Hotărârea nr. 433/2019

Hotărârea nr. 433 din 29.11.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei temporare de construire pentru suprafata de 2.796,41 m.p. teren din Str. Izvoare, nr. 52 si realizarea lucrarilor de EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE MOBILIER, STR. IZVOARE, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata – BENEFICIAR: S.C. ELITEMOB S.R.L

;z>              •

i (i/na/wf

HOTARAREA NR. 433 DIN 29.H.2019

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdicției temporare de construire pentru suprafața de 2.796,41 m.p. teren din Str. Izvoare, nr. 52 si realizarea lucrărilor de EXTINDERE HALA DE PRODUCȚIE MOBILIER, STR. IZVOARE, nr. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ELITEMOB S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art.l33(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea nr. 38838/30.10.2019 a S.C. ELITEMOB S.R.L. prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 875/09.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul de Oportunitate nr. 2748/12.03.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 6677/25.06.2019;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal înregistrat cu nr. 8659/21.08.2019;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 12059/19.11.2019;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 12061/19.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12208/1/21.11.2019;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 12208/2/21.11.2019;

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 12208/3/21.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2054/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 2055/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002111781/18.02.2019 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A. Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier înregistrat cu nr. 70639/08.07.2019; -Adresa nr. 1801703/12.02.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenta ”Mr. Constantin Ene ” al Județului Bacau;

-Adresa nr. 7009/03.05.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau înregistrată cu nr. 1722/01.02.2019 ;

-Adresa Direcției Județene pentru Cultura Bacau înregistrată cu nr. 739/03.04.2019 ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. înregistrat cu nr. 19/02.08.2019;

-Studiul geotehnic intocmit de P.F.A. ANGHEL STELIAN ;

-Procesul-Verb al de Recepție 3992/2018 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 20.06.2019 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84T3.04.20I2 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

- Prevederile art. 25, alin. (1), art. 31A3, art. 32, alin. (1), lit. “c”, art. 45, lit. “b”, art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “h” si alin. (5), art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 124, alin. (1) si alin. (3), ale art. 125, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197, ale art. 199, alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242, alin. (1) si ale art. 243, alin. (1), lit. ”a” si lit. ”b”din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

In baza prevederilor art. 129, alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”e” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l- (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdicției temporare de construire pentru suprafața de 2.796,41 m.p. teren din Str. Izvoare, nr. 52, nr. cadastral 84888 si realizarea lucrărilor de EXTINDERE HALA DE PRODUCȚIE MOBILIER, STR. IZVOARE, NR. 52, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr. 1 - Planșa 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. ELITEMOB S.R.L., din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. R.L.U.:

-funcțiunea propusa: unitati industriale, cu subzonele: unitati de producție si depozitare, spatii verzi amenajate, servicii, cai de comunicație rutiera;

-regim de construire: P;

-H max. - 10,00 m;

-POT max - 70%;

-CUT max =0,7;

-retragerea de la aliniament - 10 m.l.;

-retrageri minime fata de limitele laterale - 2,00 m sau 0,60 m conform Codului Civil;

-circulații și accese: circulația si accesul in incinta se va realiza din str. Izvoare, fara a afecta traficul auto si pietonal al principalei artere de circulație; parcările se vor realiza in incinta amplasamentului conform Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.;

-echipare tehnico-edilitară: racordarea la rețelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de deținătorii de rețele.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3- Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea însoțita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia Prcfectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


PREȘEDINTE bE ȘEDINȚĂ


GHTORGHE HULUȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARtliGENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLrlE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. tjVb DIN 29.11.2019f   .Zi j'     z     Z—-—y' 1

l / r   / y   y  r^~—y   v —’-Z   f /  Zț 1 1

bK—X         ~r~ /  7  .   z 7 7 7 \7< l

/   Jr^"'~zȚ                  -■ ~~jț __/

i _Z ~* 7  7  7  7  7 r 7 y a

v7/// / /


Parcela (3)

JVc PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

Xfm]

Y[m]

100

562316 793

648012.517

96.661

200

562328.982

648108.406

94.656

300

562235.174

648121 050

139.774

400

562215.601

647982.653

61.967

500

562276.401

647994.622

19.722

600

562295.205

648000.570

24.673

S(3)=l 1635.11mp P=437.454m


Nr. PcL

Coordonate pcLde contur

Luaguri laturi

X{m]

YM

i

562280.890

647996.527

30.621

2

562284.466

648026.938

0.099

3

562284.368

648026951

6.479

4

562285.096

648033.389

29,949

5

562200.461

648063.148

29.882

6

562291.025

648092840

20.686

7

562294.162

648113.394

23.000

8

562771 352

640116.342

86.996

9

56226L561

648029.899

1.664

10

562261.374

648028.246

36.905

H

562257.220

647991.576

24.182

S(11=2796.4 lmf P=290.46Im


PREȘEDINȚ^DF ȘEDINȚĂ <• ghiorgHe h, ;lută /<!' z/j


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL (MINERAL AL MUN. BACĂU NICOLA&- OVIDIU POPOVICI