Hotărârea nr. 424/2019

Hotărârea nr. 424 din 15.11.2019 privind aprobarea modificării preţului local pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici și a subvenţiei unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populatie)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunii în ședință extraordinară la data de 15.11.2019, poli ivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 5055 din 28.06.2019 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacau, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 30651 din 28.06.2019, prin care se solicita aprobarea preturilor și tarifelor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termica fumizat/prestat populației si agentilor economici, insotita de documentația depuse la ANRE si de Decizia nr. 1869 din 21.11.2018 privind aprobarea bonusului pentru energia produsă in cogenerare de înalta eficienta și livrata in SEN și a prețului reglementat pentru energia termica livrată in SACET in perioada noiembrie-decembrie 2018 si in anul 2019 din centrala CET Bacau aparținând Societății Thermoenergy Group SA Bacau;

-Solicitarea de informații suplimentare înregistrată cu nr. 30651 din 5.07.2019, a Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, transmisă către Societatea Thermoenergy Group SA Bacau;

-Răspunsul Societății Thermoenergy Group SA nr. 2131 din 12.07.2019 si înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 31697 din 15.07.2019;

-Adresele nr. 2665 din 21.10.2019, nr. 2674 din 22.10.2019 si nr. 2696 din 24.10.2019 înregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 38166 din 21.10.2019, nr.38231 din 22.10.2019, respectiv nr. 2696 din 24.10.2019 pentru completarea adresei nr. 2131 din 12.07.2019 si înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 31697 din 15.07.2019;

-Referatul înregistrat cu nr. 11128 din 25.10.2019 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea modificării prețului local pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termica fumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) si utilizatorilor noncasnici si a subvenției unitare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 11128 din 25.10.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11155/1/25.10.2019;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 11155.72/25.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1958/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1959 '14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1960/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1961/ 14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1962/14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.8, alin.(3), lit."k" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.8, alin.(2) , lit. "d" si "e" din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Ordinului nr.66 din 28 februarie 2007 al Președintelui A.N.R.S.C pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) si alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a’, ale art. 197 alin.(l) si ale art. 243 alin.(l) lit.”a” si lit. ”b” din Ordonanța de Urgența nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

-HCL nr.l60 din 27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării preturilor locale pentru serviciul de alimentare centralizata cu energie termica fumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) si utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum si pentru aprobarea subvenției unitare, modificata prin HCL nr.192 din 22.05.2018;

în baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”d” si ale alin.(7) lit.’n” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea preturilor locale pentru energia termica termică produsă, transportată, distribuită și furnizată utilizatorilor casnici și noncasnici, începând cu data de 1.11.2019, după cum urmează:

Nr. crt.

Categorie consumatori / tip rețea

Preț local in vigoare

Cf. H.C.L. 160/2018, completat de

H.C.L 192/.2018

Preț propus pentru aprobare 2019, avizat favorabil de ANRE prin adresa nr. 55738/24.06.2019 (lei/Gcal)

Lei (fara TVA)

1

Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici si aaentilor economici racordați la rețeaua de transport

276,04

294,01

Preț producere in centrala de cogenerare

Cf. decizie ANRE nr.

1869/21.11.2018

196,59

Tarif transport

Cf. anexei 1.2 din

Ordin ANRSC

66/2007

97,42

2

Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor casnici racordați la rețeaua de distribuție

337,18

472,75

Preț producere in centrala de cogenerare

Cf. decizie ANRE nr.

1869/21.11.2018

196,59

Tarif transport

Cf. anexei 1.2 din

Ordin ANRSC

66/2007

97,42

Tarif distribuție

Cf. anexei 1.3 din

Ordin ANRSC

66/2007

178,74

3

Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata aaentilor economici racordați la rețeaua de distribuție

344,07

494,90

în condițiile existenței mai multor sisteme de termolicare (PT si CT), prețul local mediu pentru agenții economici alimentați din rețelele de distribuție ale acestor sisteme, a fost determinat cu formula

P<i _ag.ec.PT^Qfitraiz ag.ec.PT P<t ag.ec.CT ^Q/nruiz ag.ec.CT P.I ag.ee ~            Q              Q

Jitraiz_ag.ec PT ' si litmiz ag.ec.CT

[lei/Gcal]

4

Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centralele termice de cvartal facturata consumatorilor casnici

372,11

579,95

Cf. anexei 1.1 din Ordin ANRSC 66/2007

Art.2. Se aproba subvenția unitara acordata de la bugetul local al Municipiului Bacau pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populație), incepand cu 1,11.2019, după cum urmeaza:

-faraTVA -

Categorie utilizator

UM

Preț local propus spre aprobare

Preț local de facturare actual

Subvenție unitara propusa

Subvenție unitara actuala

1

2

3

4

5 (=3-4)

6

Consumatori casnici racordați la rețeaua de transport

Lei/Gcal

294,01

181,58

112,43

94.46

Consumatorii casnici racordați la rețeaua de distribuție

Lei/Gcal

472,75

181,58

291,17

155.60

Consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție ale centralelor de cvartal

Lei/Gcal

579,95

181,58

398,37

190,53

Art.3. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se modifica in conformitate cu art. 1 si art, 2, Anexa nr. 1 la Contractul nr. 69695/1088/15.11.2018 aprobat prin HCLnr, 350/28,09.2019 .

Art.4. Primarul Municipiului Bacau prin Direcția Economica si Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Hotărârea se comunica Primarului Municipiului Bacau, Viceprimarilor Municipiului Bacau, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare si Societății Thermoenergy Group SA Bacau.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului — Judeul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI