Hotărârea nr. 421/2019

Hotărârea nr. 421 din 08.11.2019 de aprobare a Raportului aferent trimestrului III 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 – 2023”

HOTĂRÂREA NR. 421 DIN 08.11.2019

de aprobare a Raportului aferent trimestrului III 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOX), perioada 2019 - 2023”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10354/ 07.10.2019 al Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOX), perioada 2019-2023”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10748/ 17.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 10748/17.10.2019; -Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului, înregistrat cu nr. 10748/17.10.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1947/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1948/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1949/06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1950/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1951/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile Legii nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător, modificată și completată;

-Prevederile art. 28 alin. (1) din Anexa la HG nr. 257/ 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

în baza art. 129 alin. (2) lit. ”b” și ale alin. (4) lit. ”g” și art. 139 alin 1 și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă Raportul aferent trimestrului III 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 - 2023”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului.

ART.3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județului Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 421 DIN 08.11.2019

RAPORT - TRIMESTRUL III 2019

privind stadiul realizării măsurilor cuprinse tn

PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BACĂU pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NOî/NOx) pentru perioada 2019-2023

Domeniul „calitatea aerului” este reglementat în România prin Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011), cu modificările și completările ulterioare. Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008, ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L23 din data de 26.01.2005 și ale Directivei (UE) 2015/1.480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe Ia Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

Legea calității aerului are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.

Pentru punerea în aplicare a legii calității aerului înconjurător a fost înființat Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEGICA) care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare a autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum și pentru informarea populației și a organismelor europene și internaționale privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede obligativitatea ca în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare I să se elaboreze planuri de calitate a aerului pentru atingerea valorilor limită sau, respectiv, a valorilor țintă corespunzătoare, având măsurile potrivite, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință, iar în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II să se elaboreze planuri de menținere a calității aerului.

Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor, pe care titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită stabilite de legislația în vigoare pentru emisiile de poluanți. Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului au fost stabilite pe o perioadă de 5 ani.

Conform Ordinului nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Bacău a fost încadrat în regimul de gestionare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX).

Conform H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Municipiul Bacău a elaborat Planul de calitate a aerului pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NC^/NOx) și care ulterior a fost aprobat prin HCL 134/19.04.2019.

Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău a avut la bază Studiul de calitate a aerului pentru municipiul Bacău, studiu elaborat de către SC ENV1RO ECOSMART SRL, operator economic înscris în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 676, conform prevederilor Ordinul ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată. Studiu de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău a fost elaborat prin evaluarea informațiilor existente Ia data realizării acestuia, precum și prin evaluarea rezultatelor de monitorizare a calității aerului din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, și au fost identificate măsurile aplicabile și scenariile în scopul atingerii valorilor limită orare și

anuale.

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot (NOx) la nivelul municipiului Bacău sunt reprezentate de arderile din sectorul energetic, procesele de producție, traficul rutier și sistemele individuale de încălzire a locuințelor.

Stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor provenite din diferite categorii de surse de emisie a oxizilor de azot (NOx) din municipiul Bacău s-a realizat utilizând modele matematice de cuantificare și prognozare a dispersiei poluanților provenind din: surse fixe, mobile și de suprafață, la nivelul de precizie necesar pentru evidențierea zonelor critice (zonele predispuse la valori ale NO2 peste valorile limită) conform cerințelor cuprinse la art.17 și 18, Anexa 1 la metodologia H.G. nr. 257/2015.

Pentru identificarea măsurilor pentru menținerea calității aerului au fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care pot influența dezvoltarea sectoarelor economice din municipiul Bacău până în anul 2023.

Documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean analizate au fost următoarele:

J Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

J Mașter Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;

/ Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;

J Planul de mobilitate urbană durabilă, Municipiul Bacău, august 2017;

J Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;

J Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020;

J Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

/ H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

Suplimentar, s-au analizat toate documentele de dezvoltare existente la nivel local (PUG Bacău, Strategii de dezvoltare locale) sau investițiile propuse la nivel local, în vederea identificării potențialelor măsuri sau proiecte pentru menținerea nivelului poluanților sub valorile limită, în condițiile unei dezvoltări durabile a municipiului Bacău.

îmbunătățirea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizii de azot (NO2/NOx) aprobat prin HCL 134/19.04.2019, conduc la menținerea nivelului de NO2/NOx sub valorile-limită și reducerea riscului de apariție a depășirilor. Măsurile au fost stabilite astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrațiilor de dioxid de azot și oxizi de azot să fie sub valorile-limită ale acestora.

In continuare se prezintă informații privind stadiul realizării măsurilor pentru reducerea poluării cu dioxid de azot și oxizi de azot (NC^/NOx) cuprinse în Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău aprobat prin HCL 134/19.04.2019.
■ ■


estimate pentru

-.--A,

punerea in

aplicare /    1 intre pe deplin .

; i -      : ■ '■......r*                         . I

- surse finanțare I m vigoare


Autobuze noi achiziționate

2.700.000 EUR Buget operator

Extinderea/Innoire a parcului de

vehicule

pentru

îmbunătățirea              și

Transport

tip Iveco Crossway LE

transportul

public

modernizarea transportului

Public SA

(Euro 6)

urban

public de călători.

Bacău

Sistem

de

Implementarea unui sistem de

2019-2023

21.370.000 EUR

2023

Nr. intersecții

Primarul

Realizată

management

ai

management al traficului care

Buget local

rea menajate

Municipiu

documentația

traficului.

va urmări în principal

POR 2014-2020.

lui Bacău

SF/DALI.

Prioritizarea

acordarea priorității în trafic

Axa 4.1

Depusă cererea de

coridoarelor

de

pentru mijloacele de transport

Alte surse

finanțare la ADR

transport

public

public în comun și pentru

Nord-Est.

local       și

a

deplasarea cu bicicleta.

Etapa

deplasărilor

cu

creșterea siguranței pietonilor

precontractuală OI

bicicleta

în

și bicicliștilor și în secundar.

ADR Nord-Est.

municipiul Bacău

fluidizarea traficului rutier

prin reamenajarea a 94 intersecții.

Construcția

Construcția unei variante de

2019-2023

394.000.000 Lei

2023

Km de drum

Director

Realizat 31% din

Variantei de Ocolire

ocolire a Municipiului Bacău

Bugetul de stat

construit

General

lucrările necesare

a      Municipiului

în      vederea      creșterii

CNA1R

construcției variantei

Bacău

accesibilității și a mobilității.

de ocolire


acces


Proiectul va consta din construcția a 30 km de drum, care să unească DN2, DN 15 și DN 11, precum și mai multe noduri rutiere, intersecții și lucrări de artă.

♦Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru -Aeroport în lungime de 3,720 km.


2019-2023


3.238.000 EUR Buget local POR 2014-2020. Axa 4,1


2023


Km amenajați


Primarul Municipiu lui Bacău


Realizată documentația

SF/DALI.

Depusă cererea de
♦Coridor pentru deplasări 2019-2023                     2023

ne motorizate:    Centru

Șerbănești în lungime de

6,600 km.


♦Coridor pentru deplasări nemotorizate         pentru

agrement: Centru - Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement] în lungime de 2,720 km.


2019-2023


Km amenajați


1.240.000 EUR

Buget local

POR 2014-2020.

Axa 4.1


3.537.000 EUR Buget local POR 2014-2020.

Axa 4.1


2023


Km amenajați


Primarul Municipiu iui Bacău


Primarul Municipiu iui Bacău


Realizata documentația SF/DALI.

Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est.

în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către 01 ADR Nord-Est- Rezervă 2019. Realizată documentația SF/DALI.

Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est.

în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii deCoridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Canei cov - Stadion - Bazin de înot -Universitatea V. Alecsandri (Traseul tineretului și sportului) în lungime de 4,280 km.

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) în lungime de 7,410 km.

Traseu pentru biciclete -semicircular - Mioriței în lungime de 3,130 km.

2019-2023

2.585.000 EUR Buget local

POR 2014-2020.

Axa 4.1

Est- Rezervă 2019,

2023            Km amenajați

Realizată

Primarul

documentația

SF/DAL1.

Depusa cererea de

Municipiu

finanțare la ADR

lui Bacău

Nord-Est


2019-2023

5.502.000 EUR Buget local POR 2014-2020.

Axa 4.1

2023            Km amenajați


2019-2023

422.000 EUR

Buget local

POR 2014-2020.

Axa 4.1

Etapa precontractuală Ol ADR Nord-Est

Realizată documentația

2023            Km amenajați

Primarul

SF/DAL1.

Municipiu

Depusă cererea de

lui Bacău

finanțare la ADR

CNCF

Nord-Est.

CFR-SA

Etapa precontractuală Ol ADR Nord-Est

Realizată documentația

Primarul

SF/DALI.

Municipiu

Depusă cererea de

lui Bacău

finanțare la ADR Nord-Est în urma verificării

conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare ți selecție de către 01 ADR Nord-Est- Rezervă 2019.


2019-2023


379.000 EUR Buget local POR 2014-2020.

Axa 4.1


2023


Km stradă amenajată


Amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița, pe modelul "zonă rezidențială” în lungime de 1,090 km.


Primarul Municipiu lui Bacău


M.1.5

Fluidizarea

Reamenajare 2 intersecții în

2019-2023

253.000 Lei

2023

Intersecții

traficului

sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului - Bd. Unirii.

Buget local

reamenajate

M.2.1

Modernizarea rețelei

închidere inelară a magistralei de Sofert cu Cornișa. 2,9 7S km

2019-2023

7.600.000 Lei Buget de stat,

2023

Km rețele termice


Primarul Municipiu lui Bacău

Primarul Municipiu


Realizată documentația SF/DALI.

Depusă cererea de finanțare ia ADR Nord-Est în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către 01 ADR Nord-Est - Rezervă 2019.

Realizat


Realizat 2,3 km traseu, respectiv 4,6
Măsuri 1 pentru îmbunătățirea calității aerului prin amenajări       de

parcuri și grădini


Buget local. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (70%), DAT Municipiul Bacău (30%) 2.354.000 Lei POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local 100.000 Lei POR 2014-2020 Bugetul local 200.000 Lei POR 2014-2020 Bugetul local 400.000 Lei POR 2014-2020 Bugetul local


Data la care măsura este ■ prevăzută să între pe deplin invieoare

Indicator

P«><™ monitorizarea progreselor

Responsa bil

' . i.              -■•3

i-             ■ -.r-

-

■ '■

Stadiu realizare

modernizate

lui Bacău

km conducte


2023

Km rețele termice reabilitate

Primarul Municipiu lui Bacău

Realizat 0,1 km traseu

2023

Mp. suprafață amenajată

Primarul Municipiu lui Bacău

Realizat

2023

Mp. suprafață amenajată

Primarul Municipiu iui Bacău

Realizat

2023

Mp. suprafață amenajată

Primarul Municipiu lui Bacău

S-au aprobat de către Consiliul Local Bacău indicatorii tehnico-

economici și s-a trecut la etapa de contractare proiectare (PTh).


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

r

\CONTRASEMNEAZà PENTRU LEGA SECRETARUL GENERAL AL MILN/ΠNICOLAE - OVIDIU P


COMPARTIMENT MCPMPM ADINA BOTEZUITATE

BACĂU

I