Hotărârea nr. 423/2019

Hotărârea nr. 423 din 15.11.2019 privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna NOIEMBRIE 2019

■acar/privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna NOIEMBRIE 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța dc Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere:

-Renunțarea d-lui Luca Vasile la funcția de președinte de ședință înregistrată cu nr. 65458/ 14.11.2019; -Referatul nr. 11864/ 14.11.2019 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care propune alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11866 din 14.11.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 11867/1/14.11.2019;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2002.J14.11.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

-Amendamentul formulat de doamna consilier local Năstase Maria - Raluca, amendament care a fost adoptat;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (14) și art. 123 (1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna noiembrie 2019 în persoana domnului Huluță Ghiorghe.

Art. 2. - Președintele de ședință, exercită atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 și OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI