Hotărârea nr. 432/2019

Hotărârea nr. 432 din 29.11.2019 privind adoptarea unor măsuri ca urmare a aplicării unor modificări legislative și îndeplinirea unor obligații contractuale din cadrul unor proiecte europene

/t ornanta

O.


(/< âu

'"(fc/t:>f7iu/     (‘(/Z CfZ   /if/MH'f.


HOTĂRÂREA NR. 432 DIN 29.11.2019


privind adoptarea unor masuri ca urmare a aplicării unor modificări legislative si Îndeplinire a unor obligații contractuale din cadrul unor proiecte europene

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 12247/22.11.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ prin care propun anumite transformări structurale;

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12267/22.11.2019,

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12268/1 / din 22.11.2019;

-Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 12268/2/22.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2040/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2041/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2042/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2043/ 28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2044/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Prevederile din Legea nr. 53 /2003, republicata si completata (Codul Muncii);

-în baza dispozițiilor art. 140 (1) si (3), ale art. 154 (1), art 196 (1) lit.”a”, art 197 (1) si ale art. 243 (1) lit. ”a” si ”b”, ale art. 391(3), art.518 (1) si (2), ale art. 546 lit.”j” din Ordonanța de Urgenta privind Codul administrativ nr. 57 / 2019;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 29/10.02.2014, după cum urmează:

 • - Se înființează “Serviciul Tineret si Informare Cetățeni” structură distinctă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, aflată în subordinea directă a Primarului Municipiului Bacău cu următoarele compartimente funcționale în subordine :

 • A. Compartiment Informare Cetățeni, cu 5 posturi din care 5 posturi funcții contractuale din care :

 • - 1 post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional IA, S se mută definitiv cu tot cu post de la Serviciul Implementare Proiecte din cadrul Administrator Public la Compartiment Informare Cetățeni din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • - 1 post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional IA, S se mută definitiv cu tot cu post de la Baze Sportive din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive la Compartiment Informare Cetățeni din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • - 1 post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional LA, S se mută definitiv cu tot cu post de la Compartiment Secretariat Protocol și Audiență din cadrul Cabinet Primar la Compartiment Informare Cetățeni din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • - 1 post funcție contractuală de execuție de inspector, grad profesional IA, M se mută definitiv cu tot cu post de la Compartiment Informare Cetățeni din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală la Compartiment Informare Cetățeni din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • - 1 post funcție contractuală de execuție de inspector, grad profesional I, M se mută definitiv cu tot cu post de la Compartiment Informare Cetățeni din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală la Compartiment Informare Cetățeni din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • B. Compartiment Analiză, întocmire și Urmărire Documente, cu 1 post funcție publică și 1 post funcție contractuală din care :

 • - 1 post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, se mută definitiv cu tot cu post de ia Compartiment Corp Control la Compartiment Analiză, întocmire și Urmărire Documente din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • - 1 post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional II, S se mută definitiv cu tot cu post de la Compartiment Secretariat Protocol și Audiență din cadrul Cabinet Primar la Compartiment Analiză, întocmire și Urmărire Documente din cadrul Serviciului Tineret și Infoiiiidie Cetățeni,

 • C. Compartiment Tineret, Sport, Cultură și Culte, cu 2 posturi funcții publice și 1 post funcție contractuală din care:

 • - 1 post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, se mută definitiv cu tot cu post de la Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală la Compartiment Tineret, Sport, Cultură și Culte din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • - 1 post funcție publică de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional asistent se mută definitiv cu tot cu post de la Birou Aprovizionare și IT- Direcția Tehnică la Compartiment Tineret, Sport, Cultură și Culte din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • - 1 post funcție contractuală vacantă de execuție, de consilier juridic, grad profesional I, S, care se mută definitiv cu tot cu post de la Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală la Compartiment Tineret, Sport, Cultură și Culte din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • D. Compartiment Dispecerat, cu 1 post funcție publică și 3 posturi funcții contractuale din care :

 • - 1 post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, se mută definitiv cu tot cu post de la Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției Drumuri Publice la Compartiment Dispecerat din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni;

 • - 3 posturi funcții contractuale vacante de execuție nou infiintate de inspector de specialitate, grad profesional II, S;

 • - Se mută definitiv un post funcție publică vacantă de conducere, clasa I, gradul II, de Șef Serviciu, de la Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției Drumuri Publice la Serviciului Tineret și Informare Cetățeni.

 • - Se înființează 15 posturi noi, contractuale de execuție, de muncitori calificați in cadrul Secției Spații Verzi din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri.

 • - Se înființează 14 posturi noi, contractuale de execuție, de muncitori calificați in cadrul Secției Salubrizare și Igienă Publică din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri.

Art, 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările și completările ulterioare, raman in vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Alt. 4. Piezenla I-Iolaiaie a Consiliului Local va fi comunicata Piimaiului Municipiului Bacau, Direcției de Salubrizare, Agrement Parcuri, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ,

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE fSECRETARUL


NICOLAH/- OVEDIU POPOVICI