Hotărârea nr. 429/2019

Hotărârea nr. 429 din 15.11.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Centrul Daniel”, în vederea realizării în comun a Festivalului de Muzică Ușoară pentru Copii ”STEA Printre Stele”, în perioada 22 – 23 noiembrie 2019


privind asocierea Municipiului Bacau cu Asociația "Centrul Daniel", în vederea realizării in comun a Festivalului de Muzica Ușoara pentru Copii "STEA Printre Stele", în perioada 22 — 23 noiembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Având în vedere:

-Adresa inregistrata la Primăria Municipiului Bacau cu nr. 39658/ 12.11.2019, inaintata de Asociația "Centrul Daniel” Bacau, prin care ne solicita asocierea in vederea realizării in comun a Festivalului de Muzica Ușoara pentru Copii "STEA Printre Stele”, in perioada 22 — 23 noiembrie 2019;

-Referatul nr. 39658/ 12.11.2019 inaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația "Centrul Daniel”, in vederea realizării in comun a Festivalului de Muzica Ușoara pentru Copii ”STEA Printre Stele”, in perioada 22   23 noiembrie 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11721/ 12.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11722/1/12.11.2019;

-Raportul Biroului Aprovizionare și IT înregistrat cu nr. 11722/2/12.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1998/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2001/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1999/ 14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 2000/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.(l) si alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a” , ale art. 197 alin.(l) si ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgenta nr. 37 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. "d” și lit. ”e”, alin. (7) lit. ”d” si alin. (9) lit. ”a" și art. 139 alin. 3 lit. ”f” și alin. 5 din Ordonanța de Urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aproba asocierea Municipiului Bacau cu Asociația ”Centrul Daniel”, in vederea realizării in comun a Festivalului de Muzica Ușoara pentru Copii "STEA Printre Stele”, in perioada 22 — 23 noiembrie 2019.

ART. 2. Locația unde se va desfasura evenimentul este Teatrul Municipal Bacovia, iar Gala de Premiere va avea loc la Teatrul de Vara "Radu Beligan” in data de 23.11.2019 incepand cu ora 16.00. ART. 3. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul Cabinet Primar si Biroul Aprovizionare si IT.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacau, Serviciului Cabinet Primar,

Teatrului Municipal Bacovia si Asociației ”Centrul Daniel”.

ART. 5. Prin, grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Institițtidi Prefectului — Județul Bacau pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEPINȚĂ ghiorgjif nuAtțĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICI