Hotărârea nr. 428/2019

Hotărârea nr. 428 din 15.11.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” cu codul SMIS 126795

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.11.2019, potrivit art,133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.11638/ 07.11.2019 al Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” cu codul SMIS 126795;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11680/ 11.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11681/1/11.11.2019; -Raportul Direcției Tehice - Serviciul Tehnic Investiții înregistrat cu nr.l 1681/2/11.11.2019; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1993/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1994/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1995/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1996/ 14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1997/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni-Ambulatorii; -Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”, cod SMIS 126795;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art. 243 (1) lit “a” si “b”din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „b” si alin (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” cu codul SMIS 126795 in vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,Operațiunea A, apelul de proiecte nr.POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni-Ambulatorii.

ARTW2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” în cuantum de 11.753.821,52 lei inclusiv TVA, din care 10.700.465,41 lei inclusiv TVA cheltuieli totale eligibile si 1.053.356,11 lei inclusiv TVA cheltuieli totale neeligibile.

ARTj.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Bacau in cuantum de 1.053.356,11 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.009,31 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”.

ART, 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementării proiectului „Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”, pentru implementarea proiectului in condiții optime, se vor asigura din buget local.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate in procedura de verificare a achiziției.

ART 6. Se împuternicește domnul NECULA COSMIN - Primar să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT MUNICIPIUL BACAU.

ART 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI