Hotărârea nr. 426/2019

Hotărârea nr. 426 din 15.11.2019 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019 – 31 martie 2020

. 7l (i/wi/iia

7 </('/(// 7^/3 (țcâtt

^£(>C(//â/ O Z//7StfCt/tfrf/fH K^3a7Y/f/

JWBMMMIfifilin" 1 'ii' "' I 'n 'i^. H I

HOTĂRÂREA NR. 426 DIN 15.11.2019

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019 - 31 martie 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 21673/ 11.11.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019-31 martie 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11709/ 11.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11710/1/11.11.2019;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr.l 1710/11.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1972/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1973/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1974/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1975/ 14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1976/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 7 (2), lit. ”b”, ale art. 8 (8), ale art. 9 (2) și (3), ale art. 10 (2) și (3) și ale art. 11 (3) din OUG nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată;

-Prevederile H.G. nr. 920/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 292/ 2011, a asistentei sociale, modificată și completată;

-Prevederile Anexei nr. 1 la HG nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) Iit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure, în perioada sezonului rece, respectiv 1 decembrie 2019    31 martie 2020, respectând cumulativ

următoarele condiții:

 • (1) pentru beneficiarii care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat și au convenție individuală cu S C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău:

 • 1. Să domicilieze în municipiul Bacău;

 • 2. Să aibă venitul mediu net lunar pe membru de familie raportat la Indicatorul Social de Referință (ISR), prevăzut în Legea nr. 292/ 2011, Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare, de până la 2,164 ISR în cazul familiei și/sau persoanei singure, conform prevederilor OUG nr. 70/2011 modificată și completată,

 • 3. Să nu figureze cu datorii la Bugetul Local;

 • 4. Să facă dovada înregistrării la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, că au fost luați în evidență pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru categoria de persoane care nu realizează venituri, excepție făcând elevii, studenții și persoanele de peste 55 ani;

 • 5. Persoanele de peste 55 de ani care nu realizează venituri trebuie să facă dovada că nu sunt pensionari printr-o adeverință eliberată de Casa Județeană de Pensii Bacău.

 • (2) pentru beneficiarii care folosesc pentru încălzirea locuinței: gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire:

 • 1. Să domicilieze în municipiul Bacău;

 • 2. Să aibă venitul mediu net lunar pe membru de familie raportat la Indicele Social de Referință (ISR), prevăzut în Legea nr. 292/ 2011, Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare de până la 2,164 ISR în cazul familiei și/sau persoanei singure, conform prevederilor OUG nr. 70/ 2011 modificată și completată;

 • 3. Să nu figureze cu datorii Ia Bugetul Local;

 • 4. Să facă dovada înregistrării la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, că au fost luați în evidență pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru categoria de persoane care nu realizează venituri, excepție făcând elevii, studenții și persoanele de peste 55 ani;

 • 5. Persoanele de peste 55 de ani care nu realizează venituri trebuie să facă dovada că nu sunt pensionari printr-o adeverință eliberată de Casa Județeană de Pensii Bacău.

Art. 2. (1) - Ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi acordat din bugetul local al Municipiului Bacău, familiilor și persoanelor singure pe baza cererii și declarației pe proprie răspundere însoțită de documente justificative în ceeea ce privește componența familiei și veniturile acesteia.

 • (2) Modelul formularului de cerere și declarația pe proprie răspundere este cel aprobat prin Anexa nr. 1 la HG nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) - Se aprobă gradul de compensare a valorii efective din facturile de energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale și energie electrică conform Anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4, părți integrante ale prezentei hotărâri.

£2) Se aprobă gradul de compensare a valorii efective pentru acordarea ajutorului de căldură pentru locuințe cu combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire conform Anexei nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (3) - în situația în care consumul din factura individuală pentru energie termică emisă de furnizorul de energie termică depășește consumul mediu lunar, compensarea procentuală prevăzută în Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri, se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru consumul mediu lunar corespunzător zonei reci de temperatură, conform Anexei nr. 1 din OUG nr. 70/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) - Ajutorul pentru gaze naturale și energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute în Anexele nr. 3 și nr. 4, părți integrante ale prezentei hotărâri, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de gaze naturale și energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumate în perioada sezonului rece.

Art. 4. Modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței va respecta obligatoriu prevederile din OUG nr. 70/ 2011 cu modificările și completările ulterioare , din HG nr. 920/ 2011 cu modificările și completările ulterioare și din HG nr. 50/ 2011 cu modificările și completările ulterioare și va fi aprobată de Primarul Municipiului Bacău.

Art. 5. Familiile sau persoanele singure care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutoarelor de căldură pentru încălzirea locuinței din bugetul de stat și din bugetul local vor depune individual cererile și declarațiile pe proprie răspundere însoțite de documente justificative la punctele de depunere organizate de Direcția de Asistență Socială Bacău, prezentate în Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 6. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială Bacău.

Art. 7. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Unității Municipale pentru Monitorizare, Direcției de Asistență Socială Bacău, Direcției Economice și Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Art. 8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Gradul de compensare procentuală a valorii efective la energie termică furnizată în sistem centralizat pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței

FAMILII

INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚÂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

90%

10%

100%

0,3102/155,1 lei

0,420/210 lei

80%

20%

100%

0,4202/210,1 tei

0,520/260 lei

70%

30%

100%

0,5202/260,1 lei

0,620/310 tei

60%

40%

100%

0,6202/310,1 lei

0,710/350 lei

50%

50%

100%

0,7102/350,1 lei

0,850/425 iei

40%

60%

100%

0,8502/425,1 lei

0,960/480 lei

30%

70%

100%

0,9602/480,1 lei

1,080/540 lei

20%

80%

100%

1,0802/540,1 lei

1,230/615 lei

10%

90%

100%

1,2302/615,1 lei

1,572/786 lei

5%

95%

100%

1,5722/786, ijei

. ,..2,16.4/1082 lei

0%

100%

100%


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


DIRECTOR CARMEN MIHAELA4JIACONU
Gradul de compensare procentuala a valorii efective la energie termică furnizată în sistem centralizat pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței

- PERSOANE SINGURE-

~iNDICATOR SOCIAL DE REFERINȚA/LEi~

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

100%

0%

100%

0,3102/155,1 lei

0,420/210 lei

90%

10%

100%

0,4202/210,1 lei

0,520/260 lei

80%

20%

100%

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

70%

30%

100%

0,6202/310,1 lei

0,710/350 iei

60%

40%

100%

0,7102/350,1 lei

0,850/425 lei

50%

50%

100%

0,8502/425,1 lei

0,960/480 lei

40%

60%

100%

0,9602/480,1 iei

1,080/540 lei

30%

70%

100%

1,0802/540,1 lei

1,230/615 lei

20%

80%

100%

1,2302/61.5,1. lei

1,572/786 lei

15%

85%

100%

1,572^706;i.iei' ■

2,164/10821^

10%

90%

100%


EDINȚA

V *


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


DIRECTOR

CARMEN MIHAELA DIACONUANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 426 DIN 15.11.2019

Gradul de compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

PREȘEDINTE DpȘEDINȚĂ GH10RGIIE Hl/LU I Â


INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚA/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

262 lei

0

262 iei

0,3102/155,1 lei

0,420/210 lei

190 lei

72 lei

262 tei

0,4202/210,1 lei

0,520/260 lei

150 le

112 tei

262 tei

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

120 lei

142 tei

262 lei

0,6202/310,1 lei

0,710/350 lei

90 lei

172 tei

262 iei

0,7102/350,1 lei

0,850/425 lei

70 lei

192 tei

262 lei

0,8502/425,1 lei

0,960/480 lei

45 lei

217 tei

262 lei

0,9602/480,1 lei

1,080/540 lei

35 lei

227 lei

262 lei

1,0802/540,1 lei

1,500/750 lei

20 iei

242 lei

262 tei

1,5002/750,1 lei

2,164 W824eL

0 lei

262 lei

262 iei

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Gradul do compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică

INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚA/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

240 lei

0

240 lei

0,3102/155,1 lei

0,420/210 lei

216 lei

24 lei

240 lei

0,4202/210,1 tei

0,520/260 lei

192 lei

48 lei

240 lei

0,5202/260,1 lei

0,620/310 tei

168 lei

72 tei

240 lei

0,6202/310,1 lei

0,710/350 lei

144 lei

96 tei

240 lei

0,7102/350,1 lei

0,850/425 tei

120 lei

120 tei

240 tei

0,8502/425,1 tei

0,960/480 lei

96 lei

144 le

240 lei

0,9602/480,1 iei

1,080/540 lei

72 lei

168 lei

240 lei

1,0802/540,1 tei

1,500/750 lei

20 lei

220 tei

240 lei

1,5002/750,1 tei

2,164/1082 lei

Olei

240 tei

240 lei


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Gradul de compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire

-•'c G

PREȘEDINTE DE*ȘE DINȚA i GHIOkGHE HULLȚĂ


INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚÂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

54 lei

0

54 lei

0,3102/155,1 lei

0,420/210 lei

48 lei

6 lei

54 lei

0,4202/210,1 lei

0,520/260 lei

44 lei

10 lei

54 lei

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

39 lei

15 lei

54 lei

0,6202/310,1 lei

0,710/350 lei

34 lei

20 lei

54 lei

0,7102/350,1 lei

0,850/425 lei

30 lei

24 lei

54 lei

0,8502/425,1 iei

0,960/480 lei

26 lei

28 lei

54 lei

0,9602/480,1 lei

1,080/540 iei

20 lei

34 lei

54 lei

1,0802/540,1 lei

1,500/750 lei

20 lei

34 lei

54 lei

1,5002/750,1 lei

2,164/1082 lei

0 lei

54 lei

54 lei

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN SEZONUL RECE 2019 2020

LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU GAZE NATURALE

 • 1.  Primăria Municipiului Bacău sediul II, (Piața Centrală), Str. Pieței nr. 2.

 • 2.  Direcția de Asistență Socială Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr. I7A.

LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

 • 3. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău - Centrul Relații Clienți, (fostul Punctul Termic nr. 33, strada Henri Coandă, lângă Serviciul Public de Evidență a Populației Bacău).

 • 4. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău - Centrul Relații Clienți, (fostul Punctul Termic nr. 42, în spatele magazinului Luceafărul).

 • 5.  Direcția de Asistență Socială Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr. 17A.

LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ Șl LEMNE

 • 6.  Direcția de Asistență Socială Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr. 17A.


  P^EȘEDINTE’DE ȘEDINȚĂ i         ‘           ’ IȚĂ

  ICONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR Carmen MihaȚla Diaconu