Hotărârea nr. 427/2019

Hotărârea nr. 427 din 15.11.2019 privind revocarea HCL nr. 87/2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 și se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

privind revocarea HCL nr. 87/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/15.01.2018 și se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Având în vedere:

-Sentința Civilă nr. 1034/ 2018 a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă prin decizia civilă pronunțată de Curtea de Apel Secția a Il-a civilă, din care rezultă faptul că au fost anulate hotărârea nr. 11 / 2017 a Filialei Județene a PSRO și Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/2018;

-Adresa nr. 36990/ 07.10.2019 înaintată de dl. Diaconu Eusebiu - Iancu prin care aduce la cunoștință faptul că și-a recăpătat funcția de consilier local, iar începând cu data de 07.10.2019 își dă demisia din această funcție;

-Referatul nr. 10716/ 16.10.2019 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care propune revocarea HCL nr. 87/ 2018;

-Referatul constatator al Primarului Municipiului Bacău și al Secretarului General al Municipiului Bacău nr. 36990/ 10.10.2019 în ceea ce privește demisia d-lui Diaconu Eusebiu -Iancu;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10718/ 16.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 10719/16.10.2019; -Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1992/14.11.2019 al Comisiei nr. 5;

-Prevederile art. 7(1), ale art. 22 și ale art. 24 (1) din Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art. 154 (1), art. 196 (1) lit. “a”, ale art. 197 (1) si ale art. 243 (1) lit “a” si “b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art. 204 (2), lit. ”a”, alin. (3), alin. (6), alin. (10), alin. (17) și alin. (20) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile HCL nr. 87/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant;

în baza dispozițiilor art 129 alin (l) și alin (4) și art 139 alin 1 și alin 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se revocă HCL nr. 87/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de

consilier local vacant.

ART. 2 — Se ia act de demisia din funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău a d-lui Diaconu Eusebiu lancu și se declară locul vacant.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Secretarul General al Municipiului Bacău.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Secretarului General al Municipiului Bacău, d-!ui Diaconu Eusebiu - lancu și Judecătoriei Bacău.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

• ' - Ă >.4

PREȘEDJNTEDEȘEDINȚÂ GHlORGIlglUJ^ȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI