Hotărârea nr. 422/2019

Hotărârea nr. 422 din 08.11.2019 privind atribuirea denumirii de stradă ”Academician Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre str. Nicolae Bălcescu și Str. Mihai Viteazu

HOTĂRÂREA NR. 422 DIN 08.11.2019

privind atribuirea denumirii de strada "Academician Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre strada Nicolae Bălcescu și strada Mihai Viteazu

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.11.2019, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ Având în vedere:

-Adresa nr. 32093/19.07.2019, a d-lui consilier local Stan Gabriel prin care propune atribuirea denumirii de strada "Academician Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre strada Nicolae Bălcescu și strada Mihai Viteazu;

-Referatul nr. 32093/07.08.2019 al Direcției Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat prin care se propune aprobarea solicitării d-lui consilier local Stan Gabriel;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău și a consilierilor locali PSD înregistrată cu nr. 8592/20.08.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 8593/12.09.2019;

-Raportul Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat înregistrat cu nr. 8593/13.09.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1952/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1953/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1954/ 06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1955/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1956/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 lit. ”d” , ale art. 3 (1) și ale art 5 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 63/ 2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. “a”, ale art.197 (1) si ale art. 243 (1) lit “a”si “b”din OUG 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit „c” si alin. (6) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii de strada "Academician Solomon Marcus” străpungerii care face legătura dintre strada Nicolae Bălcescu și strada Mihai Viteazu.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției Drumuri Publice.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ PE SECRETARUL GEI NICOL

LEGALITATE

MUNIC. BACĂU : popovici