Hotărârea nr. 430/2019

Hotărârea nr. 430 din 29.11.2019 privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
HOTĂRÂREA NR. 430 DIN 29.11.2019

privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2019, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice si Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 12226 din 22.11.2019 de modificare a HCL nr. 158'03.05.2019 prin care s-au aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 12227 din 22.11.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 12262 1 22.11.2019;

-Raportul comun ai Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 12262/2/22.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2025/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2026/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2027/ 28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2028/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2029/28.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;

-Prevederile art.140 alin.l si alin.3; art.154 alin.l; art.196 alin.l lit.”a”; art.197 alin.l; art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;

-Amendamentul formulat de domnul viceprimar Dragoș- Daniel Ștefan, amendament ce a fost aprobat;

In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b” alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA,1 Al,lA2, 1B, 1B1,1B2,1C precum si a Programului de investiții pe anul 2019 nr. 2A,2B,2C,2D,2E2F,2G,2H,21,2J,2K,2L, 2M,2N.

Art.2. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3, Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Arfe4. Prin, grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal InstiUiJ<iei Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE f SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOL4E - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU


ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 430 DIN 29.11.2019


CONSILIUL LOCAL BACAU             BUGETUL LOCAL PE ANUL 201» St ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

                 !>•<*: 0202/2019 Tit:         pag:    1 -miiiei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2920

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate sti agerii plăților restante

Trio» 1

Trink.ll

Trira.lM

Trira.1V

A

8

I-J+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

000103

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

369317,98

122.835,62

45.842.20

79.825.75

100 814.41

309.15U.WI

321.582.00

337588.00

OOG2t)2

1 VENITURI CURENTE

33X066,2)

98.538,76

65842,20

74.332.82

99.352.43

3M25U.M)

320632.00

336638.00

«IU3O2

A VENITURI FISCALE

259003,01

78469,76

501X5.00

52.25553

78.21’73

252.347,00

260.550,00

272523,00

000102

Al IMPOZIT PE VENIT PROFIT St

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.1 18.75

32.558.86

32.634,00

32,484.00

32.441.89

137906.50

142.27650

150 649.50

030002

Al,2 Impozit pc vcnn, profil s> ca«i$un dm capilN dc Is persoane fizice

130.118.75

32.558.86

32.434.00

32 484.00

32.441.89

137,906,50

142.276,5»

150 6495»

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203,75

329,86

405.00

255,00

213.89

1.263,1»

1.382.00

2.648.00

0302 IM

Impozitul pc veniturile dtp iramfcra 1 proprietăților imobiliare din patrimoniul pertonoi

1.203.75

329,*.

405.00

255.00

213.89

1,2633»

1.3X2,00

264X.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

121913.00

32 229.1»

32 229.00

32.229.1»

32.228.00

136.643.50

140*9451»

14818)1,50

040201

Cote defalcate dm impozitul pe

128 915.00

32.239.1»

32 329.00

32.229.00

32.228.tt»

134.884.50

J39O765»

146 13350

640204

Sume alocat# dm cotele defalcate dai impozitul pe verm pentru echilibrarea bugttelor locale

I.75W»

J.XiRWt

1 86X3»

<i?«ai2

A? Impozite ei <axe pe ptopneiate

55.94954

24.36O.5U

11.548.0»

6.937,01»

13.103.84

40.401,00

40.953,«•

4t.79l.0U

0702

IMPOZITE $1 TAXE PE PROPRIETATE

55.949.34

24.360,50

ll.548.tHl

6.937.MI

13.103,84

40.40 [,«»

40.953.00

4 J. 791,00

O7U2OI

Impozit n laxa pe clădiri

43 79954

19.807.50

7.75U.W)

5.167.00

11.074.84

33.251.00

33.8O3.Wt

34 541.OU

070202

Impozit»taxa pe teren

7.529,00

3 227,00

2.251.00

886.00

1,165,1»

6 500,1»

6.500,00

t.61».(W

071)203

Taxe judiciare de limbru >1 alte laxe

dc timbru

2.396.00

689,00

81M.0V

459,00

444.00

500.00

500.00

500.00

07023»

Atic impozite »taxe pc proptKiatc

2.225.00

637,01»

743,00

425.00

420,00

150.0»

150.00

150.09

100002

A4 JmfW/hc xt    pe tmma i li sen icu

70 084.92

20700.40

5 883,00

10.834,52

32.667,W

7l.29t.Sl

74.4345»

77.052,50

1)02

SUME DEFALCATE DIN TVA

49 58*50

14 041.00

1 304.00

4 056,00

30.187.50

54.941,Si

56.49150

57 772.5»

110202

Sume defalcate dm ux» pe' akxuca adaugala pentru finamarea cheltuielilor deacenlralizatc ta nivelul comunelor, orașelor, municipiilor ti KctoarcJor Municipiului București

15 72150

13 606.00

897.00

009,00

60950

42.407,50

42.77450

43.130.50

110206

Sune defalcate dm taxa pc t alcaiej

adanga» pentru echilibrarea bujcictor

locale

31 W.f»

2 841.00

29.15W

10 K52.W1

I2.OÎ5.1X»

12 960.00

110209

Sume defalcate din toxa pc v cioate adaugata pentru fiaamarea invctimarwfai particulei CM confesional acreditat

1.868.4X1

435.1»

4O7.00

606.00

420.00

1.682.00

1.682.00

1 6X2.1»

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9.40

9,4»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Triro.ll

Trim.lll

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

9,40

9.40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.751,00

118.00

524.00

1.061,00

48.00

1.150,00

1.207.00

1268.00

150201

Impozit pe spectacole

989,00

52,00

382.00

530,00

25,00

150.00

207.00

268.00

150250

Alte laxe pe setvtcti specifice

762.00

66.00

142,00

531.00

23,00

1.000.00

1.000.00

1 000,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

18.736.02

6.532,00

4.055,1»

5.717,52

2.431.50

15.200,00

16.736,00

18 012,1»

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100.02

6.100,00

3.502.00

5.263.02

2.235.00

15.000,00

16.000,00

18.000,00

160203

Taxe si tarile pentru eliberarea de

licențe si autorizații dc funcționare

1.636,00

432,00

553.00

454,50

196.50

200,00

736,00

12,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850.00

X50.00

2.000.00

2.74X.OO

2X86.00

3.030.00

1X02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850.00

850,00

2.000.00

2.74X.IX)

2.886.00

3 1130.00

1X0250

Alte impozite si taxe

2.850.00

850.00

2.000.00

2.748.00

2.886.00

3 030.1»

290002

C Venituri ncfiscalc

79 063.20

20.069,00

15 777.20

22.077.30

21.139.70

55.903.<K)

60.0X2.00

64 115.1X1

31X1002

CI Venituri din proprietate

13311.00

3.515.00

3 619,00

4.650.00

1.527.00

12.097.00

11.652.00

12 233.1»

31X12

VENITURI DIN PROPRIETATE

13.311.00

3.515.00

3.619.00

4.650,00

1.527.00

12.097.110

11.652.00

12.233.00

3OO2OI

Varsamintc din profilul net al regiilor

autonome

515.00

15.00

200.00

200.00

100,00

500.00

652.110

500.00

31X1205

Venituri din concesiuni st inchirtcn

9.916,00

3.250,00

2.989.00

2.500,1X1

1.177,00

11.500,00

10.900.00

11.500.00

318)20530

Alic venituri din concesiuni st meht-

ncn dc cairc instituțiile publice

9.916,00

3.250,00

2.9X9,00

2.500,00

1.177,00

11.500.00

10.900,00

11.500,00

3110250

Alte venituri din proprietate

2.880,00

250,00

430.00

1.950,00

250,00

97.00

100,00

233.00

33OUO2

C2. Vaurari dc bunuri si servicii

65.752,20

16.554.00

12.158.20

17.427,30

19.612,70

43.806,00

48.430.00

51.882.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

10 834,76

2.189,00

2.669,00

2.395,00

3.581,76

10.414,00

10.935,1»

11.481,00

33020»

Venituri din prestări dc servicii

8.315,00

1.900.00

2.368.00

2.OI7.OO

2.030,00

10.000,00

10.000.00

11.OOO, 00

330210

Contribuita panntilor sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

wsc

440,00

132,00

154,00

88.00

66.00

200,00

535,00

400,00

33O22S

Vcnilun din recuperarea cheltuielilor

dc judecata, impulatu si despăgubiri

70.00

40,00

10.00

10.00

10.00

33025»

Alte venituri din prestări dc servicii

si alte aclii ilali

2009.76

117.00

137.00

2X0.00

1.475.76

214.00

400.00

Xl.t»

3-102

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

219.00

65.00

76.1X1

43.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

219.00

65.00

76.00

43.00

35.00

3502

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

7.632.00

2.255.00

2.563.00

1.464.00

l.350.00

X.OOO.IH)

11.849.00

12.440.00

350201

Venituri din amenzi si alic sancțiuni

aplicate polrhit dispozițiilor legale

2.289.00

705.00

690,00

394,00

500.00

350250

Alte amenzi, penalitali si confiscări

5.343,00

1.550,1»

1.873,1X1

1.070,00

850,00

8.000.1X1

11.849,00

12.440,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5-6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

35 859.99

12 045,00

6.850,20

3.250,00

13.714,79

25.392.00

25.646.00

27.961.00

360206

Taxe speciale

22.222,20

1I.5UO.OO

6.100,20

2.500.00

2.122,00

20.333.00

24.333,00

25.333,00

360250

Alte venituri

13 637.79

545,00

750,00

750.00

11.592,79

5.059,00

1.313,00

2.628.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

11.206,45

10.275,30

931,15

370203

Varsamintc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

.30.901,22

-19.496,79

-10.275,29

-1.129.14

370204

Varsamintc din secțiunea de funcționare

30.901,22

19.496,79

10 275.29

1.129.14

370250

Alic transferuri voluntare

11.206,45

10.275,30

931.15

390002

II. Venituri din capital

900.00

950.00

950.00

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

900.1X1

950.1X1

950.110

390210

Depozite speciale pentru construcții

de locuințe

900,1X1

950.1X1

950.1X1

4JOOO2

IV. Subvenții

21.713.93

21.291.22

422,71

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

21.713.93

21.291.22

422.71

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

21.713.93

21.291.22

422.71

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

mullianuale prioritare dc mediu si

gospodărire a apelor

20.777,64

-20.777,64

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

4.00

4.00

420265

Finanțarea programului National dc

Dezvoltare Locala

20.777.64

20,777,64

420269

Subvenții dc la bugetul de stal către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor fmantate din fonduri externe

nerambursabilc <FEN) postaderare, aferente

perioadei dc programare 2014-2020

932.29

509,58

422.71

4X02

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

0537.84

3005.64

5.070.22

1.461,WC

4X0201

Fondul European dc Dezvoltare Rcgionda(FEDR)

6650.20

118.00

5 070.22

1.461.98

4XO2OIOI

Sume primite in contul pielilor efectuate

in anul curent

6.650.20

118.00

5.070.22

1.461,98

4KO2O2

Fondul Social Europcan(FSE)

2.887.64

2.887.64

4X020201

Sume primite m contul pielilor efectuate

in anul curent

2.787,64

2.787,64

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l-J+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

48020202

Sume primite in contul pielilor efectuate

in anii anteriori

100,00

100,00

4990

VENITURI PROPRII

277.271.26

84.497,76

64.538.20

60.001.52

68.233,78

254.208.50

265.090,50

279.815.50

5002

TOTAL CHELTUIELI

394.610.26

170.348.08

90.277,29

78.308.05

55.676,84

309.150.00

321.582.00

337.588.00

UI

CHELTUIELI CURENTE

303.855.66

101.369.67

84.420,44

64.237,17

53.828,38

259.479.00

269.435,00

282.833.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

65.422.63

16.278.55

21.214.15

17.121.60

10.808.33

38.950.40

40.638,40

42.507,40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

123.910.65

42.533,45

37.984,40

18.501,91

27.890.89

91.196,00

95.726,00

100466,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

9.335,50

2.604.10

2.324,50

2.270,40

2.136.50

6.661,00

6.995,00

7.344,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.000,00

4.000.00

22.916,00

24.062,00

25.265,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20.00

20.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTREUNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.969,03

10.942.10

9.586.40

11.123.80

5.316.73

32.685.01»

34.319.00

36.034.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16 743.91

10.641.28

3.524.17

2.275.13

303.33

2.073.00

2.177.00

2 286.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.066.96

3.597.94

2.000.00

-2.530,98

383.00

402.1HI

422.1X1

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23.953.14

8.240.52

6.122.62

5.302.00

4.288.00

54.552.60

54.553.60

S7.423.60

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20)4-2020

IU.415,14

3.460,23

5.492,93

1.461,98

1.233.00

1.295.00

1.358.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.018.70

3.071,50

3.664.20

149.40

133,60

8.829,00

9.267,00

9.727,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.047.71

61.882,79

8.162,79

-2 997,87

22.951.00

24.091,00

25.296,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6TO47.71

61.882,79

8.162,79

-2 997,87

22.951,00

24.091.00

25.296,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.301,20

7.287,50

5.950,40

5 950,40

5 112,90

26.720,00

28.056.00

29.459,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.301,20

7.287.50

5.950.40

5 950,40

5 11290

26.720, IX)

28.056,00

29.459,00

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnli st

recuperate in anul curent

-594,31

-191,88

-93,55

-42,31

-266,57

*5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-594,31

-191.88

-93,55

-42,31

■266.57

510002

Partea l-a Servicii publice generale

65.364,44

24.714,54

15 285,65

12.430.40

12.933.85

61.560,00

64.638,00

67 *64,00

5102

AUTORITAT1 PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE

48.534.54

19.553.54

11.339.90

8.828.30

8.812.80

48.231.01»

50.640.00

53 170.00

01

CHELTUIELI CURENTE

26473.15

9.715.61

6410.39

5.445.40

4.901,75

23.393.00

24.561.00

25 7*6.01»

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

16 318.50

4.009.00

4 3 66.00

4093.00

3.850.50

15.681.00

16.465.1H»

17 289.00

1001

Cheltuieli sal ari ale in ham

15 695.50

3.921.00

4004.00

4.003.00

3.767.50

100101

Salarii de baza

14 303.00

3.590.00

3 600.00

3 600.00

3.5)3.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitalii

393.00

97.00

115,00

115.00

66.00

100113

Drepturi de delegare

26.00

14.00

11.00

10.00

-9.00

100117

Indemnizații de hrana

607.50

120.00

188.00

188,00

111,50

100130

Alte drepturi satanele in bani

366,00

100,00

90.00

90.00

86,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.il 1

Trim.lV

A

B

1«=»3+'4’F5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1002

Cheltuieli salariate in natura

272,00

272,00

100206

Vouchcrc de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

351,00

88,00

90,00

90,00

83,00

1(8)307

Contribuția asiguraloric pentru munca

351,00

88.00

90,00

90.00

83.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.917,5)

2.636.47

2.002.39

1 310.40

968.25

7,294.00

7.657,00

8.038,00

2001

Bunuri si servicii

3.272,13

1.572,87

1.066,50

519,90

112.86

200 IUI

Furnituri <tc birou

3X6.00

150.00

1X6,00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9.00

14.00

200103

încălzit. iluminat si fonamolnca

256,00

200.00

37,00

9,00

10.00

200104

Apa. canat $i salubritate

47,00

15,00

9.00

23,00

200106

Piese de schimb

175.00

100.00

55.00

20.00

218)107

Transport

30.40

21.00

6.50

2.90

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internet

6X0.00

310.00

310.00

60.00

200109

Materiale si prestau de sen teii cu

caracter funcțional

5.00

4,00

-9.00

2OOI3I)

Alte bunuri si servicii pentru

inirctincre si funcționare

1.665.73

762.87

450.00

350.00

102.86

2002

Reparații curente

40,00

30.00

20,(8)

-10,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.00

50,00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

60,00

50,00

10.00

2006

Deplasări, detasari. transferări

45.00

25,00

15.00

5.00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

40,00

20,00

15.00

5,00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

5.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10.00

10.00

2012

Consultanta si expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

30.00

15.00

10,00

5,00

2014

Proiecția muncii

10.00

5.00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.83O.3X

693.1-0

636,89

639.50

860.39

203001

Reclama si publicitate

950.50

200,00

321,00

529.50

-100.00

203004

Chirii

432.00

150.00

110.00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 447.8X

343.60

205.89

89X.39

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.071.14

3 028.14

43.00

239.00

251.00

262,00

5X01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

43.00

43.00

5XOI01

Finanțarea naționala

43,00

43.00

5X02

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.028,14

3.028,14

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

580201

Finanțarea naționala

442,06

442,06

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2 505,16

2.505.16

580203

Cheltuieli nectigibile

80,92

80.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166.00

42.00

42.00

42.00

40.00

179.00

188,00

197.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadralc

166.00

42.00

42.00

42.01)

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2 184,00

3.850,50

-1 567.50

-99,00

1.407,IX)

1.477,01)

1.551.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2 184,00

3 850.50

-1 567.50

-99.00

1.407,00

1.477,00

1.551,00

7101

Active fixe

2 184.00

3.850,50

-1 567.50

-99.00

710)01

Construcții

632,00

705.00

-73,00

7)0103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

68.00

52.00

16.00

710131-

Altcacthc fixe

1 484.00

3.093.50

-1.510.50

.99.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20 013.70

60(81.00

4 950.40

4.950.40

4.112,90

23.431.00

24.602.00

25 833.00

8!

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

200)3.70

6 (810.00

4 950.40

4.950.40

4.112.90

23.431.1)0

24.602.00

25 833.00

8102

Rambursau de credite interne

20 0)3.70

6.000.00

4.950.40

4.950.40

4.112.90

810205

Rambursan de credite aferente datoriei

publice interne locale

20013.70

6.000.00

4.950.40

4.950,40

4.112.90

84

Plăti efectuate in anii prcccdenli si

recuperate in anul curent

-136,31

-12,57

-20.89

-102.85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI 1

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•136,31

-12.57

-20,89

-102,85

8501

Plăti efectuate in anii prcccdenli si

recuperate in anul curent

-J 36,31

-12.57

-20.89

• 102,85

85OIOI

Plan efectuate in anii prcccdenli $i

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-136,31

-12,57

■20.89

-102.85

510201

Autoritati executive si legislative

48 534,54

19.553,54

11.339.90

8828.30

8.812,80

48.231.00

50.640,00

53.170,00

5)020103

Aulorilali executive

48 534.54

19.553,54

11.339.90

8828.30

8.812,80

48.231,00

50.640,00

53.170,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.339.40

2.431,90

1.616.25

1.331.70

1.959.55

6.545,00

6.874,00

7.215,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7241.18

2.425.57

1.617.73

1.235.70

1.962.18

6.145.00

6.454.00

6.774,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3235.00

736.50

845.85

757.60

895,05

2.921.00

3.067.00

3.222.00

1001

Cheltuieli salonolc in bani

3.104.65

720.00

761.00

742.40

881.25

100101

Salarii de baza

2.897.25

684.00

706.40

689.20

817.65

100113

Drepturi de delegare

3.60

4.00

-0.40

100117

Indemnizații de hrana

150.80

22.00

46,60

34.60

47.60

100131.

Alte drepturi salariate in bani

53.00

10.00

8.00

19.00

16.00

1002

Cheltuieli salanolc in natura

68.55

68,15

0.40

118)206

Voucherede «scama

68.55

68.15

0.40

118)3

Contribuții

61.80

16,50

16.70

14.80

13,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100317

Contribuita wiguratonc pentru munca

61,80

16,50

16.70

14.80

13,80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.266,18

982.07

242,88

19.10

1.022,13

1.813.00

1 906.00

1997.00

2001

Bunuri si scoicii

431.48

222.27

124,80

52.40

32,01

200 ICI

Furnituri de birou

49,50

21.50

16.00

6.00

6.00

2OOIC2

Materiale pentru curățenie

8.00

4,00

4,00

2OOIC3

încălzit, iluminat si forța motrtca

116.68

80.9?

20.30

11,60

3.81

200104

Apa. canal si salubritate

26.20

20,30

10,30

5,30

-9.70

2OOIC5

Carburanți si lubrifianii

20.00

13,00

2.00

3,00

2.00

200106

Piese de schimb

5.50

5.50

3,00

2,00

-5.00

2001(8

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

40.00

19.00

14.00

12.00

-5.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

28.50

15.00

9.00

-3.00

7.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

137.10

43.00

46.20

15.50

32.40

2002

Reparații curente

35.00

35.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.00

1.00

2004(2

Materiale sanitare

1.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de un entar

172,50

187.50

11,50

0,50

-27,00

200530

Alte obiecte de inventar

172,50

187,50

11.50

0.50

-27,00

2006

Deplasări, detasan, transferan

14,40

9,00

1.60

6.20

-2.40

2006(1

Deplasări interne, detasan, transferan

13,70

6,00

1.00

6,20

0,50

2006(2

Deplasări in străinătate

0,70

3,00

0,60

-2,90

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

0,50

2,00

-1,50

2012

Consultanta st expertiza

2.00

1,00

0.50

0.50

2013

Pregătire profesionala

4.00

3.00

2.00

1.00

•2,00

2014

Proiecția muncii

2,80

2.80

2025

Cheltuieli judiciare st extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

0.50

1.00

-0.50

2030

Alte cheltuieli

1602.00

517.50

102.48

•41.50

1.023.52

2030f 1

Reclama si publicitate

7.40

2.50

4.90

2030(2

Protocol si reprezentare

1.50

-1.50

2O3UC3

Prime de asigurare non-viata

3.00

1.00

2.00

203064

Chirii

o.so

2.50

1.00

-3.50

0.50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.591.10

510.00

101.48

•40.00

1.019.62

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.371,00

1.439.00

1.511.0(1

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20,00

20,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5(814

Fond de rezerv a bugetara la dispoziția

autorităților locale

20,00

20,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.566,00

580.00

520.00

450.00

16,00

5501

A. Transferau interne

1.516,00

580,00

520,00

400,00

16,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.516.00

580.00

520.00

400,00

16.00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

teatre organizații internaționale)

50.00

50.00

550201

Alte transferuri curente in străinătate

50.00

50,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR1

118.00

118.00

58OIOI

Finanțarea naționala

17.70

17.70

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

1(81,30

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUI ELI

36.00

9.00

9.00

9.00

9.00

40.18)

42.18)

44.(8)

5910

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

36.00

9.00

9.(81

9,00

9.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

119.24

23,24

96.00

400,181

420.00

441,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

119,24

23,24

96.00

400,(81

420.1)0

441,00

7101

Active fixe

119,24

23,24

96,00

710101

Construcții

50,00

50,00

710103

Mobilier, aparatura birotica st alte

active corporale

12,00

12,00

710130

Alte active fixe

57.24

11,24

46,00

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnlt si

recuperate in anul curenl

-21.02

-16.91

-1,48

-2,63

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-21.02

-16.91

-1.48

-2.63

8501

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-21,02

-16.91

-1.48

•2.63

850101

Pian efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curenl in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-14.78

-10.67

-1.48

-2.63

850102

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

dc dezvoltare a bugetului local

•6.24

•6,24

540205

Fond dc rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

20,00

20,00

540210

Servicii publice comunitare dc

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

' Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

Cvidenla a persoanelor

3.227,00

981,00

773.75

715,00

757,25

3.118,00

3.276,00

3.440,0»

540251)

Alic scoicii publice generale

4.092,40

1.450,90

842.50

616,70

1.182,30

3.427,00

3.598,00

3.775.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI

ÎMPRUMUTURI

9.490,50

2.729,10

2.329,50

2.270,40

2.161.50

6.784,00

7.124.00

7.479.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.490,50

2.729,10

2.329.50

2.270,40

2.161,50

6.784,00

7.124,00

7.479,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

155,00

125,00

5JH)

25.00

123,00

129,00

135,00

2024

Comisioane si alic coslun aferente

impnimulunlor

155.00

125.00

5,00

25.00

2024»]

Comisioane si alic coslun aferente

imprumuturilor externe

*6,00

60,00

26.00

2024*2

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor interne

69.00

65,00

5.00

-1.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

9 335.50

2.604.10

2.324.50

2.270.40

2.136.50

6661.00

6.995.00

7 344.60

3(8)1

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.101,00

2.504.10

2.304.50

2.270.40

2.022,00

3001*1

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.101.00

2.504.10

2.304,50

2.270.40

2.022.00

3<K»2

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

234.50

100,00

20.00

114.50

30021'1

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

234,50

100,00

20,00

114,50

600002

Partea 11 -a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

13.228,60

3.555,20

3.788,00

3.378,00

2.507,40

14.298.00

15.012.00

15760.00

6102

ORDINE PUBLICA $! SIGURANȚA NATIONAL/

13.228.60

3.555.20

3.788.00

3.378,00

2.507,40

14.298,00

15.012.00

15.760.00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.221,60

3.548,20

3.788.00

3.378,00

2.507,40

14.262.00

14.974,00

15.721,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

261.00

67.00

72,00

66,00

56,00

243.(8)

254,00

267.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

249,00

65,00

64,00

64,00

56,00

100101

Salam de baza

225,00

59.00

59.00

64.00

43,00

ioor.7

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

4,00

3.00

5,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

1,00

-3.00

8.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

6,00

6.00

100206

Voucherc de vacanta

6.00

6.00

1003

Contribuții

6.00

2.00

2.00

2.00

100307

Contribuita astguratone pentru munca

6.00

2.00

2.00

2.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

245.00

118.30

70.10

53.10

3.50

247.00

260.00

271.00

21X11

Bunuri st servicii

77.00

51.00

18.00

7.00

1.00

2001(1

Furnituri de birou

1.00

1,00

21X11(2

Materiale pentru curățenie

2.00

1.00

1.00

200103

lncalz.il. iluminat si forța molnca

40.00

30.00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.00

1,00

1.00

1.00

200105

Carburanți st lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1.00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Triro.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2001*8

Posta, telecomunicații, radio, tv

internet

6.00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

20.00

10.00

5.00

5.00

2002

Reparații curente

5,00

5,00

-5,00

-5.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,90

0.60

0,10

0,10

0,10

2004*1

Medicamente

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

2OO4W2

Materiale sanitare

0.50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0.20

8,20

1.00

1.00

-10,00

2OO5JO

Alte obiecte de inventar

0,20

8.20

1.00

1.00

-10.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1.00

-1.00

2006*1

Deplasări interne, delăsări, transferan

1.00

-1,00

2011

Carii, publicații si matcnjlc

documentare

0.50

0.50

20)3

Pregătire profesionala

1.00

• 1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1.00

1,00

2030

Alic cheltuieli

164.40

50.00

45,00

50.00

19,40

203030

Alte cheltuieli cu bunun si semen

164.40

50.00

45.00

50.00

19.40

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.712,00

3.362,00

3 645,00

3.258,00

2.447,00

13.768,00

14.456.00

15 179,00

5101

Transferuri curente

12.712,00

3.362.00

3.645,00

3.258.00

2.447,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.712,00

3.362,00

3 645,00

3.258,00

2.447,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

0.90

0,90

0.90

4.00

4,00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3.60

0.90

0.90

0,90

0,90

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7,00

7.00

36,00

38,00

39,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7,00

7,00

36,00

38,00

39,00

7101

Active fixe

7.00

7,00

710101

Constraclii

6.00

6.00

710130

Alte active fixe

1.00

1.00

610203

Ordine publica

12.712.00

3.362.00

3.645.00

3.258,00

2.447.00

13.768.00

14456,00

15.179.00

01020304

Politie locala

12.712.00

3.362.00

3.645.00

3.2S8.00

2.447.00

13.768.00

14456,00

15.179.00

610205

Protcclic civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

516.60

193.20

143.00

120.00

60.40

53O.IK1

556.00

581.00

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturalc

I6O.51KI.I6

65.134.28

44.634,44

32.791.71

17.939,73

143.9I7.IK1

148.0X6.00

155.425,00

6502

INVATAMANT

38.923.48

13.410,31

15.456.44

4.509.44

5.547.29

33.984.IM)

35.682.00

37.467.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

34.172.K6

8,788.96

15 456.44

4.037,88

5.889.58

29.619.00

3I.IO4.IK)

32 660.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

27.757,75

7.913,55

11.408.24

3 090,38

5.345,58

23.827.00

25.022.<KI

26.273,00

2001

Bunuri si servicii

17.614,81

6.958,86

4.533,67

2.222.84

3.899,44

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+$

2

3

4

5

6

7

8

9

200101

Furnituri de birou

86.89

5,85

47,30

21.20

12.54

200102

Materiale pentru curățenie

295.79

10.00

138.10

101.10

46.59

200103

încălzit, iluminat si Tona momea

) 3 0)9.77

6.124,10

3.045,50

982.05

2.868,12

200104

Apa. canal si salubritate

1 593.95

349,31

461.14

433,57

349.93

200106

Piese de schimb

<1.80

0.80

20010/

Transport

123,94

16.20

43,00

18.95

45.79

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv

mtemci

396.90

98,20

125.05

113.95

59,70

2OOIO9

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

195.54

45.89

65.90

51.60

32.15

2OOI3C

Alte bunuri si servicii pentru

mtrcltnere si funcționare

l 901.23

309.31

606.88

500.42

484.62

2002

Reparații curente

4 723.83

98.85

3 499.57

425.21

700.20

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.00

-1.00

200401

Medicamente

1.00

-1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

2289,80

78.60

2.459,10

-343.40

95.50

20050)

Uniforme $i echipament

13.70

6,00

2,50

5.20

20053C

Alic obiecte dc inventar

2276.10

78.60

2.453.10

-345.90

90.30

2006

Deplasări, detasan, transferări

50,60

4,70

7,40

40.10

-1.60

21X160)

Deplasări interne, detasari, transferări

50.60

4,70

7,40

40.10

-1.60

21X19

Materiale de laborator

0.40

2.00

1,00

-2,60

20) f

Carii, publicații si materiale

documentare

1.00

1.00

2.50

-2.50

2013

Pregătire profesionala

81.35

75.00

10.33

-3.98

2014

Proiecția muncii

6.70

9.70

1,00

-1,00

2019

Contribuții dc administrației publice

locale la realizarea unor lucran si

servicii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.957,86

769.04

806.60

730.10

652.12

2030

Alte cheltuieli

31.40

1.50

12.70

3.20

14.00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

31.40

1,50

12.70

3.20

14.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.884.22

451.22

407.00

606.00

420.00

2.073.00

2.177.00

2 286.00

5501

A Transferuri tuteme

1.884.22

451.22

407.00

606.00

420.00

550118

Alte transferuri curente interne

16.22

16.22

550163

Finanțarea tnvatamantului particular sau

confesional acreditat

1.868.00

435.00

407.00

606.00

420.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085.50

30.00

653.50

302.00

100.00

18.00

19.00

20.00

5702

Ajutoare sociale

1.085.50

30.00

653.50

302.00

100.00

570201

Ajutoare sociale ui numerar

1.072,00

30.00

640.00

302.00

100,00

570203

Tkhcte de crcsa si lichele sociale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trîm.11

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+S*6

2

3

4

5

6

7

8

9

pentru gradinua

13,50

13,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

314.09

314,09

134.00

141.00

148.00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

314.09

314,09

5802)1

Finanțarea naționala

170.41

170,41

5802)2

Finanțarea externa ncrambursabila

143,68

143,68

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.131,30

80.10

2.987,70

39,50

24,00

3.567.00

3.745,00

3933,00

5901

Burse

3.070,77

66,90

2.912,09

6.43

85,35

5922

Acțiuni cu caracter științific st

sociocultural

60.53

13.20

75.61

33,07

-61.35

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.766.84

4.637.57

471,56

-342,29

4.365.00

4.578.(8)

4 807.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.766.84

4 637.57

471.56

-342.29

4.365.00

4.578.(8)

4 807.(81

7101

Active fixe

4.766.84

4.637,57

471.56

-342,29

7101)1

Construcții

3461.64

3.342.00

310,00

-190.36

7101 >2

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

85.00

85,00

71010)

Mobilier, aparatura birotica $i alte

active corporale

299,71

350,00

■50,29

710130

Alte active fixe

920,49

945,57

76.56

-101,64

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-16.22

-16.22

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

850101

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul Curent in secțiunea

dc funcționare a bugetului local

-16,22

-16,22

650203

Invatamanl preșcolar si primar

11.974,39

4.253,69

4.792,18

1.432.48

1.496,04

12.758.00

13.3%,00

14.065,00

65020301

Invatamanl preșcolar

5.729,80

2.469.51

1.327.41

1.128.90

803,98

6.502.00

6.827.00

7 168.00

65020302

Invatamanl primar

6.244.59

1.784.18

3.464.77

303,58

692.06

6.256.00

6.569.(8)

6.897.00

650204

Invatamanl secundar

25 976,48

9.117,92

10 602.56

3.036.12

3.219.88

21.024,00

22.074.(81

23 179.(81

65020401

Invatamanl secundar inferior

6 123.53

1.473,25

3 906,93

371,75

371.60

4.477.00

4.701.00

4 936.(8)

65020402

Im a taman l secundar superior

19 168,90

7.493,57

6 376.38

2.538,57

2.760.38

I5.725.tm

16.510.(8)

17 337.(81

65020403

Invatamant profesional

684,05

151,10

319.25

125.80

87.90

822.(81

863.(8)

906.(8)

650205

Invatamanl poslliccai

176,06

38.70

48.20

32.86

56.30

130.(81

137.00

144.00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

796,55

13.50

7,98

775.07

72.00

75.(8)

79.00

6602

SANATATE

17.765,63

11.830,23

2.258,50

2.553,90

1.123,0(1

17.291,00

18.156,00

19.063,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+»

2

3

4

5

6

7

8

9

01

CHELTUIELI CURENTE

9.899,53

3.926,80

2.258,50

2.553,90

1.160,33

7.553.00

7 931.00

8327,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.862,20

3.926,80

2.258,50

2.553,90

1.123,00

7.553.00

7.931,00

8327,00

5101

Transferuri curente

8332.50

2.467.10

2.258.50

2.503.90

1.103,00

5IOIO3

Acțiuni de sănătate

8332,50

2.467,10

2.258.50

2.503,90

1.103,00

5102

Transferuri de capital

1329,70

1.459,70

50,00

20.00

5102)2

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1329.70

1.459,70

50,00

20,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

37.33

37,33

5501

A. Transferuri interne

37.33

37.33

5501IX

Alte transferuri curente interne

37.33

37.33

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 903.43

7.903,43

9.738.00

10.225.00

IO.736.tK)

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 903.43

7.903.43

9.738.00

10.225.00

10 736,00

7101

Active fixe

7 903.43

3.903.43

710)01

Construcții

7 902.43

7.902.43

710130

Alic acihe fixe

1.00

1.00

84

Plăti efectuate in anii piuccdenu $i

recuperate in anul curent

-37.33

-37.33

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-37,33

-37.33

8501

Plalt efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-37,33

-37,33

850101

Plăti efectuate in anii precedcnti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-37,33

-37,33

660206

Servicii medicale in unitali sanitare

cu paturi

17.765,63

11.830.23

2.258.50

2.553,90

1.123.00

17.291.00

18.156,00

19.063,00

66020601

Spitale generale

17.765.63

11.830.23

2.258,50

2.553,90

1.123.00

17.291,00

18.156,00

19063,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

41.853.72

21.016,34

6.891,90

10 999,37

2.946.11

32.124.IK)

33.730,00

35 418,00

01

CHELTUIELI CURENTE

37.568.23

14.986.61

6.903.42

U.W3.O8

3.785.12

29.869,00

31.363,00

32.932,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.348.60

1.000.00

1.156.00

1.016.00

876.60

3.771.00

.3.960.00

4 1 58.00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

3.821.60

980.00

991,00

991.00

859.60

100101

Salarii de baza

3.388.60

852.00

845,00

839,00

852.60

100106

Alte sporuri

20.00

5.00

1.00

7.00

7.00

100113

Drepturi de delegare

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

315.00

90.00

95.00

95.00

35.110

100130

Alic drepturi salariate in bani

97.00

32.00

50.00

50.00

-35.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

140.00

140,00

100206

Vouchcre de vacanta

140,00

140.00

1003

Contribuții

87,00

20.00

25.00

25.00

17,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

J(XI3«>7

Contribuția asiguratonc pentru munca

87.00

20.00

25.00

25,00

17,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.277,27

7.666,31

2.037,52

405.25

1.168,19

9.180.00

9.639,00

1(1123,00

2001

Bunuri si servicii

6.562,20

5 760,10

847,01»

-170.00

125,10

200101

Fumilun de birou

10.00

5.00

5.00

2110142

Materiale pentru curățenie

88.00

40,00

25,00

13,00

10,00

200143

încălzit, iluminat si Torta motrica

1.535,00

753.00

398,30

368,70

15.00

200104

Apa. canal si salubritate

725,10

140,10

152,00

342.00

91.00

200105

Carburanți si lubrifiant)

46,10

84,00

15,00

-50.00

-2.90

200146

Piese de schimb

88,00

23.00

45.00

20,00

20014R

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

16.00

10.00

2.00

2.00

2.00

2OOI3O

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4 054.00

4.705.00

204.70

-865.70

10.00

2002

Reparații curente

1018.11

300.61

550.00

167.50

2004

Medicamente st materiale sanitare

101.60

101.60

200441

Medicamente

1.00

1.00

2<NM»2

Materiale sanitare

0.60

0.60

20U443

Reactivi

5.00

5.00

200404

Dezinfectant!

95,00

95,00

2OU5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

204,25

191,00

56,fK)

-29,00

-13,75

2011530

Alte obiecte de inventar

204,25

191,00

56.00

-29,00

-13,75

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1.00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

40.00

10,00

40,00

-10.00

2014

Proiecția muncii

34.00

21.00

3.00

10,00

2030

Alte cheltuieli

3.316.1!

1.281,00

541.52

436.75

1.056,84

203003

Pnmc de asigurare non-viaia

1,00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.315,11

1.280.00

541,52

436.75

1.056.84

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTREUNITAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14.394.83

3.653.30

3.682,90

5.311.90

1.746.73

11 364.00

11 932,00

12.528,00

5101

Transferuri curcnec

14.254.83

3.653.30

3 682.90

5.311.90

1.606.73

510101

Transferuri cairc instituțiile publice

14254.83

3.653.30

3.682.90

5.311.90

1.606.73

5102

Transferuri de capital

140.00

140.00

510229

Alte transferuri de capital cairc

mstitutn publice

140,00

140.00

56

TITLUL Vttt PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

90.00

90.00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

90,00

90.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirn l

Triro.il

Trim-Ill

Trim.IV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

560 KB

Cheltuieli nceligibilc

90.00

90,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20)4-2020

5.492.93

5.492.93

860.00

903.00

948,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.492.93

5.492,93

580104

Finanțarea naționala

'.788,31

3.078,87

-290.56

5X0102

Finanțarea externa nerambursabila

2.096.63

2.396,63

-300.00

580 KB

Cheltuieli neeligibile

607.99

17,43

590.56

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.364,60

2.577.00

27.00

-233,00

•6.40

4.694.00

4.929.00

5 175.00

5911

Asociații si fundații

1.759.00

2.050,00

-260.00

-31.00

5912

Susținerea cultelor

500.00

5(10.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

105.60

27.00

27.(8)

27,00

24.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

a 252.46

6.038.34

•993,71

-792,17

2.255.00

2.367.00

2 486.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

•v.252.46

6.038.34

-993,71

-792,17

2.255.18)

2.367.00

2.486.00

7101

Active fixe

a.252.46

6.038.34

•993.71

-792.17

710101

Construcții

3.135,29

3.793.34

-658.05

710105

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6,00

6,00

71U)3J

Alte active Fixe

LIII.17

2.239,00

-993,71

-134,12

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-66,97

•8,61

-11.52

-46,84

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-66.97

41,61

-11,52

-16.84

8501

Plăti efectuate in anii prcccdcnli st

recuperate in anul curent

-66.97

-8,61

-11,52

-46.84

85010!

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-<>6,97

•8,61

-11,52

-16.84

670203

Slrvieii culturale

6344.10

2.097.60

1 8)6.00

1 554.50

876.00

6.636,00

6.968.00

7 316.00

67020304

Învii tulii publice de spectacole 51

concerte

5 807.00

1.788.00

1 738.00

1 425.00

856.00

5.777.(81

6.066.(8)

6 369.(81

67020330

Alte servicii culturale

537.10

309.60

78.181

129.5(1

20.00

859.181

902.(8)

947.(81

670205

Servicii recreative si sportive

34 109.62

17.918.74

4 675.90

9.444.87

2.070.11

24.043.(8)

25.246.t8)

26 510,(81

67020501

Sport

*••296.83

2.865.30

1.944,90

3.626.90

859.73

4.288.181

4.502.181

4.727,(8)

67020502

Tinerei

550.00

550.00

1.163.00

1.222.00

1.285.00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi. baze sportive si dc ogrement

24 262.79

14.503,44

2.731,00

5.817,97

1.210,38

18.592.00

19.522.00

20498.00

670206

Servicii religioase

500,00

500,(8)

667,011

7(81,00

735,00

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din tare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.lll

Trim.lV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

670250

Alic Sen icn in domvnitc culturii,

reerceri si religiei

900,00

500,00

400,00

778,011

816.00

857,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

61.957.33

18.877.40

20.027.60

14.729.00

8.323.33

60 518,011

<41,518.00

63 477,00

01

CHELTUIELI CURENTE

61.629.12

18.405,55

20.071.30

14.771.31

8.380.96

61» 518.00

60 518.00

63.477.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

29.202,03

7.415.95

11.101.50

8.026,00

2.658.58

5.138,411

5.138,40

5.228,40

1IX)I

Cheltuieli salariate in bani

27.613.23

7.237.95

9.847,00

7.833,00

2.695.28

100191

Salarii de baza

24.412.50

6.460,95

8.773,01»

6.805,00

2.373,55

100195

Sporuri pentru condiții de munca

445,00

118.00

120,00

112.00

95.00

1001*16

Alte Sporuri

62.00

15.00

23,00

17,00

7,00

1001 3

Drepturi de delegare

0.08

1.00

-0.92

1001 7

Indemnizații de hrana

2.460.65

509.00

851.00

849.00

251.65

1001.10

Alte drepturi salariate in bani

233.00

134.00

80.111)

50.00

-31.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

968.80

1 045.50

25.00

-101.70

11X12*16

Voucherc de vacanta

968.80

1 (145.50

25.00

-101.70

11X13

Contribuții

620.00

178.00

209.00

168.00

65.00

]IK)3o?

Contribuția asiguratorie pentru munca

620.00

178.00

209.00

168.00

65.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.125.72

2.442,50

2.953.91

1.510,18

1.219.13

780.00

780.00

780.00

21X11

Bunuri si Servicii

1.834,18

614.80

844.65

235.68

139.05

2«l(o|

Furnituri de birou

109,86

5.00

59,24

39,62

6.00

21X1102

Materiale pentru curățenie

31,50

24.50

15,00

-8.00

2UOl*o3

[ncdziL iluminai îi forța molrica

705,50

333,50

335,00

49.00

•12.(10

200 l«U

Apa. canal si salubritate

229.00

105,00

115.00

9,00

2OOl"5

Carburanți si lubrifiant*

6,55

11,00

2.00

-6.45

200106

Piese de schimb

14.05

6,50

8.55

-1,00

21X1107

Transport

21,50

7,00

8.00

7,00

-0.50

21X11*18

Posta, telecomunicații, radio, iv,

internet

406,30

115,80

181.00

40.50

69,00

21X1109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

70.92

10,50

17.41

12.01

31,00

200130

Alic bunuri si servirii pentru

întreținere si funcționare

239.00

38,00

87.00

62.00

52.00

2002

Reparații curente

45.00

31.00

21.00

-7.00

2003

Hrana

564.56

109.00

157.56

121.00

177.00

2OO3*ll

Hrana pentru oameni

564.56

109.00

157.56

121.00

177.00

21X14

Medicamente si materiale sanitare

18.50

10.1X1

4.00

4.50

2004*11

Medicamente

4.00

2.1X1

1.00

1.00

21X1482

Materiale sanitare

1.50

1,00

0.50

200404

Dezinfectant*

13.00

7.00

3.00

3.00

2005

Bunun de natura obiectelor de imcntar

72.50

44.50

18.00

10,00

21X15*11

Uniforme st echipament

1.00

1,50

-0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

2(8)530

Alic obiecte de inventar

71,50

43.(8)

18.00

10.50

2006

Deplasări, delăsări, transfera»

5,98

1.70

4.00

2,00

-1.72

20069)

Deplasa» interne, delăsări, transferări

5,98

1.70

4.00

2.00

•1.72

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

1.30

1,00

1,00

-0.70

2012

Consultanta si expertiza

3,00

3.00

•6,00

2013

Pregătire profesionala

19.00

11,00

2.00

6.00

2014

Proiecția muncii

10.S0

1.00

10.00

3,50

-4.00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucruri si

servicii de interes public local m baza

unor convenții sau contracte dc asociere

5.527.00

1.700.00

1.800.00

1.100.00

927.00

2030

Alte cheltuieli

27.20

15.00

37.20

-25.00

203003

Prime dc asigurare non-viata

2.00

2.00

203030

Alic cheltuieli Cu bunuri si sen icu

25.20

15.00

35.20

-25.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

62.3X

40.0X

14.17

8.13

5501

A Transferuri interne

62.38

40.0X

14,17

8.13

550) S

Alte transferuri curente interne

62.38

40.0X

14.17

8.13

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22.867,64

8.210,52

5.469.12

5.000,00

4.188,00

54.534,60

54.534,60

57.4O3.M1

5702

Ajutoare sociale

22.867,64

8.210,52

5 469.12

5 000.00

4.188,00

5702»1

Ajutoare sociale in numerar

17.867,40

5.710,40

5.469.00

5.000,00

1.688,00

5702*4

Tkhcte cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,24

2.500,12

0.12

2.500,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

309,15

309,15

580)

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

309.15

309,15

5X01*1

Finanțarea naționala

29.87

29.87

5XO!»2

Finanțarea externa ncrambursabila

169,28

169.28

5X01*3

Cheltuieli nccligibile

1 10.00

110.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.062.20

296,50

532,60

227.00

6.IO

65.00

65.00

65.00

5911

Asociații si fundații

500.00

130.00

370.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrotc

562.20

166.50

162.60

227.00

6.10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

484.38

542.00

-57.62

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

484.3X

542.00

-57.62

7101

Active fixe

484.38

542.00

-57.62

7101*1

Construcții

229.18

310.00

-80,82

7101*3

Mobilier, aparatura birotica st alte

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

active corporale

6,00

6,1»

7IOI3O

Alte active fixe

249,20

226.00

23,20

84

Plăti efectuate in anii preeedcnli si

recuperate in anul curent

-156,17

-70.15

-43,70

-42,31

-0.01

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-156,17

-70.15

-43,70

-42,31

-0,01

«501

Plăti efectuate in anii preeedcnli st

recuperate in anul curent

-156,17

-70,15

-13.70

-42,31

-0.01

X50ICI

Plăti efectuate in anii preeedcnli st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-156.17

-70.15

-43.70

-42.31

41.01

6X0204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

5 412.00

1.748.00

1 835.1»

1.473.00

356.00

5.9X3.40

5.9X3.40

6.073.40

6X0205

Asistenta sociala in caz de boli si

involidtutli

29X14.00

7.123.00

IO 422.50

8 9311.00

3.338.50

54.534.60

54.534.60

57.403,60

6X020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

29X14.00

7.123.00

10 422.50

8.930.00

3.338.50

54.534.60

54.534.60

57 403.141

6X0211

Cresc

5.172.66

1.449.50

1.905,60

1.427.00

1.390.56

6KO2I5

Prevenirea excluderii sociale

5.394.40

2.510,40

60.00

300.00

2.524.00

680215(1)

Ajutor social

5.394.40

2.510.40

60,IX)

300.00

2.524.00

6X0250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

15.164,27

6.046,50

5.804.50

2.599.00

714,27

6X025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

15.164.27

6.046,50

5.804.50

2.599,00

714,27

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu st ape

99.477,91

48.295,50

17.601,10

li.424.50

13.156.81

50.803,00

53 345,00

56.012.00

7002

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE

14.923.29

5.842.80

4.225,60

2.569.50

2.285.39

14 654,00

15.388,00

16.157.00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.927,16

4.619.02

4.228.53

2.436,50

2.643.11

11.9X1,00

12.5X2,00

13.210.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.642,00

925.10

1,096,30

976,00

644,60

3.133.00

3.290,00

3.454,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.45X.70

905.10

968,00

951.00

634.60

lOOltl

Salarii de baza

3.172.60

820.00

871.00

855,00

626.60

100113

Drepturi de delegare

4.10

3.10

1.00

100117

Indemnizații de hrana

227.00

50,00

68.00

68.00

41.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

55.00

32.00

28.00

2X.00

-33.00

1002

Cheltuieli salariale in natura

103.30

103.30

100266

Vouchere de vacanta

103,30

103.30

11X13

Contribuit!

xo.oo

20.00

25.00

25.00

10.00

1I8I3C7

Contribuția asigur a torre pentru munca

80,00

20.00

25.00

25.00

10.00

20

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

10.223.16

3.676.92

3.116.23

1 445,50

1 984.5)

8.7XI.OO

9.222.00

96X2.00

21X11

Bunuri si sen teu

7.322.73

2.620.92

1.823.80

1 360.30

1 51771

21X11(1

Furnituri de birou

36,00

12,00

24,00

21X1112

Materiale pentru curățenie

21,00

9.50

9.50

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.lV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

21XJIO3

încălzit. iluminat si fona metrica

5.855,87

1.980,37

1.460,00

1.205.00

1.210,50

200IW

Apa, canal si salubritate

229.00

95.00

40.00

70,00

24.00

2001*5

Carburanți si lubrifiant!

32,00

12,50

19,50

2001*6

Piese de schimb

67.40

34.20

6.00

28.50

-1.30

2001*7

Transport

9.50

4,00

4.50

1,00

2001*8

Posta, telecomunicații, radio, tv

internet

12.71

7.50

3.50

1.50

0.21

2001*9

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

6.50

-4,00

-2,50

2001j0

Alte bunuri si servicii pentru

intrelincre si funcuotiarc

1.059,25

471,85

280.30

42.30

264.80

2002

Reparații curente

1.084.50

432.00

315.1)0

111.50

226.110

2004

Mcdtcamente si materiale sanitare

3.00

5.50

-2.50

2004*1

Medicamente

1.50

1.50

2004*2

Materiale sanitare

1.50

4.00

-2.50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

69.20

24.50

34.00

15.70

•5.00

200530

Alte obiecte de inventar

69.20

24.50

34.00

15.70

•5.00

2006

Deplasări, delăsări. transferări

3.70

1.20

1.00

1.50

2006*1

Deplasări interne, delăsări, transferuri

3.70

1.20

1.00

1,50

2012

Consultanta si expertiza

51.00

51,00

2013

Pregătire profesionala

0.20

0,70

-0,50

2014

Proiecția muncii

8.10

8,10

2030

Alic cheltuieli

1.680,73

533.00

945,43

-42.00

244,30

2030*1

Reclama si publicitate

2,50

1,00

1,50

2030*3

Prime de asigurare non-viata

173.50

120,50

1.00

52.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.504,73

411,50

942,93

-94,00

244,30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

62.00

17,00

16.00

15,00

14,00

67,00

70,00

74,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neiitcadrate

62,00

17,00

16,00

15,00

14.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.059,67

1.277.47

133.00

-350,80

2.673,00

2.806,00

2 947,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.059.67

1.277.47

133.00

-350.80

2.673,00

2.806.00

2.947.00

7101

Active fixe

1.059.67

1.277.47

133.00

-350.80

710 IUI

Construcții

230.47

452.47

-222.00

7IOI3O

Alte active fixe

829,20

825.(10

133.00

-128.80

84

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-63.54

-53.69

-2.93

-6.92

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-63,54

-53.69

-2.93

-6.92

8501

Plan efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-63,54

-53,69

-2.93

-6,92

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

85oim

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-60.66

-51.22

•2.93

-6,51

150102

Plăti efectuate in anii precedent! st

recuperate in anul curcm in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-2,88

-2.47

•0.4)

700203

Locuințe

2.337.32

9X6.60

657.50

446.00

247.22

3.177,(8)

3.335,00

3 502,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2.337,32

9X6,60

657.50

446.00

247,22

3.177,00

3.335.00

3.502,00

700206

Iluminai public si electrificări

6.793,00

2.581,00

1.420.00

1.331,00

1.461,00

5.921,00

5.218.00

5.478.00

700250

Alic servicii in domeniile locuințelor.

servit iilor si dezvoltam comunale

5.792,97

2.275.20

2.14X.IO

792.50

577,17

5.556.00

6.835.00

7.177.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

75.554,62

42.452.70

13.375.50

8.855.00

10.871.42

36.149.(8)

37 957.(8)

39 855.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5I.56X.74

18.118.48

13 386.36

8.850.00

11.213.90

30.7X3.(81

32 323.(8)

33 940.00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

«031,50

1 825.00

2 399.00

2.025.00

1.7X2,50

6.721.(81

7.057.(8}

7 411.(8)

|(X)I

Cheltuieli salariate in bani

7.560,50

1.785.00

2 042.00

L991.00

1.742,50

100101

Salarii de baza

6.667.00

1.570.00

1.735,00

1.735.00

1.627,00

1IX) 106

Alte sporuri

57.00

34.00

24.00

12.00

-13.00

1001 3

Drepturi de delegare

1,00

1.00

1001 7

Indemnizații de hrana

679,00

150.00

233,00

203,00

93,00

11X1130

Alte drepturi salariate in bani

156,50

30.00

50,00

41,00

35,50

1002

Cheltuieli salariate in natura

302,00

302.00

100206

Vouchcre de vacanta

302,00

302,00

1003

Contribuții

169,00

40,00

55,00

34,00

40,00

1003*17

Contribuția asiguratoric pentru munca

169,00

40,00

55.00

34,00

40,00

20

TITLUL 11 BUNURt St SERVICII

32.746,76

9.157.00

8.362.36

5 668,00

9.559,40

22.833.(8)

23.976,00

25 175,00

21X11

Bunuri si scrvten

77.226,90

8.034.50

7.336,00

5878,50

5.977,90

200101

Furnituri de birou

5.00

5.00

21X11«>2

Materiale pentni curățenie

30,00

10,00

10.00

5.00

5,00

200103

Încălzit, iluminat si forța momea

860,00

445,00

180.00

210,00

25.00

2001H4

Apa, canal si salubritate

3.706,50

1.S50.00

5.00

1.501,50

650.00

21X1105

Carburanți si lubrifiant!

1.223.90

360.00

300.00

300.00

263.90

200106

Piese de schimb

75.00

10.00

15.00

15.00

35.00

2001«X

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

S.00

2.00

2,(81

2.00

2,00

21X1109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

554.00

145,00

245.(81

169.00

-5.00

21X11 >0

Alte bunuri si semen pentru

imrclinere st funcționare

20.764,50

5.512.50

6 574.00

3.676,00

5.<X)2.OO

2002

Reparații curente

974,00

580.00

550.00

•208.00

52,00

2003

Hrana

2l,«0

21,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2003»

Hrana pentru animale

21,00

21,00

2(104

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

2004Ji

Medicamente

15,00

15.00

2004»

Materiale sanitare

20,00

20,00

2(8)5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

337,00

114,00

306,00

-50.00

-33,00

200530

Alte obiecte de inventar

337,00

114,00

306,00

-50.00

-33,00

2013

Pregătire profesionala

10,00

2.00

18.00

-10,00

2014

Proiecția muncii

30.00

5,00

5.00

15.00

5,00

2030

Alic cheltuieli

4.112,86

365.50

147,36

42,50

3.557,50

2030*33

Prime de asigurare non-viata

70,00

25,00

10.1»

25.00

10,00

203040

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.042.86

340.50

137.36

17.50

3.547.50

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.039.1»

1,091.00

1 145.1»

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10 622,48

7.0*34.48

2 583.00

1.115,00

-170.00

5501

A. Transferuri interne

10622.48

7.094.48

2 583.1»

1.115,00

•170.00

550112

Investiții ale «genților economici cu

capital de stat

1.394.48

2.794.48

-I.4CW.00

550118

Alte transferuri curente interne

9.228.00

4.300.00

2.583.00

1.115.00

1.230.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168.00

42.00

42.1»

42.00

42.00

190.(8»

199.00

2(19.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

168,00

42.00

42,(8)

42.00

42,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.775,53

24.059.22

5,00

•288.69

2.077,181

2.180,00

2.289,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

23.775,53

24.059,22

5.00

-288,69

2,077,00

2.180,00

2.289.00

7101

Active fixe

23.775,53

24.059,22

5,00

•288,69

710131

Construcții

22.916,51

22,914,51

2,00

710130

Alte active fixe

859,02

1.144.71

3,00

-288.69

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

287,50

287.S0

3.289,00

3.454,00

3.626.1»

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

287.50

287.50

3.289,00

3.454,00

3.626,(8)

8101

Rambursări de credite cxtcnic

287,50

287,50

810135

Rambursări de credite aferente datonei

publice externe locale

287.50

287,50

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

■77.15

-12,50

■10.86

-53.79

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-77.15

-12.50

-10.86

-53.79

8501

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in «nul curent

-77.15

-12,50

■10.86

-53.79

850131

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-77.15

-12,50

-10,86

-53,79

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

-7.142,11

14.561,00

13.325.50

7.349,50

11.906,11

20.294.(8)

21 309.00

22.375,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

74020501

Salubritate

15.324,61

5.018,50

4.787,50

3.521,50

1 997 11

13.952.(8»

14.650,00

15.383,00

74020502

Colectarea, tratarea st distrugerea

deșeurilor

31.817,50

9.542,50

8.538.(8)

3.828,00

9.909,00

6.342.00

6.659,00

6.992.00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

28 412,51

27.891,70

50,00

1.505.50

-1.034.69

15.855.00

16.648.00

17.480,00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

65 039,15

28.648,56

8.968.10

18.283.44

9.139,05

38.572.00

40.501,(8)

42.527,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

17.173,51

9398,29

2.170,20

3.096,00

2.509.02

20.506.00

21.532,00

22.609,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10718.66

5.983,44

1.170,20

2.096,00

1.469,02

20.506.00

21.532.00

22.609,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.170,20

1.170,20

2030

Alte cheltuieli

I.I7O.2O

L 170.20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.170,20

1 170,20

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.000.00

4 000.00

20.506.00

21.532.00

22609,00

4030

Alte subvenții

4 000.00

4.000.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2 571.50

2.475.50

96.00

5501

A Transferuri interne

2 571.50

2.475.50

96.00

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stat

2538.00

2.475.50

62,50

550118

Alte transferuri curente interne

33.50

33.50

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.976,96

3.507,94

2.000.00

-2.530,98

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.976,96

3.507,94

2.000,00

-2.530,98

5603)3

Cheltuieli nceligibilc

2.976,96

3.507,94

2 000,00

-2.530.98

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.454,85

2.414,85

40.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.454,85

2 414,85

40,00

7101

Active fixe

2.454,85

2.414,85

40,00

7101)1

Construcții

2.440.00

2.400,00

40,00

7IOI3O

Alte active fixe

14.85

14.85

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.00

1 000,00

1.000.00

1.000,00

1.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000.00

1.000.00

1.000,00

1.000.00

1.000.0O

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

1.000.00

8102)5

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000.00

1.000,00

1.000.00

1.000.01)

1.000.00

810206

Energic termica

8 000.00

1.000.00

1.000.00

1.000.00

5.000.00

20.506.00

21.532.00

22 609.00

8IO25O

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

9.173.51

8.398.29

1.170.20

2.096.00

•2.490.98

8402

TRANSPORTURI

47.865.64

19.250,27

6.797,90

15.187.44

6.630.03

18.066.00

18.969.00

19.918.00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.844.93

8.122.33

6.800.07

5.169.00

7.753.53

I8.066.0t)

18.969.00

19918.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684.00

300.00

177.50

162.00

44.50

1.342.00

1.407.00

1 478.00

1001

Cheltuieli salanak in bani

655.50

295,00

159.00

158.00

43,50

1001)1

Salarii de baza

585,50

272,00

138,00

138,00

37,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2019

Prevederi trimestriale buget 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=34445-46

2

3

4

5

6

7

8

9

Alte sporun

11,(HI

4,00

3.00

3.00

1,110

I001J3

Drepturi de delegare

13,00

5.00

4.00

3.00

1,00

1001 17

Indemnizații de hrana

39,00

10,00

9,00

10.00

10,00

100130

Alte drcpiun salanale m bani

7,00

4.00

5.00

4,00

-6,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

14.50

100206

Vouchcrc de vaeanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

14,00

5,00

4,00

4,00

1.00

100337

Contribuția asiguratone pentru munca

14,00

5,00

4.00

4,00

1.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

26.026.10

7.815,33

6.615.57

5.000,00

6.595.20

16.318,00

17 135.00

17992,00

2001

Bunuri si servicii

1.001.90

941.00

192,40

-1,00

-130,50

2OOI3I

Furnituri de birou

2,00

1.00

1.00

200 02

Materiale pentru curățenie

0.50

0,50

200133

încălzit, iluminat si Corla motrica

«0.00

40.00

40.00

200 i:m

Apa, canal si salubritate

6,40

5.00

1.40

200135

Carburanți si lubrifiant!

357,50

357.50

200):»

Piese de schimb

6,00

6.00

200138

Posta, telecomunicații, radio, u.

internet

1.00

1,00

2001»

Materiale si prestări de senicii cu

caracter funcțional

249,00

200,00

50.00

-1.00

21X1130

Alte bunuri si servicii pentru

intrelinerc si funcționare

299.50

330,00

100.00

-130,50

2002

Reparații curente

24.850,00

6.750,00

6.420,1X1

5.0110.00

6.680,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,10

0,10

200431

Medicamente

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0.50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

0.50

0.50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2.00

1,00

1.00

200631

Deplasări interne, delăsări transferări

1,00

1,00

200602

Deplasări in străinătate

1.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

1.00

-1,00

20)4

Proiecția muncii

11.00

10.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

160.60

112.23

2,17

46.20

203003

Prime de asigurare non-viata

28.00

28.00

203(80

Alte cheltuieli cu bunuri si serv icn

132.60

84.23

2.17

46.20

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

383.1X1

402.00

422.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


Data: B2/I2/20I9
Cod

Denuaiirt indicator

Prevederi anuale bujel ZOI9

Prevederi trimestriale buței 26i9

Estimări 2020

Estimări 2021

Estiramri 2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trtm,11

Trimit!

Triiu.1V

A

8

l*-J+4+5t6

2

î

4

5

6

7

a

9

FINANCIAR 2014-2020

I.HMJ

LHri.tt

MOI

Progtamc din boedul European de De?voltjic

Rezonate 4FEDR.J

1.HI9J3

MWJ3

stniai

Fi tun Urci iiMhjml*

21S.W

21513

5Î0102

Fmârtlireaeueina «rimbussabiii

«94.00

K94.WI

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25 JW

7.00

7,00

7.00

4.W

23.«)

25.W»

36.1X1

5M0

Same aferente persoanelor co handicap

ne «cadrate

25.00

7.00

7.0Q

7,00

4.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

20 040.31

11 IMJ7

10.OU.44

4,107.30

îl

TITLUL XIII ACTJVE NEFINANCIARE

20 040.31

ti. 129.17

JU01R.44

-1.107.30

îmi

Aciivc fisc

20 040.31

L 1.120.17

1tWIM4

-I.1O7.J0

înnoi

CnnfinKtti

J7.WÎ.TO

R.?*7A'

•J.H6X.X4

-65X.S7

îmUrt

Ai(ț kHk fixe

2 042.41

1344.24

14V.W»

-HIS.4J

i M

Pl«li cfcCtualc in «ra> peccdcnlj li

rerupecrit in and curau

-IO.il»

4,23

*2.17

KS

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IH ANII

ntECEDENU St RECUPERATE IN ANUL

-19.60

-1.23

<2.17

-10,20

>501

Plabefoclaalcrit anii jMCCcdenU ti

iccupcrUc a «nul curant

-1.23

-2J7

•MU»

PUrti cfettwu m mur pictcdcnu & rwupcjafc m and «med in wufțuac» ik luncirttMlv « Luatului tociri

-!«.W

4.»

-2.17

*14.60

Ptaii cfcctunc in anii precede mt ti recvperae m wid curatrt in secțiunea de dezvoltare g buțeiuîui toca!

-1.60

-1,60

«40393

Truțpon rutier

46.130.70

IH.O29J7

6.420.1X1

tsoty.oo

6.682.S3

15.130.4’»

I5.MIÎ.W

16 6Î 1,00

U02HI#

Stm»

46.150,70

11029.17

6 4 20 ,D0

tS.0t9.Wl

6.6K2J3

iii im

i5.W6.Ott

MfiSI.00

R4O2$<1

AUe cheltuieli tn dwncniul ctmsporturi tor

1 7N,p4

1.221.10

377.90

168.44

*5 2.50

1W6.»

3.0X3,00

3 237,00

W02

EXCE DEN T7DEF1CIT

J5.2W.25!

-47.512,46

-24 435.IW

IJI7.Î0

45.137.5?

EXCEDENWEFIC1T


PREȘEDIN GHIORE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE J SECRETAR

NICGENERAL AL MUN. BACAU

OVIDIU POPOVICI


ÎNTOCMIT A.TURCUROMANIA

ANEXA NR. 1 Al

LA HOTĂRÂREA NR. 430 DIN 29.11.2019


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

307.168,99

79.045.97

65.842,20

64.057,53

98.223.29

000202

J VENITURI CUREN TE

307.164,99

79.041,97

65.842,20

64.057.53

98.223,29

000302

A VENITURI FISCALE

259.003,01

78.469.76

50.065.0C-

52.255.52

78.212.73

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

130.118,75

32.558.86

32.634.0C

32.484.00

32.441.89

030002

A1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

130.118.75

32 558.86

32 634,00

32.484.00

32 441.89

0302

IMPOZIT PE VENIT

1.203.75

329.86

405,00

255,00

213,89

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

1.203.75

329.86

405.00

255,00

213,89

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

128.915.00

32229.00

32.229.00

32.229,00

32.228,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

128.915,00

32 229,00

32.229,00

32.229.00

32228,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

55.949,34

24 360,50

11.548.00

6.937.00

13.103,84

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

SS.949,34

24 360.50

11.548,00

6.937.00

13.103,84

070201

impozit st laxa pc clădiri

43.799,34

19 807.50

7.750,00

5.167.00

11 074.84

070202

Impozit st taxa pe teren

7.529.00

3.227,00

2.251,00

886,00

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.396,00

689.00

804,00

459.00

444,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

2.225,00

637,00

743,00

425,00

420,00

100002

A4 Impozite si taxe pc bunuri st servicii

70.084,92

20.700,40

5.883.00

10.834,52

32.667,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

49.588.50

14.041,00

1 304,0-J

4.056.00

30.187,50

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim!

Trim.il

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

15 721,50

13.606,00

897,00

609,00

609,50

110206

Sume defalcate din laxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

31.999.00

2.841.00

29.158,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea mvatamantului particular

sau confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606,00

420,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

9,40

9,40

120207

Taxe hoteliere

9,40

9,40

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.751,00

118,00

524,00

1.061,00

48,00

150201

Impozit pe spectacole

989,00

52,00

382,00

530,00

25,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

762,00

66,00

142,00

531,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TATI

18.736,02

6.532,00

4.055,00

5.717,52

2.431,50

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.100,02

6 100,00

3 502,00

5.263,02

2.235,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.636,00

432,00

553,00

454,50

196,50

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2.000,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.850,00

850,00

2.000,00

180250

Alte impozite si taxe

2 850,00

850.00

2.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

290002

C Venituri nefiscale

48.161,98

572,21

15.777,20

11.802,01

20.010,56

300002

C1 Venituri din proprietate

13.311,00

3 515,00

3.619,00

4.650,00

1.527,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

13.311.00

3 515.00

3.619,00

4.650.00

1.527,00

300201

Varsamintedin profitul net al regiilor

autonome

515,00

15,00

200,00

200,00

100,00

300205

Venituri din concesiuni si inchirien

9.916,00

3.250,00

2 989,00

2.500,00

1.177,00

300250

Alte venituri din proprietate

2.880,00

250.00

430,00

1.950.00

250.00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

34.850,98

-2.942,79

12.158,20

7.152,01

18.483.56

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIV1TATI

10.834,76

2.189,00

2.669,00

2.395,00

3.581.76

330208

Venituri din prestări de servicii

8.315,00

1 900,00

2.368,00

2.017.00

2.030,00

330210

Contribuita părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor m

crese

440,00

132,00

154,00

88,00

66.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

70,00

40,00

10,00

10.00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

2.009.76

117,00

137,00

280.00

1.475.76

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

219,00

65,00

76,00

43.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

219,00

65,00

76,00

43,00

35.00

3502

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

7.632,00

2 255,00

2.563,00

1.464,00

1.350,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.289,00

705,00

690,00

394,00

500,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

5 343,00

1 550,00

1 873,00

1.070,00

850,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3602

DIVERSE VENITURI

35.859,99

12.045,00

6.850,20

3.250,00

13.714,79

360206

Taxe speciale

22.222,20

11.500,00

6 100,20

2.500,00

2.122,00

360250

Alte venituri

13.637,79

545,00

750,00

750,00

11.592,79

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-19.694,77

-19.496,79

0,01

-197,99

370203

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-30.901,22

-19496,79

-10275,29

-1.129,14

370250

Alte transferuri voluntare

11.206,45

10 275,30

931,15

410002

IV Subvenții

4,00

4,00

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

4,00

4,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4,00

4,00

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

4,00

4,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

308 488,99

94.686,15

90 277,29

62.539,83

60.985,72

01

CHELTUIELI CURENTE

284 771,38

87.581.82

84 420,44

56.631,74

56.137,38

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65.422,63

16.278,55

21 214,15

17.121,60

10.808,33

1001

Cheltuieli salariate in bani

62.158,68

15.909,05

18 836,00

16.733,40

10.680,23

100101

Salam de baza

55.651,45

14.307,95

16 727,40

14.725,20

9.890,90

100105

Sporuri pentru condiții de munca

445,00

118,00

120,00

112,00

95,00

100106

Alte sporuri

150,00

58,00

51,00

39,00

2,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

393,00

97,00

115,00

115,00

66.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100113

Drepturi de delegare

48,78

29,10

16,00

12,60

-8,92

100117

Indemnizații de hrana

4.494,95

955,00

1 494,60

1.450,60

594,75

100130

Alte drepturi salariale in bani

975,50

344,00

312,00

279,00

40,50

1002

Cheltuieli salariale in natura

1 875,15

1 951,45

25,40

-101,70

100206

Vouchere de vacanta

1 875,15

1 951.45

25,40

-101,70

1003

Contribuții

1 388,80

369,50

426,70

362,80

229,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.388,80

369,50

426,70

362,80

229,80

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

126.910,65

42 533,45

37.984,40

18.501,91

27.890,89

2001

Bunuri si servicii

65.343,33

26.776,32

16.786,82

10.105,62

11.674,57

200101

Furnituri de birou

686,25

201,35

343,54

116,82

24.54

200102

Materiale pentru curățenie

508,79

84,00

221,10

150,10

53,59

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

22.468,82

9 986,94

5.526,10

2.835,35

4.120,43

200104

Apa, canal si salubritate

6.566,15

2.280,71

794,84

2.376,37

1 114,23

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.691,05

816,50

329,00

268,50

277,05

200106

Piese de schimb

431,75

178,70

131,30

94,05

27,70

200107

Transport

185,34

48,20

62,00

29,85

45,29

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.566,91

569,50

637,55

231,95

127,91

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.097,96

427,89

387,31

217,11

65,65

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

30.140,31

12.182,53

8 354,08

3.785,52

5.818,18

2002

Reparații curente

32.770,44

8.231,46

11 390,57

5.512,21

7.636,20

2003

Hrana

585,56

130,00

157,56

121,00

177,00

200301

Hrana pentru oameni

564,56

109,00

157,56

121,00

177,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200302

Hrana pentru animale

21,00

21,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

160,10

144,80

7,60

4,10

3.60

200401

Medicamente

22,00

18,70

2,10

1.10

0.10

200402

Materiale sanitare

25,10

26,10

-1,50

0,50

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectanti

108,00

95,00

7,00

3,00

3,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3 205,95

653,80

2.922.10

-387,20

17.25

200501

Uniforme si echipament

14,70

7,50

2,50

4,70

200530

Alte obiecte de inventar

3 191,25

653,80

2 914,60

-389,70

12,55

2006

Deplasări, detasari, transferări

122,68

44,60

29,00

54,30

-5,22

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

115,98

36,60

28,40

53,30

-2,32

200602

Deplasări in strainatate

6,70

8,00

0,60

1,00

-2,90

2009

Materiale de laborator

0,40

2,00

1,00

-2,60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

38,30

19,50

13,50

10,00

-4,70

2012

Consultanta si expertiza

648.00

282,00

232,50

139.50

-6,00

2013

Pregătire profesionala

184,55

32,70

155,50

-6,67

3,02

2014

Protecția muncii

115,10

53,90

34,70

29,50

-3,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realtzarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8 484,86

2 469,04

2.606,60

1.830,10

1.579,12

2024

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor

155,00

125,00

5,00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor externe

86,00

60,00

26,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

69,00

65.00

5,00

-1.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

0,50

1,00

-0.50

2030

Alte cheltuieli

15.095,88

3 569,33

3.640,95

1.088,45

6.797,15

203001

Reclama si publicitate

960,40

203,50

322,50

529,50

-95,10

203002

Protocol si reprezentare

1,50

-1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

277,50

175,50

13,00

79,00

10,00

203004

Chim

432,50

152,50

111,00

106,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

13.425,48

3.036,33

3 194,45

373,45

6 821,25

30

TITLUL II) DOBÂNZI

9.335,50

2.604.10

2 324,50

2.270.40

2 136,50

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9.101,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2 022,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9.101,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2 022,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

234,50

100,00

20,00

114,50

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

234,50

100,00

20,00

114,50

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.000,00

4 000,00

4030

Alte subvenții

4.000,00

4 000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20,00

20,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

autorităților locale

20,00

20,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.299,33

9 482,40

9.586,40

11.073,80

5.156,73

5101

Transferuri curente

35.299,33

9 482,40

9.586,40

11.073,80

5.156,73

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.966,83

7 015.30

7.327,90

8.569.90

4.053,73

510103

Acțiuni de sanatate

8.332,50

2 467,10

2.258,50

2.503,90

1.103,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

12 811,43

5.371,30

3.524,17

2.212.63

1.703.33

5501

A Transferuri interne

12 761,43

5.371,30

3 524,17

2.162,63

1.703,33

550118

Alte transferuri curente interne

10893,43

4.936,30

3 117,17

1.556,63

1.283,33

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1 868,00

435,00

407,00

606,00

420,00

5502

B Transferuri curente in străinătate

(către organizații Internationale)

50,00

50,00

550204

Alte transferuri curente in stramatate

50,00

50.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

23 953,14

8.240,52

6.122,62

5.302,00

4.288,00

5702

Ajutoare sociale

23 953,14

8.240.52

6.122,62

5.302.00

4.288.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18 939,40

5.740,40

6.109,00

5.302,00

1.788,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

570204

Ttchete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,24

2.500,12

0,12

2.500,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.018,70

3.071,50

3.664,20

149,40

133,60

5901

Burse

3.070,77

66,90

2.912,09

6,43

85,35

5911

Asociam si fundații

2.259,00

2 180,00

370,00

-260,00

-31,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+4+544

2

3

4

5

6

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

60,53

13,20

75,61

33,07

-61,35

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.128,40

311,40

306,50

369,90

140,60

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

24.301,20

7.287,50

5.950,40

5.950,40

5.112,90

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

24.301,20

7.287,50

5.950,40

5.950,40

5.112,90

8101

Rambursați de credite externe

287,50

287,50

810105

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice externe locale

287,50

287,50

8102

Rambursa» de credite interne

24.013,70

7.000,00

5 950,40

5.950,40

5.112,90

810205

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice interne locale

24.013,70

7.000,00

5 950,40

5.950,40

5.112,90

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-583,59

-183,17

-93,55

-42,31

-264,56

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANU

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-583,59

-183,17

-93,55

-42,31

-264,56

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-583,59

-183,17

-93,55

-42,31

-264,56

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-583,59

-183,17

-93,55

-42,31

-264,56

510002

Partea l-a Servicii publice generale

59.878,30

17.700,90

15 285,65

13.901,90

12.989,85

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

43.279,40

12.674,90

11 339,90

10.395,80

8.868,80

01

CHELTUIELI CURENTE

23.402,01

6.687,47

6410,39

5.445,40

4.858,75

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

16.318,50

4.009,00

4 366,00

4.093,00

3.850,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariale in bani

15.695,50

3 921,00

4.004,00

4.003,00

3.767.50

100101

Salarii de baza

14.303,00

3 590,00

3.600,00

3.600,00

3.513,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

393,00

97,00

115,00

115,00

66,00

100113

Drepturi de delegare

26,00

14,00

11.00

10,00

-9.00

100117

Indemnizații de hrana

607,50

120,00

188,00

188,00

111,50

100130

Alte drepturi salariale m bani

366,00

100,00

90,00

90.00

86,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

272,00

272,00

100206

Vouchere de vacanta

272,00

272,00

1003

Contribuții

351,00

88,00

90,00

90,00

83,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

351,00

88,00

90,00

90,00

83,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.917,51

2.636,47

2.002,39

1.310,40

968,25

2001

Bunuri si servicii

3.272,13

1 572,87

1.066,50

519,90

112,86

200101

Furnituri de birou

386,00

150.00

186.00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

14,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

256,00

200,00

37,00

9.00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

47,00

15,00

9,00

23,00

200106

Piese de schimb

175,00

100.00

55.00

20.00

200107

Transport

30.40

21,00

6,50

2,90

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

310,00

310,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

4,00

-9,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 665,73

762,87

450,00

350,00

102.86

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1 =3+4+5+6

2

3

4

5

6

2002

Reparații curente

40,00

30,00

20,00

-10,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60,00

50,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

60,00

50,00

10,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

45,00

25,00

15,00

5,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

40,00

20.00

15.00

5,00

200602

Deplasări in străinătate

5,00

5,00

2011

Cârti, publicații st materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta s: expertiza

595,00

230,00

229,00

136,00

2013

Pregătire profesionala

30,00

15,00

10,00

5,00

2014

Protecția muncii

10,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.830,38

693,60

636,89

639,50

860,39

203001

Reclama si publicitate

950,50

200,00

321,00

529,50

-100,00

203004

Chim

432,00

150,00

110.00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.447,88

343,60

205,89

898,39

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

166,00

42,00

42,00

42.00

40.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

166,00

42,00

42,00

42,00

40.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.013,70

6.000,00

4.950,40

4.950,40

4.112,90

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.013,70

6.000,00

4 950,40

4.950,40

4.112,90

8102

Rambursa» de credite interne

20.013,70

6.000,00

4950,40

4.950,40

4.112,90

810205

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.013,70

6.000,00

4.950,40

4.950,40

4.112,90

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-136,31

-12,57

-20,89

-102,85

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-136,31

-12,57

-20.89

-102,85

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.108,40

2.296,90

1.616,25

1.235,70

1.959,55

01

CHELTUIELI CURENTE

7.123,18

2 307,57

1.617,73

1.235,70

1.962,18

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.235,00

736,50

845,85

757,60

895,05

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.104,65

720,00

761,00

742,40

881,25

100101

Salam de baza

2.897,25

684,00

706,40

689,20

817,65

100113

Drepturi de delegare

3,60

4,00

-0,40

100117

Indemnizații de hrana

150,80

22,00

46,60

34,60

47,60

100130

Alte drepturi salariate m bani

53,00

10,00

8,00

19,00

16,00

1002

Cheltuieli salariate m natura

68,55

68,15

0,40

100206

Vouchere de vacanta

68,55

68,15

0,40

1003

Contribuții

61,80

16,50

16,70

14,80

13,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

61,80

16,50

16,70

14,80

13,80

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2 266,18

982,07

242,88

19,10

1.022,13

2001

Bunuri si servicii

431,48

222,27

124,80

52,40

32,01

200101

Furnituri de birou

49,50

21,50

16,00

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

116,68

80,97

20,30

11,60

3,81

200104

Apa, canal si salubritate

26,20

20,30

10,30

5,30

-9,70

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifiant!

20,00

13,00

2,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

5,50

5,5o

3,00

2.00

-5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

40.00

19,09

!4,Q0

12.00

-5.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

28.50

15,00

9.00

■3.00

7.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

137,10

43,00

46,20

15,50

32,40

2002

Reparații curente

35,00

35,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

1,00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

172,50

187,50

11,50

0,50

-27,00

200530

Alte obiecte de inventar

172,50

187,50

11,50

0,50

-27,00

2006

Deplasau, delăsări, transferau

14,40

9,00

1,60

6,20

-2,40

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

13,70

6,00

1,00

6,20

0,50

200602

Deplasări in străinătate

0,70

3,00

0,60

-2,90

2011

Cârti, publicam si materiale

documentare

0,50

2,00

-1,50

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0.50

050

2013

Pregătire profesionala

4,00

3,00

2,90

f.oo

-2,60

2014

Protecția muncii

2,80

2,80

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

0.50

1.00

-O.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

1.602,00

517,50

102,48

-41,50

1.023,52

203001

Reclama si publicitate

7,40

2,50

4,90

203002

Protocol si reprezentare

1,50

-1,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chim

0,50

2,50

1.00

-3,50

0.50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 591,10

510,00

101,48

-40,00

1.019,62

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20,00

20,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autontatilor locale

20,00

20,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 566,00

580,00

520,00

450,00

16,00

5501

A Transferuri interne

1 516,00

580,00

520,00

400,00

16,00

550118

Alte transferuri curente interne

1 516,00

580,00

520,00

400,00

16,00

5502

B Transferuri curente in strainatate

(către organizații internaționale)

50,00

50,00

550204

Alte transferuri curente m străinătate

50,00

50,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9.00

9,00

9.00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-14,78

-10,67

-1,48

-2,63

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9 490,50

2 729,10

2.329,50

2.270,40

2.161,50

01

CHELTUIELI CURENTE

9 490,50

2 729,10

2.329,50

2.270,40

2.161.50

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

155,00

125,00

5,00

25,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

155,00

125,00

5,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

86,00

60,00

26,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

69,00

65,00

5,00

-1,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

9 335,50

2.604,10

2 324,50

2.270,40

2.136,50

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

9 101,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.022,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

9 101,00

2.504,10

2 304,50

2.270,40

2.022,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

234,50

100,00

20,00

114,50

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

234,50

100,00

20,00

114,50

600002

Partea ILa Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

13.221,60

3.548,20

3 788,00

3.378,00

2.507,40

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

13.221,60

3.548,20

3 788,00

3.378,00

2.507,40

01

CHELTUIELI CURENTE

13.221,60

3.548,20

3 788,00

3.378,00

2.507,40

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

261,00

67,00

72,00

66,00

56.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

249,00

65,00

64,00

64,00

56,00

100101

Salarii de baza

225,00

59,00

59,00

64,00

43,00

100117

Indemnizații de hrana

16.00

4,00

4,00

3.00

5.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2.00

1,00

-3,00

8,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

6.00

6.00

100206

Vouchere de vacanta

6,00

6,00

1003

Contribuții

6,00

2,00

2.00

2.00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

245,00

118,30

70,10

53.10

3,50

2001

Bunuri si servicii

77,00

51,00

18,00

7,00

1,00

200101

Furnituri de birou

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

2,00

1,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.00

1,00

1,00

1.00

200105

Carburanți si lubrifiant:

5,00

2,00

1,00

1.00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20,00

10,00

5,00

5,00

2002

Reparații curente

5,00

5,00

-5.00

-5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,90

0.60

0,10

0,10

0,10

200401

Medicamente

0,40

0,10

0,10

0.10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,50

0.50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0,20

8,20

1,00

1.00

-10,00

200530

Alte obiecte de inventar

0,20

8,20

1,00

1,00

-10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

-1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1.00

-1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

164,40

50,00

45,00

50,00

19,40

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

164,40

50,00

45,00

50,00

19,40

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.712,00

3.362,00

3.645,00

3.258,00

2.447,00

5101

Transferuri curente

12.712,00

3 362,00

3.645,00

3.258,00

2.447,00

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.712,00

3 362,00

3.645,00

3.258,00

2.447,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,60

0,90

0,90

0,90

0,90

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,60

0,90

0,90

0,90

0,90

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-culturale

135.217,18

44.149,15

44.634,44

27.770,93

18.662,66

6502

INVATAMANT

33.842,55

8.458,65

15.456,44

4.037,88

5.889,58

01

CHELTUIELI CURENTE

33.858,77

8.474,87

15.456,44

4.037,88

5.889,58

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

27 757,75

7.913,55

11.408,24

3.090,38

5.345,58

2001

Bunuri si servicii

17614,81

6.958,86

4.533,67

2.222,84

3.899,44

200101

Furnituri de birou

86,89

5,85

47,30

21,20

12,54

200102

Materiale pentru curățenie

295,79

10,00

138,10

101,10

46,59

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

13 019,77

6.124,10

3.045,50

982,05

2.868,12

200104

Apa, cana! si salubritate

1 593,95

349,31

461,14

433,57

349,93

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200107

Transport

123.94

16,20

43,0C

18,95

45,79

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

396,90

98,20

125,05

113,95

59,70

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

195,54

45,89

65.9C

51,60

32,15

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.901,23

309,31

606,88

500,42

484.62

2002

Reparații curente

4.723,83

98,85

3 499,57

425,21

700,20

2004

Medicamente si materiale sanitare

1,00

-1,00

200401

Medicamente

1,00

-1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.289,80

78,60

2 459,10

-343,40

95,50

2OO5OI

Uniforme si echipament

13,70

6,00

2,50

5,20

200530

Alte obiecte de inventar

2.276,10

78,60

2 453,10

-345,90

90,30

2006

Deplasări, detasari, transferări

50,60

4,70

7,40

40,10

-1.60

200601

Deplasări interne, detasari, transfera»

50,60

4,70

7,40

40,10

-1,60

2009

Materiale de laborator

0,40

2,00

1,00

-2.60

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

1.00

1,00

2,50

-2,50

2013

Pregătire profesionala

81,35

75,00

10,33

-3,98

2014

Protecția muncii

6,70

9,70

1,00

-4,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.957,86

769,04

806,60

730,10

652,12

2030

Alte cheltuieli

31,40

1,50

12,70

3,20

14,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

31,40

1,50

12,70

3,20

14,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.884,22

451,22

407,00

606,00

420,00

5501

A Transferuri interne

1.884,22

451,22

407,00

606,00

420.00

550118

Alte transferuri curente interne

16,22

16,22

550163

Finanțarea mvatamantului particular sau

confesional acreditat

1.868,00

435,00

407,00

606,00

420,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

5702

Ajutoare sociale

1.085,50

30,00

653,50

302,00

100,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.072,00

30,00

640,00

302,00

100,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

13,50

13,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.131,30

80,10

2 987,70

39,50

24,00

5901

Burse

3 070,77

66,90

2 912,09

6,43

85,35

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

60,53

13,20

75,61

33,07

-61,35

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-16,22

-16,22

8501

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16,22

-16,22

850101

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-16,22

-16,22

6602

SANATATE

8 332,50

2 467,10

2.258,50

2.503,90

1.103.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

8 369,83

2.467,10

2.258,50

2.503,90

1.140,33

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.332,50

2.467,10

2.258,50

2.503,90

1.103.00

5101

Transferuri curente

8 332,50

2.467,10

2.258,50

2.503,90

1.103,00

510103

Acțiuni de sanatate

8 332,50

2.467,10

2.258,50

2.503.90

1.103,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

37,33

37,33

5501

A Transferuri interne

37,33

37,33

550118

Alte transferuri curente interne

37,33

37,33

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-37,33

-37.33

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-37,33

-37,33

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-37,33

-37,33

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-37,33

-37,33

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

31.878,33

14.888.00

6 891,90

6.500.15

3.598,28

01

CHELTUIELI CURENTE

31.945,30

14.896,61

6 903,42

6.500,15

3.645,12

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.048,60

1.000,00

1 156,00

1.016,00

876,60

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.821,60

980,00

991,00

991,00

859,60

100101

Salam de baza

3.388,60

852,00

845,00

839,00

852,60

100106

Alte sporuri

20,00

5,00

1,00

7,00

7,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

315,00

90,00

95,00

95,00

35,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2019

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100130

Alte drepturi salariate in bani

97,00

32,00

50,00

50,00

-35,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

140,00

140,00

100206

Vouchere de vacanta

140,00

140.00

1003

Contribuții

87,00

20,00

25,00

25,00

17,00

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

87.00

20,00

25,00

25,00

17.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

11.277,27

7.666,31

2 037,52

405,25

1.168,19

2001

Bunuri si servicii

6.562,20

5 760.10

847.00

-170,00

125,10

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

88,00

40,00

25,00

13,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

1.535,00

753,00

398,30

368,70

15,00

200104

Apa. canal si salubritate

725,10

140,10

152,00

342,00

91,00

200105

Carburanți si lubrifîanti

46,10

84,00

15,00

-50,00

-2,90

200106

Piese de schimb

88,00

23,00

45,00

20,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

16,00

10,00

2,00

2,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere $i funcționare

4.054,00

4.705,00

204,70

-865,70

10,00

2002

Reparații curente

1.018,11

300,61

550,00

167.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

101,60

101,60

200401

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

5,00

5,00

200404

Dezinfectanti

95,00

95,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

204,25

191,00

56,00

-29,00

-13,75

200530

Alte obiecte de inventar

204,25

191,00

56,00

-29,00

-13.75

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale