Hotărârea nr. 425/2019

Hotărârea nr. 425 din 15.11.2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor “Gala Voluntarului Băcăuan 2019” și VOLex, ce se vor desfăşura în datele de 04.12.2019 și 27.12.2019 la Bacău



<-^T'j^agZcTTT ’ȘySPgg^-Tr?: ¥^.^qpnw^F^^


HOTĂRÂREA NR. 425 DIN 15.11.2019

privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor “Gala Voluntarului Băcăuan 2019” și VOLex, ce se vor desfășura în datele de 04.12.2019 și 27.12.2019 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Având în vedere:

-Adresele nr. 647/ 21.10.2019 și nr. 684/ 07.10.2019 înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38201/ 22.10.2019 și nr. 39455/ 07.11.2019 înaintate de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău prin care ne solicită asocierea în vederea realizării în comun a evenimentelor “Gala Voluntarului Băcăuan 2019” și VOLex, ce se vor desfășură în datele de 04.12.2019 și 27.12.2019 la Bacău;

-Referatul nr. 38201/ 39455/ 11.11.2019 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentelor “Gala Voluntarului Băcăuan 2019” și VOLex, ce se vor desfășura în datele de 04.12.2019 și 27.12.2019 la Bacău, alocarea sumei de 21.349 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11683/ 11.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11684/1/11.11.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice si al Biroului Aprovizionare si IT înregistrat cu nr. 11684/2/11.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1963/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1964/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1965/ 14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1966/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, alin. (7) lit. ”b” și alin. (9) lit. ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului “Gala Voluntarului Băcăuan 2019”, ce se va desfășura în data de 04.12.2019 la Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. (1) Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 21.349 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției și desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului care să facă parte din juriul evenimentului, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Locația unde se va desfășura evenimentul este Teatrul de Vară ”Radu Beligan”.

ART. 3. Alocarea celor 21.349 lei, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, evidențiată în adresa nr. 38201/ 22.10.2019 pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. (1) Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului “VOLex”, ce se va desfășura în data de 27.12.2019 la Bacău.

(2) Locația unde se va desfășura evenimentul este Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, în intervalul orar 17.00 - 23.00.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Serviciul Cabinet Primar și Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Biroului Aprovizionare și IT și Fundației de Sprijin Comunitar Bacău.

ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 425 DIN 15.11.2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

 • I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. RO64TREZ24 A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în str.____________, nr.________, având contul nr. ________________________________________________,

Cod Fiscal____________________, reprezentată prin______________________, având funcția de

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d” și lit. ”e’!, alin. (7) lit. ”b” și alin. (9) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

 • II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (I) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a evenimentului "Gala Voluntarului Băcăuan 2019” (04.12.2019).

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 23.721 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 21.349 lei, mediatizează evenimentul pe site-ul instituției și desemnează o persoană din cadrul aparatului de specialitate al primarului care să facă parte din juriul evenimentului.

 • III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1(1) suma maxima de 21.349 lei. Suma va fi virata in contul nr ._________________________________

intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Fundația de Sprijin Comunitar Bacău se obliga :

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea Întregului buget (asa cum este prevăzut in adresa nr. 38201/22.10.2019);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa lespede prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct m contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Fundația de Sprijin Comunitar Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Fundația de Sprijin Comunitar Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Fundația de Sprijin Comunitar Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de Ia data solicitării;

 • (4) Daca Fundația de Sprijin Comunitar Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Fundația de Sprijin Comunitar Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • ♦  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • ♦  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se incheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Fundației de Sprijin Comunitar Bacău, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru intreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul inscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Fundația de Sprijin Comunitar Bacău isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului "Gala Voluntarului Băcăuan 2019” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual incetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

(2jToate comunicările se vor tace in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

(3)Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta. Art.l4Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

Vizat juridic

,1,-v__A/-; ’.



Eoi^DINȚĂ


SERVICIUL CABINET PRIMAR POPA IO


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVt£l