Hotărârea nr. 420/2019

Hotărârea nr. 420 din 08.11.2019 privind completarea HCL nr. 343/ 2019 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2019 – 2020

privind completarea HCL nr. 343/ 2019 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

08.11.2019, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10247/ 03.10.2019 al Serviciului Cabinet Primar cu propunerea de completare a HCL nr. 343/ 2019 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10249/ 03.10.2019;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 10250/30.10.2019;’

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1942/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1943/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1944/06.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1945/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1946/07.11.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 343/ 2019 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 2020;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” și art. 139 alin.l și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se completează numerele curente 29, 30 și 32 din Anexa la HCL nr. 346/ 2019 și vor avea următorul cuprins:

29.

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa", str. H. Coandă, nr. 7

C. A. - 13 membri

Ghingheș Cristian Crețu Cătălin Dragomir Doina

30.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76

C.A. - 13 membri

Enula Pricopoaea Huluță Ghiorghe Năstase Maria Raluca

32.

Colegiul „Mihai Eminescu", str. M.

Eminescu, nr. 35

C.A. = 13 membri

Enula Pricopoaea Huluță Ghiorghe Năstase Maria Raluca

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar

Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREșffij^TJE-EiKȘEDINȚĂ

ti

/


£SEDl$

VÂSlLE

J f t


LUCACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU