Hotărârea nr. 431/2019

Hotărârea nr. 431 din 29.11.2019 privind aprobarea unor măsuri de modificare a organigramei și statului de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău precum și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a aplicării prevederilor din Codul Administrativ

privind aprobarea unor masuri de modificare a organigramei și statului de funcții pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau precum și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, ca urmare a aplicării prevederilor din Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 12242/ 22.11.2019 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ prin care propun anumite transformări structurale;

-Referatul nr. 9185 /21.10.2019, intocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ privind aprobarea modificării statului de funcții pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Bacau, ca urmare a finalizării procedurilor de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a personalului care îndeplinește condițiile legale.

-Referatul nr. 9186/ 21.10.2019, intocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, ca urmare a finalizării procedurilor de promovare in treapta profesionala/ grad imediat superior celui detinut a personalului care indeplineste condițiile legale.

-Referatul nr. 9190/ 21.10.2019, intocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ, privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau ca urmare a finalizării procedurilor de promovare pentru funcționarii publici de execuție in grad profesional imediat superior celui detinut a personalului care indeplineste condițiile legale.

-Referatul nr.9615/17.09.2019, intocmit de Compartiment Informații Publice si Organizări Alegeri, privind mutarea doamnei Caltaru Sorina , consilier clasa I, grad profesional superior de la Serviciul Drumuri, Rețele si Iluminat din cadrul Direcției Drumuri Publice la Compartiment Informații Publice si Organizări Alegeri din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locala;

-Referatul nr. 10487/ 09.10.2019, intocmit de Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, privind promovarea doamnei Calin Andreea Nicoleta din consilier clasa I, grad profesional debutant , in consilier clasa I, grad profesional asistent ca urmare a expirării perioadei de stagiu de 1 an, conform raportului de evaluare nr.10469 /09.10.2019.

-Referatul nr. 11952/ 18.11.2019, intocmit de Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locala, privind modificarea statului de funcții in sensul suplimentării cu un post a structurii Compartimentului Autoritate Tutelara.

-Referatul nr. 12212 din 22.11.2019 intocmit de Serviciul Administrație Publica Locala si Registrul Agricol din cadrul Direcției Juridice si Administrație Locala care in conformitate cu prevederile art. 197 alin (5) din din OUG nr. 57/2019 coroborate cu art. 3 din „Procedura din 03.07.2019 de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ teritoriale in format electronic” obliga unitățile administrativ teritoriale ca pana la 01.01.2020 sa creeze compartimentul specializat pentru monitorizarea procedurilor administrative care are ca atribuții organizarea Monitorului Oficial Local.

-Expunerea de motive prezentata de Primarul Municipiului Bacau inregistrată cu nr. 12264/ 22.11.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr, 12265/1/22.11.2019;

-Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ înregistrat cu nr. 12265/2/22.11.2019;

“Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2035/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2036/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2037/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2038/ 28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2039/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Prevederile HCL nr. 263/ 2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal si statului de funcții pentru Serviciului Public de Evidența a Persoanelor din Municipiul Bacau;

-Prevederile din Legea nr. 53 /2003, republicata si completata (Codul Muncii);

-Prevederile art.3, art.ll alin.5 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 112 (3) lit. ”p”, ale art. 113 (1) si ale art. 115 (1) lit. ”b” din Legea nr. 292/ 2011 a asistentei sociale, modificata si completata;

-In baza dispozițiilor art. 140 (1) si (3), ale art. 154 (1), art 196 (1) lit.a), art 197 (1), (5) si ale art. 243 (1) lit.a si b, art.476-478, ale art.554 alin. 1-5, ale art. 610 si ale art. 611 (1) din Ordonanța de Urgenta privind Codul Administrativ nr.57 / 2019;

-Amendamentul formulat de domnul viceprimar Dragoș- Daniel Ștefan, amendament ce a fost aprobat; In baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. ’a” si alin. (3) lit. "c” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 - „Statul de funcții” la HCL nr. 29 10.02.2014, după cum urmează:

 • 1. Stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al unității administrativ teritoriale a Municipiul Bacău prin transformarea funcției publice generale de secretar al unității administrativ teritoriale;

 • 2. Modificarea denumirii Serviciului Achiziții din cadrul Direcției Tehnice în Serviciul Achiziții Publice si Contractare Servicii Sociale;

 • 3. Stabilirea funcțiilor publice de execuție de consilieri achiziții publice prin schimbarea denumirii pentru: 4 posturi funcții publice de execuție, ocupate, de consilier, clasa I, grad profesional superior și 1 post funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior;

4.1nstituirea Compartimentul Proceduri Administrative și Organizări Alegeri prin modificarea denumirii Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri de la Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății in Compartiment Proceduri Administrative și Organizări Alegeri la Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol din cadrul Direcției Juridice și Administrație Locală și va avea următoarea componență:

 • - 1 post funcție publică de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior;

 • - 1 post funcție publică de execuție vacanta de consilier, clasa I, grad profesional asistent;

 • - 1 post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, se mută definitiv cu tot cu post de Ia Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției Drumuri Publice la Compartiment Proceduri Administrative și Organizări Alegeri din cadrul Direcției Juridică și Administrație Locală.

 • - 1 post funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional asistent se mută de la Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău la Compartiment Proceduri Administrative și Organizări Alegeri din cadrul Direcția Juridică și Administrație Locală si se transforma in funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic grad profesional debutant.

 • 5. Transformarea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional debutant, funcție publică de execuție, din cadrul Birou Aprovizionare și IT- Direcția Tehnică, in funcție publică de execuție de consilier, grad profesional asistent, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu de 1 an;

 • 6. Transformarea următoarelor funcții publice de execuție si funcții contractuale de execuție ca urmare a promovării după cum urmează:

-Serviciul Drumuri, Rețele si Iluminat- Direcția Drumuri Publice funcția publica de execuție de Consilier clasa I grad profesional principal se transforma in Consilier clasa I grad profesional superior;

-Serviciul Tehnic Investiții - Direcția Tehnica, funcția publica de execuție de Consilier clasa I grad profesional asistent se transforma in Consilier clasa I grad profesional principal;

-Biroul Aprovizionare si IT - Direcția Tehnica funcția publica de execuție de Consilier clasa I grad profesional principal se transforma in Consilier clasa I gradul profesional superior;

-Compartiment Evidenta Contracte - Arhitect Sef, funcția publica de execuție de Consilier clasa I grad profesional asistent se transforma in Consilier clasa I grad profesional principal;

-Compartimentul Autoritate Tutelara - Direcția Juridica si Administrație Locala, funcția publica de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent se transforma in Consilier clasa I grad profesional principal;

-Compartimentul Autoritate Tutelara Direcția Juridica si Administrație Locala funcția publica de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal, se transforma in Consilier clasa I grad profesional superior.

-Compartiment Autorizare Activitate Economica si Transport Direcția Juridica si Administrație Locala funcția publica de consilier clasa I, grad profesional principal se transforma in Consilier clasa I grad profesional superior.

-Serviciul Manag. Resurselor Umane si Ad- tiv, funcția publica de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent se transforma in Consilier clasa I grad profesional principal;

-Compartiment Evidenta încasare - Direcția Economica, sase funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal se transforma in Consilier clasa I grad profesional superior;

-Compartiment Stabilire Impunere - Direcția Economica, funcția publica de Consilier clasa I grad profesional asistent se transforma in Consilier clasa I grad profesional principal;

-Compartiment Stabilire Impunere - Direcția Economica, funcția publica de Consilier clasa I grad profesional principal se transforma in Consilier clasa I grad profesional superior;

 • - Birou Executare Silita - Direcția Economica - doua fUnctii publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent se transforma in Consilier clasa I, gradul profesional principal;

-Birou Executare Silita -Direcția Economica - trei funcții publice de Consilier, clasa I, grad profesional principal se transforma in Consilier clasa I in gradul profesional superior;

-Compartiment încasare Stabilire Constatare, Control PJ - Direcția Economica doua funcții de execuție de consilier clasa I grad profesional principal se transforma in Consilier clasa I in gradul profesional superior;

-Compartiment Informare Cetateni - Direcția Juridica si Administrație Locala posturile de :

a - Inspector de specialitate, grad profesional II, se transforma în Inspector de specialitate gradul profesional I;

b - Inspector, grad profesional II, se transforma in Inspector gradul profesional I;

c - 2 posturi de Inspector de specialitate, grad profesional I, se transforma in posturile de Inspector de specialitate in gradul profesional I A ;

-Compartiment Secretariat Protocol si Audienta- Serviciul Cabinet Primar postul de Inspector de specialitate, grad profesional I, se transforma in Inspector de specialitate gradul profesional IA;

-Compartiment Administrativ Secretariat Direcția Economica trei posturi de Inspector de specialitate grad profesional I se transforma in Inspector de specialitate gradul profesional IA;

-Compartiment Executare Persoane Juridice Direcția Economica postul de Inspector de specialitate, grad profesional I, se transforma in gradul profesional IA ;

-Compartiment Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari Arhitect Sef - doua posturi de Inspector de specialitate gradul profesional I se transforma in Inspector de specialitate, I A ;

-Secția Baze Sportive - Direcția Administrare Baze Sportive - doua posturi de Inspector de specialitate in gradul profesional I se transforma in Inspector de specialitate, grad profesional I A;

-Secția Utilaje si Servicii Tehnice - Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, postul de Muncitor calificat, tamplar, treapta II se transforma in Muncitor calificat treapta profesionala I;

-Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri:

un post de controlor prestări servicii, treapta profesionala III se transforma in controlor prestări servicii treapta profesionala II;

-Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri:

- un post de controlor prestări servicii, treapta profesionala II se transforma in controlor prestări servicii treapta profesionala I;

 • - Compartimentul Administratori Direcția Piețelor postul de inspector de specialitate, grad profesional II S, se transforma in Inspector de specialitate gradul profesional IS;

Art.2. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 263-1' 2010, după cum urmează:

 • - Funcția publica de execuție de Consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Stare Civila se transforma in funcție publica de execuție de Consilier clasa I grad profesional principal;

 • - Funcția publica de execuție de Consilier clasa I grad profesional asistent la Biroul Regim Evidenta se transforma in funcția publica de execuție de Consilier grad profesional principal;

 • - Funcția publica de execuție de Consilier clasa I grad profesional asistent la Biroul Informatic se transforma in Consilier clasa I grad profesional principal;

-Funcția publica de Consilier de execuție clasa I grad profesional principal Biroul Informatic se transforma in funcție publica de execuție de Consilier clasa I grad profesional superior;

Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 si HCL 263/2010 raman in vigoare.

Art.4. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ și tuturor direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate precum și Direcției de Evidență a Persoanelor.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASE SECRETAR


NI'


fflNEAZĂ PENTRU LEGALITATE UL GENERAL AL MUN. BACĂU LAE - OVIDIU POPOV1CI