)

Cota parte indiviza din părțile comune aferente UI (Cpe) - raport

Cota parte indiviza teren aferente UI ( Cpt) - m.p.

Observații

850’8-Cl

246

212,25

Casa tip cvadruplu ( P) dm Bacau str.

Izvoare rtr 129

UI 1

53’.?<

53,86 212,25

84,25

Ui 2

51,41

51,41/212,25

80,42

j’rcW'g

UI 3

55.22

55,22/212,25

86,37

UI 4

51,76

51,76212,25

80,96

.   246

212,25

Total

212,25

1 1

332

. Executant:

. S.C. GEO POINT EXPER’i' S.R .4 P.F. Autorizata ing.Lu.cian DRAGOMI

Confirm executarea masuratonior corectitudinea întocmirii documentației cAda corespondenta acesteia cu realitatea dii Semnătură si stampila Data: aprilie 2019PROPUNERE APARTAMENT ARE - CI

Mun. Bacau str. Izvoare nr. 129

Scara 1: 100


ExteriorPREȘEDINTE bE ȘEDINȚA GHIOTA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE UL GENERAL AL MUN. BACAU LAE - OVIDIU POPOVICI,'ă-


PROPUNERE APART/lMENTARE - CI


Situata viitoare {cupa dezlipire >

....                ---“--------f

Situatfa actuala (inalnte de dezîiptre)

Suprafața construita la sol CI (m-P-)

Supratata totala utila nivel (m.p.)

Descrierea Imobilului

\'r. cad.

Nr. unitate jS“frâfe“ individuala Lcli "

(m.p.)

Cota parte indiviza din partite comune aferente UI

( Cpe) - raport

Cota parte indiviza teren aferente UI ( Cpt) - m.p.

Observații

1

I

103,47

Casa tip duplex ( P )

i

t i;      ;    51 79

Si 79/:03,47

... . . ... . .

82,09

V

Izvoare nr. 129

U2   .  51,r8

. J

. ..............., - ,,1

81,91

Sc.

JS3

*••4

Tote

1   103 47

11 —I

i64

Ittspect-r


t           JNdtufanC

?>C.9ȘOjm^Ș£STțR ?      ' S/.ȚJk Attf.tțnxatji k •

V ^^cian^Wx^IIRES’CI î? CtS’ftțjexecutaretttnaSBi'ator lor

CT1 <■ p'\;»^i<tațM»>itganAț'l;>yH»«i«i            si

Ș^xrzșcridefita ’âcest e iS c ii reă C ta! jfr          Semnătura si stampila

Data: apnfi^019obitalm tr. baia de date ’ntegrata si attbuesi ir .adastrz.FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. IZVOARE

S =________m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = TEREN COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUINȚEI

16

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 156,4734 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2019, fata de 1993 K2 = 1,2 - municipiu zona D

K3 = 1,0 - drumuri publice modernizate

K4 = 0,8 - energie electrica - extindere

K5 = 1,0 - telefonie - extindere

K« = 0,8 - apa * canal - extindere

K7 = 0,8 - gaze naturale - extindere

K« = 1,0 - energie termica - lipsa rețea

K9 = 1,1 - telecomunicații * exista in localitate

K10 = 13 - servicii asigurate de municipalitate

K11 = 1,0 - perspective medii

K12 = 13 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

K14 = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kjj = 23 - durata = 25 ani

Kj6 = 1,0 - locuința

Taxa min/m.pJan = 0,0025 x 156,4734 x 1,2 x 1,0 x 0,8 x 1,0 x 0,8 x 0,8 x 1,0 x

1,1 x 13 x 1,0 x 1,2 x 13 x 13 x 23 x 1,0 = 2,0106 LEI RON/m.pJan


ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARINCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

• SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU nicolab/- OVIDIU POPOVICI

CONTRACT DE CONCESIONARE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

____________________________________, cu domiciliul in județul ____________, Municipiul ____________________________, Str. ______________________________________________________________________, legitimat/a cu______, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 40, alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr._________din _____________2019, a intervenit prezentul

CONTRACT DE CONCESIONARE.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art, 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de ________ m.p., situat in intravilanul

Municipiului Bacau, ___________________________________, înscris in cartea funciara nr.

____________UAT/ Bacau, avand număr cadastral__________.

Terenul in suprafața de___________m.p. reprezintă cota indiviza aferenta locuinței proprietatea

concesionarului cu număr cadastral ____________, intabulat in Cartea Funciara nr. __________ a

Municipiului Bacau.

Art 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

 • III, TERMENUL CONTRACTULUI

Art.3 - Durata concesiunii este durata existentei construcției, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv _______________, data autentificării Contractului de

Vanzare nr.____________la Biroul Individual Notarial______________________________________.

 • IV.PRETULCONCESIUNII

Art, 4 - Redeventa concesiunii este de__________________________lei/an, reprezentând taxa

anuala de concesionare si se va achita timp de 25 (douazecisicinci) ani, incepand cu data de ____________________, data autentificării Contractului de Vanzare nr._____________la Biroul Individual Notarial__________________.

Art. 5Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 6 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art. 7 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de intarziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 8- Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art 9- Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art. 10 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita_____________), garanția de concesionare in valoare de

________________lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

10

Art. 11 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2019 este indexata.

V. MODALITATEA DE PLATA

ArL 12 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr.______________________________, deschis la_________________

_________________________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

ArL 13 - Concedentui are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

ArL 14 - Concedentui are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de încălcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta încasați Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

ArL 15 - Diversificarea sau schimbarea destinației terenului concesionat, stabilita inițial, este interzisa.

ArL 16 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

VIL ÎNCETAREA CONCESIUNII

Art. 17 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art. 18 - La incetarea din orice cauza a contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art. 19 - La incetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentui un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentui si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 18.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza:

- BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de______m.p. - se vor

reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

- BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 20 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

 • IX.LITIGII

Art. 21 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Ari. 22 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

 • X, ALTE CLAUZE

Art 23 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI, DISPOZIȚII FINALE

Art. 24 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art. 25- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art 26 - Orice intelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art 27 - Concesionarul are obligația sa înscrie contractul de concesionare in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art 28 - Procesul-verbai de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art. 29 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau____________________, cu suprafața de______m.p., s-a încheiat astazi ____________________, la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

CONCEDENT,              CONCESIONAR,

MUNICIPIUL BACAU

prin

PRIMAR,

COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR. EX. EC. TIBERIU CIOBANU____________

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCASARI DEBITE,_______________

DIRECȚIA JpRJDJCA. VIZAT LEGALITATEA, INTOȘM1T, ÎONICA .MIRELA_________


ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


__________ ____ ' CONTRAStMNE ZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL ( NERAL AL MUN. BACĂU

NICO OVIDIU POPOVICI

12